متن انگلیسی درباره قضاوت با ترجمه ی فارسی

در این مطلب ازتوپ تاپ لیستی از جملات و متن های کوتاه و گلچین شده در مورد قضاوت کردن به زبان انگلیسی و همراه با ترجمه ی فارسی تهیه دیده شده است ، خواندن این مطلب میتواند مفید و جذاب باشد ، تا انتها با ما همراه باشید.


Judgement is one of the most dangerous and important abilities of human. It is such important that some people do it as their job and every one cannot do it.

Judgement is like scorpion poison. If the poison enters the body kills. But it is known that some of medicine and drug are made by scorpion poison and the poison treats. Judgment is the same; judging without awareness and knowledge, emotional judgement and unfair judge is like the poison that enter the body wrongly.

قضاوت کردن یکی از خطرناک ترین و مهم ترین توانایی های انسان است. این توانایی آنقدر مهم هست که در دنیا قضاوت جزو مشاغل مهم دنیا محسوب میشود و هر کسی صلاحیت انجام آن را ندارد. قضاوت کردن را میتوان به زهر عقرب تشبیه کرد. زهر عقرب اگر بی جا استفاده شود، اگر ناگهان وارد بدن شود، در دم جان آدم را میستاند؛ اما همه میدانیم که داروهای بسیاری را میتوان از سم عقرب تولید کرد و بیماری های زیادی را ریشه کن نمود. قضاوت هم اگر با آگاهی و چشم باز نباشد، اگر از روی احساس باشد، اگر قاضی شخص درستی نباشد؛ درست مثل سم عقربی است که نا به جا وارد بدن شده باشد!

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

You're going to come across people in your life who will say all the right words at all the right times. But in the end, it's always their actions you should judge them by. It's actions, not words, that matter.

در زندگی با انسان هایی همراه میشوید که همیشه حرف های درست را در زمان درست میزنند؛ اما در نهایت شما باید آن ها را از روی کارهایشان قضاوت کنید. این اعمال هستند که مهمند و نه کلمات.

Sometimes the Bible in the hand of one man is worse than a whisky bottle in the hand of another.

گاهی اوقات یک کتاب مقدس در دست یک انسان خیلی خطرناک تر از بطری شراب در دست دیگری است.

The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence.

توانایی نگاه بدون قضاوت کردن، بالاترین نوع هوش است.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

How easy it is to judge rightly after one sees what evil comes from judging wrongly.

کسی که فاجعه قضاوت مردن به صورت اشتباه را دیده باشد، چگونه میتواند به سادگی بر مسند قضاوت بنشیند؟

People hasten to judge in order not to be judged themselves.

مردم برای قضاوت کردن عجله میکنند تا مورد قضاوت قرار نگیرند.

It is not for me to judge another man's life. I must judge, I must choose, I must spurn, purely for myself. For myself, alone.

قضاوت کردن زندگی دیگران برای من نیست. من باید خودم را قضاوت کنم، برای خودم انتخاب کنم و خودم را رد کنم. فقط خودم را!

متن انگلیسی با موضوع قضاوت با معنی فارسی


~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

We are all hypocrites. We cannot see ourselves or judge ourselves the way we see and judge others.

همه ما منافق هستیم؛ چرا که نمیتوانیم همانگونه که دیگران را قضاوت میکنیم خودمان را نیز قضاوت کنیم.

I ask you to judge me by the enemies I have made.

من از شما میخواهم مرا از روی دشمنانی که دارم قضاوت کنید.

It's okay to disagree with the thoughts or opinions expressed by other people. That doesn't give you the right to deny any sense they might make. Nor does it give you a right to accuse someone of poorly expressing their beliefs just because you don't like what they are saying. Learn to recognize good writing when you read it, even if it means overcoming your pride and opening your mind beyond what is comfortable.

