متن انگلیسی درباره انسانیت و انسان بودن + ترجمه

در این مطلب از سایت توپ تاپ ، متن های کوتاه و زیبا در مورد انسانیت به زبان انگلیسی و همراه با ترجمه ی صریح فارسی تهیه دیده شده است ، شنیدن و گوش دادن به عبارات و یا جملاتی که در مورد انسان بودن و انسانیت صحبت میکند حال آدمی را خوب میکند ، اینبار همین کلمات و گفته ها را با زبان انگلیسی نیز بخوانید.

Humanity is the difference between man and other known and unknown creature. God talk about civilization and humanity in all of Religions. Scientists, philosophers and Preachers and etc. talk about humanity. People could have a world without war and injustice, empty of tear and sorrow just by finding their internal jewel that is nothing but civilization.

انسانیت چیزی است که تفاوت بین آدم و موجودات شناخته و ناشناخته را مشخص میکند. خداوند در ادیان مختلف به دفعات از جنبه های مختلف انسانیت سخن گفته است. دانشمندان، فیلسوفان، واعظان و... همه درباره انسانیت صحبت میکنند. انسان های میتوانند جهانی بدون جنگ و بی عدالتی، خالی از هر گونه غم و اشک داشته باشند، اگر تنها گوهر وجودی خود که چیزی جز انسانیت نیست را پیدا کنند.

جملات انگلیسی درباره ی انسانیت + معنی فارسی~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد انسانیت{{{{{_______*****~~~~~~~

Politeness is the flower of humanity.

ادب، گل انسانیت است.


My country is the world, and my religion is to do good.

کشور من تمام دنیاست و دین من خوب بودن است.


You must never be fearful about what you are doing when it is right.

اگر کاری که داری انجام میدی درست باشه؛ هیچوقت نباید بترسی.


One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.

یک کتاب، یک قلم، یک کودک و یک معلم میتوانند دنیا را دگرگون کنند.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد انسانیت{{{{{_______*****~~~~~~~

Strong people stand up for themselves, but stronger people stand up for others

یک انسان قدرتمند برای خودش بر میخیزد و یک انسان قوی تر به خاطر دیگران بلند میشود.


Humanity should be our race. Love should be our religion.

انسانیت باید نژاد ما باشد. عشق باید دین ما باشد.


We cannot despair of humanity, since we ourselves are human beings.

ما هرگز نباید دست از انسانیت بکشیم. چون ما انسان هستیم!


We are very, very small, but we are profoundly capable of very, very big things.

ما خیلی خیلی کوچکیم اما توانایی های خیلی خیلی بزرگی داریم.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد انسانیت{{{{{_______*****~~~~~~~

Pray for your health first, then pray for humanity.

اول برای سلامتی و سپس برای انسان بودن دعا کنید.


Moral courage is the highest expression of humanity.

شهامت اخلاقی بالاترین تعریف انسانیت است.


Love life and life will love you back. Love people and they will love you back.

زندگی را دوست بدارید تا زندگی نیز شما را دوست داشته باشد. انسان ها را دوست بدارید، آنگاه انسان ها نیز شما را دوست خواهند داشت.


I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it is for or against. I’m a human being, first and foremost, and as such I’m for whoever and whatever benefits humanity as a whole.

من طرفدار حقیقت هستم و اهمیتی ندارد چه کسی حقیقت را میگوید. من طرفدار عدالتم و اهمیتی ندارد که چه کسی همراه آن است و چه کسی بر ضد آن. در درجه اول من یک انسانم. برای همین طرفدار هر کسی و هرچیزی هستم که در کل به نفع انسانیت است.

متن انگلیسی درمورد انسانیت~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

Angry people want you to see how powerful they are. Loving people want you to see how powerful you are.

انسان های عصبانی میخواهند نشان دهند که چقدر قدرتمند هستند و انسان های عاشق میخواهند نشان دهند چقدر شما قدرتمند هستید.


