متن انگلیسی غمگین برای بیوگرافی تلگرام + ترجمه

در برنامه ی تلگرام محلی تعیین شده است تا کاربران بتوانند جملات و یا صحبت های کوتاه خود را قرار دهند که در اصطلاح به آن بیو (bio) گفته می شود ، در این مطلب از سایت توپ تاپ مجموعه ای از متن های انگلیسی غمگین و عاشقانه را به همراه ترجمه ی فارسی و مناسب برای بیو تلگرام تهیه دیده ایم ، که شامل موضوعاتی احساسی ، عارفانه ،زیبا و جذاب می باشد ، پس اگر میخواهید بیو تلگرام شما خاص و جدید باشد حتما تا انتها بیننده ی این مطلب باشید.


 ! What do not you do to the things; you should not tell anyone

حرفایی  که  نباید  زده  بشن؛ چیز هایی که نباید به هیچکس بگی!

" " " " "

 .I  have  a  sense  of  the  crockery  that  really  tears,  but  someone  does  not  believe

حس‌ اون تمساحی رو دارم که واقعا اشک می ریزه ولی کسی باورش  نمیکنه.

" " " " " 

One's gone … but nobody is here

یک نفر رفته...

    ولی هیچکس اینجا نیست

" " " " "

 : ') The most oppressed man who is not the other one's name, the following

مظلوم ترین آدم اونیه که دم آخرمیگه یعنی دیگه برنمیگرده:')

" " " " "

No one is alone! Only, with the one that should not

هیچکس تنها نیست!

فقط، با اونی که باید نیست;)

" " " " "

 :) It was dropped for me and for the other places 

برای من قطره بود و برای دیگران دریا:)🖤

‌" " " " " "

 .Looking forward to the sake of the way you do not think that you are not as if you are not cucumber

ببین غیرت خوبه تا وقتی که کورت نکنه روشن فکریم خوبه به شرطی که بی ناموست نکنه

" " " " " "

 Our  generation will never grow old. We all died young

نسل ما هیچوقت پیر نمیشه

همه‌ ی ما تو جوونی مُردیم :)

" " " " "

 ..When you warm and cool my glass, it leaves cracks, the human heart has a place

تو یه استکانم سرد و گرم کنی تَرَک می بینه،

دل آدمیزاد که دیگه جای خود داره..

" " " " "

 ..Love is short and forgetfulness is how long

عشق كوتاه است و

فراموشى

چقدر طولانى..

" " " " "

 ..It takes your heart and you have no choice but to remain silent

‏دلت می گیره و راهی جز سکوت نداری ..

" " " " "

 .Get rid of this crazy "heart" vector games that will provide a way for you

دست ازاین دیوانه بازی های خود بردار "دل"

ماندنی باشد خودش راهی مهیا می کند.

" " " " "

 .But I wish you understood that love is not just about getting, it keeps

ولی کاش بفهمید دوست داشتن فقط به دست آوردن نیست، نگه داشتنه.

" " " " "

 ..I am the one who sees and says nothing and thinks you did not see

‏من همونی ام که میبینه و هیچی نمیگه و فکر میکنی ندید ..

" " " " "

Time does not change anyone, it just teaches you that people are not always what you think they are

گذشتِ زمان کسی رو عوض نمی کنه

فقط بهت یاد میده که آدم ها همیشه اونی که تو فکر می کنی نیستن

" " " " "

   !...Sir, we are tired of pretending to be strong! Let someone come and ask us so weakly

‏آقا ما ديگه از تظاهر به قوی بودن خسته ايم! يكی بياد كه مارو همينجوری ضعيف بخواد…!

" " " " "

 ! Loneliness is not my destiny, it is my preference

تنهایی تقدیر من نیست، ترجیح منه!

" " " " "

When you can say, "No problem, we'll fix it," you should not say, "I told you so."

نباید وقتی می تونید بگید “اشکالی نداره، باهم درستش می کنیم”، بگید: “من که بهت گفته بودم”.

