متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

متن کوتاه و زیبا انگلیسی برای پروفایل همراه با ترجمه" جملات کوتاه انگلیسی ویژه پروفایل"جملات تک خطی و دو خطی مخصوص پروفایل"چند خطی های خیلی کوتاه احساسی و عاشقانه برای اشتراک گذاری در پروفایل ، کپشن ، استوری و ... در شبکه های اجتماعی.

این مجموعه شامل متن‌ های انگلیسی خاص و زیبا برای پروفایل است، که با مضامینی چون خودپذیری ، اصالت ، و تأثیرگذاری در دنیای مدرن طراحی شده‌ اند. این جملات کوتاه و معنادار ، ایده‌ آل برای افرادی هستند که به دنبال بیان خود به شیوه‌ ای متمایز و فکورانه در شبکه‌ های اجتماعی می‌ باشند. این متن‌ ها با هدف ایجاد تفکر و الگو در مخاطبین طراحی شده‌ اند."

متن های انگلیسی برای پروفایل شبکه های اجتماعی

"Life is about creating yourself, not finding yourself."

زندگی درباره‌ی خلق خودت است، نه پیدا کردن خودت.

"Stars can't shine without darkness."

ستارگان بدون تاریکی نمی‌ درخشند.

"Dream big, work hard, stay focused."

رویای بزرگ ببین، سخت کار کن ، متمرکز باش.

"Be yourself; everyone else is already taken."

خودت باش ؛ بقیه همه گرفته شده‌ اند.

"Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see."

مهربانی زبانی است که کرها می‌ شنوند و نابینایان می‌ بینند.

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts."

موفقیت نهایی نیست ، شکست کشنده نیست: شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد.

"Inhale confidence, exhale doubt."

اعتماد به نفس را استشمام کن ، شک را بازدم کن.

"Do more things that make you forget to check your phone."

کارهای بیشتری انجام بده که باعث شود چک کردن گوشی‌ ات را فراموش کنی.

"Life is too short to waste on hating anyone."

زندگی برای تلف کردن در نفرت از کسی خیلی کوتاه است.

"Be the change you wish to see in the world."

تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی.

این مجموعه جملات انگلیسی با موضوعات متنوع برای استفاده در پروفایل‌ ها طراحی شده‌ اند و هر کدام پیامی مثبت و آموزنده ای  را به همراه دارند. معنی فارسی هر جمله نیز به منظور فهم بهتر و استفاده راحت‌ تر ارائه شده است.

متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی

"Every moment is a fresh beginning."

هر لحظه ، آغازی تازه است.

"Happiness is not something ready made. It comes from your own actions."

خوشبختی چیزی نیست که از پیش ساخته شده باشد. از اعمال خودتان نشأت می‌گیرد.

 "The only way to do great work is to love what you do."

تنها راه برای انجام کار بزرگ، دوست داشتن کاری است که انجام می‌دهید.

 "It always seems impossible until it’s done."

همیشه غیرممکن به نظر می‌رسد، تا وقتی که انجام شود.

 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

بهترین زمان برای کاشتن یک درخت ۲۰ سال پیش بود. دومین بهترین زمان همین حالاست.

 "Don't watch the clock; do what it does. Keep going."

به ساعت خیره نشو؛ کاری را که او انجام می‌دهد انجام بده. ادامه بده.

 "Believe you can and you're halfway there."

باور کن که می‌ توانی و تو نیمی از راه را رفته‌ای.

 "Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it."

زندگی ۱۰ درصد آنچه که بر ما می‌گذرد و ۹۰ درصد نحوه واکنش ما به آن است.

 "The best revenge is massive success."

بهترین انتقام، موفقیت بزرگ است.

 "Change your thoughts and you change your world."

افکارت را تغییر بده و دنیایت تغییر می‌کند.

"Life is what happens when you're busy making other plans."

زندگی همان چیزی است که اتفاق می‌ افتد، وقتی شما مشغول برنامه‌ ریزی برای چیزهای دیگر هستید.

این جملات انگلیسی همراه با ترجمه فارسی‌ شان، پیام‌ های آموزنده و مثبتی را در مورد زندگی ، موفقیت ، خوشبختی و تغییر ارائه می‌دهند.

