متن عاشقانه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + گالری عکس

جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی به همراه عکس نوشته های جدید و زیبا ، مطلبی ویژه از سایت توپ تاپ می باشد که در سال 2023 و 1402 با متن های ناب و دلنشین و عاشقانه انگلیسی همراه با معنی فارسی ، ویرایش شده است.

انگلیسی:

As I continue to pour my heart out onto this page, I realize that words are truly inadequate to express the depth of my love for you. You are my everything, my reason for being, my guiding light in this often-challenging world.

With you by my side, I feel complete, as if I have finally found the missing piece that makes me whole. You have an uncanny ability to understand me on a level that no one else ever has, to see into the very depths of my soul and accept me for who I truly am.

In your eyes, I see not only love and adoration but also a reflection of my own worth. You have a way of making me feel like I am capable of anything, that I can achieve anything I set my mind to. With your unwavering support and encouragement, I have reached heights I never thought possible.

I am so grateful for your presence in my life, for the joy you bring me, and for the love that fills my heart with every passing day. You are my best friend, my lover, my confidant, my soulmate.

I cannot imagine my future without you. We are two halves of a whole, meant to be together forever. I promise to cherish you, to love you unconditionally, and to support you through thick and thin.

With all my love,

[Your Name]

فارسی:

همانطور که همچنان قلبم را روی این صفحه می ریزم، متوجه می شوم که کلمات واقعاً برای بیان عمق عشق من به تو ناکافی هستند. تو همه چیز من هستی، دلیل بودن من، نور راهنمای من در این دنیای اغلب چالش برانگیز.

با تو در کنارم، احساس کاملی می کنم، گویی بالاخره قطعه گمشده ای را که مرا کامل می کند پیدا کرده ام. شما توانایی خارق العاده ای در درک من در سطحی دارید که هیچ کس دیگری تا به حال نداشته است، تا اعماق روح من را ببینید و من را همانطور که واقعاً هستم بپذیرید.

در چشمان تو نه تنها عشق و پرستش را می بینم بلکه انعکاسی از ارزش خود من را نیز می بینم. شما کاری می کنید که احساس کنم قادر به هر کاری هستم، که می توانم به هر چیزی که در ذهنم دارم دست پیدا کنم. با حمایت و تشویق بی وقفه شما، به ارتفاعاتی رسیده ام که هرگز فکر نمی کردم ممکن باشد.

من از حضور شما در زندگی ام، از شادی که به من می دهید و از عشقی که هر روز قلبم را پر می کند بسیار سپاسگزارم. تو بهترین دوست، معشوق، رازدار و هم روح من هستی.

من نمی توانم آینده ام را بدون تو تصور کنم. ما دو نیمه یک کل هستیم که قرار است برای همیشه با هم باشیم. من قول می دهم که شما را گرامی بدارم، بی قید و شرط دوستت داشته باشم و در سختی ها و آسانی ها از تو حمایت کنم.

با تمام عشق من،

[نام شما]

جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی 2023 :

"You have bewitched me, body and soul, and I love, I love, I love you."

ترجمه: "تو مرا، جسم و روحم را ، مجذوب خود کرده‌ ای و من عاشقت هستم ، عاشقت هستم ، عاشقت هستم."

"In you, I have found the love of my life and my closest, truest friend."

ترجمه: "در تو، عشق زندگی‌ ام و نزدیک‌ ترین و راستین‌ ترین دوستم را یافته‌ ام."

"I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you."

ترجمه: "من نه تنها به خاطر آنچه تو هستی ، بلکه به خاطر آنچه من هستم وقتی که با تو هستم، عاشقت هستم."

 "To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything."

ترجمه: "عشق ورزیدن هیچ است. دوست داشته شدن چیزی است. اما عشق ورزیدن و دوست داشته شدن، همه چیز است."

 "I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more."

ترجمه: "دیدم که تو کامل هستی، و به همین دلیل عاشقت شدم. سپس دیدم که تو کامل نیستی و حتی بیشتر عاشقت شدم."

 "My love for you is past the mind, beyond my heart, and into my soul."

ترجمه: "عشق من به تو از ذهن فراتر، از قلبم بیرون، و درون روحم است."

 "I choose you. And I’ll choose you over and over and over. Without pause, without a doubt, in a heartbeat. I’ll keep choosing you."

