تعبیر خواب لباس

لباس در خواب نماد بخش عمده‌ای از ویژگی‌های بیننده خواب است. احتمال آن می‌رود که بیننده خواب شخصی است که برخی خصلت‌های رفتاری خودش را از دیگران پوشیده نگاه می‌دارد.دیدن لباس در خواب برای زنان دلیل بر قاطعیت و اطمینان است و برای مردان دلیل بر محبت و علائق عاطفی است.معبران دیدن لباس در خواب را بیانگر شخصیت فرد دانسته و آنها بر این عقیده‌اند که لباس در خواب نماد آن است که چیزی را بایستی در خود تغییر دهید.اگر افراد یا گروهی را  در خواب دیدید که لباس‌های مختلف بر تن دارند یعنی شما به مکان یا موقعیت خاص تعلق ندارید.همچنین نشان دهنده اعتقادات اکثریت در یک جمع یا گروهی می‌باشد.

تعبیر پوشیدن لباس

پوشیدن لباس طراحی شده با جنسیتی خاص بیانگر یک ویژگی یا صفتی است که در فرد وجود داشته و در برخورد با دیگران نیز این خصلت خودشان را بروز می‌دهند.

تعبیر پاره کردن لباس

پاره کردن لباس در خواب بیانگر از بین رفتن حریم‌های شخصی و نابسامانی هویتی می‌باشد. برخی معبران آن را معنای تهمت، افترا و ناتوانی‌های اجتماعی است

تعبیر لباس بر تن نداشتن

برهنه بودن و نداشتن لباس در خواب دلیل بر رسوایی و نشاندهنده آشکار شدن رازی است که شما در عالم واقع از دیگران پنهان می‌کنید

تعبیر پوشیدن لباس پاره و کثیف

تعبیر پوشیدن لباس کثیف و پاره در خواب به معنای آن است که شهرت و محبوبیت بیننده خواب لطمه خورده است.همچنین پوشیدن لباس کثیف و کهنه و نشان دادن آن در عموم نماد هشدار بوده و نمایانگر عیبی است که بر دیگران رسوا می‌شود.معبران معتقدند؛ اگر در خواب لباس‌های نامناسب و بلا استفاده‌تان را که دیگر نمی‌پوشید ببینید، بیانگر پنهان ساختن چهره واقعی شما نسبت به اعمال دیگران است. همچنین نشاندهنده بروز رفتارهای نامناسب در برخی از شرایط زندگی است. گاهی نشانه احساس ناراحتی و دلخوری نیز می‌باشد.

لباس

مطلب های قبلی و پربازدید توپ تاپ در همین زمینه :

تعبير خواب عوض كردن لباس

تعبیر خواب پیراهن سفید

تعبیر خواب لباس مجلسی با این رنگ ها

تعبير خواب لباس زرد رنگ

تعبیر پوشیدن لباس نو

اگر بیننده خواب ببیند، لباس نو بر تن کرده یعنی تغییری در وضع زندگی و حال خود می‌دهد. پوشیدن و پرو کردن لباس‌های جدید در خواب نشانه پشت سر گذاشتن برخی تغییرات داخلی در زندگی شما و سعی در انتخاب درست است.همچنین پوشیدن لباس نو نشانه انتخاب راه جدید مانند ادامه تحصیل، ازدواج، شروع کسب و کار، مهاجرت و سائلی از این نظر در زندگی نیز می‌باشد. دربرخی موارد نشاندهنده تلاش بیش از حد برای تطبیق دادن یک نگرش جدید و باورهای جدید در رابطه با انجام امور زندگی است .

شستن لباس

تعبیر شستن لباس

 استفاده از لباس‌هایی که برای وضعیتی نامناسب در خواب بر تن فرد هستند، نشاندهنده ناراحتی و بی‌توجهی به برخی موضوعات واقع بینانه در زندگی است .تعبیر شستن لباس در خواب نماد پاک کردن و پنهان کردن عیب‌های شما است که به نوعی درصدد رفع اعمال نادرست هستید.طبق گفته معبران، تعبیر شستن لباس در خواب بیانگر تغییر عادات و خلقیات قدیمی نیز می‌باشد.

دیدن لباس در گنجه

تعبیر دیدن لباس در گنجه یا کمد نشانه جنبه‌هایی از ویژگی‌های فرد است که از دیگران پنهان می‌کند. لباس درون گنجه جنبه‌های پنهان فرد را نشان می‌دهد

تعبیر لباس‌های آویزان

تعبیر لباس‌های آویزان نشاندهنده بروز ابعاد جدید رفتاری فرد است. همچنین لباس‌های آویزان به معنای امتحان کردن کارها و موضوعات جدید اجتماعی می‌باشد. همچنین نشانه وابستگی فرد به چیزی یا به کسی است .

لباس های آویزان

تعبیر پوشیدن لباس‌های مختلف

تعبیر پوشیدن دامن در خواب نماد جنبه های زنانه فرد است و اینکه چگونه زنانگی خود را بیان می کند و همچنین بیانگر جنبه های روابط عاطفی است.تعبیر پوشیدن پیراهن در خواب نمایانگر احساسات نسبت به جهان بیرون است.تعبیر پوشیدن شلوار در خواب نمایانگر  بخش خصوصی ابعاد فرد است.تعبیر کروات زدن در خواب  نماد احساس خفگی  و ناتوانی در بیان احساست و عواطف است.تعبیر پوشیدن پالتو در خواب بیانگر محافظت فرد در برابر دیگران می‌باشد. همچنین نماد احساسات خود شخص است. احساسات واقعی فرد که از دیگران پوشانده و آنها را بروز نمی‌دهد.تعبیر پوشیدن زیرپوش نماد صمیمیت و بخش‌هایی از بیننده خواب تعبیر شده است.همچنین زیرپوش نماد اسرار، خواسته‌ها ، آرزوها و امیال دنیوی است.تعبیر جوراب در خواب نماد درک ساده و آسان مسائل روزمره است. همچنین جوراب نماد ارثیه و تقسیم ارث نیز می‌باشد.تعبیر پوشیدن کت و شلوار در خواب بیانگر محدود شدن احساسات فرد است که نمی‌تواند به راحتی و آزادانه احساسات خود را بیان کند.