متن انگلیسی خاص و ناب برای پروفایل :

 "In a world full of trends, I want to remain a classic."

در دنیایی پر از روندها، می‌ خواهم همچنان یک کلاسیک باقی بمانم.

 "Seek respect, not attention. It lasts longer."

به دنبال احترام باش، نه توجه. این ماندگارتر است.

 "Bloom where you are planted."

در هر کجا که کاشته شده‌ ای، شکوفا شو.

 "Escape the ordinary."

از معمولی بودن فرار کن.

"Create a life you can fall in love with."

زندگی‌ ای بساز که بتوانی عاشقش شوی.

 "Be the energy you want to attract."

انرژی باش که می‌خواهی جذب کنی.

 "Simplicity is the ultimate sophistication."

سادگی، نهایت پیچیدگی است.

 "Let your smile change the world, but don’t let the world change your smile."

بگذار لبخندت دنیا را تغییر دهد ، اما نگذار دنیا لبخند تو را تغییر دهد.

 "Your vibe attracts your tribe."

احساسات و روحیه‌ ات قبیله‌ ات را جذب می‌ کند.

 "Stay close to anything that makes you glad you are alive."

به هر چیزی که باعث می‌ شود از زنده بودنت خوشحال باشی، نزدیک بمان.

"Amidst the chaos, find your peace. In the silence, find your voice. And in the midst of all, find yourself."

در میان آشوب ، آرامش خود را بیاب. در سکوت، صدای خود را پیدا کن. و در میان همه این‌ها، خود واقعی‌ات را بیاب.

این متن‌ ها با مضامین متفاوت و خاص ، برای افرادی که به دنبال بیان خود به شیوه‌ ای متفکرانه و آموزنده در شبکه‌ های اجتماعی هستند، ایده‌ آل می‌ باشند.

جملات انگلیسی برای پروفایل

.What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد.

.A friend is who knows all about you and still loves you

یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

.Life is short. Live passionately

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن.

.One day, all of your dreams will come true, be patient

یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

Life is a question and how we live it is our answer

زندگی یک سوال است و این که چگونه زندگی کنیم پاسخ این سوال!

.Life shrinks or expands in proportion to one’s courage

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

:)And my heart beats faster when you call my name

و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

Life throws you a thousand chances. All you have to do is take one and have faith

زندگی هزاران شانس در اختیارت قرار می دهد، همه آن چه باید انجام دهی این است که یکی را انتخاب کنی و ایمان داشته باشی.

.Life is a one time offer, use it well

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن.

Love means you

and you mean the whole world to me.

عشق یعنى تو

و تو واسه من کل دنیایى..

Life is like a mirror; we get the best results when we smile at it

زندگی مانند یک آینه است، زمانی که به آن لبخند بزنی بهترین نتایج را به دست خواهی آورد.

So it goes.

زندگی می‌گذرد

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم.

Life means

Having you for a lifetime

زندگی یعنی:

یک تو برایِ یک عمر.

متن انگلیسی با ترجمه

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive

زندگی را زیاد جدی نگیر زیرا هرگز از آن زنده بیرون نخواهی رفت.

Whatever you are, be a good one.

هرچه هستی، یک انسان خوب باش.

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن.

Every storm in your life

Followed by a rainbow

هر طوفانی تو زندگیت

یه رنگین کمان رو به دنبال داره.

Your life is a crafted narrative written by a good God

زندگی ات قصه ای است که توسط یک خدای خوب نوشته شده.

Everything happens for a reason.

هر اتفاقی دلیلی دارد.

A light in the dark

Shining your love into my life

عشقت مثله نوری درتارکی

زندگیم رو روشن کرد.

Be happy for this moment. This moment is your life

برای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان به وجود آوری.


Once you destroy my trust, it will never be the same

هنگامی که اعتماد من را از بین می بری، هرگز مثل قبل نخواهد شد!


متن انگلیسی کوتاه

Don’t let someone get comfortable disrespecting you

به کسی اجازه ندهید با بی احترامی به شما احساس راحتی بکند.