ترجمه: "من تو را انتخاب می‌ کنم. و بارها و بارها تو را انتخاب خواهم کرد. بدون توقف ، بدون شک، در یک ضربان قلب. من همیشه تو را انتخاب خواهم کرد."

این جملات می‌ توانند برای بیان عشق و احساسات عمیق به کسی که دوستش دارید، استفاده شوند.

متن و عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

 "Every time I see you, I fall in love all over again."

ترجمه: "هر بار که تو را می‌ بینم ، دوباره عاشقت می‌ شوم."

 "Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage."

ترجمه: "دوست داشته شدن عمیق توسط کسی به تو قدرت می‌ دهد ، در حالی که عمیقاً دوست داشتن کسی به تو شجاعت می‌ بخشد."

 "Love is not about how many days, months, or years you have been together. Love is about how much you love each other every day."

ترجمه: "عشق درباره تعداد روزها ، ماه‌ ها یا سال‌ هایی که با هم بوده‌اید نیست. عشق درباره این است که هر روز چقدر یکدیگر را دوست دارید."

"I want to be with you until my last page."

ترجمه: "می‌ خواهم تا آخرین صفحه‌ ی زندگی‌ ام با تو باشم."

 "You are my today and all of my tomorrows."

ترجمه: "تو امروز من و تمام فرداهای من هستی."

 "I have found the one whom my soul loves."

ترجمه: "من کسی را یافته‌ام که جانم او را دوست دارد."

 "In your arms, I have found my home."

ترجمه: "در آغوش تو، خانه‌ ام را یافته‌ ام."

 "You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning."

ترجمه: "تو آخرین فکری هستی که قبل از خواب به ذهنم می‌ رسد و اولین فکری که هر صبح بیدار می‌ شوم."

 "I love you for all that you are, all that you have been, and all you're yet to be."

ترجمه: "من به خاطر هر آنچه که تو هستی، هر آنچه که بوده‌ ای و هر آنچه که هنوز قرار است باشی ، دوستت دارم."

"Your love shines in my heart as the sun that shines upon the earth."

ترجمه: "عشق تو در قلب من می‌ درخشد همانند خورشیدی که بر زمین می‌ تابد."

این جملات عاشقانه می‌ توانند برای بیان احساسات عمیق و صمیمی به کسی که دوست دارید، به کار روند.

متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر و عشق 1402

"With you, I have found the love of a lifetime. Every moment spent with you is like a beautiful dream come true."

ترجمه: "با تو ، عشق تمام عمرم را یافته‌ ام. هر لحظه‌ای که با تو می‌ گذرانم مانند یک رویای زیبا و به حقیقت پیوسته است."

"My heart is and always will be yours."

ترجمه: "قلب من همیشه متعلق به تو است و همیشه خواهد بود."

 "In your smile, I see something more beautiful than the stars."

ترجمه: "در لبخند تو، چیزی زیباتر از ستارگان می‌ بینم."

 "I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you."

ترجمه: "من تو را دوست دارم نه به خاطر کسی که تو هستی ، بلکه به خاطر کسی که من هستم وقتی که با تو هستم."

 "Being in love with you makes every morning worth getting up for."

ترجمه: "عاشق بودن با تو باعث می‌ شود هر صبح ارزش بیدار شدن داشته باشد."

 "You are the source of my joy, the center of my world, and the whole of my heart."

ترجمه: "تو منبع شادی من ، مرکز دنیای من و تمام قلب من هستی."

 "I love you and that's the beginning and end of everything."

ترجمه: "من تو را دوست دارم و این آغاز و پایان همه چیز است."

"Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world."

ترجمه: "هر جا که نگاه می‌ کنم ، یادآور عشق تو است. تو دنیای من هستی."

 "I could start fires with what I feel for you."

ترجمه: "می‌ توانم با آنچه که برای تو احساس می‌ کنم، آتش‌ ها را شعله‌ور کنم."

 "I still fall in love with you every day!"

ترجمه: "من هر روز دوباره عاشق تو می‌ شوم!"

این جملات عاشقانه می‌ توانند راهی زیبا برای بیان عشق و احساسات قلبی شما به همسر یا عشقتان باشند.