" " " " "

 ...What your enemy should not know, do not tell your friend, you will understand later

چیزی که دشمنت نباید بدونه، به دوستت هم نگو بعدا می فهمی چرا…

" " " " "


 .Tears are words that need to be written

اشک ها کلماتی هستند که باید نوشته شوند


 .We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown, while other days we are forced to swim

ما باید بفهمیم که ناراحتی یک اقیانوس است و گاهی ما در آن غوطه ور خواهیم بود در حالی که سایر روز ها ما مجبوریم که در آن شنا کنیم.


There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away, but I have the feeling that if I did, the joy would be gone as well.

لحظاتی وجود دارد که آرزو داشتم می تونستم ساعت را به عقب برگردانم و همه ناراحتی ها را دور کنم اما احساس می کنم اگر این کار را انجام دهم شادی ها هم به همان صورت از بین بروند.  


Experiencing sadness and anger can make you feel more creative, and by being creative you can get beyond your pain or negativity.

تجربه ناراحتی و عصبانیت می تواند شما را خلاق تر کنند و با این خلاقیت شما می توانید درد ها و منفی بافی های خود را کنار بگذارید


Some days are just bad days, that’s all. You have to experience sadness to know happiness, and I remind myself that not every day is going to be a good day, that’s just the way it is!

بعضی روز ها فقط روز های بدی هستند، همین! تو باید ناراحتی را تجربه کنی تا شادی را بفهمی و به خودم یاد آوری می کنم که هر روزی روز خوبی نخواهد بود. همین است که هست!


Sometimes we get sad about things and we don’t like to tell other people that we are sad about them. We like to keep it a secret. Or sometimes, we are sad but we really don’t know why we are sad, so we say we aren’t sad but we really are.

گاهی ما در باره چیزی ناراحت می شیم و دوست نداریم به دیگران بگوییم درباره آن ناراحت هستیم. ما دوست داریم این را مانند یک راز نگه داریم یا گاهی، ما ناراحت هستیم اما واقعا نمی دانیم چرا ما ناراحت هستیم پس ما می گوییم ناراحت نیستیم در حالی که هستیم.


You cannot protect yourself from sadness without protecting yourself from happiness.

تو نمی توانی از خودت در برابر ناراحتی ها مراقبت کنی بدون این که از خودت در برابر شادی ها محافظت کنی


The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.

کلمه "شادی" معنایش را از دست می دهد اگر با ناراحتی در تعادل نباشد.


Every human walks around with a certain kind of sadness.

هر انسانی با نوع خاصی از ناراحتی در حال حرکت است.


The first step toward change is awareness. The second step is acceptance

اولین قدم در راه تغییر آگاهی است. گام دوم پذیرش است.


If you expect nothing from anybody, you’re never disappointed.

اگر شما توقع چیزی را از کسی نداشته باشید، هرگز نا امید نمی شوید.


I am on your side. But you have no way of knowing it, because your heart is blind.

من طرف تو هستم. اما تو هیچ راهی برای فهمیدن آن نداری زیرا قلب تو کور است.


You don’t forget the face of the person who was your last hope.

شما هرگز چهره کسی را که آخرین امید شماست فراموش نخواهید کرد.


The heart was made to be broken.

قلب برای شکسته شدن ساخته شده است.


Dreams don't mean anything. They're just noise. They're not real.

رویاها هیچ معنی ای نخواهند داشت. آن ها فقط سر و صدا هستند. آن ها واقعی هستند.


It hurts every day, the absence of someone who was once there.

عدم حضور کسی که یک زمانی آن جا بوده هر روز دردناک است.


You meet everyone twice in this life, when they come and when they go.

شما هر کس را دو بار در این زندگی می بینید، وقتی که آن ها می آیند و وقتی که آن ها می روند.


I don’t even remember why I’m wasting all these tears on you.