I have no race prejudices, and I think I have no color prejudices or caste prejudices nor creed prejudices. Indeed, I know it. I can stand any society. All that I care to know is that a man is a human being-that is enough for me; he can’t be any worse.

من هیچ تعصب نژادی ندارم. من فکر میکنم هیچ تعصبی روی رنگ پوست، اصلیت یا مذهب و عقایدم ندارم. در واقع من میدانم که میتوانم هر جامعه ای را تحمل کنم. تنها چیزی که کافیست این است که بدانم افراد بشر هستند و انسانیت دارند. همین برای من کافی است.


We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity; more than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.

ما زیاد فکر میکنیم و کم احساس میکنیم. غافل از اینکه بیشتر از ماشینی شدن، به انسانیت نیاز داریم.

بیشتر از هوش به مهربانی و محبت نیاز داریم. بدون این ارزش ها زندگی خشن خواهد شد و از دست

خواهد رفت.


We have flown the air like birds and swum the sea like fishes, but have yet to learn the simple act of walking the earth like brothers.

ما مثل پرندگان در آسمان پرواز میکنیم و مانند ماهی در آب شنا میکنیم؛ اما هنوز باید راه رفتن ساده روی زمین مانند انسان های واقعی را یاد بگیریم.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

I’m not concerned with your liking or disliking me… All I ask is that you respect me as a human being.

برایم مهم نیست که مرا دوست داری یا دوست نداری. تنها چیزی که میخواهم این است که به من به عنوان یک انسان احترام بگذاری.


To be a man is to feel that one’s own stone contributes to building the edifice of the world.

برای انسان بودن باید بفهمیم که باید با سنگ هایی که داریم در ساختن بنای جهان همکاری کنیم.


Do your little bit of good where you are; it’s those little bits of good put together that overwhelm the world.

به اندازه خودت در جایی که هستی خوب باش. همه این خوبی های کوچک جمع خواهند شد و دنیا را در بر میگیرند.


This is my creed: Happiness is the only good; reason the only torch; justice the only worship, humanity the only religion, and love the only priest

این باور من است: شادی تنها خیر است؛ خرد تنها روشنایی است، انسانیت تنها دین است و عشق تنها مجتهد است!


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

I am constantly preoccupied with how to remove distance so that we can all come closer together, so that we can all begin to sense we are the same, we are one.

من همیشه درگیر این هستم که چگونه فاصله ها را از بین ببریم. با این کار میتوانیم به هم نزدیکتر شویم، این گونه میتوانیم احساس کنیم که همگی شبیه به هم هستیم، همه ما یکی هستیم!


Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

همه به دنبال تغییر جهان هستند؛ اما کسی نمیخواهد خودش را تغییر دهد.


To think ill of mankind and not wish ill to them, is perhaps the highest wisdom and virtue.

شاید به فکر بدبختی های مردم بودن و برای آن ها آرزوی بدبختی نکردن بالاترین آگاهی و فضیلت است.


Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.

آدمیت مانند یک اقیانوس است. اگر بخشی از اقیانوس کثیف شود، تمام آن آلوده نخواهد شد.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

Be a good human being, a warm hearted, affectionate person. That is my fundamental belief.

آدم خوبی باش. قلب مهربانی داشته باش. خونگرم باش. این اعتقاد اصلی من است.


If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.

اگر صلح وجود ندارد به این خاطر است که از یاد برده ایم ما متعلق به یکدیگریم.


The great moral teachers of humanity were in a way artistic geniuses in the art of living.

معلمان بزرگ انسانیت در واقع هنرمندان نابغه ای بودند که هنر زیستن را میدانستند.


The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive.

ارزش یک انسان باید با توجه به چیزهایی که میتواند ببخشد دیده شود، نه با توجه به چیزهایی که میتواند دریافت کند.

متن های کوتاه و زیبای انگلیسی راجع به انسان بودن~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.

