متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

متن کوتاه و زیبا انگلیسی برای پروفایل همراه با ترجمه" جملات کوتاه انگلیسی ویژه پروفایل"جملات تک خطی و دو خطی مخصوص پروفایل"چند خطی های خیلی کوتاه احساسی و عاشقانه برای اشتراک گذاری در پروفایل شبکه های اجتماعی

Once you destroy my trust, it will never be the same

هنگامی که اعتماد من را از بین می بری، هرگز مثل قبل نخواهد شد!


Don’t let someone get comfortable disrespecting you

به کسی اجازه ندهید با بی احترامی به شما احساس راحتی بکند.


 I try to be a nice person, but sometimes my mouth doesn't cooperate

من سعی می کنم آدم خوبی باشم، اما گاهی دهانم همکاری نمی کند!


It's hard to sleep when your heart is at war whit your mind

هنگامی که قلب شما در حال جنگ با ذهنتان می باشد، سخت است که بخوابید.


True people cry when you leave. Fake people leave when you cry.

آدم ها واقعی هنگامی که شما می روید گریه می کنند. آدم های جعلی هنگامی که شما گریه می کنید ترکتان می کنند.


Never expect to get what you give, not everyone has a heart like you.

هرگز توقع نداشته باشد آن چه را که می دهید دریافت کنید، همه افراد قلبی شبیه شما ندارند.


Why lie to me and lose my trust when you can just tell me the truth and wait until I get over it.

چرا به من دروغ می گویی و اعتماد من را از دست می دهی در حالی که می توانی فقط واقعیت را بگویی و صبر کنی تا با آن کنار بیایم


The happiest people are the givers, not the takers

خوشحال ترین مردم کسانی هستند که بخشند باشند نه کسانی که می گیرند.


Stay single until you meet the person that will take care of you the most

تنها بمان تا زمانی که کسی را ببینی که بیشترین اهمیت را برای او داشته باشی


Everyone has two eyes but no one the same view

همه افراد دارای دو چشم هستند اما دیدگاه همه افراد یکسان نیست


It's nice to have someone who simply asks… "How was your day?"

خیلی خوب است داشتن کسی که به سادگی از شما بپرسد ... "روزت چگونه بود؟"


Trust what you feel, not what you hear

به چیزی که حس می کنی اعتماد کن، نه چیزی که می شنوی


I'm really bad with words, I hope you’re good in reading eyes.

من واقعا در گفتن کلمات بد هستم، امیدوارم تو در خواندن چشم خوب باشی


You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you.

شما هرگز متوجه صدمه ای که به افراد می زنید نخواهید شد مگر زمانی که شخصی همان کار را به شما انجام دهد.


Stop explanation yourself and telling people everything. You owe no one any explanation of what you do. Your life is yours, not theirs.

توضیح دادن در مورد خودتان و گفتن همه چیز به مردم را متوقف کن. تو مسئولیتی برای توضیح آن چه که انجام می دهید نداری. زندگی تو متعلق به توست نه به دیگران


Don't depend too much on anyone. Everyone changes when they meet new people.

بیش از اندازه به کسی وابسته نشو. همه افراد وقتی شخص جدیدی را می بینند تغییر می کنند.


I don't understand why destiny allowed some people to meet when there's no way for them to be together.

من درک نمی کنم چرا سرنوشت اجازه می دهد افرادی همدیگر را ملاقات کنند که هیچ راهی برای بودن آن ها با هم وجود ندارد.


We try to hide our feelings, but we forget that our eyes speak.

ما سعی می کنیم احساسات خودمان را پنهان کنیم، اما فراموش می کنیم که چشمان ما سخن می گویند.


One day, you will be at the place you always wanted to be. Don't give up!

یک روز، شما در محلی قرار خواهید گرفت که همیشه می خواستید. هرگز تسلیم نشوید!


Your follower is not always your fan

افرادی که به دنبال شما هستند همیشه طرفدار شما نیستند


A friend is someone who loves you when you forget to love yourself

دوست کسی است که شما را دوست دارد هنگامی که شما دوست داشتن خود را فراموش کرده اید.