حتی یادم نمیاد چرا همه این اشک هایم را برای تو هدر دادم


I understand that nobody understands me, but I can’t be someone I’m not.

من می فهمم که هیچ کس من را نمی فهمد اما من نمی توانم کسی باشم که نیستم


I am crazy sad, and somewhere deep inside, all I want is to fly.

من به شدت ناراحتم و جایی در اعماق وجودم همه چیزی که می خواهم این است که پرواز کنم


No one stays for you. Everybody stays depending on their need for you.

هیچ کس برای تو نمی ماند. هر کسی بسته به نیاز هایش برای تو می ماند


I'm always where the sun don't shine.

من معمولا جایی هستم که خورشید در آن نمی درخشد


I wish I could give you my pain just for one moment so you can understand how much you hurt me.

امیدوار بودم میتوانستم حتی برای یک لحظه دردی که دارم را به تو بدهم تا بدانی که چه مقدار به من صدمه زده ای


Break my heart. Break it a thousand times if you like. It was only ever yours to break anyway.

قلب من را بشکن. اگر دوست داری آن را هزاران بار بشکن. قلب من برای تو است که به هر شکلی آن را بشکنی


Come back! Even as a shadow, even as a dream.

برگرد! حتی به عنوان یک سایه، حتی به عنوان یک رویا


It’s kind a sad when you realize the person you used to tell everything to now has no idea of what’s happening with your life.

این هم نوعی از ناراحتی است که بفهمی کسی که عادت داشتی همه چیز را به او بگویی هیچ ایده ای در مورد اتفاقاتی که در زندگی تو می افتد نداشته باشد.


Memories warm you up from the inside.

خاطره ها تو را از درون گرم می کنند.


Love will destroy more than it can fix.

عشق بیشتر از این که اصلاح کند ویران می کند


The more I try to explain myself, the less I understand myself.

هر چه بیشتر سعی می کنم خودم را شرح بدهم، کمتر خودم را می فهمم


Do you know the best thing about broken hearts? They can only really break once the rest is just scratches.

می دانی بهترین چیز در مورد قلب های شکسته چیست؟ آن ها فقط یک بار واقعا می شکنند و در بقیه مواقع فقط خراش بر می دارند


We’re all fighting battles no one knows about.

همه ما در حال مبارزه در جنگی هستیم که نمی دانیم در مورد چیست.


I miss the person I was before I met you.

من کسی را که پیش از تو بودم فراموش کردم


My best poems are about the parts of you everyone else abandoned.

بهترین شعر من درباره آن بخشی از توست که توسط دیگران نادیده گرفته شده است


I am older at twenty than a lot of people who have died.

من در سن بیست سالگی پیرتر از بیشتر افرادی هستم که مرده اند


The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too.

دردناک ترین چیز از دست دادن خودتان در فرایند دوست داشتن شخص دیگری است و این که فراموش کنید شما هم انسان خاصی هستید.


When you don't have love, it's like there's a party going on, and everybody was invited, except for you.

وقتی شما عشقی نداشته باشید. شبیه این است که مهمانی در حال برگزاری باشد و همه افراد به غیر شما دعوت باشند.


You never know when you might be seeing someone for the last time.

شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است آخرین باری باشد که کسی را می بینید


People don't get the chance to discover each other anymore.

مردم هرگز این شانس را نخواهند داشت تا یکدیگر را کشف کنند.


Welcome to the world. You will hurt the people you love the most. You will say stupid things and embarrass yourself repeatedly. You will crash your car and lose your walle. You will get sick, sad and lonely.

به جهان خوش آمدید. شما به افرادی که دوست دارید صدمه خواهید زد. شما چیز های احمقانه ای خواهید گفت که بار ها خودتان را به زحمت می اندازید. شما با ماشین تان تصادف خواهید کرد و کیف پولتان را گم خواهید کرد. شما مریض و ناراحت و تنها خواهید شد.