دنیا به دست کسانی که کارهای شیطانی انجام میدهند نابود نمیشود؛ بلکه به دست کسانی نابود میشود که آن ها را تماشا میکنند و هیچ اقدامی انجام نمیدهند.


The human race is just a chemical scum on a moderate-sized planet, orbiting around a very average star in the outer suburb of one among a hundred billion galaxies. We are so insignificant that I can’t believe the whole universe exists for our benefit. That would be like saying that you would disappear if I closed my eyes.

بشر تنها یک ذره شیمایی است که روی یک سیاره با اندازه معمولی که با ستاره های معمولی احاطه شده است که در لایه بیرونی یکی از صدها میلیارد کهکشان قرار دارند. نمیتوانم باور کنم که تمام جهان برای منفعت رساندن به ما آفریده شده اند. مثل این است که بگوییم شما ناپدید شده اید چون من چشمانم را بسته ام.


Our human compassion binds us the one to the other – not in pity or patronizingly but as human beings who have learnt how to turn our common suffering into hope for the future.

حس همدردی انسانی ما را به یکدیگر نزدیکتر میکند. نه به خاطر تأسف. ما به عنوان نوع بشر آموخته ایم که اندوه مشترکمان را به امید برای آینده تبدیل کنیم.


No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.

هیچکس با نفرت از رنگ پوست یا پیش زمینه یا دین دیگری متولد نشده است. مردم باید نفرت را یاد بگیرند. اگر میتوانند نفرت را بیاموزند پس میتوانند عشق را نیز یاد بگیرند. عشق نسبت به نفرت به طبیعت قلب انسان نزدیک تر است.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

We may have different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race. We all share the same basic values.

ما ممکن است در دین، زبان و رنگ پوست متفاوت باشیم؛ اما همه ما متعلق به نوع بشر هستیم. ما ارزش های ابتدایی مشترکی داریم.


My friends, our challenge today is not to save Western civilization – or Eastern, for that matter. All civilization is at stake, and we can save it only if all peoples join together in the task.

دوستان من! چالش امروز ما حفظ کردن تمدن شرق یا تمدن غرب نیست. امروز همه تمدن ها در خطر هستند و تنها در صورتی میتوانیم آن ها را نجات دهیم که با هم برای حفظ آن ها متحد شویم.


This country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a good place for all of us to live in.

این کشور هرگز تبدیل به جای خوبی رای زندگی ما نخواهد شد مگر این که خودمان آن را به جای خوبی برای زندگی کردن تبدیل کنیم.


The bond of our common humanity is stronger than the divisiveness of our fears and prejudices.

پیوند انسانی مشترک ما قوی تر از آن است که ترس ها و تعصبات ما بتواند بین ما تفرقه ایجاد کند.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

You want to max out your humanity by using your energy to lift yourself up, your family, and the people around you.

شما میخواهید انسانیت خود را به حداکثر برسانید و برای این کار انرژی خود را صرف بالا بردن خودتان، اعضای خانواده و انسان های اطرافتان میکنید.


My humanity is bound up in yours, for we can only be human together.

انسانیت من در گرو توست. ما تنها در کنار هم میتوانیم انسان باشیم.


Benevolence is the characteristic element of humanity.

خیرخواهی مشخصه اصلی انسانیت است.


We must all learn to live together as brothers or we will all perish together as fools. Because of our involvement in humanity we must be concerned about every human being.

ما باید یاد بگیریم که مانند برادر در کنار یکدیگر زندگی کنیم؛ در غیر این صورت مانند احمق ها هلاک خواهیم شد! همه ما درگیر انسانیت هستیم و به همین خاطر باید برای زندگی تمام انسان ها نگران باشیم.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

Be certain that you do not die without having done something wonderful for humanity.

مطمئن باشید شما نخواهید مرد مگر اینکه کار خارق العاده ای برای بشریت انجام داده باشید.