تعبیر خرید لباس

اگر فرد در خواب ببیند لباسی خریداری کرده به معنای اضطراب بیننده خواب درباره تلاش برای برقراری در برخی از موقعیت های اجتماعی و تغییراتی است که می‌بایست در زندگی شخص اتفاق بیفتد 

تعبیر لباس‌های کودک

نشاندهنده شیوه تفکر و برخی عادت های قدیمی شما باشد که درواقع به نوعی رشد و  بلوغ فکری رسیده اید

تعبیر پوشیدن لباس تنگ

اگر بیننده در خواب لباسی بیش از حد تنگ پوشیده باشد نمایانگر محدودیت در بیان احساسات در رابطه و یا موقعیت‌های اجتماعی است .

تعبیر پوشیدن لباس گشاد

تعبیر خواب لباس‌های شل و گشاد بیانگر  نارضایتی از احساسات است. همچنین به گفته برخی معبرین نشاندهنده عزت نفس پایین فرد نیز می‌باشد

تعبیر لباس‌های سفید

اگر در خواب فرد ببیند که تمام لباس‌هایش سفید شده‌اند، نشانه افسردگی و تغییر در برخی از بحران‌های زندگی فرد است که بایستی با آنها روبرو شود. پوشیدن لباس سفید در خواب نمایانگر وقوع برخی تغییرات در زندگی فرد است اما متاسفانه این تغییرات و پیامدها در جهت نامطلوب و تاثیرات منفی است. اگر در خواب ببینید که فردی لباس سفید پوشیده، نماد خوبی نیست و نشاندهنده آغاز دوره بدبختی است. ممکن است برای فردی که لباس سفید پوشیده حوادث ناگواری در ارتباط با امور مالی و یا سلامتی به وجود آید

تعبیر لباس سیاه در خواب

پوشیدن لباس سیاه در خواب نشاندهنده میل و رغبت شما به زندگی و محیط اطرافتان است

تعبیر هدیه گرفتن لباس

اگر از کسی که از دنیا رفته در خواب ببینید که از او لباسی هدیه می‌گیرید دلیل بر رفع مشکلات، زندگی شادمانی و انرژی‌های مثبت است. اگر به افرادی در خواب لباس هدیه دادید دلیل بر اعمال صالح و کمک دیگران ازسوی شما به دیگران است

جابر مغربی دررابطه با تعبیر لباس معتقد است؛ تعبیر لباس بر دو وجه است دین و دنیا. بطوریکه لباس نو بر تن کردن دال بر امورات دنیوی بوده و لباس سفید بر تن کردن دال بر امورات دینی

حضرت دانیال معتقد است؛ تعبیر لباس در خواب دلالت بر کسب و کار مرد می‌باشد

ابراهیم کرمانی در رابطه با تعبیر لباس نو در خواب معتقد است؛ برتن کردن لباس نو دال بر ظاهر نیکو و باطن بدذات می‌باشد

امام صادق (ع) معتقد است؛ دیدن لباس نو در خواب دلیل بر معیشت، شرم و حیا می‌باشد

ابن سیرین معتقد است؛ اگر کسی را که از دنیا رفته در خواب ببینی که لباس نو و جدید برتن کرده دلیل بر اعمال صالح و ایمان اوست

حضرت دانیال در تعبیر لباس سوخته در خواب معتقد است؛ اگر کسی ببیند در خواب لباس سوخته بر تن کرده یا لباس او آتش گرفته دلیل بر ضرر، زیان و نابسامانی است

امام صادق (ع) معتقد است؛ لباس سوخته در خواب دلیل بر ترس، بیم و مصیبت است

جابر مغربی در تعبیر لباس پاره معتقد است؛ اگر کسی در خواب ببیند لباس پاره برتن کرده نماد انحرافات دینی و فساد در امور معنوی فرد است

تعبیر لباس در خواب بر موارد زیر دلالت می کند؛

هویت، فاش شدن اسرار، پنهان کاری، بلوغ فکری

مطالب مرتبط...

64 نظر

 1. دایانادایاناsays:

  سلام به استاد عزیز خسته نباشید من خواب دیدم با پدرم در خیابونی راست داریم میریم و من حرفی میزنم که پدرم میخنده و میریم تا میرسیم به یه مغازه ای پر لباس های قشنگ انقدر بود که نگو بعد پدرم گفت چنده پسره گفت اختیار دارید مال خودتونه و منم در یه کمد رو باز کردم و آیینه بود خومو تو آیینه برانداز کردم با پلیور بنفشم بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، قطعا انتخاب لباس در اینجا خبر از تغییراتی جدید در نحوه ی زندگی تان از چند حیث مختلف است که البته مثبت هستند.

 2. panahpanahsays:

  سلام من مجرد هستم و خواب دیدم که انگار با مادرم داریم حاضر میشیم که بریم خرید من لباسهای نو تنمه و خیلی بهم میاد یه مانتو سفید و مشکی و یه کیف سفید که مادرم داد بهم و لباسا خیلی بهم میومد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، منتظر یک یا چند تغییر در روند زندگی خود و البته در آینده باشید !

 3. خاطرهخاطرهsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم لباس های من و همسرم در یک چمدان هست. اما من دارم لباس های خودم و همسرم رو از هم جدا میکنم. همسرم ازم پرسید که چرا دارم لباس ها رو جدا و در دو چمدان جداگانه میذارم من بهش گفتم چون لباس های اون خیس شده و من نمی‌خوام لباس های من هم خیس و خراب باشه . با تشکر از زحمت تون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لباس در خواب اشاره به استایل اجتماعی و نحوه ی حضور فرد در جامعه دارد. لازم است تا با منطق خود برای مسائل اجتماعی که شما را به چالش کشیده اند و در معرض تصمیم گیری قرار داده اند، از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید.