ایرادی ندارد که با دیدگاه ها و نظرات دیگران مخالف باشید. شما این حق را ندارید که جلوی احساسات خود نسبت به نظرات دیگران را بگیرید و در مقابل این حق را هم ندارید که بخواهید کسی را بخاطر باورهای غلط متقاعد کنید، تنها به خاطر اینکه افکار او را دوست ندارید. یاد بگیرید هنگام مطالعه، نکته خوبی را خارج کنید؛ حتی اگر باعث در هم شکستن غرورتان میشود و یا ذهنتان را به چالش میکشد.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

I want to be around people that do things. I don’t want to be around people anymore that judge or talk about what people do. I want to be around people that dream and support and do things.

من میخواهم با آدم هایی باشم که کاری انجام میدهند. نمیخواهم دور و بر کسانی باشم که مدام مشغول قضاوت کردن دیگران و کارهایی که انجام میدهند، هستند. میخواهم با کسانی باشم که آرزو میکنند، پشتکار دارند و تلاش میکنند.

Never look down on anybody unless you're helping them up.

هرگز به کسی به دید پایین تر از خودت نگاه مکن مگر اینکه بخواهی به او کمک کنی.

Never judge others. You both know good and well how unexpected events can change who a person is. Always keep that in mind. You never know what someone else is experiencing within their own life.

هرگز دیگران را قضاوت نکن. شما خوب میدانید که یک حادثه غیرمنتظره میتواند یک انسان را عوض کند. همیشه این موضوع را در ذهن خود نگه دارید. شما هرگز نمیدانید که افراد چه چیزهایی را در زندگی تجربه کرده اند.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

We judge others instantly by their clothes, their cars, their appearance, their race, their education, their social status. The list is endless. What gets me is that most people decide who another person is before they have even spoken to them. What's even worse is that these same people decide who someone else is, and don't even know who they are themselves.

ما دیگران را بلافاصله از روی لباس، ماشین، ظاهر، نژاد و وضعیت اجتماعیشان قضاوت میکنیم. این لیست بی انتهاست. چیزی که مرا شگفت زده میکند این است که مردم قبل از اینکه حتی با کسی صحبت کنند، شروع به قضاوت کردن میکنند. بدتر از آن این است که مردم فکر میکنند دیگران را با این ویژگی ها میشناسند، اما هیچ شناخت و قضاوتی در مورد خودشان ندارند.

When you judge others, you do not define them, you define yourself.

وقتی کسی را قضاوت میکنی، ویژگی های او را توضیح نمیدهی؛ بلکه در حال شرح شخصیت خودت هستی!

No one truly knows what they will do in a certain situation until they are actually in it. It's very easy to judge someone else's actions by what you assume your own would be, if you were in their shoes. But we only know what we THINK we would do, not what we WOULD do.

هیچکس واقعا نمیداند وقتی در شرایط خاصی قرار می گیرد چه کاری انجام میدهد. وقتی خودت را در شرایط دیگری تصور میکنی، قضاوت کردن آسان خواهد بود. اما همه ما میدانیم که آنچه فکر میکنیم انجام میدهیم، لزوما کاری نیست که انجام میدهیم.

جملات کوتاه انگلیسی راجع به قضاوت کردن


~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

I love when things are transparent, free and clear of all inhibition and judgement.

من عاشق زمان هایی هستم که همه چیز واضح و روشن و بدون هرگونه قضاوت است.

Having power and being in a position of power can really blur your judgement, and it's not always that clear.

قدرت داشتن و بر مسند قدرت بودن واقعا میتواند توانایی قضاوت کردن شما را تضعیف کند. البته همیشه این موضوع واضح نیست!

Judgement comes from experience, and experience comes from bad judgement.

قضاوت از تجربه به دست می آید و تجربه از قضاوت کردن های اشتباه.

A negative judgment gives you more satisfaction than praise, provided it smacks of jealousy.

اگر  قضاوت منفی حس رضایت بیشتری نسبت به تحسین و تمجید به شما میدهد، شما مزه حسادت را میچشید!

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

A negative judgment gives you more satisfaction than praise, provided it smacks of jealousy.