We have to do the best we are capable of. This is our sacred human responsibility.

ما باید بهترین خود را انجام دهیم. این وظیفه انسانی ما است!


One of the biggest lies in the story of humanity is the lie of our imperfection. Miguel

یکی از بزرگترین دروغ هایی که در داستان ها گفته میشود؛ این است که در انسانیت نقصی وجود دارد!


Be ashamed to die until you have won some victory for humanity.

تا زمانی که برای انسانیت پیوزی کسب نکرده ای، از مرگ خجالت بکش!

جملات قشنگ و خواندنی راجع به آدمیت + ترجمه~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

Be the reason someone smiles. Be the reason someone feels loved and believes in the goodness in people.

دلیل لبخند افراد باش. دلیل باور یک انسان به عشق و خوبی نوع بشر باش!


Those who are crazy enough to think they can change the world usually do.

احمق هایی که تصور میکنند میتوانند دنیا را تغییر دهند، معمولا کسانی هستند که این کار را انجام میدهند.


We are at the very beginning of time for the human race. It is not unreasonable that we grapple with problems. But there are tens of thousands of years in the future. Our responsibility is to do what we can, learn what we can, improve the solutions, and pass them on.

ما یکی از ابتدایی ترین نسل های بشر هستیم! اینکه مشکلات زیادی داشته باشیم، غیر منطقی نیست. هزاران سال پیش رو وجود دارد. مسئولیت ما این است که هر کاری میتوانیم انجام دهیم، هر چه میتوانیم بیاموزیم، راه حل ها را پیشرفت دهیم و سپس آن ها را برای نسل های بعدی باقی بگذاریم.


Without forgiveness, there’s no future.

بدون مهربانی و بخشش هیچ آینده ای وجود ندارد.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

Kindness is the best form of humanity.

مهربانی بهترین نوع انسانیت است. 


I have an idealistic view of science as a liberalizing and progressive force for humanity.

من یک دیدگاه ایده آلیست دارم. دانش نیرویی است که به انسانیت قدرت پیشرفت و آزادی میدهد.


Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.

بشریت به خاطر دلایل غلط به تکنولوژی درست دست پیدا میکند.


Human kind cannot bear much reality.

انسان ها توان تحمل حقیقت های زیاد و سنگین را ندارند.


~~~~~~~*****______}}}}} جملات انگلیسی در مورد آدمیت {{{{{_______*****~~~~~~~

I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.

گاهی به این فکر میکنم که خدا بشر را خلق کرده است و بشر موجودی است که توانایی اش بیش از حد پرورش داده شده است.


It has been said that man is a rational animal. All my life I have been searching for evidence which could support this.

همیشه میگویند انسان حیوان منطقی است. من تمام زندگی ام را به دنبال شواهدی برای اثبات این ماجرا بوده ام.


The only real nation is humanity.

تنها ملیت واقعی، انسانیت است.


The human race has improved everything, but the human race.

نژاد بشر همه چیز را پیشرفت داده است به غیر از نژاد بشر!


خلاصه مطلب :

Humanity is the difference between man and other known and unknown creature. God talk about civilization and humanity in all of Religions. Scientists, philosophers and Preachers and etc. talk about humanity. People could have a world without war and injustice, empty of tear and sorrow just by finding their internal jewel that is nothing but civilization.

آدمیت چیزی است که تفاوت بین آدم و موجودات شناخته و ناشناخته را مشخص میکند. خداوند در ادیان مختلف به دفعات از جنبه های مختلف انسانیت سخن گفته است. دانشمندان، فیلسوفان، واعظان و... همه درباره آدمیت صحبت میکنند. انسان های میتوانند جهانی بدون جنگ و بی عدالتی، خالی از هر گونه غم و اشک داشته باشند، اگر تنها گوهر وجودی خود که چیزی جز انسانیت نیست را پیدا کنند.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...