متن صبح بخیر به انگلیسی با ترجمه فارسی (2)

یک روز خوب را می توان با پیام صبح به خیری الهام بخش آغاز نمود. شنیدن پیام صبح بخیر از جانب کسی که برای انسان ارزشمند است می تواند روزی زیبا را رقم بزند. شما می توانید با ارسال پیامی انرژی بخش در ابتدای روز برای عزیزان خود حس خوب دوست داشته شدن را به آن ها القا نموده و به این ترتیب آغازگر روزی شیرین برای آن ها باشید.

متن سلام صبح بخیر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی :

1. "Good morning! Start your day with a smile and positive thoughts."

"صبح بخیر ! روزت را با لبخند و افکار مثبت آغاز کن."

2. "Rise and shine! A new day is a new opportunity to make life beautiful."

"بیدار شو و بدرخش! روز جدید فرصتی نو برای زیبا ساختن زندگی است."

3. "Good morning! May your day be filled with joy and love."

"صبح بخیر! امیدوارم روزت پر از شادی و عشق باشد."

4. "Wishing you a good morning and a day full of blessings."

"برایت صبحی خوب و روزی پر از برکت آرزو می‌کنم."

5. "A beautiful morning to the person who makes my heart skip a beat."

"صبح زیبایی برای کسی که باعث می‌شود قلبم بتپد."

6. "Good morning! Let’s make today another wonderful day."

"صبح بخیر! بیایید امروز را هم یک روز شگفت‌انگیز دیگر کنیم."

7. "Wake up, my love. A beautiful day is waiting for you."

"بیدار شو، عشق من. روز زیبایی منتظر توست."

8. "Good morning! Embrace the new day with hope and enthusiasm."

"صبح بخیر! روز جدید را با امید و شور در آغوش بگیر."

9. "May your morning be as bright as your smile."

"امیدوارم صبحت به روشنی لبخندت باشد."

10. "Good morning! Remember, every day is a gift."

"صبح بخیر! به یاد داشته باش، هر روز یک هدیه است."

11. "Start your morning with gratitude and your day will be great."

"صبحت را با سپاسگزاری آغاز کن و روزت عالی خواهد بود."

12. "Good morning! Today is a canvas waiting for your colors."

"صبح بخیر! امروز بومی است که منتظر رنگ‌های توست."

13. "Rise up and attack the day with enthusiasm!"

"بلند شو و با شور و هیجان به استقبال روز برو!"

14. "Good morning! Believe in yourself and anything is possible."

"صبح بخیر! به خودت اعتقاد داشته باش و هر چیزی ممکن است."

15. "Every morning is a new page in your story. Make it a great one today."

"هر صبح یک صفحه جدید در داستان زندگی‌ات است. امروز را عالی بساز."

16. "Wake up with determination, go to bed with satisfaction."

"با عزم و اراده بیدار شو، با رضایت به رختخواب برو."

17. "Good morning! May your day be as amazing as you are."

"صبح بخیر! امیدوارم روزت به شگفت‌انگیزی خودت باشد."

18. "A new day: Be open enough to see opportunities, be wise enough to be grateful."

"یک روز جدید: به اندازه کافی باز باش تا فرصت‌ها را ببینی، به اندازه کافی دانا باش تا سپاسگزار باشی."

19. "Good morning! Each day is a new chance to live your dreams."

"صبح بخیر! هر روز فرصت جدیدی برای زندگی کردن رویاهایت است."

20. "Wake up every morning with the thought that something wonderful is about to happen."

"هر صبح با این فکر بیدار شو که چیز شگفت‌انگیزی قرار است اتفاق بیفتد."


✅  پیشنهادی : متن زیبا درباره روز شنبه + عکس نوشته صبح شنبتون بخیر


11. "Good morning! Let your spirit soar and your dreams take flight."

"صبح بخیر! روحت را بالا ببر و به رویاهایت پرواز بده."

12. "Another beautiful day is here. Wake up and embrace the wonders of nature."

"یک روز زیبای دیگر اینجاست. بیدار شو و شگفتی‌های طبیعت را در آغوش بگیر."

13. "Good morning! May your day be as wonderful as the first sip of your morning coffee."

"صبح بخیر! امیدوارم روزت به شگفت‌انگیزی اولین جرعه قهوه صبحت باشد."

14. "Every morning is a new opportunity to shine. Rise and greet the day!"

