ضرب المثل های انگلیسی درباره زندگی و مرگ + ترجمه

Following is the collection of best life and death inspirational quotes and proverbs, with their Persian translation, which has two parts and the first part includes the life and death quotes and the second part include life and death proverbs. Surely you will like these best life and death inspirational quotes and proverbs.

در زیر مجموعه ای از بهترین نقل قول های الهام بخش و ضرب المثل در خصوص زندگی و مرگ با ترجمه فارسی آن است که دارای دو بخش است وجود دارد و بخش اول شامل نقل قول زندگی و مرگ و بخش دوم شامل ضرب المثل‌های زندگی و مرگ است. مطمئنا این نقل قول های الهام بخش و ضرب المثل‌هایی در مورد زندگی و مرگ برایتان مفید خواهد بود.

Inspirational Quotes about life and Death

نقل قول های الهام بخش در مورد زندگی و مرگ

Quotes are short memorable sentences which try to convey the wisdom. Following we are going to share with you some inspirational quotes about life and death. You can also share them with your friends and let them know what you think about life and death.

نقل قول ها جملات کوتاه و بیاد ماندنی هستند که سعی در انتقال فضیلت و خرد دارند. در ادامه با برخی از نقل قول های الهام بخش در مورد زندگی و مرگ به اشتراک می گذاریم. شما همچنین می توانید آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و اجازه دهید آنها را بدانند که شما در مورد زندگی و مرگ چه فکر می کنید.

نقل قول های الهام بخش با موضوع زندگی و مرگ + ترجمه ی فارسی


life and death are one thread, the same line viewed from different sides

زندگی و مرگ یک موضوع است، موضوعی که از هر دو طرف قابل مشاهده است.

Unbeing dead isn't being alive.

مرده نبودن به معنی زنده بودن نیست.

If a man can bridge the gap between life and death, if he can live on after he's dead, then maybe he was a great man.

اگر یک مرد بتواند شکاف بین زندگی و مرگ را از بین ببرد و پس از مرگ بتواند زندگی کند، شاید او مرد بزرگی بود.

When confronted with two alternatives, life and death, one is to choose death without hesitation.

وقتی که با دو گزینه، زندگی و مرگ مواجه شدید، بدون اینکه تردید مرگ را انتخاب کنید.

Life and death are illusions. We are in a constant state of transformation.

زندگی و مرگ توهم است ما در یک وضعیت مستمر تحول هستیم.

Life is but a dream for the dead.

زندگی فقط رویای مردن است

Life is eternal, and love is immortal, life is eternal, and love is immortal, and death is only a horizon; and a horizon is nothing save the limit of our sight.

زندگی ابدی است و عشق جاودانه است، زندگی ابدی است و عشق جاودانه است و مرگ تنها افق است؛ و افق چیزی جز محدودیت دید ما نیست.

It is possible to provide security against other ills, but as far as death is concerned, we men live in a city without walls.

این امکان وجود دارد که مصونیت را در مقابل سایر بیماری ها تامین کنیم، اما تا آنجا که مرگ مربوط می شود، ما انسان ها در یک شهر بدون دیوار زندگی می کنیم.

It's matters not how a man dies, but how he lives.

مهم نیست چطور یک مرد می میرد، اما مهم است که چگونه زندگی می کند.

We trouble our life by thoughts about death, and our death by thoughts about life.

ما با فکر در مورد  زندگی مان را و با فکر در مورد زندگی مرگمان را مختل می‌کنیم.

life was such a fragile thing? As delicate and as beautiful as a butterfly, as ephemeral as a sunset.

زندگی چنین چیز شکننده ای بود؟ ظریف و زیبا مثل یک پروانه، طولانی مثل غروب آفتاب.

Death is peaceful. Death is quiet, silent. It is calming. Death is a stripping away of all that is not you.

مرگ آرام است مرگ ساکت است. مرگ آرامش برایتان به ارمغان می‌آورد.

The secret of life is to die before you die? And find that there is no death.

رمز و راز زندگی این است که قبل از مردن بمیرید؟ و دریابیدکه هیچ مرگی وجود ندارد.

The real question is not whether life exists after death. The real question is whether you are alive before death.

سوال واقعی این  نیست که آیا زندگانی پس از مردن وجود دارد. سوال واقعی این است که آیا شما قبل از مردن زنده بودید؟

I would rather die a meaningful death than to live a meaningless life.

من ترجیح می دهم یک مرگ با عزت داشته باشم تا زندگانی با زلت.

Not how long, but how well you have lived is the main thing.

اینکه چقدر طولانی زندگانی کردید مهم نیست، اما چقدر خوب زندگی کرده اید، اصلی ترین چیز است.

life is what happens when you’re busy making other plans.

زندگانی زمانی که مشغول ساخت برنامه های دیگر هستید، اتفاق می افتد.

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

برای ایجاد یک زندگی شاد، چیز بسیار کمی نیاز است است همه چیز به تو بستگی دارد که چطور فکر کنی.