Forget the past, but remember the lesson

گذشته را فراموش کن اما درس هایی که از آن گرفتی را از یاد نبر


The world is going to judge you no matter what you do, so live your life the way you want to …

جهان شما را قضاوت خواهد کرد اهمیتی ندارد شما چه کاری انجام دهید، پس به صورتی زندگی کن که دوست داری


The more I learn people, the more I like my dog

هر چه بیشتر از انسان ها می آموزم، بیشتر به سگم علاقه مند می شوم.


Choose people who choose you

افرادی را انتخاب کنید که شما را انتخاب کنند.


Pain makes people change

درد انسان ها را تغییر می دهد


What is done is done, what is gone is gone. One of life's lessons is always moving on.

چیزی که اتفاق افتاده دیگر اتفاق افتاده، چیزی که رفته دیگر رفته است. یکی از درس های زندگی این است که همواره در حرکت باشید.


I wish I had a friend like me

آرزو داشتم دوستی شبیه خودم داشته باشم


Every new day is another chance to change your life

هر روز تازه یک شانس دیگر است برای تغییر زندگی شما


Save your feeling for someone who cares

احساسات خود را برای کسی ذخیره کنید که به آن اهمیت می دهد.


Loyal people get hurt the most

افراد وفادار بیشترین صدمه را می بینند


Spend time with people who are good for your mental health

وقت های خود را با افرادی بگذرانید که برای سلامت مغز شما خوب باشند.


Life is not about the quantity of friends. It is about quality of friends you have.

زندگی در مورد تعداد دوستان نیست. بلکه در مورد کیفیت دوستانی است که شما دارید


If you feel like you are losing everything, remember that trees lose their leaves every year and they still stand tall and wait, for better days to come.

اگر شما احساس می کنید در حال از دست دادن همه چیز هستید، به یاد داشته باشید که درختان هر سال برگ های خود را از دست می دهند و آن ها همچنان ایستاده اند و منتظر هستند تا روز های بهتر از راه برسند.


One day, someone will love you the way you deserve to be loved and you will not have to fight for it.

یک روز، کسی شما را دوست خواهد داشت به همان صورتی که لیاقت دوست داشته شدن را دارید و شما هرگز نباید برای آن بجنگید.


The best apology is changed behavior.

تغییر در رفتار و عملکرد بهترین راه برای عذرخواهی است


One of the hardest things you will ever have to do is grieve the loss of a person who is still alive.

یکی از سخت ترین چیزهایی که شما مجبور خواهید بود انجام دهید عزاداری و غصه خوردن برای کسی است که هنوز زنده است.


Learn to be alone not everyone will stay forever.

یاد بگیر تنها بمانی هیچ کس برای همیشه باقی نمی ماند


The people I love are the best gifts I could ever ask for.

افرادی که دوستشان دارم بهترین هدیه هایی هستند که من می توانم درخواست کنم.


If you do not do stupid things while you are young, you will have nothing to laugh about when you are old.

اگر در زمان جوانی کارهای احمقانه انجام ندهید، هنگامی که پیر می شوید موضوعی برای خندیدن نخواهید داشت.


When your parents are not rich but still afford to give you a beautiful life. Appreciate their sacrifices.

هنگامی که والدین شما ثروتمند نیستند اما همچنان برای دادن یک زندگی زیبا به شما تلاش می کنند. بابت این فداکاری قدرشناس باشید


Love is caring for each other even when you are angry …

عشق به معنای اهمیت دادن به همدیگر است حتی هنگامی که از هم عصبانی هستید


In the end you only have yourself.

در پایان شما فقط خودتان را دارید.


The hardest battle is between what you know in your head and what you feel in your heart.

سخت ترین جنگ میان آن چیزی است که شما در ذهن خود می دانید و آن چیزی که در قلب خود احساس می کنید.


Love is not what you say, love is what you do.

عشق چیزی نیست که شما بگویید، عشق آن چیزی است که شما انجام می دهید.


Even the smallest lie can break the biggest trust

حتی دروغ هایی که بسیار کوچک باشند می توانند بزرگ ترین اعتماد را از بین ببرند.


One beautiful heart is better than a thousand beautiful faces.

یک قلب زیبا بهتر از هزاران چهره زیباست


Follow your heart but take you brain whit you.