 I try to be a nice person, but sometimes my mouth doesn't cooperate

من سعی می کنم آدم خوبی باشم، اما گاهی دهانم همکاری نمی کند!


It's hard to sleep when your heart is at war whit your mind

هنگامی که قلب شما در حال جنگ با ذهنتان می باشد، سخت است که بخوابید.


True people cry when you leave. Fake people leave when you cry.

آدم ها واقعی هنگامی که شما می روید گریه می کنند. آدم های جعلی هنگامی که شما گریه می کنید ترکتان می کنند.


Never expect to get what you give, not everyone has a heart like you.

هرگز توقع نداشته باشد آن چه را که می دهید دریافت کنید، همه افراد قلبی شبیه شما ندارند.


Why lie to me and lose my trust when you can just tell me the truth and wait until I get over it.

چرا به من دروغ می گویی و اعتماد من را از دست می دهی در حالی که می توانی فقط واقعیت را بگویی و صبر کنی تا با آن کنار بیایم


The happiest people are the givers, not the takers

خوشحال ترین مردم کسانی هستند که بخشند باشند نه کسانی که می گیرند.


Stay single until you meet the person that will take care of you the most

تنها بمان تا زمانی که کسی را ببینی که بیشترین اهمیت را برای او داشته باشی


Everyone has two eyes but no one the same view

همه افراد دارای دو چشم هستند اما دیدگاه همه افراد یکسان نیست


It's nice to have someone who simply asks… "How was your day?"

خیلی خوب است داشتن کسی که به سادگی از شما بپرسد ... "روزت چگونه بود؟"


Trust what you feel, not what you hear

به چیزی که حس می کنی اعتماد کن، نه چیزی که می شنوی


I'm really bad with words, I hope you’re good in reading eyes.

من واقعا در گفتن کلمات بد هستم، امیدوارم تو در خواندن چشم خوب باشی


You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you.

شما هرگز متوجه صدمه ای که به افراد می زنید نخواهید شد مگر زمانی که شخصی همان کار را به شما انجام دهد.


Stop explanation yourself and telling people everything. You owe no one any explanation of what you do. Your life is yours, not theirs.

توضیح دادن در مورد خودتان و گفتن همه چیز به مردم را متوقف کن. تو مسئولیتی برای توضیح آن چه که انجام می دهید نداری. زندگی تو متعلق به توست نه به دیگران


Don't depend too much on anyone. Everyone changes when they meet new people.

بیش از اندازه به کسی وابسته نشو. همه افراد وقتی شخص جدیدی را می بینند تغییر می کنند.


I don't understand why destiny allowed some people to meet when there's no way for them to be together.

من درک نمی کنم چرا سرنوشت اجازه می دهد افرادی همدیگر را ملاقات کنند که هیچ راهی برای بودن آن ها با هم وجود ندارد.


We try to hide our feelings, but we forget that our eyes speak.

ما سعی می کنیم احساسات خودمان را پنهان کنیم، اما فراموش می کنیم که چشمان ما سخن می گویند.


One day, you will be at the place you always wanted to be. Don't give up!

یک روز، شما در محلی قرار خواهید گرفت که همیشه می خواستید. هرگز تسلیم نشوید!


Your follower is not always your fan

افرادی که به دنبال شما هستند همیشه طرفدار شما نیستند


A friend is someone who loves you when you forget to love yourself

دوست کسی است که شما را دوست دارد هنگامی که شما دوست داشتن خود را فراموش کرده اید.


Forget the past, but remember the lesson

گذشته را فراموش کن اما درس هایی که از آن گرفتی را از یاد نبر


The world is going to judge you no matter what you do, so live your life the way you want to …

جهان شما را قضاوت خواهد کرد اهمیتی ندارد شما چه کاری انجام دهید، پس به صورتی زندگی کن که دوست داری


The more I learn people, the more I like my dog

هر چه بیشتر از انسان ها می آموزم، بیشتر به سگم علاقه مند می شوم.


Choose people who choose you

افرادی را انتخاب کنید که شما را انتخاب کنند.


Pain makes people change

درد انسان ها را تغییر می دهد


What is done is done, what is gone is gone. One of life's lessons is always moving on.