The certainty of death and the uncertainty of the hour of death is a source of grief throughout our life.

اطمینان از مردن و عدم اطمینان از ساعت و وقت آن موجب غم و اندوه در طول زندگانی ما می شود.

The goal of all life is death.

هدف تمام زندگانی مردن است.

Life is rather a state of embryo, a preparation for life; a man is not completely born till he has passed through passing away.

زندگی یک حالت شروع و آمادگی برای زندگی است؛ یک مرد به تکامل نمی‌رسد تا زمانی که با مرگ ملاقات نکند.

If one was to think constantly of death, the business of life would stand still.

اگر کسی به طور مداوم به فکر مردن بود، کسب و کار زندگانی ثابت می ماند.

Death is the veil which those who live call life; they sleep, and it is lifted.

مردن حجابی است که کسانی که زندگانی می‌کنند، زندگی می‌نامند و زمانی که بمیرند این حجاب از بین می‌زود.

God conceals from men the happiness of death that they may endure life.

خداوند از انسان شادی های مرگ را پنهان می کند تا بتواند زندگانی را تحمل کند.

Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live.

مرگ بزرگترین خسران در زندگی نیست. بزرگترین زیان چیزی است که در درون ما بمیرد درحالی که ما زنده هستیم.

Death must be so beautiful, to lie in the soft brown earth, with the grasses waving above one's head, and listen to silence, to have no yesterday, and no to-morrow, to forget time, to forgive life, to be at peace.

مرگ باید بسیار زیبا باشد دراز کشیدن بروی خاک قهوه ای نرم، با گیاهانی در اطراف و گوش دادن به سکوت. دیگر دیروزی نیست و فردایی نیست.مردن یعنی فراموشی زمان، ببخشیدن زندگانی و بودن در صلح و آرامش.

Even death is not to be feared by one who has lived wisely.

کسی که با عقل و منطق زندگی می کند، از مرگ نمی ترسد.

Death keeps no calendar.

مرگ در هیچ تقویمی ثبت نشده است.

Death never takes a wise man by surprise; he is always ready to go.

مرگ یک مرد عاقل را هیچ وقت سورپرایز  نمی‌کند؛ او همیشه آماده است.

Death pays all debts.

مرگ تمام بدهی ها را صاف می‌کند.

Death takes no bribes.

مرگ رشوه نمی‌گیرد.

Six feet of earth makes us all equal.

قبر همه را یکسان می‌کند.

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of life. It is life's change agent. It clears out the old to make way for the new.

هیچکس نمیخواهد بمیرد. حتی افرادی که می خواهند به بهشت ​​بروند، نمی خواهند بمیرند و به بهشت بروند. و در عین حال مرگ مقصد همه ما است. هیچ کس تا به حال از آن فرار نکرده است. و این همان چیزی است که باید باشد، زیرا مرگ به احتمال زیاد تنها بهترین اختراع زندگی است. این عامل تغییر زندگی است. مرگ پیران  را از بین می‌برد می کند تا راه بای نسل جدید باز شود.

Death is nothing, but to live defeated and inglorious is to die daily.

مرگ چیزی نیست، اما برخی از افراد به دلیل مشکلات و شکست هایشان هر روز آرزوی مرگ می کنند. 

I would rather die a meaningful death than to live a meaningless life.

من ترجیح می دهم یک مرگ معنادار داشته باشم تا یک زندگی بی معنی.

The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead.

ترس از مرگ غیر قابل توجیه تر از همه ترس ها است، زیرا هیچ خطری کسی را تهدید نمی‌کند.

I am not afraid of death, I just don't want to be there when it happens.

من از مرگ نمی ترسم، فقط نمی خواهم آنجا باشم وقتی اتفاق می افتد.

It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live.

مرگ نیست که یک مرد باید از آن بترسد، یک مرد باید از این بترسد که هیچ گاه زنده نبوده است.

To the well-organized mind, death is but the next great adventure.

برای ذهن خوب سازمان یافته، مرگ چیزی نیست جز، ماجراجویی بزرگ بعدی است

Life is for the living. Death is for the dead. Let life be like music. And death a note unsaid.

زندگی برای زندگانی است مردن برای مردگان است. اجازه دهید زندگانی مانند موسیقی باشد و مردن یک سرود ناگفته.

When people don't express themselves, they die one piece at a time.

وقتی مردم از ابراز نظر خودداری می‌کنند بنوعی در همان مقطع زمانی می‌میرند.

Each night, when I go to sleep, I die. And the next morning, when I wake up, I am reborn.

هر شب، وقتی به خواب میروم، می میرم و صبح روز بعد، وقتی از خواب بیدار می شوم دوباره زنده می شوم.

I'm not afraid of death. It's the stake one puts up in order to play the game of life.

من از مرگ نمی ترسم این یک امتیاز است که برای بازی زندگی به وجود می آید.