قلبت را دنبال کن اما مغزت را با خودت ببر


Home is not a place, it is a feeling.

خانه یک محل نیست، یک احساس است.


I found the key to happiness. Stay away from idiots.

من کلید خوشبختی را پیدا کردم.  از افراد احمق دوری کن


It is never too late for a new beginning in your life

هرگز برای یک شروع جدید در زندگی شما دیر نیست.


Don't think too much. Just do what makes you happy.

بیش از اندازه فکر نکن. فقط کاری را انجام بده که تو را خوشحال می کند.


I love listening to lies when I know the truth.

من دوست دارم به دروغ ها گوش کنم هنگامی که واقعیت را می دانم


If a friendship lasts longer than 7 years, you are no longer just friends. You are family.

اگر یک رابطه دوستی بیش از 7 سال به طول بیانجامد، شما دیگر فقط دوست نیستید. شما خانواده هستید.


What hurts you today, makes you stronger tomorrow.

چیزی که امروز به شما صدمه بزند فردا شما را قوی تر می کند.


The days that break you, are the days that make you

روزهایی که شما بشکنند روزهایی هستند که شما را می سازند.


You learn a lot about people when they don't get what they want

شما هنگامی در مورد افراد بیشتر می آموزید که چیزی که می خواهند به آن ها ندهید.


A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself

یک سگ تنها موجودی است که شما را بیشتر از خودش دوست دارد.


Happiness is not about getting all you want, it is about enjoying all you have.

شادی به معنای به دست آوردن همه آن چیزهایی که می خواهید نیست. شادی به معنای لذت بردن از چیزهایی که دارید است.


Stay calm, Be strong. Never let anyone destroy you.

آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند.


Don't wait until you are rich to be happy. Happiness is free.

برای شاد بودن منتظر نباشید تا پولدار شوید. شادی مجانی است


Sometimes life doesn't give you what you want. Not because you don’t deserve it but because you  deserve so much more.

برخی اوقات زندگی چیزهایی که می خواهید را به شما نمی دهد. این اتفاق به این معنا نیست که شما شایسته آن ها نیستید بلکه به این علت است که شما شایسته بیش از این ها هستید.


Listen to your best friends, sometimes they know you more than you know yourself

به حرف بهترین دوستان خود گوش کنید، گاهی اوقات آن ها بهتر از خودتان شما را می شناسند.


The people who want to stay in your life will always find a way

افرادی که می خواهند در زندگی شما باقی بمانند همواره راهی برای آن خواهند یافت.


Only those who care about you can hear you when you're quiet.

تنها کسانی که به شما اهمیت می دهند می توانند صدای شما را وقتی سکوت می کنید بشنوند.


The best revenge is no revenge. Move on, and be happy.

بهترین انتقام این است که انتقام نگیرید. برو و خوشحال باش


The people who defend your name when you are not around are the most loyal friends you could ever get.

افرادی که وقتی حضور ندارید از نام شما دفاع می کنند وفادار ترین دوستانی هستند که می توانید داشته باشید.


It is not what we have in life but who we have in life that matters.

مهم نیست چه چیزهایی در زندگی دارید. آنچه که مهم است این است که چه کسانی در زندگی دارید.


All I nees is someone who knows how to stay

تمام چیزی که نیاز دارم کسی است که چگونه ماندن را بلد باشد.


مطالب مرتبط...

45 نظر

 1. sarasarasays:

  عالی

 2. سبحانسبحانsays:

  خیلی قشنگ

 3. حامدحامدsays:

  خیلی معذرت میخوام فاطمه خانوم من الان دکترای انگلیسی رو دارم اما این جملاتی نیستن ک فک میکنی میتونی معنی اونارو ب صورت تحت اللفظی معنی کنی اینا جملاتی هستن ک معنی اونا ب انگلیسی هم باز مثه معنی فارسی ک هستن میدن مثلا Give me five? نمیشه گفت ب من پنج بده در حالی ک میشه بزن قدش پس لطفا زود قضاوت نکنو وقتی مطمان نیستی حرفی ک باعث بشه سازنده این وبلاگ ناراحت بشه البته عذر میخوام

 4. فاطمهفاطمهsays:

  سلا خیلی عذر میخوام ک این مطلب رو بیان میکنم ولی باید بگم ک من با این سواد مختصر اینگلیشی ک دارم هم متوجه این میشم که اینا قسمت انگلیسیشون درست نیست و گوگل ترنسلیت شدس ک اصلا معنی درست و یا مطابق ترجمه فارسی نمیده... لطفا برای اینکه مردم دچار اشتباه نشن یا اصلاحشون کنید و یا این پست رو حذف کنید... واقعا انصاف نیست....