 4. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام خدمت شما. پدرم دیشب خواب دیده ک مادرم ی جلیقه تن مادرم هس و خیلی خوشگله . ممنون میشم تفسیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همسر در خواب می تواند اشاره به اهداف مهم فرد در زندگی بیداری داشته باشد. لازم است تا در این زمان، فرد استایل اجتماعی خود و هدف حضور خود در اجتماع را شناخته و از انگیزه های درونی خود برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.

 5. ناشناسناشناسsays:

  باسلام خدمت شما . ممنون ازتعبیرای خوبتون.من چند وقت پیش خواب دیدم ک ی اقای صدام کرد ک داماد بود وزیر کت دامادیش جلیقه قرمز بود ک شما گفتین ی موقعیت عاطفی برات رخ میده ولی چیزی ک هس دیشب دوباره خواب دیدم تو ی اموزشگاه هستم ک خیلی هم شلوغ بود و ی اقایی داشت تدریس میکرد اون اقا از من انگار میخواست خواستگاری کنه و خوشش اومده بوداما چیزی ک هس ی کت چرم قرمز پوشیده بود مثل خواب قبلیم قرمز پوشیده بود علت رنگ این لباس تو خواب من چی هس برای خواستگارم چون منم انگار تو خواب توجهمم خیلی ب این رنگ میره . ممنون ازشمااا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این رویا نیز دومرتبه اشاره به بعضی از موارد و یا رابطه های عاطفی و تازه در آینده تان دارد.

 6. monamonasays:

  درود 🌷 من در خواب دیدم با مادرم هستم و یک دامن خیلی بلند به تن دارم که نو بود، با یه کفش کتونی سفید زیبا، مادرم هم منو با تعجب نگاه میکرد. تعبیرش چی هست استاد؟🙏🏻

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بیشتر از همه این رویا اشاره به تغییرات تازه و یا تصمیم های جدید در سال پیش رو برای شخص شما دارد.

 7. زهرا فرهادیزهرا فرهادیsays:

  سلام خسته نباشید و باز هم زحمت براتون دارم ، ببخشید، چند وقت پیش خیلی داغون بودم و دلم گرفته بود ، خواب دیدم یک تکه کاغذ فرستادم واسه عشقم که سالها پیش رفت که رفت، اون تا پیغام منو خوند فورا امد من هم از این که سربع امده خوشحال بودم و هم متعجب که واقعا امد!! کنار متورش تو خیابان ایستاده بود و منتظر من ، لباسش خاکستری بود اما من چون زن داییم کنارم بود نمیتونستم برم پیش او، سعی کردم سریع با زن دایبم خداحافطی کنم و زود ازاونجا رفتم خونه بعد مثل اینکه زنگ خونه رازدند رفتم در را باز کروم عشقم بود با متورش امده بود و لباساش قهوه ای تیره و کرمی روشن بود پیراهن و شلوار یک جنس و یک رنگ بودند ، نگاهش کردم دیدم تمام لباساش خاکیه اینگار در راه افتاده باشه تو خاک، بهش با لبخند گفتم چرا اینجوری شدی اونم یه لبخند زد و گفت نمیدونم و بعد با کف دستش یک مقادر از خاکهای روی لباسشو تکوند ، خاک تقریبا کرمی بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به تلاش شما برای شناخت موقعیت اجتماعی تان اشاره دارد.

 8. سمیراسمیراsays:

  سلام خسته نباشید ، من خواب دیدم خواهرشوهرم داشت لباس میشست رفتم کمکش بدهم تمام لباساش خودم آبکشیدم و چادراش رو ...لطفن اگر تعبیری داره ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا رفتار های همدلانه ای که باعث نزدیک شدن شما به دیگر انسان های جامعه می شوند را به راحتی بروز دهید.

 9. دوشیزهدوشیزهsays:

  سلام.دوستم دیده بود که من دم درخونشو انگار هستم..و مانتوم حریر مشکی و زیرش ساتن مشکی هست و شالمو انگارانداختم روشونم که به(رنگ سفید و یک نوار مشکی هم جلوش داشته)..شلوارمم کامل سفید بوده..و اون خیلی خیلی پیشش قشنگ بودمه وقتیکه داشت تعریفش میکرد.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز می گردد.

 10. ساراساراsays:

  با سلام خواب دیدم که در جایی مشغول به کار هستم که همسرم میاد دنبالم و میگه بریم میخوام برات لباس زیر بخرم وارد مغازه ایی شدیم و فروشندگان مغازه که زن بودن از حضور همسرم احساس ناراحتی کردن همسرم شروع به انتخاب کرد و آخر سر هم باب میلشون نبود و به من گفت بریم یه مغازه ی دیگه از مغازه که اومدیم بیرون تو دستم یکی از لباس خوابای اون مغازه بود که فروشندش بدو بدو اومد و لباس رو از دستم گرفت و رفت و من سعی داشتم به فروشنده بگم که حواسم نبوده که لباس رو آوردم بیرون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در ایام پیش رو ممکن است شاهد اضطراب های جدید در زندگی شخصی تان باشید ، اگر دقت کنید در متن بالا نیز به این موضوع اشاره شده است.

 11. سمیراسمیراsays:

  سلام من خواب دیدم خواهر شوهرم داشت لباس میشست و من رفتم کمکش دادم و تمام لباسهایش و چادر ها را آبکشیدم ، ممنون میشم اگر تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به بازبینی و صحبت کردن درباره ی دیدگاه های اجتماعی خود بپردازید.