"هر صبح فرصتی جدید برای درخشیدن است. برخیز و روز را استقبال کن!"

15. "Good morning! May your day be filled with little moments of joy."

"صبح بخیر! امیدوارم روزت پر از لحظات کوچک شادی باشد."

16. "Wake up and smile, because today is going to be a fantastic day."

"بیدار شو و لبخند بزن، چون امروز روز فوق‌العاده‌ای خواهد بود."

17. "Good morning! Let today be a day where you take nothing for granted."

"صبح بخیر! اجازه بده امروز روزی باشه که هیچ چیز رو دست کم نگیری."

18. "Rise and shine, it’s another day to make your dreams come true."

"بلند شو و بدرخش، امروز روز دیگری است برای تحقق بخشیدن به رویاهایت."

19. "Good morning! Start the day with a heart full of gratitude and a mind full of positivity."

"صبح بخیر! روز را با قلبی پر از سپاسگزاری و ذهنی پر از افکار مثبت آغاز کن."

20. "A beautiful morning for a beautiful soul. May your day be as lovely as you are."

"صبح زیبایی برای روحی زیبا. امیدوارم روزت به دلنشینی تو باشد."


✅ مطلب پیشنهادی : سلام صبح جمعه بخیر + عکس و متن زیبا


متن صبح بخیر به انگلیسی با ترجمه فارسی

Hello good morning my dear friends. The golden rays of the sun symbolize the kindness and grace of God, who smiles on all of us and all creatures on this beautiful day. Let's smile beautifully together and start a morning full of love, kindness and tenderness, where love is the source of healing for all human pain. Good morning all of you dear ones. I wish you all a good day full of happiness. Good luck.

سلام صبح بخیر دوستان عزیزم. پرتو های  طلایی خورشید سمبل  مهربانی و لطف خداوند  را می‌ دهند که در این یوم زیبا به روی همگی ما  و تمام مخلوقات لبخند می‌ زند. بیایید به هم لبخندی زیبا  بزنیم و صبحی پر ازعشق، مهربانی و لطافت را آغاز کنیم، که عشق سر چشمه ی  درمان همه درد های بشری است. صبح تمام شما عزیزان بخیر. روز خوبی  و سرشار از حس شادی برای همگی‌ مان آرزو میکنم. موفق باشید.

" " " " "

No matter how good a wish comes to your mind for today. I wish you dear ones: a very happy heart, a smiling lip, a calm life, a close family and a world of health and happiness. Happy morning dear ones

برای امروز هر چقدر  آرزوی خوب به ذهن می رسد نثار شما. برای شما عزیزان : یک قلب بسیار شاد، یک لب خندان، یک زندگی آرام، یک خانواده صمیمی و یک دنیا سلامتی و حس  شادی آرزو دارم. صبح شما عزیزان شاد شاد

" " " " "

Morning means flying, getting taller, growing. Who can say that it is dark behind these seconds? If we take a step, the light is very close. Good morning, your day is full of hope…

صبح یعنی پرواز کردن، قد کشیدن، رشد کردن. چه کسی می تواند گوید پشت این ثانیه ها تاریک است؟ قدم اگر برداریم روشنی بسی قریب است. صبح زیباتون بخیر، روزتون سرشار از امید…

" " " " "

The new morning has just begun for you and you have to smile in all that, do not think about what happened yesterday because today is a completely new day, make the most of today and wish you a very good morning, my love!

صبح تازه فقط برای شما آغاز شده است و شما باید در تمام آن لبخند بزنید، شما محکومید با این کار.  به این که روز گذشته چه اتفاقی افتاده به هیچ وجه فکر نکن چون امروز یک روز کاملاً جدید و نو است. از امروز خودتان نهایت استفاده را ببرید با آرزوی یک صبح بسیار خوب برای شما!

" " " " "

When you wake up in the morning, consider what happiness is, to be alive, to think, to enjoy and to love .. Good morning, happy day

صبح ها که از خواب بیدار می‌شوید. ب فکرتان بیاورید که چه سعادتی است ،زنده بودن ،فکر کردن ، لذت بردن و دوست داشتن .. صبحتون بخیر عزیزان دل. روزتون شـــــــاد

" " " " "

Waking up and holding you in my arms every morning is like a dream that I never want to end Good morning my love.