 5. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خیلی عذر میخوام که این مطلب رو بیان میکنم ولی باید بگم که من با این سواد مختصر اینگلیسی که دارم هم متوجه این میشم که اینا قسمت انگلیسیشون درست نیست و گوگل ترنسلیت شدس که اصلا معنی درست و یا مطابق ترجمه فارسی نمیده... لطفا برای اینکه مردم دچار اشتباه نشن یا اصلاحشون کنید و یا این پست رو حذف کنید... واقعا انصاف نیست....

 6. abolfazlabolfazlsays:

  مرسی

 7. B3hnamB3hnamsays:

  آقا گوگل ترانسلیت همیشه ترجمه های درستی نمیده اینکارو میتونی با ترجمه ای که میکنه برای خودش دوباره بفرستی میفهمی که دوباره جمله دیگه ای مینویسه و بیشتر تو کلمات تکی گوگل میتونه کمک کنه ولی در جمله بندی ضعیفه مخصوصا جملات فارسی که لغات باید کاملا کتابی نوشته بشه بهترین راه اینه که خودت با تک کلمه هایی که گوگل میده جملات رو ترجمه یا به انگلیسی تبدیل کنی. :) چقد زیاد شد.

 8. mohammadmohammadsays:

  آقای حامد خان حتی یه بچه دبیرستانی هم میتونه بفهمه که این متنا رو از گوگل ترنسلیت گرفتن اون موقع تو نفهمیدی و میگی دکترای زبان داری. اینا رو با دقت ببین میفهمی Sometimes going through a very difficult, something like Joan digging ... like dying! ترجمه:گاهی گذشتن از یکی خیلی سخته ، یه چیزی مثل جون کندن … مثل مردن ! You are not saying when Khvanmt paralyzed my mind and soul? ترجمه:ذهنـــم فلـــــج می شود وقتــــــی می خــوانمــت و تــــــو نمی گویی جانــــــم ؟ واقعا متاسفم واسه نویسنده این سایت

 9. الهامالهامsays:

  اینجوری که این متناترجمه شدن ودکتری زبان ازشون دفاع میکنه منم پرفسورای زبان انگلیسی دارم بالهجه بریتیش

 10. ساراساراsays:

  والا از نظر من هم که لیسانس مترجمی انگلیسی دارم این جملات پر از اشکال هستن. حامد خان این جملات با اونی که شما میگی فرق داره در ضمن سطح سواد لزوما به مدرک مربوط نمیشه همینطور که خیلی از اساتید ما هیچی بارشون نیست.

 11. NilooNiloosays:

  دوستان عزیزان،این جملات گوگول ترنسلیت نیستن،اون اقاییی که دکترای زبان دارن درست میگن اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی ترجمه تحت اللفظی ندارن،معنای خاص خودشونو دارن یعنی نمیتونیم خودمون معنی کنیم. همونجور که ما نمیتونیم ضرب المثلها و اصطلاحاتمونو به انگلیسی ترجمه کنیم

 12. MohsenMohsensays:

  من کاری به سازنده این وبلاگ ندارم، چون ارزش ابراز نظر نداره... بی نهایت متاسفم برای کسانی که از این به اصطلاح ترجمه های دری وری دفاع کردن و با ارایه مدارک دانشگاهی دروغی جامعه تحصیلکرده آکادمیک و به گند کشیدن .... همینا باعث عقب موندگی ما شدن !!!

 13. امیرمسعودامیرمسعودsays:

  هههههههه بابا خو وقتی انگلیسی بلد نیستین، مگه مجبورین که از مترجم گوگل استفاده کنید تا مطلب بذارین تو سایتتون!! سراپا اشتباهه!