 12. محمد کاظمیمحمد کاظمیsays:

  با سلام و احترام مدیریت سایت خواب دیدم داخل یک اداره به همراه خواهرم مشغول کار هستم از درب فرعی اداره خارج شدم خانومی بیرون اداره از من پرسید با خانم کاظمی کار دارم من مادر خانم کاظمی هستم در اصل این خانم در پی یافتن خواهر من بود و از طرفی مادر من هم میشد من متوجه شدم که این خانم مادر من هم هست اما بهش نگفتم :) و محل کار خواهرم تو قسمت مربوطه رو بهش نشون دادم و راهنمایی کردم تا خواهرم رو تو اداره پیدا کنه. در قسمت بعدی خوابم دیدم خودرو ژیان از جاده خارج شد و در لابه لایی جوانه های گندم که سبز بود پنهان شد و فقط من میدونستم که کجا قرار گرفته. و من در پیاده رو در حرکت بودم زیپ کاپشنم رو باز کردم تا لباس فرم حلال احمر زیر بود نمایان بشه . با سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به قدرت روانی شما برای مدیریت مشکلات فعلی و ایجاد رفتار همدلانه با افرادی که به آن ها علاقه دارید اشاره دراد.

 13. سمانهسمانهsays:

  سلام..دیدم یه جاییم که مثلا دانشجویا و استلدا باشن و یه جا بفرض میز باشه دیدم..که تعدای چیز میز از طرف دانشجوا یعنی روشه ومن فقط لباسهای یادمه که(شبیهش تو واقعیت داشتم)ولی تو رویامال من نبودن یعنی مال کسای دیگه بودشوکه گذاشته بودن مثلاو برنگه سبز بهاری و زرد که هردوش کهنه بودن منم قرار بودانگار بابام برام بیاره لباس زردی که(تو واقعیتم دارمش وپیشم قشنگه)وتو دلم حس میکردم اگه مال من بین اون لباسا بود خیلی بچشم میومد آخه لباس اونا کهنه بود..بعد که بابام رسید و انگاری ازش گرفتم لباسه رو و همیطور سوئچ ماشینو ورداشتمو و اونجا یه دزد بود که من بگمونم سویچو میخواست و منم فرار کردم و پیش تعدادی پناه گرفتم از افراد همونجای که بودم قبلش..و اون دوتا چافو داشت و منم دو چاقو که یکشیو ورداشتم و انگار انداختمو دیگریرو ورداشتم ولی بازم چاقو اون یکم بزرگتر بود وبایکیش کشید رو سلام اگه شوخی کنیم تو یه جمع فرضا دوستانه یا پیش مادرو.. اتفاقی فک کنه راسته درصورتیکه برای مزاح گفته بودیم اشکال داره..‌نه برا توهین وتحقیر و یه ذره از گوشتشو دراورد..ونه خون داشت و نه درد و نه دستوپا زدم و یادم نیس ترسیده باشم بعد که دقت کردم تکه آخر خوابم دیدم انگشتم پوسته پوستی داشته و بحس خوم یعنی که یکی از اینارو با چاقو کنده بوده گوشت..خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به نیاز درونی شما برای شناخت جایگاه اجتماعی و اهدافی که در نتیجه ی حضور در جامعه آن ها را دنبال می کنید اشاره دارد.

 14. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خاله ام خواب دیده من لباس سبز خیلی قشنگی تنم کردم بهم گفت لباستو میدی بهم منم گفتم نه واسه تو خوب نیست یکی دیگه میخرم بعد تو مجلسی و شلوغی بودم تعبیرش چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از بیننده می خواهد تا اعتماد به نفس خود را در زمینه ی روابط اجتماعی تقویت کند.

 15. سحر کیانسحر کیانsays:

  سلام، خسته نباشید. ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید. موقع عصر خواب دیدم شوهرم لباسهای مختلفی برام گرفته و یکی یکی میاد بهم نشون میده، یکیش رنگی بود و داخلش شطرنجی قرمز داشت، یکیشم ساتن قرمز بود، من خوشحال شدم از دیدن لباسها اما لباسای بعدی ک بهم میداد آغشته به روغن و چرب بود من گفتم وای چرا اینا چربه در ضمن همسرم لباسا رو بهم فقط نشون میداد و میبرد میذاشت تو یه طاقچه مانندی و میگفت بعدا میبریمشون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 16. NedaNedasays:

  سلام خسته نباشید استاد این خوابم‌ برای یکسال و چند ماهه پیشه.منو و یکی از دوستان خانوادگیمون خونه ی خواهرم هستیم‌ روی میزی که همیشه هر وقت میرم اونجا قران میخوانم و شمع روشن میکنم .روی زمین کنار میز نشستم و اینو یادم نیس گویا یک شمع روشن بود و من و اون خانم هر دو لباس سر تا سر سبز پوشیده بودیم حتی رو بنده ی سبز که رو بنده ها رو زده بودیم بالا اون‌خانم داشت برام فال قهوه میگرفت و نلبکی را نگاه میکرد و گفت نوشته لا الا الله محمد رسول الله تو حاجت میگری .خودمم نگاه میکردم‌و کنار اتاق خوابها یک‌دیگ‌مسی نو نو بود برای نذری یک‌پاتیل بزرگ.استاد یک‌سال و نیمه گذشته ولی حاجتم رو نگرفتم و احساس میکنم این خوابم نشان میده حاجت میگیرم.البته زحمت تعبیر با شما من که تخصصی ندارم.پیشاپیش ممنونم از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا برای رسیدن به اهداف خود به برنامه ریزی دقیق و روشنی دست پیدا کنید و اجازه ندهید قضاوت دیگران، باعث شود تا قدرت اراده ی خود را دست کم بگیرید.