بیدار شدن و بلند شدن از خواب و نگه داشتن تو در میان بازوانم و به آغوش کشیدن تو، هر روز صبح مانند رویا و خوابی است که هرگز نمی خواهم و نمی خواهم  تمام شود. صبح بخیر عشقم.

" " " " "

Inspirational Good Morning Quotes are words that often encourage everybody to welcome the new morning with passion, hope, and enthusiasm. These Good Morning quotes give you the motivation to welcome the beauty of a new day!

عبارات الهام بخش صبح بخیر کلماتی هستند که اغلب همه را تشویق می کنند تا با اشتیاق، امید، شور و شوق به یک صبح جدید خوشامد بگویند. این عبارات صبح بخیر به شما انگیزه می دهند تا با یک روز جدید زیبا خوش آمد بگویید.


جملات الهام بخش برای گفتن صبح به خیر و آغاز روز جدید

Good morning, Rembert you will never have this day again so make it count!

صبح به خیر، به خاطر داشته باشد تو هرگز دوباره این روز را نخواهی داشت پس آن را ارزشمند به شمار بیاور

جملات الهام بخش و زیبای انگلیسی برای صبح بخیر گفتنSet a goal that makes you want to jump out of bed in the morning.

هدف گذاری باعث می شود شما بخواهید در صبح از رخت خواب بیرون بپرید


I opened two gifts this morning. They were my eyes.

من امروز صبح دو هدیه را باز کردم. آن ها چشمان من بودند.


Everyday may not be good, but there is something good in every day, so good morning!

ممکن است هر روز، روز خوبی نباشد اما در هر روزی چیز خوبی وجود دارد پس صبح به خیر


Some days you just have to create your own sunshine in the morning

بعضی روز ها شما مجبورید که نور خورشید را خودتان برای خودتان خلق کنید.


Happy thoughts are the only cure for a sleepy morning and I feel the happiest when I think about you! Good morning!

افکار شاد تنها درمان برای یک صبح خواب آلوده هستند و من نهایت شادی را زمانی احساس می کنم که به تو فکر می کنم! صبح به خیر!


Each good morning we are born again. It is because every day is a new chance to correct our mistakes and every new day is a new beginning. Good morning!

هر صبح خوبی ما از نو متولد می شویم. زیرا هر روز یک شانس دوباره برای اصلاح کردن اشتباهات ماست و هر روز تازه یک شروع تازه است. صبح به خیر!


Good morning, Thank God for another day. Don’t waste it!

صبح به خیر، از خدا برای یک روز دیگر ممنونیم. این روز جدید را به هدر نده!


Wake up every morning with the thought that something wonderful is about to happen

هر روز صبح یا این اندیشه از خواب برخیز که اتفاقی فوق العاده در شرف وقوع است.


When you do something beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun every morning is a beautiful spectacle and the most of the audience sleeps

هنگامی که شما کار زیبایی انجام می دهید و هیچ کس به آن اشاره ای نمی کند، ناراحت نشوید. برای خورشید هر روز صبح یک عکاسی زیباست در حالی که بیشتر مخاطبانش خواب هستند.


Every morning has a new beginning…

هر صبح شروع جدیدی را به همراه دارد


Rise up and attack the day with enthusiasm.

از خواب برخیز و با اشتیاق به روز جدید حمله کن


Good morning, this morning will never ever come back in your life again

صبح به خیر، امروز صبح هرگز دوباره به زندگی شما باز نخواهد گشت


Believe that you are beautiful and have what it takes to move mountains, and you’ll move mountains.  Don’t allow yourself to be let down by what others say. Get up and do what you can do best. Good morning.

باور داشته باش که تو زیبایی و هر آن چه برای بالا رفتن از کوه نیاز است را به خودت داری، و تو به بالای کوه خواهی رسی. به خودت اجازه نده که به خاطر حرف دیگران پایین بیایی. بلند شو هر کاری را که می توانی به بهترین شکل ممکن انجام بده. صبح به خیر!


Forget about what you couldn’t achieve yesterday and think of the wonderful things today has for you. Good morning.

چیز هایی که دیروز نتوانستی به دست بیاوری را فراموش کن و به چیز هایی فوق العاده ای که در امروز برای تو وجود دارد توجه کن. صبح به خیر


Today is not just another day, but another possible chance to achieve what you couldn’t achieve yesterday.