 14. ریحانهریحانهsays:

  منم با دکترای زبان موافقم ...ترجمه ها عالین ...نمیدونم چرا کسایی که سوادزبان ندارد از باسوادا اعتماد به نفسشون بیشتره!!!!!!!!

 15. HanaHanasays:

  کسی که انگلیسی بلده نمیاد تو سایتا دنبال جملات انگلیسی بگرده....من ن میدونم این جملات چ مشکلی دارن و ن میدونم ک شما چرا ب صاحب این سایت بی احترامی میکنید....لطفا نظراتتونو واسه خودتو نگه دارین. ..ممنون

 16. نگارنگارsays:

  با اینکه متن فارسی زیبا بود ولی اصلا درست ترجمه نشدن، ترجمه تحت اللفظی هستن اینا، درصورتی که این عبارتا صورت کنایی دارن

 17. فاروقفاروقsays:

  عالی بود . لطفا بیشتر بزارید

 18. فاروقفاروقsays:

  عالی بود . لطفا بیشتر بزارید

 19. ParniaParniasays:

  از نظر من زبان انگلیسی میخونم این ترجمه ها اشتباه زیادی دارن

 20. fateme_engfateme_engsays:

  perfect

 21. Faramarz .zeusFaramarz .zeussays:

  خخخخخ خنده داره تابلو هست ازtranslate استفاده شده من دوست دارم بدونم معنی این کلمه یعنی چی میشه khvanmt

 22. ShokoohShokoohsays:

  چه میکنه گوگل این ترنسلیت

 23. unknownunknownsays:

  این جملات کاملا اشتباه هستن و هیچ تفاوتى در لفظ و نگارش ان ها ندارد گرایش و چیدمانى کلمات انگلیسى با لفظ و ترجمه فارسى متفاوت است با قرار گیرى متوجه میشوید که کاملا اشتباه هستن البته اکثرشون لطفا این ها رو اصلاح کننید

 24. RezaRezasays:

  این کارهارو میکنید دیگه ادم اشتباه میکنه . خواستم به دختر امریکای ابراز عشق کنم . از دوستم پرسیدم چی بگم . گفت بگو . My cock inside this life that I'm with you نمیدونم دختره چرا زد تو گوشم !!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام دوست عزیز اتفاقا برای ابراز عشق نیز متن های انگلیسی همراه ترجمه به صورت صحیح قرار داده شده

 25. Rooha36Rooha36says:

  ممنون از زحماتتون خیلی زیبا بودن

 26. SandrainaspSandrainaspsays:

  I'm not just inviting you! But it will be interesting for sure loveawake.ru

 27. RobertNomRobertNomsays:

  online casino Pin Up https://pin-up-casino444.ru онлайн казино Пин Ап Официальный сайт

 28. MoonCattleMoonCattlesays:

  Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.” https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse

 29. AllenAleptAllenAleptsays:

  Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

 30. AlekhinheariAlekhinhearisays:

  Интернет-магазин https://vagon-zapchastei.ru – сайт, где можно по самым доступным ценам выбрать и приобрести высококачественные детали для автомобильного тюнинга. В продаже имеются комплектующие практически для всех моделей зарубежных и отечественных авто. Дефлекторы окон, багажники, аэродинамические обвесы – все это и многое другое можно приобрести со 100% гарантией на товар и бесплатной доставкой. Доставка осуществляется по всей России, а оплатить покупку можно как по наличному, так и безналичному расчету. Для постоянных покупателей работает специальная система бонусов.

 31. MichaelDruriMichaelDrurisays:

  HoOkAh MaGic наш официальный бренд Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт и возможно приобрести кальяны и всё для них. Доставка по всей России Бесплатная консультация Отправка в день заказа Персональные скидки Строго 18+

 32. TimoganTonTimoganTonsays:

  Каждый, кто мечтает купить штатную магнитолу Android, может сделать это в интернет-магазине AVTOLIRA. На странице https://avtolira.ru/shtatnye-magnitoly-android/ представлен широкий выбор этих удобных в использовании устройств, а также навигационные блоки и штатные головные устройства для любых марок автомобилей. Все автомагнитолы проходят обязательную сертификацию, поэтому в их качестве и надежности можно даже не сомневаться. Имеются как бюджетные модели, так и устройства премиум-класса. Удобные условия оплаты и доставки гарантируются.