متن عاشقتم عشقم به انگلیسی 2021 جدید


متن دوست دارم به انگلیسی ، جملات فوق عاشقانه انگلیسی

I will not love you except in your heart


عشقی جز تو رو من تو دلم راه نمی دهم

Miss you half a hour to lock your new photo


دلتنگی یعنی نیم ساعت رو عکس جدیدش قفل باشی

Happiness means: Every time you feel more than ever, it's the best of your life


خوشحالی یعنی ، هر بار بیشتر از قبل ، حس کنی ، بودنش بهترین اتفاق زندگیته

How good is that I love you


چقدر خوبه که تو را دوستدارم

متن انگلیسی عشقم دوست دارم ، متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Life started with you, I love your comradeship


زندگی با تو آغاز شد ، رفاقتی دوستتدارم

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر ، استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه

Without a doubt, I love and love you infinitely


بدون شک بینهایت دوستت دارم و دوستت خواهم داشت

My romance does not exist when you are the best of my life


عاشقانه هایم تمامی ندارد ، وقتی تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن عشقم دوست دارم انگلیسی ، متن عاشقانه تقدیم به عشقم انگلیسی

I want you so much, I do not want to be myself, how beautiful is this love
With all my pride, I love this disappearance of you


آنقدر تو را می خواهم ، بودم خودم را نمیخواهم ، چقدر زیباست این عشق 
باوجود تمام غرور زنانه ام این محو تو بودن را دوست دارم

No sensation like the first time you took my hand and my shaking is not beautiful


هیچ حسی مثل اون اولین باری که دستمو گرفتی و دلم لرزی قشنگ نیست

Do not be in love, you must keep your mind tight, kiss
You have come to God with this passage


نمی شود عاشقت نبود ، نمی شود باید نبودنت را محکم بغل کرد ، بوسید ، از بس این پرتیدنی بودنت به خدار فته

جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص انگلیسی

Good sense: it's your name for a man and one day inside your birthday card


حس خوب یعنی اسمش برای ابد و یک روز بره شناسنامت

Love means: I know that I'll die the moment you take your hand for the first time


عشق یعنی : میدونم اون لحظه ای که برای اولین بار دستاتو محم میگیرم میمیرم

The cause of being angry is not sick, not angry, they are just nostalgic, they miss you


علت عصبی بودن بعضیا بیماری نیست ، عصبی بودن هم نیست ، اونا فقط دلتنگن ، دلتنگ

خیلی دوست دارم عشقم به انگلیسی ، متن دلتنگتم عشقم به انگلیسی

عاشقانه دوستت دارم به انگلیسی ، متن انگلیسی دوست دارم عشقم

You are the whole city, when I take your hand, and your fingers are long streets, for walking.


تمام شهر تویی ، وقتی دستهایت را در دست میگیرم ، و انگشتانت خیابان های درزای می شوند برای قدم زدن

I want to make this dream come true, I want to get used to this calm


با تو میخوام این رویا حقیقت شه ، میخوام این آرامش عادت بشه

Whether you want it or not, I will get you


چه بخوی چه نخوای ، تو را بدست میارم

My love, to make me happy, do not need miracles, just keep your mind alive


عشق جان ، برای خوشبخت کردنم ، نیازی به معجزه نیست ، فقط بودنت را همیشگی کن

متن عاشقانه خفن انگلیسی با ترجمه فارسی ، خدایا مواظب عزیزانم باش به انگلیسی

How big is your hug, I'm comfortable with my shirt


آغوش تو چقدر می آید به قامتم ، در آن به قدر پیرهن خویش راحتم

My heart is mine, say it's a scream, so everyone knows what an angel is with me


قلبت مال منه ، بگو اینو داد بزنن تا همه بدونن چه فرشته ای مال منه

Love someone who enjoys the craziness of your game, not the one who constantly makes you feel normal


عاشق کسی باش ، که از دیوونه بازیات لذت ببره ، نه اونی که مجبورت میکنه مدام عادی باشی

تو بهترین اتفاق زندگیمی به انگلیسی ، متن انگلیسی متعهد به یک قلب

عاشقانه دوستت دارم به انگلیسی ، متن انگلیسی عاشقتم ، داشتنت بهترین حس دنیاست به انگلیسی

Love is good if it is a godfather


عشق خوب است ، اگر یار خدایی باشد

You are on me and I'm restless


تو قرار منی و من بی قرار تو

You must be so good that I can laugh, you have to be careful not to scratch my hands, you have to stay alive


تو باید باشی تا حالم خوب باشه ، تو باید باشی تا بخندم ، تو باید باشی تا دستام نلرزن ، تو باید باشی که من زنده بمانم