اگر  قضاوت منفی حس رضایت بیشتری نسبت به تحسین و تمجید به شما میدهد، شما مزه حسادت را میچشید!

A mistake in judgment isn't fatal, but too much anxiety about judgment is. 

اشتباه قضاوت کردن کشنده نیست، اما با نگرانی و تشویش قضاوت کردن، کشنده است.

Outward judgment often fails, inward judgment never.

قضاوت های بیرونی معمولا ناقص هستند؛ اما قضاوت های درونی هرگز ناقص نیستند.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

Our judgments judge us, and nothing reveals us, exposes our weaknesses.

قضاوت های ما درباره دیگران ما را قضاوت میکنند، نه هیچ چیز دیگری! قضاوت کردن ما در مورد دیگران، ضعف های ما را هویدا میکند.

JUDGMENT IS NOT UPON ALL OCCASIONS REQUIRED, BUT DISCRETION ALWAYS IS.

قضاوت در همه شرایط لازم نیست، اما اختلاف نظر همیشه وجود دارد.

I MISTRUST THE JUDGMENT OF EVERY MAN IN A CASE IN WHICH HIS OWN WISHES ARE CONCERNED.

من به قضاوت های شخصی که تنها به خواسته های شخصی اش توجه میکند، اعتماد نمیکنم.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

Judgment traps you within the limitations of your comparisons. It inhibits freedom.

قضاوت کردن شما را در تله محدودیت های مقایسه گرفتار میکند و آزادی را از شما میگیرد.

A hasty judgment is a first step to recantation.

یک قضاوت شتابزده اولین گام برای تکذیب است.

A man's conscience and his judgment is the same thing; and as the judgment, so also the conscience, may be erroneous.

قضاوت کردن و وجدان شبیه به یکدیگر هستند. همانطور که یک قضاوت میتواند اشتباه باشد، وجدان انسان نیز ممکن است اشتباه کند.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

Don't pass judgement on others or you might be judged yourself.

دیگران را قضاوت نکن وگرنه روزی خودت نیز قضاوت خواهی شد.

Do not condemn the judgment of another because it differs from your own. You may both be wrong.

قضاوت های دیگران را بخاطر اینکه شبیه به شما نیست، محکوم نکنید. شاید هر دو قضاوت شما اشتباه باشد!

Judgments prevent us from seeing the good that lies beyond appearances.

قضاوت کردن مانع از دیدن خوبی هایی که در پس ظاهر پنهان شده اند، میشود.

مطالب انگلیسی جالب در مورد قضاوت کردن کسی


~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

Judgment is more than skill. It sets forth on intellectual seas beyond the shores of hard indisputable factual information.

قضاوت کردن چیزی فراتر از مهارت است.

For all right judgment of any man or things it is useful, nay, essential, to see his good qualities before pronouncing on his bad.

توجه به ویژگی های خوب پیش از در نظر گرفتن بدی ها برای صحیح قضاوت کردن مفید، نه بلکه ضروری است.

Every judgement blocks the light!

هر قضاوتی، نور را مسدود میکند.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

Make no judgements where you have no compassion.

جایی که هیچ رحم و شفقتی ندارید، قضاوت نکنید.

When the judgement is weak, the prejudice is strong.

زمانی که قضاوت ضعیف است، تعصب قوی است.

I think judgement matters. If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place.

من فکر میکنم قضاوت کردن مهم است. اگر شما چیزی دارید که نمیخواهید کسی درباره آن بداند، در وهله اول نباید آن را فاش کنید.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

It is with our judgments as with our watches: no two goes just alike, yet each believes his own.

باید این موضوع را در دیدگاه ها و قضاوت هایمان در نظر بگیریم. هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند، هر کدام از آن ها خودشان را باور دارند.

Hesitancy in judgment is the only true mark of the thinker.

تردید در قضاوت نشانه حقیقی یک فرد متفکر است.

In our judgment of human transactions, the law of optics is reversed, we see most dimly the objects which are close around us.