 17. مینامیناsays:

  M: سلام خواب دیدم سرکوچه وایساده بودم با همکلاسی دوران دبیرستان یهو ی خانم از دوستان اومد سر راهمون ماشین بزرگ داشت.گفت بیان باهم اینجا ی زیارتگاه بریم.من گفتم قبلا رفتم دوستم گفت بیا بریم قسمت گاری ماشین نشستیم.خیلی خوشم اومده.در زیارتگاه درکل قدمگاه صالح اهم نشستیم.ی لباس هایی را ازچمدان درمی آوردم به هم نشان می دادیم.ی لباس زیر عروس قشنگ و مرواریدی دراوردم بهش گفتم این مال عروسی مادرم بوده چه زیباست.باورمون نمی شد لباسای ازدواجش این قد زیبا باشه.مجردم.ولی دوستم متاهل دراین شهر زندگی نمی کنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، شما را به یاد چه خاطره یا تجربه ای در گذشته می اندازد؟ درسی که از این تجربه می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 18. مینامیناsays:

  M: سلام خواب دیدم سرکوچه وایساده بودم با همکلاسی دوران دبیرستان یهو ی خانم از دوستان اومد سر راهمون ماشین بزرگ داشت.گفت بیان باهم اینجا ی زیارتگاه بریم.من گفتم قبلا رفتم دوستم گفت بیا بریم قسمت گاری ماشین نشستیم.خیلی خوشم اومده.در زیارتگاه درکل قدمگاه صالح اهم نشستیم.ی لباس هایی را ازچمدان درمی آوردم به هم نشان می دادیم.ی لباس زیر عروس قشنگ و مرواریدی دراوردم بهش گفتم این مال عروسی مادرم بوده چه زیباست.باورمون نمی شد لباسای ازدواجش این قد زیبا باشه.مجردم.ولی دوستم متاهل دراین شهر زندگی نمی کنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که باعث کسب مهارت های جدید برای شما خواهد شد و به کار گیری این مهارت ها، منافع مادی زیادی را برای شما به همراه خواهند داشت.

 19. صوناصوناsays:

  با سلام خواب دیدم خواستگارم یه کاپشن کهنه تنش پوشیده و من نگاش کردم دیدم تو خواب این کارگره.. با خودم می گفتم وا من دارم با یه کارگر ازدواج می کنم بعد دیدم من دارم بذر روی خاک سفت می پاشم (درخاکی که امکان رشد نیست).. بعد رفتم یه مزرعه ای با خاک خوب دیدم گفتم کاش اینجا من کاشت می کردم.. بعد رفتم همون جایی که بذر ها رو پاشیدم دیدم همه جا گل پر پر شده رز ریختند تعبیر این خواب چیه ایا به خاستگارم بر می گرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از پذیرفتن موقعیت ها و مسئولیت هایی که کمکی به پیشرفت شما در زندگی بیداری نمی کنند خودداری کنید.

 20. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم ک دری مسیری به فروشگاهی رسیدیم وآنجا لباسهایی داشت ومن یکیو انتخاب کردم خوشم اومد مادرم گفت قیمتش اینقد میتونی..مونده بودم چکار کنم ...لباس تو دستم بود دوستم بهم گفت ک برش دار پولشم دیگه یجورایی میدیم.سردرگم بودم.بلاخره تصمیم گرفتم بپوشمش.ولی بلند بود دوستم گفت فوش پایینش را کوتاه میکنیم.این خوبه برش دار.پوشیدمش به تنم خورد .بااون لباس ک به تنم بود اون اطراف تو حال خودم بود پرسه میزدم یهو ی آقا ک میشناسمش گفت من اومدم ..فک نمیکردم ک ب خواد بیاد وبه خانوادمون نزدیک شه یا مهمانمون بشه. یهو جا خوردم ودویدم کمی دور شدم.بعدپول مغازه دار رو خواستم بدم و آقا راهم دیدم ک با خانواده بود.مجردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس، مانع شما برای حضور در جمع ها و موقعیت های جدید شود.

 21. صوناصوناsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم یه شلوار بسیار شیک و و یه مانتوی بسیار شیک داره پیشنهاد من بود که اون لباسای خوشگل رو گرفته بود و من یه کم حسرت اینو داشتم چرا برا خودم ازونا نگرفتم و داشتیم می رفتیم با هم به یه ساختمان باصفایی جدیدی در خونه مون ولی سقفش از هیزم بود و به نظر مهمونی داشتیم اون ساختمان جدید...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که لازم است با اعتماد به نفس و فکر مثبت با آن ها رو به رو شوید. این موقعیت ها می توانند موجب ایجاد تغییرات مثبتی در ساختار زندگی شما شوند.

 22. جانانجانانsays:

  سلام من خواب دیدم نامزد سابقم اومده به خونمون و یه یخچال بزرگ برای ما اورده بود و بعد با پدرم صحبت کردن که دوباره دست دوستی بدهن و هر دو خانواده باز با هم آشتی کنن. وبعد پدرم یه شلوار نو به نامزدم هدیه داد. خواستم تعبیرشو بدونم. البته منو نامزدم دوسالی هست از هم جداییم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به موفقیت های جدیدی دارد که شما را به برخی از خواسته های مالی یا شغلی تان خواهد رساند.

 23. سارا علیزادهسارا علیزادهsays:

  سلام من خواب دیدم وارد یک اتاق شدم که دختر خالم رو دیدم که اول که منو دید منو نشناخت یه لباس خیلی قشنگ تنش بود بهش گفتم وای چقدر عوض شدیو خوشگل اونم گفت اول که وارد شدی نشناختمت لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی انسان ها و موقعیت های جدیدی است که لازم است با اعتماد به نفس و احتیاط در آن ها وارد شده و پیش از شناخت ماهیت طرف مقابل، اعتماد نکنید.

 24. دلارادلاراsays:

  سلام زندایی من خواب دیده بود که من یه لباس بلند قرمز پوشیدم و یه تاج نقره ای رو سرم گداشتم و اون هم لباس مجلسی بلند پوشیده بود ولی تاج نزاشته بود. و من و اون توی خواب میخواستیم کتونی زیر لباس مجلسی مون بپوشیم. ممنون از تعبیرتون درضمن من مجرد هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی انسان ها و موقعیت های جدیدی است که لازم است با اعتماد به نفس و احتیاط در آن ها وارد شده و پیش از شناخت ماهیت طرف مقابل، اعتماد نکنید.