To himself everyone is immortal; he may know that he is going to die, but he can never know that he is dead.

هرکسی برای خود جاودانه است انسان ممکن است بداند که می میرد، اما او هرگز نمی تواند بداند که او مرده است.

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

ترس از مرگ ناشی از ترس زندگی است. مردی که به طور کامل زندگی کرده است، آماده است در هر زمان جان خود را از دست بدهد.

A man does not die of love or his liver or even of old age; he dies of being a man.

یک مرد از عشق و یا شجاعت یا حتی سن خود نمی میرد، او از مرد بودن می‌میرد.

Death is a distant rumor to the young.

مرگ یک شایعه دور برای جوان است.

Life is eternal, and love is immortal, and death is only a horizon; and a horizon is nothing save the limit of our sight.

زندگی ابدی است و عشق جاودان است و مرگ تنها افق است؛ و افق چیزی جز محدودیت دید ما نیست.

Change your thoughts and you change your world.

افکارت را تغییر بده تا زندگانی خود را تغییر دهی.

Difficult and meaningful will always bring more satisfaction than easy and meaningless.

در زندگانی کارهای دشوار و معنی دار همیشه رضایت بیشتری  کارهای آسان و بی معنی به انسان می دهد.

Life is too important to be taken seriously.

زندگانی بسیار مهم است پس با حساب و کتاب جلو برو.

Life is a question and how we live it is our answer.

زندگانی یک سوال است و طریقه زندگی ما یک جواب.

Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying.

هر انسان باید تنها دو چیز را انجام دهد. او باید ایمان خود را داشته باشد و مرگ را بپذیرد.

Death is the wish of some, the relief of many, and the end of all.

مرگ آرزوی برخی از افراد، راه نجات بسیاری و پایان همه است.

Our dead are never dead to us, until we have forgotten them.

مرده های ما هرگز برای ما نمرده اند، تا زمانی که آن ها را فراموش نکرده ایم.

Good men must die, but death cannot kill their names.

مردان خوب باید بمیرند، اما مرگ نمی تواند نام آن ها را بکشد.

Thank Heaven! the crisis --The danger, is past, and the lingering illness, is over at last --, and the fever called ''Living'' is conquered at last.

با تشکر از بهشت! بحران- خطر و بیماری ماندگار تمام شده است و تبی به نام "زندگی" در نهایت فروکش کرده است.

Death - the last sleep? No, it is the final awakening.

مرگ - آخرین خواب؟ نه، این بیداری نهایی است.

The first breath is the beginning of death.

اولین نفس آغاز مرگ است.

Inspirational Proverbs about life and Death

ضرب المثل های الهام بخش در مورد مرگ و زندگی

Proverbs are rooted in our daily life and death they convey moral messages. Following we are going to share some inspirational proverbs about life and death with their Persian translations.

ضرب المثل ها در زندگی روزمره ما ریشه دارند و پیام های اخلاقی را منتقل می‌کنند. در ادامه قصد داریم برخی از ضرب المثل های کشورهای مختلف در مورد مرگ و زندگی با ترجمه های فارسی را به اشتراک بگذاریم.

گلچین ضرب المثل های زیبا درباره ی زندگی و مرگ


Time and tide wait for no one.

زندگی آدمیزاد به یک مو بند است.

life is a twice told story.

زندگی آش دهن سوزی نیست.

life is a long process of getting tired.

زندگانی آش دهن سوزی نیست.

He keeps body and soul together.

زندگی بخور و نمیری دارد.

While there is life there is a hope.

زندگانی به امید بسته است.

If it were not for hope the heart would break.

زندگی به امید بسته است.

life is a battle not a feast.

زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو.

The first hundred years are the hardest.

زندگی صدسال اولش سخت است.

Live not to eat, but eat to live.

زندگی نکن برای خوردن اما بخور برای زندگانی کردن.

life is a battle not a feast.

دنیا جای آزمایش است نه محل آسایش

There is no shame in not knowing; the shame lies in not finding out.

هیچ گناهی در دانستن وجود ندارد؛ شرم بر این است که متوجه نشویم.

Coffee and love taste best when hot.

قهوه و عشق هنگامی که داغ باشند عطر و طعم و مزه دوست داشتنی دارند.

The pen is mightier than the sword.

قلم تواناتر از شمشیر است.

Fall seven times, stand up eight.

هفت بار شکست بخورید بار هشتم سر پا بایستید.

If you can’t live longer, live deeper.

اگر طولاتی تر نمی‌توانید زندگانی کنید عمیق تر زندگانی کنید.

A man too careful of danger lives in continual torment

بیش از حد شکاک بودن زندگانی را جهنم می‌کند.

سایر مطالب پیشنهادی :

متن انگلیسی راجع به زندگی (2)

متن کوتاه انگلیسی درباره زندگی روزمره + ترجمه

متن انگلیسی درباره مرگ با ترجمه ی فارسی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...