 33. LazinRefLazinRefsays:

  Интернет-магазин https://www.spy-sts.com специализируется на продаже высококачественной техники, предназначенной для организации видеонаблюдения. Ассортимент продукции компании представлен камерами слежения, GPS-трекерами, датчиками движения, прослушивающими устройствами, антижучками и другими полезными шпионскими штучками. При правильном использовании оборудования из каталога компании, не противоречащем действующему законодательству, проблем с законом у покупателей SPY-STS никогда не возникнет. На всю продукцию предоставляется официальная гарантия производителя.

 34. AllenAleptAllenAleptsays:

  Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

 35. GorskiyBobGorskiyBobsays:

  Сайт https://game-casino.ru посвящен теме лицензионных онлайн казино и будет интересен как новичкам, так и заядлым игроманам. Ресурс содержит только проверенную информацию, поэтому все представленные на нем статьи, обзоры и советы можно смело использовать для игры на реальные деньги. Каталог игровых автоматов, секреты получения выгодных бонусов, рейтинги зарубежных и отечественных онлайн казино – все это и многое другое доступно любителям азартных игр в режиме 24/7. Зайти на портал и выбрать свое надежное казино не составит никакого труда даже для новичков.

 36. SandrainaspSandrainaspsays:

  Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things....

 37. CosmolotCosmolotsays:

  В наше время можно зарабатывать, чтобы не думать о том, как экономить по итоге! Я вот в последнее время залип в игры космолот онлайн. Там казино, автоматы и многое другое. С помощью понимания и удачи, можно неплохой заработать сделать. Вот советую заглянуть https://cosmolot24-casino.xyz/ , может захотите попробовать ... вдруг пойдёте в плюс, так и меньше экономить придётся!

 38. parimatch777parimatch777says:

  Букмекерская контора бк Париматч или казино Parimatch https://parimatch.cyou/ Официальный сайт играть онлайн на деньги или бесплатно

 39. loveawake.ruloveawake.rusays:

  Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

 40. loveawake.ruloveawake.rusays:

  Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

 41. loveawake.ruloveawake.rusays:

  Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

 42. HermanItalmHermanItalmsays:

  MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK: http://veryhotgirls.site/

 43. SemenOdokeSemenOdokesays:

  Где узнать главные новости игрового мира? Любители видеоигр узнают все новости на портале https://gamedate.ru. Здесь можно найти обзоры игр, трейлеры, гайды, секреты прохождения игр, актуальную информацию об обновлениях, новых персонажах, а также много полезных статей про игровое железо. Информация на сайте постоянно обновляется. Ежедневно появляются новые материалы и мнения опытных геймеров, экспертов игрового мира. Узнавать всегда свежую информацию и быть в курсе главных событий игровой индустрии на сайте GameDate.ru можно абсолютно бесплатно.

 44. NormanbupNormanbupsays:

  Приветствую вас! Сегодня на просторах интернета появился интересный бот! Используя который, вы будете на автомате собирать базу в телеграме. А потом, он же будет работать с этой базой и приносить вам прибыль Почти без вашего участия! Очень интересная тема, которую я уже протестировал Поставил бота и спустя всего сутки, сделал 3500 Если вы хотели успеть в 2020 настроить свой доход в интернете, то сейчас самое время этим заняться! И успеете до Нового Года сделать кассу на подарки и шикарный стол. Переходите по ссылке ниже и пишите мне о результатах через неделю https://bit.ly/2WJgS1E

 45. JoshuamenJoshuamensays:

  http://kaufdichtot.com/a-doctored-passport-photo-stokes-new-questions-for-2/#comment-683242 - Thai Manhattan We greet you! Our firm those who make your daily life easier. International company that functional more than seven years. https://refinedessay.com/corona-virus-and-its-economic-impact-3/#comment-180712 - four hands NY Characteristic specificity our exotic salon is not an enforced setting. We develop social profiles to create. http://eyeonops.com/salemdq/2020/05/19/post-5-5/#comment-132167 - Qigong Manhattan Recommended for you personally check different type massage now. Go to site and further explore, see specialty. https://www.flexprovider.com/home/attachment/jolijn_rond_klein/#comment-17014 - nude Manhattan