My name is not beautiful. You call me beautiful


اسمم قشنگ نیست تو خیلی قشنگ صدام میزنی

متن طولانی عاشقانه انگلیسی ، جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه

There is a law in the world in the name of my law and you, that is, you are illegal with anyone other than me


یه قانونی هست تو دنیا هست به نام قانون من و تو ، یعنی تو با هر کسی غیر از من باشی غیر قانونیه

How much does it fill my heart, as if all the birds in the world have been hanging in my heart


چقدر پر می کشد دلم به هوای تو ، انگار تمام پرنده های جهان در دلم آیانه کرده اند

Life is beautiful, right from the very day you were all my life


زندگی زیباست ، یعنی درست از همان روزی که تو تمام زندگی ام شدی

In the path of love-play, calamity is safety and ease

Wounded be that heart that with (on account of) pain desired a plaster!

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

تو قشنگترین تیتر زندگی من هستی به انگلیسی

, In the name of god who create the life with death

created colorless friendships,

created life with colors,

the love colorful,

the rainbow in 7 colors,

the moth in 100 colors

&

created me nostalgic.

به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید،

دوستی‌ های کم‌ رنگ را به وجود آورد،

زندگی را با رنگ‌ ها آفرید،

عشق را رنگارنگ کرد،

رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،

پروانه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،

و

مرا دلتنگ تو آفرید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند ، دوستت دارم به اندازه تمام دنیا به انگلیسی

Can u close your eyes for a minute please

thank you

Did you see how dark it is?

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

متشکرم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.


Evrey atom

of me missed him

ذره ذره وجودم

دلتنگ اوست…

Truly love you endlessly

Every day without you is like a book without pages.

I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط،

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت

بی نهایت دوستت دارم به انگلیسی ، گرمای دستات آرامش منه به انگلیسی

My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

You always, think of me and I am

Alive as long as I think of you

تو به فکر منی همیشه و من

تا به تو فکر می‌کنم، هستم

I love you more than all the friends

O you, who are closer to me than my own being

دوست‌ترت دارم از هر چه دوست

ای تو به من از خود من خویشتر

الهی که من دورت بگردم به انگلیسی با معنی فارسی

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

هر دقیقه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند

فکر به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار تو خواهم بود.

Can I say I love you today?

If not, can I ask you again tomorrow?

And the day after tomorrow?

And the day after that?

Because I’ll be loving you every single day of my life…

میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟

اگه نه میتونم فردا بهت بگم؟

یا پس فردا؟

یا روزهای بعد؟

چرا که من هر روز از زندگی‌ام تو رو دوست دارم…

پروفایل مرسی که هستی بهترینم به انگلیسی

How far I run

With the imagination of your foot print

I never go astray…

هر چه می‌دوم

با گمان رد گام‌های تو

گم نمی‌شوم.

I love my EYES when u look into them

I love my NAME when u say it

I love my HEART when u love it

I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم

اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی

قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی

زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی....

همه ی دنیای منی به انگلیسی

Hearts beat 72 times a min

Even if your heart beats only once a min

You will still live because 71 times my heart beats 4 YOU

قلب 72 بار توی هر دقیقیه می تپه

حتی اگه قلب تو توی هر دقیقه یه بار بتپه باز تو زنده می مونی

چون قلب من 71 بار دیگه رو واسه تو می تپه

Life gives 2 gifts to human, one is chance and the other is choice!!!

Chance to have many friends and choice to select good ones like you …

زندگی 2 تا هدیه به انسان ها میده ، یکی شانس و دیگری انتخاب …

شانس داشتن دوستان زیاد و انتخاب بهترین آنها مثل تو !

مرسی ک هستی ب انگلیسی

Can I say I love your today?

If not, can I ask you again tomorrow

And the day after tomorrow

And the day after that

Because I’ll be loving you every single day of my life

میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟

اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا ؟ یا روزهای بعد؟

واسه این که من هر روز از زندگیم تو رو دوست دارم…

When you are happy you want to reach the person you love most

But when you are sad you want to reach the person who loves you most

وقتی خوشحالی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …

اما وقتی ناراحتی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

There are 2 things in life that are very painful:

one is when your love loves you and doesn’t tell you AND second when your love doesn’t love you and tells you …

دوتا چیز خیلی درد داره :