امروز تنها یک روز دیگر نیست بلکه یک فرصت و شانس دوباره است تا چیز هایی را که دیروز نتوانستی به دست بیاوری از آن خود کنی


Good morning. Life is like a mirror: it will smile at you if you smile at it

صبح به خیر. زندگی شبیه آینه است: به شما لبخند خواهد زد اگر شما به او لبخند بزنید.


Every morning has a new beginning, a new blessing, a new hope. It’s a perfect day because it’s God’s gift.

هر روز صبح یک شروع تازه به همراه دارد، یک خوشبختی جدید، یک امید تازه. یک روز فوق العاده است زیرا این روز هدیه ای از جانب خداست.


Today will be a good day. So wake up and smile

امروز روز خوبی خواهد بود. پس بیدار شو و لبخند بزن


Good morning is not just a word. It’s an action and a belief to live the entire day well. Morning is the time when you set the tone for the rest of the day. Set it right. Have a nice day.

صبح به خیر تنها یک کلمه نیست. یک عملکرد و یک باور است تا کل روز را به خوبی زندگی کنید. صبح هنگام زمانی است که شما یاد داشت هایی را برای باقی روز مشخص می کنید. این موارد را به درستی مشخص کنید. روز خوبی داشته باشید.


It doesn’t matter what day of the week it is. As long as we are together, it will always be a beautiful day. Good morning

مهم نیست امروز چه روزی از هفته است. تا زمانی که ما با یکدیگر هستیم هر روز زیبا خواهد بود. صبح به خیر


Morning is an important time of day, because how you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have.

صبح مهم ترین بخش از یک روز است زیرا این که چگونه صبح خود را سپری می کنید می تواند در اغلب موارد به شما بگوید که چه روزی را در پیش خواهید داشت


Not the day only, but all things have their morning.

نه فقط روز ها بلکه هر چیزی یک صبحی برای خودش دارد


I like my coffee black and my mornings bright.

من قهوه ام را تیره و صبح هایم را روشن دوست دارم


Good morning, You have to get up every morning and tell yourself I can do this.

صبح به خیر، تو مجبوری بلند شوی و به خود بگویی که من می توانم این کار را انجام دهم.


Every morning you have two choices: continue to sleep with dreams or wake up and chase your dreams. The choice is yours!

در هر صبح شما دو انتخاب خواهی داشت: با رویا هایت به خوابیدن ادامه دهی یا بیدار شوی و رویا هایت را به واقعیت تبدیل کنی


Lose an hour in the morning, and you will spend all day looking for it.

یک ساعت را در صبح از دست می دهی و تمام روز را به دنبال آن یک ساعت خواهی گشت


The world is new to us every morning. This is God’s gift and every man should believe he is reborn each day.

هر روز صبح جهان برای تازه می شود. این هدیه ای از جانب خداست و هر مردی باید باور کند که هر روز از نو زاده می شود.


Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life.

به آینه لبخند بزن. این کار را هر روز صبح انجام بده و شما تغییرات بزرگی را در زندگی تان خواهی دید


One key to success is to have lunch at the time of day most people have breakfast.

یک کلید برای موفقیت این است که شما وعده ناهار خود را زمانی صرف کنید که اکثر افراد مشغول خوردن صبحانه هستند.

متن انگليسي صبح بخيرOpportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them

فرصت ها شبیه نور خورشید هستند. اگر زیاد آن ها منتظر بگذارید، آن ها را از دست می دهید.


There was never a night or a problem that could defeat sunrise or hope.

هیچ تاریکی و مشکلی وجود ندارد که بتواند نور خورشید و امید را شکست دهد.


Good morning, think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night.

صبح به خیر، در هنگام صبح فکر کنید. در هنگام ظهر عمل کنید. در عصر غذا بخورید و در شب بخوابید.


Every morning, I wake up saying, I’m still alive, a miracle.

هر صبح که من از خواب بر می خیزم می گویم، من هنوز زنده هستم، این یک معجزه است.


Once you accept someone for what they really are, they will really surprise you by being better than you ever expected. Good morning!

اولین باری که شما کسی را همان گونه که هست پذیرفتید، آن ها واقعا با بهتر از آن چه تصور می کنید شما را شگفت زده خواهند کرد. صبح به خیر


Night has gone and the moon, too. Sun is shinning and the sky is blue. Time to open your beautiful eyes; And accept my message to you! Good morning!