I've realized that, in the end, everyone ends up alone

من فهمیده ام که در آخر هر کسی تنها خواهد ماند.


I’m just so unbelievably sad and I don’t know why.

من فقط به شکل غیر قابل باوری ناراحتم و نمی دانم چرا


Some kill, some steal, some break your heart.

بعضی ها می کشند، بعضی ها دزدی می کنند، بعضی ها قلب شما را می شکنند.


I have never seen the ocean, she said, but I think about it often— whenever I cry.

او می گوید من تا کنون اقیانوس را ندیده ام اما اغلب مواقع درباره آن فکر می کنم. هر زمان که گریه می کنم


When you’re too close to people, when you spend too much time with them, sometimes you can’t see them.

وقتی شما خیلی به مردم نزدیک می شوید، هنگامی که شما زمان های زیادی را با آن ها می گذرانید، گاهی نمی توانید آن ها را ببینید.


I felt her absence. It was like waking up one day with no teeth in your mouth. You wouldn’t need to run to the mirror to know they were gone.

من نبود او را احساس می کنم. این موضوع شبیه بیدار شدن در یک روز بدون دندان ها در دهان است. شما نیازی ندارید به سمت آینه بدوید تا بدانید دندان هایتان سر جایشان نیستند.


It’s always worse than it seems

این همیشه بدتر از چیزی است که به نظر می رسد


You have to realize that some people can stay in your heart but not in your life

تو مجبوری بفهمی که بعضی از افراد در قلب تو می مانند در زندگی تو


People cry, not because they’re weak. It’s because they’ve been strong for too long

کردم گریه می کنند زیرا آن ها ضعیف هستند. این موضوع به این دلیل است که آن ها برای مدت طولانی ای قوی بوده اند


Dear Past, stop tapping me on the shoulders, I don’t want to look back

گذشته عزیز، از زدن روی شانه های من دست بردار، من نمی خواهم به عقب نگاه کنم


Everytime people ask me if I’m okay, it’s just a reminder that I’m not

هر زمان مردم از من می پرسند حالت خوب است، تنها به یادم می آورد که حالم خوب نیست


Monsters don’t sleep under your bed, they scream inside of your head

هیولاها در زیر تخت شما نمی خوابند، آن ها در دورن سر شما فریاد می کشند.


I sleep to escape from reality

من می خوابم تا از واقعیت ها فرار کنم


I’ll be alright. One day. Just not today

من خوب خواهم شد، یک روزی، فقط امروز نه!


I forgive a lot, but I never forget what’s said and done

من خیلی وقت ها بخشیده ام، اما هرگز فراموش نکردم آن ها چه گفتند و چه کردند


You never know how strong you are until being strong is the only choice you have

شما هرگز نمی فهمید که چه اندازه قوی هستید تا زمانی که قوی بودن تنها راهی باشد که می توانید انتخاب کنید.


You knew exactly what you were doing, that’s what hurts the most”

تو دقیقا می دانی که چه کار کرده ای و همین چیزی است که بیشتر صدمه می زند


Smiling has always been easier than explaining why you’re sad

لبخند زدن همواره آسان تر از توضیح دادن این موضوع است که چرا ناراحتی


You hate your life while some people dream of having your life.

شما از زندگی خودتان متنفر هستید در حالی که بعضی از مردم آرزو داشتن زندگی مانند شما را دارند.


I don’t like people around me sad. I like making people happy

من دوست ندارم آدم های اطرافم ناراحت باشند. من دوست دارم که مردم را خوشحال کنم


Sadness is also a kind of defense

ناراحتی روش برای دفاع کردن است


I’m not brave, I’m not fantastic. I’m like any other woman.

من شجاع نیستم، من  فوق العاده نیستم، من شبیه زن های دیگر هستم.


بیشتر بخوانید :

بهترین متن های انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه


2 نظر

  1. مهتابمهتابsays:

    عالی است

  2. رضا حیدریانرضا حیدریانsays:

    خیلی خوب نبود.