در قضاوت های ما در مورد انسان ها از برعکس قانون اپتیک استفاده میکنیم. همیشه به کم نورترین چیزهایی که در نزدیک ما قرار دارند توجه میکنیم.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

One cool judgment is worth a thousand hasty councils.

یک قضاوت عاقلانه بهتر از هزار بار مشورت کردن و قضاوت شتابزده است.

Men are often biased in their judgment on account of their sympathy and their interests.

معمولا مردم هنگام قضاوت تحت تأثیر همدردی یا منافع خود قرار میگیرند.

Stop judging by mere appearances, and make a right judgement.

قضاوت کردن با توجه به ظاهر را متوقف کن و درست قضاوت کن.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

Never judge someone by the opinion of others.

هرگز کسی را با توجه به نظرات بقیه قضاوت نکن.

Everyone has untold stories of pain and sadness that make them love and live a little differently than you do. Stop judging, instead try to understand.

هر کسی در زندگی اش داستان هایی از درد و ناراحتی دارد که باعث میشود علایق و سبک زندگی متفاوت تری نسبت به شما داشته باشند. پس قضاوت کردن را متوقف کنید و سعی کنید آن ها را درک کنید.

Easy to judge the mistakes of others, difficult to recognize our own mistakes.

قضاوت کردن اشتباهات دیگران ساده است و بررسی اشتباهات خودمان کار سختی است.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

Don’t judge me by my past I don’t live there anymore.

مرا با توجه به گذشته ام قضاوت نکن، من دیگر آن جا زندگی نمیکنم!

Stop judging how far people still have to go. Start celebrating how far they’ve come.

قضاوت کردن در مورد این که آدم ها چه مسیری پیش رو دارند را متوقف کن و آن ها را به خاطر مسیری که تا اینجا پیموده اند، تشویق کن.

Every time I judge someone else, I reveal an unhealed part of myself.

هر بار که شخصی را قضاوت میکنم، قسمت ناخوشایندی از خودم را به نمایش میگذارم.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

Most people who are criticizing and judging haven’t even tried what you failed at.

اکثر افرادی که عیب جویی و قضاوت میکنند، حتی یک بار هم چیزی که تو در آن شکست خورده ای را امتحان نکرده اند.

Once you awaken you will have no interest in judging those who sleep.

وقتی بیداری، علاقه ای به قضاوت کردن در مورد افرادی که خوابیده اند نداری.

Those who judge will never understand, and those who understand will never judge.

افرادی که مشغول قضاوت کردن هستند هرگز درک نمیکنند و کسانی که درک میکنند، هرگز قضاوت نمیکنند.

~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

If you judge people you have no time to love them.

اگر مشغول قضاوت کردن دیگران باشید، دیگر زمانی برای عشق ورزیدن به آن ها نخواهید داشت.

Love is the absence of judgment.

عشق به معنی فقدان قضاوت است.

Everything we judge in others is something within ourselves we don’t want to face.

هر آنچه در مورد دیگران قضاوت میکنیم، چیزی است که در وجود خودمان نیز هست و ما نمیخواهیم با آن مواجه شویم.

متن انگلیسی راجب قضاوت


~~~~~~~~*****_____}}}}} جملات انگلیسی در مورد قضاوت {{{{_____*****~~~~~~~~

The happiest people I know are always evaluating and improving themselves. The unhappy people are usually evaluating and judging others.

شادترین مردمانی که میشناسم، آن هایی هستند که مدام در حال سنجش و پیشرفت خودشان هستند و ناراحت ترین کسانی که میشناسم افرادی هستند که مدام به سنجش و قضاوت کردن دیگران مشغولند.

Judge yourself not others.

خودت را قضاوت کن، نه دیگران را.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. ارتینارتینsays:

    درود برشما معنی این متن به فارسی حکایت از چیست؟ سپاسمندم A lot of people have the wrong idea about me and I have no desire .to clear shit up

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      سلام ، این جمله نیز در مورد قضاوت یا ایده هایی است که دیگران در مورد شما دارند که ناصحیح هستند.