 25. NosratNosratsays:

  با سلام و وقت بخیر، دیشب خواب دیدم خواهرم یه شرت به سبک شرت های پاچه دار خیلی کوچک مث مدل شنا ولی جنس کلفت مثل نمد بهم داد گفت باشه برا تو، من نگاهش کردم بنظرم آمد ازش استفاده شده و پوشیده شده است، قبولش نکردم و پیش خودم گفتم وقت بیرون رفتن آروم میگذارمش زمین بعد انگار رفتم جایی تو خونه همسایه قدیممون یه کتاب تورات پسرش پیدا کرد گفتم بدش منم که مطالعه اش کنم یعنی در واقع چون به مطالعه علاقه دارم میخواستم از محتوایش باخبر شوم و بازش کردم که شروع به مطالعه کنم بعد انگار پدرم رفت دست شویی و زیاد ببخشید اداره کرده بود ، بعد خودم رفتم دست شویی برای تخلیه ادار(خانم و متأهل هستم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از درد و دل یا در میان گذاشتن مسائل شخصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 26. سارا علیزادهسارا علیزادهsays:

  سلام من خواب دیدم وارد یک اتاق شدم که دختر خالم رو دیدم که اول که منو دید منو نشناخت یه لباس خیلی قشنگ تنش بود بهش گفتم وای چقدر عوض شدیو خوشگل اونم گفت اول که وارد شدی نشناختمت لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی استعداد ها و مهارت های ناشناخته یا دست کم گرفته شده ی شما هستند که با به کار گیری آن ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری کمک کنید.

 27. هانیههانیهsays:

  با سلام..و خسته نباشید من خواب دیدم رفتم خرید لباس از یه پاساژ خیلی قشنگ ..لباسهای مجلسی اش خیلی گرون بودن...به فروشنده گفتم دلم میخواد بخرم برای عروسی داداشم...مامانم میگه حالا تا کی ازدواج کنه...بعد فروشنده گفت دوتا بلوز دارم..خیلی ارزون بودن و خیلی زیبا...اولش شک داشتم که چرا اینقدر ارزونن...بعدا دوتا بلوز ام برداشتم...واقعا نسبت به قیمت زیبا بودن ..بعد امدم خونه دیدم یه لباس مجلسی ام دارم..یادم نبود خودم خریدم یا نه رنگش صورتی بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از این رویا یک نکته خارج می شود : غم و اندوه را از دل خود خارج کنید و به درگاه خداوند عبادت کنید.

 28. ارزوارزوsays:

  با عرض سلام مادر من در خواب دیده که تو انباری پدر خود بود که توانباری 4تا دو چرخه بود و10یا15تا پیراهن بود مادرم پیراهن هارو انتخاب کرد و به پدرم گفت که یکی از این پیراهن هارو به عموم بده و بقیه اش مال ما باشه همه رو بر داریم. خواهشن زود جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه تجربه کردن سختی‌هاست.

 29. کیمیا برازندهکیمیا برازندهsays:

  سلام من خواب دیدم یه پالتو خریدم پالتوبه خیلی قشنگ بایه قیمت خیلی مناسب وخیلی دوستش داشتمـ اما خواهرم خیلی باخریدش مخالف بود وازمن میخواست پسش بدم خواب دیدم توجیب پالتو یه بسته کوچیکه بازش کردم یه جن وارد خونمون شد وکنارمادربزرگم که تازه فوت شده نشست مادربزرگم ارایش خیلی شدیدکرده بود که اصلا مناسب سنش نبودداشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، ممکن است شخصی از اطرافیانتان در مورد یکی از تصمیم گیری هایتان در زمینه ی مسائل شخصی مخالفت به عمل بیاورد.

 30. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام وعرض ادب.من خواب دیدم که توخونه بزرگی بودم که تاحالااونجاروندیدم ازپله های بامرمرگرانیت بالا رفتم که دخترخالموکه سیده هست دیدم بالباس مجلسی کوتاه مشکی داشت میومدپایین البته روسری نداشت وپاهاش هم برهنه بودندبهش گفتم من دارم میرم لباساروبردارم اتوکنم که خودش گفت من خودم میارمشون بعداومدم پایین که به لباسام نگاه گردم دیدم یه پالتو نو و مشکی رنگ که درواقعیت دارمش ولی گهنه شده تنم هست خوشم میومدازش وشلوارابی رنگ کم رنگی هم پام بودوپایین که اومدم دیدم یه دامن خاکستری رنگی که برام گشادبودتنم بود که دیدم دارم دورکمرشو میبنم ومیگم این برای من گشاده .میشه تعبیرشوبرام بگین.ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سردرگمی و ناامیدی را از خودتان دور کنید. حواستان باشد تحت هیچ شرایطی عهد خود را نشکنید.

 31. panahpanahsays:

  سلام من خواب دیدم که معشوقم که الان مدتیه ازهم جداشدیم توو خواب فقط شورت تنشه و توو خونه ایم و به جز ما چند نفرم هستن بعد من بهش میگم پاشو لباستو بپوش دارن نگامون میکنن اونم یه تیشرت سفید تنش میکنه بعد اینکه بیرون هوا تاریک بود و بارون شدیدی میزد توو اسمون پر ستاره بود بعد یدفه قطع شدو روز شد هواصاف شد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی شرایط و موقعیت های جدیدی است که لازم است با حفظ اعتماد به نفس ظاهر شده و از در میان گذاشتن اسرار شخصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 32. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم حوله یکدست پوشیده بودم و از حمام در اومده بودم و داشتم دنبال لباس میگشتم و بعد رفتم از پله ها ی یک جایی بالا و در اونجا کلی شلوار بود و من یکی یکی شلوارهارو زدم کنار تا یکیشو انتخاب کنم و بپوشم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که راه‌های خوب و مناسبی پیش رویتان قرار خواهد گرفت