چیزی که اتفاق افتاده دیگر اتفاق افتاده، چیزی که رفته دیگر رفته است. یکی از درس های زندگی این است که همواره در حرکت باشید.


I wish I had a friend like me

آرزو داشتم دوستی شبیه خودم داشته باشم


Every new day is another chance to change your life

هر روز تازه یک شانس دیگر است برای تغییر زندگی شما


Save your feeling for someone who cares

احساسات خود را برای کسی ذخیره کنید که به آن اهمیت می دهد.


Loyal people get hurt the most

افراد وفادار بیشترین صدمه را می بینند


Spend time with people who are good for your mental health

وقت های خود را با افرادی بگذرانید که برای سلامت مغز شما خوب باشند.


Life is not about the quantity of friends. It is about quality of friends you have.

زندگی در مورد تعداد دوستان نیست. بلکه در مورد کیفیت دوستانی است که شما دارید


If you feel like you are losing everything, remember that trees lose their leaves every year and they still stand tall and wait, for better days to come.

اگر شما احساس می کنید در حال از دست دادن همه چیز هستید، به یاد داشته باشید که درختان هر سال برگ های خود را از دست می دهند و آن ها همچنان ایستاده اند و منتظر هستند تا روز های بهتر از راه برسند.


One day, someone will love you the way you deserve to be loved and you will not have to fight for it.

یک روز، کسی شما را دوست خواهد داشت به همان صورتی که لیاقت دوست داشته شدن را دارید و شما هرگز نباید برای آن بجنگید.


The best apology is changed behavior.

تغییر در رفتار و عملکرد بهترین راه برای عذرخواهی است


One of the hardest things you will ever have to do is grieve the loss of a person who is still alive.

یکی از سخت ترین چیزهایی که شما مجبور خواهید بود انجام دهید عزاداری و غصه خوردن برای کسی است که هنوز زنده است.


Learn to be alone not everyone will stay forever.

یاد بگیر تنها بمانی هیچ کس برای همیشه باقی نمی ماند


The people I love are the best gifts I could ever ask for.

افرادی که دوستشان دارم بهترین هدیه هایی هستند که من می توانم درخواست کنم.


If you do not do stupid things while you are young, you will have nothing to laugh about when you are old.

اگر در زمان جوانی کارهای احمقانه انجام ندهید، هنگامی که پیر می شوید موضوعی برای خندیدن نخواهید داشت.


When your parents are not rich but still afford to give you a beautiful life. Appreciate their sacrifices.

هنگامی که والدین شما ثروتمند نیستند اما همچنان برای دادن یک زندگی زیبا به شما تلاش می کنند. بابت این فداکاری قدرشناس باشید


Love is caring for each other even when you are angry …

عشق به معنای اهمیت دادن به همدیگر است حتی هنگامی که از هم عصبانی هستید


In the end you only have yourself.

در پایان شما فقط خودتان را دارید.


The hardest battle is between what you know in your head and what you feel in your heart.

سخت ترین جنگ میان آن چیزی است که شما در ذهن خود می دانید و آن چیزی که در قلب خود احساس می کنید.


Love is not what you say, love is what you do.

عشق چیزی نیست که شما بگویید، عشق آن چیزی است که شما انجام می دهید.


Even the smallest lie can break the biggest trust

حتی دروغ هایی که بسیار کوچک باشند می توانند بزرگ ترین اعتماد را از بین ببرند.


One beautiful heart is better than a thousand beautiful faces.

یک قلب زیبا بهتر از هزاران چهره زیباست


Follow your heart but take you brain whit you.

قلبت را دنبال کن اما مغزت را با خودت ببر


Home is not a place, it is a feeling.

خانه یک محل نیست، یک احساس است.


I found the key to happiness. Stay away from idiots.

من کلید خوشبختی را پیدا کردم.  از افراد احمق دوری کن


It is never too late for a new beginning in your life

هرگز برای یک شروع جدید در زندگی شما دیر نیست.


Don't think too much. Just do what makes you happy.

بیش از اندازه فکر نکن. فقط کاری را انجام بده که تو را خوشحال می کند.