شب سپری خواهد شد و ماه هم به همراه آن می رود.  خورشید می تابد و آسمان آبی است. زمان باز کردن چشمان زیبای تو و دیدن پیام من به تو فرا رسیده است. صبح به خیر


Thank God every morning when you get up that you have something to do that day, which must be done, whether you like it or not.

از خدا سپاس گذار باش وقتی بیدار می شوی و کاری برای انجام دادن در روز داری، کاری که باید انجام شود، چه شما آن را دوست داشته باشید و چه دوست نداشته باشید.


I’m always thinking about creating. My future starts when I wake up every morning. Every day I find something creative to do with my life

من همیشه در فکر خلق کردن و ساختن هستم. آینده من برق می زند هنگامی که هر روز صبح از خواب بیدار می شوم. هر روز من یک چیز خلاقانه پیدا می کنم تا برای زندگی انجام دهم.


A good idea will keep you awake during the morning, but a great idea will keep you awake during the night.

ایده خوب می تواند شما از طی صبح از خواب بیدار کند اما ایده فوق العاده شما در طول شب بیدار نگه خواهد داشت.


It is a matter of shame that in the morning the birds should be awake earlier than you

باعث خجالت است که در صبح ها پرنده ها باید زود تر از شما بیدار شوند.


Life is beautiful, what do you think? In the morning I say, ‘Ah, I am alive still!

زندگی زیباست، شما چطور فکر می کنید؟ صبح ها من می گویم : آه، من هنوزم زنده هستم.


In these times you have to be an optimist to open your eyes when you awake in the morning

در این زمان شما مجبورید خوش بین باشید که چشمانتان را باز کنید و در صبح از خواب بیدار شوید


جملات صبح بخیر خاص و جالب

Good morning! there should be a rule against people trying to be funny before the sun comes up.

صبح به خیر! باید قوانینی علیه کسانی که پیش از بالا آمدن خورشید سعی می کنند با مزه باشند وضع شود.

متن صبح بخیر به انگلیسی ، جملات کوتاه صبح بخیر انگلیسی با معنی فارسیSome mornings I just feel like breaking the damn alarm but then one thing always stops me. I paid hundreds of dollars to buy my phone.

بعضی از صبح ها احساس می کنم فقط می خواهم آلارم لعنتی ساعت را بشکنم اما تنها یک چیز همیشه جلوی من را می گیرد. من صدها دلار برای خریدن موبایلم هزینه کرده ام!


Everyone wants me to be a morning person. I could be one… only if morning began after noon.

همه از من می خواهند که فرد سحر خیزی باشم. من می توانم ... فقط اگر صبح از بعد از ظهر آغاز شود.


I woke up in the morning; lay in my bed waiting until my mom will prepare the breakfast. And suddenly I remember that I’m the mom.

من صبح از خواب شدم، در رخت خوابم دراز کشیدم و منتظر مادرم شدم که صبحانه را برایم آماده خواهد کرد. و ناگهان به خاطر آوردم که من مادرم!


Love is blind. Especially in the morning, because I can’t see a damn thing before having coffee

عشق کور است. خصوصا در صبح، زیرا من نمی توانم هیچ چیز لعنتی ای را قبل از خوردن قهوه ام ببینم


Good morning, today has been cancelled. Go back to bed!

صبح بخیر، امروز کنسل است. برگرد به رخت خواب!


I wish I had a brush that could paint the whole sky and turn every morning into night! good morning!

آرزو داشتم قلم مویی داشته باشم که بتوانم کل آسمان را با آن رنگ کنم و همه صبح ها را به شب تبدیل کنم ! صبح به خیر


There is nowhere morning does not go

هیچ جایی وجود ندارد که صبح به آن جا نرود


There are two ways of waking up in the morning. One is to say, ‘Good morning, God,’ and the other is to say, ‘Good God, morning’!

دو راه برای بیدار شدن در صبح وجود دارد. یکی این است بگویی، صبح به خیر خدا و راه دیگر این است که بگویی خدا به خیر کند صبح شده!


Good morning, Morning comes whether you set the alarm or not.

صبح به خیر. صبح از راه خواهد رسید فرقی نمی کند شما آلارم ساعتتان را تنظیم کرده باشید یا خیر


My alarm clock is clearly jealous of my amazing relationship with my bed.

آلارم ساعتم به شکل آشکاری به رابطه من و تخت خوابم حسادت می کند.


