متن انگلیسی در مورد شادی با ترجمه ی فارسی

در این مطلب از سایت توپ متن های مختلف و زیبایی را در مورد شادی و یا شاد زیستن به صورت انگلیسی و همراه با معنی (ترجمه) فارسی و دقیق تهیه دیده ایم ، جملات و مطالبی که در این بخش آمده است هر کدام در مورد یکی از ویژگی ها و یا خوبی های شاد بودن در زندگی صحبت می کنند ، کاربران نیز از این گونه تکست های انگلیسی بیشتر برای شبکه های اجتماعی استفاده میکنند .


Happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant thing that has passed.

شادی هنری است برای اینکه هرگز خاطرات بدی که گذشته را در دهن خود نگه ندارید.


It isn't what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about.

موضوع این نیست که چه چیزی دارید یا چه کسی هستید یا کجا هستید یا در حال انجام چه کاری هستید که شما را خوشحال یا ناراحت می کند. موضع این است که درباره آن چه فکری می کنید.


Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

گاهی اوقات لذت شما منبعی برای لبخند شماست اما گاهی اوقات لبخند شما می تواند منبع لذت شما باشد.


Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

عشق وضعیتی است که در آن شادی شخصی دیگر مهم تر از شادی خودتان باشد


Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

شادی هنگامی است که آن چه که فکر می کنید، می گویید و عمل می کنید در یک راستا و هماهنگ باشد.


Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.

موفقیت کلید شادی نیست. شادی کلیدی برای موفقیت است.


Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.

شادی یک چیز آماده نیست. شادی از عملکرد خود ما ایجاد می شود.


When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do

not see the one that has been opened for us.

وقتی یک در شادی بسته می شود در دیگری باز می شود اما معمولا ما به مدت طولانی به دری نگاه می کنیم که بسته است و دری که برای ما باز شده است را نمی بینیم.


مطلب پیشنهادی :

متن در مورد خندیدن و شاد بودن


The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.

دلیلی که افراد پیدا می کنند برای این که بگویند شاد بودن سخت است این است که همواره گذشته را از آن چه که بوده بهتر می بینند، حال را بدتر از آن چه هست و آینده را حل نشده تر از واقعیت می بینند.


A table, a chair, a bowl of fruit and a violin; what else does a man need to be happy?

یک میز، یک صندلی، یک کاسه میوه و یک ویلون، یک مرد به چه چیز دیگری برای شاد بودن نیاز دارد.


Happy life is really simple, but we insist on making it complicated

زندگی شاد واقعا ساده است، اما ما سعی داری که آن را پیچیده کنیم.


The two enemies of human happiness are pain and boredom.

دو تا دشمن شادی انسان در و خستگی هستند.


Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you're climbing it.

هر کسی دوست دارد که در بالای کوه زندگی کند اما تمام شادی ها و رشد کردن ها زمانی ظاهر می شوند که شما در حال کوهنوردی هستید.


Happiness is something that comes into our lives through doors we don’t even remember leaving open.

شادی چیزی است که از دری که ما به خاطر نداریم کجا باز گذاشتیم به زندگی ما می آید.


I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn't arrived yet. I have just one day, today, and I'm going to be happy in it.

من، نه اتفاقات، قدرت دارم که امروز خودم رو شاد یا ناراحت کنم. من می تونم انتخاب کنم که چه چیزی می تواند باشد. دیروز مرده، فردا هنوز از راه نرسیده. من فقط یک روز دارم، امروز، و قصد دارم در آن شاد باشم.


If you are too busy to be happy, you are too busy

اگر برای شاد بودن سرتان شلوغ است شما واقعا سرتان شلوغ است.


Happiness consists of living each day as if it were the first day of your honeymoon and the last day of your vacation.

شادی شامل زندگی کردن به گونه ای است که انگار اولین روز ماه عسل و آخرین روز تعطیلات شما است


Being happy doesn’t mean everything is perfect. It means you’ve decided to look beyond the imperfections.

شاد بودن به معنای عالی بودن همه چیز نیست. به این معنا است که تصمیم بگیرید فراتر از نقص ها را بنگرید


If you spend your whole life waiting for the storm, you’ll never enjoy the sunshine

اگر شما تمام زندگی خودتان را در انتظار طوفان بگذرانید شما هرگز از نور آفتاب لذت نخواهید برد


One of the keys to happiness is a bad memory

یکی از کلید های شادی داشتن حافظه بد است


Let your tears water the seeds of your future happiness.

به اشک هات اجازه بده دانه های شادی آینده ات را آبیاری کنند


If you want to be happy, be.

اگر می خواهی شاد باشی، باش


For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

برای هر دقیقه ای که عصبانی هستی تو شصت ثانیه شاد بودن را از دست می دهی


We don’t laugh because we’re happy – we’re happy because we laugh.

ما نمی خندیم به دلیل اینکه شاد هستیم. ما شاد هستیم به این دلیل که می خندیم


Don’t take life too seriously. You’ll never get out of it alive.

زندگی رو خیلی جدی نگیر. تو هرگز از آن زنده بیرون نخواهی آمد


Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

انجام دادن کاری که دوست داری آزادی است. دوست داشتن کاری که انجام می دی شادی است.


Life is 10 percent what happens to you and 90 percent how you respond to it

زندگی ده درصد چیز است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد چگونگی پاسخ تو به آن ها است.


Happiness, not in another place but this place…not for another hour, but this hour.

شادی، نه در یک مکان دیگر بلکه در همین مکان... در برای یک ساعت دیگر بلکه در همین ساعت


In our lives, change is unavoidable, loss is unavoidable. Just be happy!

در زندگی ما، تغییر اجتناب ناپذیر است، از دست دادن اجتناب ناپذیر است. فقط شاد باش


Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

شادی در افراد باهوش کمیاب ترین چیزی است که من می شناسم


The advantage of a bad memory is that one enjoys several times the same good things for the first time.

از مزایای حافظه بد این است که از یک چیز خود می توانی چندین بار لذت ببری انگار که اولین بار است.


Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.

یاد بگیر برای خودت ارزش قائل بشوی که به این معناست: برای شاد بودن خودت بجنگ


Be happy. It’s one way of being wise

شاد باش. این یک راه برای عاقل بودن است.


Finding happiness is easy: stop being busy

پیدا کردن شادی آسان است. شلوغ بودن را متوقف کنید.


Doing what you were born to do… That’s the way to be happy.

کاری رو انجام بده که برای آن به دنیا آمدی ... این راه شاد بودن است.


No medicine cures what happiness cannot

هیچ درمان دارویی برای چیزی که شادی نتواند درمان کند وجود ندارد


It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness

موضوع این نیست که ما چقدر داریم، بلکه موضوع این است که چقدر لذت می بریم، این چیزی است که شادی را می سازد.


There is only one happiness in this life, to love and be loved

تنها یک شادی در زندگی وجود دارد. دوست داشتن و دوست داشته شدن


I’m happy. Which often looks like crazy

من خوشحالم. چیزی که اغلب دیوانگی به نظر می آید


I have only two kinds of days: happy and hysterically happy

من فقط دو نوع روز دارم: روز شاد و روز وحشتناک شاد


Life is short. Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است. بخند تا وقتی هنوز دندان داری


There is no cosmetic for beauty like happiness.

هیچ لوازم آرایشی برای زیبا شدن به اندازه شاد بودن اثر ندارد


To be stupid, selfish, and have good health are three requirements for happiness

احمق بودن، خودخواه بودن و داشتن سلامتی خوب سه آیتم مورد نیاز برای شاد بودن است.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...