I love listening to lies when I know the truth.

من دوست دارم به دروغ ها گوش کنم هنگامی که واقعیت را می دانم


If a friendship lasts longer than 7 years, you are no longer just friends. You are family.

اگر یک رابطه دوستی بیش از 7 سال به طول بیانجامد، شما دیگر فقط دوست نیستید. شما خانواده هستید.


What hurts you today, makes you stronger tomorrow.

چیزی که امروز به شما صدمه بزند فردا شما را قوی تر می کند.


The days that break you, are the days that make you

روزهایی که شما بشکنند روزهایی هستند که شما را می سازند.


You learn a lot about people when they don't get what they want

شما هنگامی در مورد افراد بیشتر می آموزید که چیزی که می خواهند به آن ها ندهید.


A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself

یک سگ تنها موجودی است که شما را بیشتر از خودش دوست دارد.


Happiness is not about getting all you want, it is about enjoying all you have.

شادی به معنای به دست آوردن همه آن چیزهایی که می خواهید نیست. شادی به معنای لذت بردن از چیزهایی که دارید است.


Stay calm, Be strong. Never let anyone destroy you.

آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند.


Don't wait until you are rich to be happy. Happiness is free.

برای شاد بودن منتظر نباشید تا پولدار شوید. شادی مجانی است


Sometimes life doesn't give you what you want. Not because you don’t deserve it but because you  deserve so much more.

برخی اوقات زندگی چیزهایی که می خواهید را به شما نمی دهد. این اتفاق به این معنا نیست که شما شایسته آن ها نیستید بلکه به این علت است که شما شایسته بیش از این ها هستید.


Listen to your best friends, sometimes they know you more than you know yourself

به حرف بهترین دوستان خود گوش کنید، گاهی اوقات آن ها بهتر از خودتان شما را می شناسند.


The people who want to stay in your life will always find a way

افرادی که می خواهند در زندگی شما باقی بمانند همواره راهی برای آن خواهند یافت.


Only those who care about you can hear you when you're quiet.

تنها کسانی که به شما اهمیت می دهند می توانند صدای شما را وقتی سکوت می کنید بشنوند.


The best revenge is no revenge. Move on, and be happy.

بهترین انتقام این است که انتقام نگیرید. برو و خوشحال باش


The people who defend your name when you are not around are the most loyal friends you could ever get.

افرادی که وقتی حضور ندارید از نام شما دفاع می کنند وفادار ترین دوستانی هستند که می توانید داشته باشید.


It is not what we have in life but who we have in life that matters.

مهم نیست چه چیزهایی در زندگی دارید. آنچه که مهم است این است که چه کسانی در زندگی دارید.


All I nees is someone who knows how to stay

تمام چیزی که نیاز دارم کسی است که چگونه ماندن را بلد باشد.

در ادامه حتما ببینید :

متن و نوشته های کوتاه و زیبای پروفایل لاین واتساپ وایبر

متن انگلیسی غمگین برای بیوگرافی تلگرام + ترجمه

متن کوتاه برای بیوگرافی واتساپ (2)

کوبنده ترین جملات انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

متن عاشقانه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + گالری عکس

متن انگلیسی در مورد گل + ترجمه

بهترین متن های انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه (2)

مطالب مرتبط...

18 نظر

 1. sarasarasays:

  عالی

 2. سبحانسبحانsays:

  خیلی قشنگ

 3. حامدحامدsays:

  خیلی معذرت میخوام فاطمه خانوم من الان دکترای انگلیسی رو دارم اما این جملاتی نیستن ک فک میکنی میتونی معنی اونارو ب صورت تحت اللفظی معنی کنی اینا جملاتی هستن ک معنی اونا ب انگلیسی هم باز مثه معنی فارسی ک هستن میدن مثلا Give me five? نمیشه گفت ب من پنج بده در حالی ک میشه بزن قدش پس لطفا زود قضاوت نکنو وقتی مطمان نیستی حرفی ک باعث بشه سازنده این وبلاگ ناراحت بشه البته عذر میخوام

 4. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خیلی عذر میخوام که این مطلب رو بیان میکنم ولی باید بگم که من با این سواد مختصر اینگلیسی که دارم هم متوجه این میشم که اینا قسمت انگلیسیشون درست نیست و گوگل ترنسلیت شدس که اصلا معنی درست و یا مطابق ترجمه فارسی نمیده... لطفا برای اینکه مردم دچار اشتباه نشن یا اصلاحشون کنید و یا این پست رو حذف کنید... واقعا انصاف نیست....