Every single day I wake up and make up my mind that I am going to work really hard. Then my mind laughs at me and says “Good joke". Then we laugh for some more time and I go back to bed.

هر روز صبح من بیدار می شوم و ذهنم را مرتب می کنم که من می خواهم به سختی کار کنم. سپس مغزم به من می خندد و می گوید جک خوبی بود! بعد با هم برای مدتی می خندیم و من به رخت خوابم بر می گردم


جملات صبح به خیر رمانتیک و عاشقانه

You have no idea how good it feels to wake up every morning knowing you are mine and I am yours. Good morning!

نمی توانی تصور کنی که چقدر حس خوبی است که هر روز صبح بیدار شوی و بدانی مال من هستی و من مال تو هستم. صبح به خیر

متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمهGood morning! Every morning is a joy because it is another chance to see your lovely smile, your penetrating eyes and your sweet lips. I cannot wait for this night to pass and to see you again in the morning.

صبح به خیر! هر روز صبح لذت بخش است زیرا شانس دیگری به من می دهد تا لبخند عاشقانه تو، چشمان نافذ و لب های شیرینت را ببینم. نمی توانم صبر کنم تا این شب بگذرد و دوباره تو را در صبح ببینم.


Morning is the start of every day and I will live each day like it’s a new day, renewing our love.

صبح آغاز هر روز است و ما هر روز را مانند یک روز جدید زندگی خواهیم کرد، عشقمان را تازه می کنیم.


The best feeling in the world is to know that you are mine and I am yours. Every morning that is enough for me to have a good day.

بهترین احساس در جهان این است که بدانی مال من هستی و من مال تو هستم. هر روز صبح این موضوع برای من کافی است که روز خوبی داشته باشم.


Good morning! When I wake up in the morning, I am thinking of you. When I go to sleep at night, I am thinking of you. And all those hours in between, I think of us.

صبح به خیر! هنگامی که در صبح از خواب بیدار می شود، به تو فکر می کنم. هنگامی که در شب به خواب می روم به تو فکر می کنم. و تمام ساعت های بین این دو را به ما فکر می کنم

متن زیبای انگلیسی صبح بخیر ، جملات رمانتیک انگلیسی برای صبح بخیر به عشقمEverything I am is because of you. You are my strength, you are my inspiration. Seeing your face in the morning is what keeps me going.

هر چیزی که هستم به خاطر تو است. تو قدرت من هستی، تو الهام بخش من هستی. دیدن چهره تو در صبح چیزی است که باعث می شود من ادامه بدهم


Getting up in the morning is exciting because you are a part of my life. You are the light of my life and the sun in my sky. Good morning!

بیدار شدن در صبح هیجان انگیز است زیرا تو بخشی از زندگی من هستی. تو روشنایی زندگی من هستی و خورشیدی در آسمان منی. صبح به خیر!


As you wake up from sleep today, know that I have faith in you. I believe in you. Just believe in yourself like I believe in you and you will achieve remarkable things in this life. Good morning

هنگامی که امروز از خواب بیدار شدی بدان که من به تو ایمان دارد. من تو را باور دارم .تنها به خودت باور داشته باشد همان گونه من به تو باور دارم و تو چیز های با ارزشی در زندگی به دست خواهی آورد. صبح به خیر


Today is a new day, so make sure you do not allow anything or anyone bring your spirits down. Always stay happy and smile at life and it shall reciprocate by smiling back at you and making your day even lovelier. Good morning

امروز روز جدیدی است، پس مطمئن باش که هیچ چیز و هیچ کسی نمی تواند روح تو را پایین بکشد. همیشه خوشحال بمان و به زندگی لبخند بزن و این لبخند باید با لبخندی از سوی زندگی پاسخ داده شود و روز تو را عاشقانه تر کند. صبح به خیر  


Every new day is also a new chapter of life. Everyone has the power to make that new chapter a very beautiful one, and you, my love, are no exception. Good morning

هر روز دفتری نو از زندگی است و هر کسی این قدرت را دارد تا این دفتر را زیبا تر کند و تو عشق من نیز از این قاعده مستثنی نیستی


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

2 نظر

  1. ابراهیم انصاریابراهیم انصاریsays:

    الهی شکرت صبح بخیر زندگی

  2. ابراهیم انصاریابراهیم انصاریsays:

    الهی شکرت صبح بخیر زندگی