وقتی عشقت دوست داره و بهت نمیگه و وقتی دوست نداره و بهت میگه …

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m going to be all right

When my midnight sunshine touches me

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من

درخشان ترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

عشق همیشگیم ، حضرت آقا ، حضرت عشق به انگلیسی

You’re the most expensive thing that I have

I feel so lucky to be with you

تو گران‌ترین چیزى هستى که من دارم

به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

Love is the soul of hearts

love is

the meaning of poetry

the inspiration of dreams

the passion of dance

the music of songs

love is

the spirit of souls

the emotion of hearts

love is

poetry of dreams

the dance of songs

soul of heart and the

how you are

the deepest meaning in my life

please always know

that I love you

more than any things else in this world

عشق روح قلب هاست

عشق

معنای شعر است

الهام رویاهاست

هیجان رقص است

موسیقی آوازهاست

عشق

شور و شوق روح است

احساس قلب است

عشق

شعر رویاهاست

رقص آوازهاست

و روح قلب هاست

آیا می دانی که

عمیق ترین معنای زندگی منی

خواهش می کنم همیشه بدان

که دوستت دارم

بیشتر از هر چیز دیگری در این دنیا...

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود...

We were given: Two hands to hold

To legs to walk

Two eyes to see

Two ears to listen

But why only one heart

Because the other was given to someone else

For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن

دو پا برای راه رفتن

دو گوش برای شنیدن

اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم

دوست داری این بار عشقت رو به زبان انگلیسی بیان کنی؟ با ما و بهترین جمله های انگلیسی درباره حس قشنگ عاشقی همراه باش!

Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour

Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute

That’s Relativity

دستت را برای یک دقیقه روی بخاری بگذار این یک دقیقه برای تو مثل یک ساعت می گذرد

با یک دختر خوشگل یک ساعت هم نشین باش این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه می گذرد

و این همان قانون نسبیت است

I don’t say that you must not fall in love when you first look at someone

but I believe you must take a look for the second time

من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد

اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد ….

Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

متن دوست دارم به انگلیسی،کانال جملات عاشقانه انگلیسی،

جملات فوق عاشقانه انگلیسی

The ways you made me feel alive,

The ways I loved you

For all the things that never died,

To make it through the night,

Love will find you

طوری که تو باعث می شی احساس زنده بودن کنم

طوری که من عاشقتم

برای تمام چیزایی که هرگز بینمون نمردن

که بتونیم تاریکى شب رو بگذرونیم

عشق تو را پیدا خواهد کرد.

Change the colors of the sky

And open up too.

رنگ های آسمون رو تغییر بده

و درهاى قلبت رو باز کن

If size mattered the elephant would be the king of jungle

اگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

معنی تو بهترین اتفاق زندگیمی به انگلیسی

A light in the dark

Shining your love into my life

عشقت مثله نوری درتارکی

زندگیم رو روشن کرد

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds....

جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

a key to success is

playing the hand, you

were dealt like it was

the hand you wanted.

رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …

داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

همیشه در قلب من هستی به انگلیسی

helping one person might not change the whole world,

but it could change the world for one person.

کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد

اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

حضرت عشق دوستدارم به انگلیسی

Every storm in your life

Followed by a rainbow

هر طوفانی تو زندگیت

یه رنگین کمان رو به دنبال داره

Life means

Having you for a lifetime

زندگی یعنی :

یک تو برایِ یک عمر

Love means you

and you mean the whole world to me.

عشق يعنى تو

و تو واسه من كل دنيايى..

نوشتن زندگیم به انگلیسی

When you’re in love

you forget the universe

giving everything you’ve got to catch on her

وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری

دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری

تنها دلیلی زندگیمی به انگلیسی با ترجمه فارسی

Love means you

and you mean the whole world to me.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر کوتاه ، متن انگلیسی عشق من،متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

عشق يعنى تو

و تو واسه من كل دنيايى..


And my heart beats faster when you call my name

و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی.

تو نفسمی به انگلیسی جملات کوتاه عاشقانه با معنی فارسی

One day, all of your dreams will come true, be patient.

یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.


در ادامه حتما ببینید :

کوبنده ترین جملات انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

کپشن های انگلیسی زیبا برای اینستاگرام + معنی فارسی

متن انگلیسی برای بیو تلگرام + جملات باکلاس

متن انگلیسی برای خالکوبی

متن صبح بخیر به انگلیسی با ترجمه فارسی (2)


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...