 33. زهرازهراsays:

  سلام.روزتون خوش.من ی دختر مجردم. مادرم دیشب خواب دیده داشته یکی از لباسای منا پاره پاره میکرده و بعد از این ک کارش تموم میشه پشیمون میشه گ شاید من اون لباسو میپوشیدم و نیاز داشتم. تعبیرش بده؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   راز موفقیت و رسیدن به هدف امیدواری است. توکل به خدا و صبر را جایگزین یاس و ناامیدی کنید و از خداوند طلب یاری نمایید

 34. ساراساراsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم تو کوچه نشستم که بایه خانوم غریبه دوست شدم که اصلا دربیداری برام آشنا نیست نشستیم باهم حرف زدیم من سیب سفید پوست گرفتم خوردم خیار خوردم رفتیم خونش نامزدش برگشت من رفتم یه پالتوی آبی زیبا پوشیدم موهام بلند و مشکی بود یه کلاه هم گذاشتم روی سرم تو آیینه خودم و دیدم بهم میومد زیبا شده بودم بعدش برگشتم خونه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شاید شما باید کاری را که انجام می دهید متوقف کنید و توجه بیشتری به برخی موقعیت های بیداری تان داشته باشید.

 35. عباسعباسsays:

  سلام وقت بخیر عزيزان، من خواب دیدم برامون مهمون سرزده اومده و من هم خیلی ریلکس بلند میشم، با اونا سلام می کنم، بعد رفتم، اتاق خودم لباس های نو پوشیدم البته ببخشید من هر ماه ۲،۳ بار خواب می بینم که برامون مهمون سرزده میاد و اون مهمان ها هم دایی ام با خانواده هستند و الان ۴ سال هست که این اتفاق تکرار می شه، ممنون میشم تعبیر کنید و دلیل این تکرر خواب رو بگین، متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، ممکن است ملاقات های جدید و البته همراه با سرگرمی و منفعت را در اینده ی دور تجربه کنید.

 36. سحرسحرsays:

  سلام خواب دیدم با معشوقم( هیچ ارتباطی بین ما نیوده و نیست و اخیرا خیلی خوب رفتار میکنه ) رفتیم مغازه لباس فروشی بزرگی و من براش لباس انتخاب کردم لباس سفید خیلی خوبی بود و ساده و خیلی خوشش اومد و رفتم یه لباس دیگه براش پیدا کنم لباسه به سادگیه پیرهن اول نبود و خوشش نیمد پ اولی رو انتخاب کرد و تو مغازه می چرخیدیم و گفتم کت هم بگیر و تایید کرد ... جفت پیرهنا هم سفید بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در آینده تصمیم گیری های جدیدی در زمینه ی عاطفی داشته باشید که بیشتر جنبه ی تفریحی خواهد داشت.

 37. ناهیدناهیدsays:

  سلام من نامزدم و داریم مقدمات عروسی و‌ خونه رو آماده می کنیم خواب دیدم که رفتم خونه خودمون جهیزیه کاملا چیده شده بود اما هنوز سر خونه زندگی خودمون نرفته بودیم خونه نامرتب بود لباسهای نامزدم کلا رو زمین بود من اول متوجه نشدم که نامزدمم خونه هست تو آشپزخونه خوابیده بود تا فهمید من اومدم از جاش بلند شد دستشم سیگار بود من خودمو زدم به اون راه که سیگار رو ندیدم اونم سیگار رو دور انداخت تو واقعیتم سیگار میکشه اما تا حالا جلوی من سیگار نکشیده خواستم لباسها رو از رو زمین بردارم یه پیراهن برداشتم که نامزدم عصبانی شد و گفت حق نداری به لباسا دست بزنی که بابام نمیدونم از کجا پیداش شد کنارم بود یه چیزی گفت که یادم نمیاد که من برگشتم گفتم که نترس من خودمو به کتک نمیدم که نامزدم گفت آره راست میگه خیلی نرم و صبوره من ازش خیلی میترسیدم آدم خطرناکی میشد اگه این صفات رو نداشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این احتمال وجود دارد که در محیط خانه با صحنه ای مواجه شوید که باعث اوقات تلخی و یا ناراحتی تان شود و کسی را مورد سرزنش قرار بدهید.

 38. الناالناsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یکدفعه یکی از دوستانم زنگ میزنه و بهم میگه بیا به این مراسم و مراسمی بوده که‌ تمام ادم های معروف در اون حضور داشتن و من میام لباس بپوشم و چند تا از لباسانم چون کثیف بود و نشسته منصرف شدم و داشتم دنبال یه لباس دسگه می گشتم(البته این کثیف بودن چند تا از لباسانم در واقعیت همین بوده و همون چندتا لباسی که‌ در خواب نشسته بوده در بیداری هم بوده) بعد مادرم بهم یکی از لباسامو نشون میده و میگه اینو بپوش و اون لباس در واقعیت نقره ای ولی در خواب ترکیبی از نقره ای و صورتی بودش و من اونو میپوشم و به اون مراسم میرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، ممکن است به صورت اتفاقی و یا ناگهانی در یک مراسم و یا در یک جمع حضور پیدا کنید و البته این مورد ارتباطی با اینده دارد.

 39. کاظم پورکاظم پورsays:

  سلامخسته نباشید چندوقت پیش تو خواب دیدم من و دایم زیر پوش هامون را عوض میکنیم ومیپوشیم ممنون میشم تعبییر کنید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خواب به معنای خصلت های خوب و پسندیده ایست که در شما وجود دارد و شما در برخورد با دیگران آنهارا بروز میدهید.