 5. abolfazlabolfazlsays:

  مرسی

 6. mohammadmohammadsays:

  آقای حامد خان حتی یه بچه دبیرستانی هم میتونه بفهمه که این متنا رو از گوگل ترنسلیت گرفتن اون موقع تو نفهمیدی و میگی دکترای زبان داری. اینا رو با دقت ببین میفهمی Sometimes going through a very difficult, something like Joan digging ... like dying! ترجمه:گاهی گذشتن از یکی خیلی سخته ، یه چیزی مثل جون کندن … مثل مردن ! You are not saying when Khvanmt paralyzed my mind and soul? ترجمه:ذهنـــم فلـــــج می شود وقتــــــی می خــوانمــت و تــــــو نمی گویی جانــــــم ؟ واقعا متاسفم واسه نویسنده این سایت

 7. الهامالهامsays:

  اینجوری که این متناترجمه شدن ودکتری زبان ازشون دفاع میکنه منم پرفسورای زبان انگلیسی دارم بالهجه بریتیش

 8. ساراساراsays:

  والا از نظر من هم که لیسانس مترجمی انگلیسی دارم این جملات پر از اشکال هستن. حامد خان این جملات با اونی که شما میگی فرق داره در ضمن سطح سواد لزوما به مدرک مربوط نمیشه همینطور که خیلی از اساتید ما هیچی بارشون نیست.

 9. NilooNiloosays:

  دوستان عزیزان،این جملات گوگول ترنسلیت نیستن،اون اقاییی که دکترای زبان دارن درست میگن اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی ترجمه تحت اللفظی ندارن،معنای خاص خودشونو دارن یعنی نمیتونیم خودمون معنی کنیم. همونجور که ما نمیتونیم ضرب المثلها و اصطلاحاتمونو به انگلیسی ترجمه کنیم

 10. MohsenMohsensays:

  من کاری به سازنده این وبلاگ ندارم، چون ارزش ابراز نظر نداره... بی نهایت متاسفم برای کسانی که از این به اصطلاح ترجمه های دری وری دفاع کردن و با ارایه مدارک دانشگاهی دروغی جامعه تحصیلکرده آکادمیک و به گند کشیدن .... همینا باعث عقب موندگی ما شدن !!!

 11. امیرمسعودامیرمسعودsays:

  هههههههه بابا خو وقتی انگلیسی بلد نیستین، مگه مجبورین که از مترجم گوگل استفاده کنید تا مطلب بذارین تو سایتتون!! سراپا اشتباهه!

 12. ریحانهریحانهsays:

  منم با دکترای زبان موافقم ...ترجمه ها عالین ...نمیدونم چرا کسایی که سوادزبان ندارد از باسوادا اعتماد به نفسشون بیشتره!!!!!!!!

 13. HanaHanasays:

  کسی که انگلیسی بلده نمیاد تو سایتا دنبال جملات انگلیسی بگرده....من ن میدونم این جملات چ مشکلی دارن و ن میدونم ک شما چرا ب صاحب این سایت بی احترامی میکنید....لطفا نظراتتونو واسه خودتو نگه دارین. ..ممنون

 14. نگارنگارsays:

  با اینکه متن فارسی زیبا بود ولی اصلا درست ترجمه نشدن، ترجمه تحت اللفظی هستن اینا، درصورتی که این عبارتا صورت کنایی دارن

 15. فاروقفاروقsays:

  عالی بود . لطفا بیشتر بزارید

 16. ParniaParniasays:

  از نظر من زبان انگلیسی میخونم این ترجمه ها اشتباه زیادی دارن

 17. fateme_engfateme_engsays:

  perfect

 18. Rooha36Rooha36says:

  ممنون از زحماتتون خیلی زیبا بودن