 40. سوداسوداsays:

  با سلام و سپاس از تعابیر زیبای شما من دیشب خواب دیدم با دوست دوران ابتداییم هستم ی جای شلوغ بودیم. دوستم بلوزی پوشیده بود که زیبا بود اما دورو بود و قسمت زیرش بیرون زده بود و برای تنش بد بنظر میومد. به طور اتفاقی در حین تبریک بهش متوجه شدم مثل همون بلوز به تن خودمم هست زیرش کرمی رنگ و قسمت رویی مشکی باگلهای قرمز.بسیار زیبا بود همه میگفتن بلوز من خیلی خوشگلتر هست و دوستم ناراحت شده بود.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خواب نشان دهنده شخصیت شما و تغیراتیست که در خود انجام داده اید.

 41. اکرماکرمsays:

  سلام من خواب دیدم تو عروسی ای شرکت میکنم ولی نمیدونم عروسی کی بود یه لباس سفید پوشیده بودم از همین لباس شب واسه عروسی میپوشن میخواستم بخونم و خوانندگی کنم تو عروسی . حالا دو تا مرد مسن هم بودن که یکیشون درمورد بوسه با حضار حرف زد و اون یکی یادم نیست ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خواب شما نشان از شخصیت جدید و تمایلتان به رسیدن به درجات بالاست.

 42. bahar slllbahar slllsays:

  سلام ممنون بابت تعابیر خوبتون دیشب خواب دیدم بلوزسفید وگرونی تنم هستش ازدوستم خواستم موهامورنگ کنه ولی روی لباسم نریزه ولی دیدم کمی ازرنگ به لباس ریخته شده سریع سعی کردم لکه های لباسمو باوایتکس وشستن فراوان ببرم دراون لحظه مادرم هم پیشم بود وانگار داشتم سریع لکه هارومیبردم تا برم زیارت مشهدمقدس وباید سریع لباسم خشک میشد تقریبا تمام لکه ها بازحمت ازروی لباسم رفت فقط احساس کردم یه کوچولو روی یقه لباس مونده که گفتم مهم نیست وآماده شدم برای رفتن به مشهد که ازخواهرم که همراهم بود درخواست کردم اون یکی خواهرمم روهم همراه خودمون ببریم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام لباس را بر چهار وجه میتوان تعبیر نمود اول زن دوم پادشاه سوم مال چهارم خیر ومنفعت است

 43. panahpanahsays:

  سلام من خواب دیدم که انگار توو یه مغازه ایم با مادرم بعد پر لباس مشکی بود با قیمت ارزون بعد دیدم مامانم از کنارشون رد شد رفت طبقه پایین چندتا لباس برداشت یکیشو داد به من رنگاش تیره بود ولی دیدم هی لباسه داره روشن میشه رنگش بعد رفتم ته مغازه یه تاپ صورتی کمرنگ یا کرمی رنگ با مونجوق و خیلی خوشگل برداشتم به مامانم نشون دادم انگار تک بود توو مغازه اون تاپ و از خوشگلیش تعجب کرده بودم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیشتر به کسب و کار تعبیر میشود و نشانه این است که شرایط زندگیتان رو به بهبود میرود

 44. دیانادیاناsays:

  سلام استاد عزیز . دیشب خواب دیدم در شهر مهاباد هستم و آمریکا به پایگاه های نظامی حمله کرده . از دور صدای انفجار بمب ها را می شنیدم اما انگار خیالم راحت بود که اتفاقی برای ما نمی. افتد چون آمریکا اعلام کرده بود که با غیر نظامی ها کاری ندارد . و با مادرم با عجله داشتیم به سمت خانه می رفتیم که لباس فروشی را دیدم که مانتو بسیار زیبایی داشت با سرعت وارد اتاق پرو شدم و مانتو صورتی و شلوار بنفش را به تن کردم و از فروشنده خواستم شلوار توسی رنگ را به من بدهد در عوض او سک زیپ سی سانتی که بسته بود به من داد چون از انفجار بمب ها ترس داشتیم مادرم به سرعت پول را حساب کرد و من لباس های خودم را درون کیسه انداختم و با همان لباس های تازه پرو کرده خارج شدم و بعد دیدم که در حال خوردن تخم مرغ آب پز خوشمزه ای هستم که بسیار لذت بخش است . در واقعیت این روزها دنبال خرید خانه هستیم و ملکی را فروخته ایم اما متاسفانه در عرض ۲۴ ساعت قیمت ها دو برابر و سه برابر شده اند و نگران در جستجوی خانه ممنون میشوم تعبیر کنید 💖

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام اگر جامعه نیکو باشد کسب و کارتان خوب میشود و به پادشاه و زن و مال تعبیر میشود

 45. ......says:

  سلام ...دیشب خواب دیدم دنبال شلوارم میگردم هر جا گشتم پیداش نکردم..خیلی گشتم ..مثل این بود که رفته بودیم ی جا مهمونی و من میخواستم ی شلوار دیگمو بپوشم ولی هر چی گشتم پیداش نکردم همه منتطرم بودم که بریم بیرون ولی من شلوارمو پیدا نمیکردم همه رفتن من پیدا نکردم باهمون که تنم بود رفتم کفشمو نیمه پام کردم رفتم تو ماشین ولی هیچکدوم از افراد اون ماشین نمیشناختم اومدم کفشم کامل کنم پام دیدم ی کفش دیگه پامه که برام بزرگ کفش خودم کنار بود ولی پوشیدم همونارو ولی تو ذهنم به خودم گفتم چرا کفشای خودمو نمیپوشم!! ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای تغیرات جدید در زندگیتان و خواسته های مختلف شماست.

 46. ناهیدناهیدsays:

  سلام‌ خواب دیدم‌تو‌حیاط خونه قدیمیمون دار م لباس می شورم لباس خودم از لباسهای خواهرمم شستم ظرفم بود اونا رو هم شستم بعد‌ خواهرم دو تیکه لباس بلوز و لباس زیر گفت که‌ لازم‌داره براش بشورم اما یادم نمیاد شستم یا نه این ندونستن تو خوابمم بود بعد از پنجره به حیاط نگاه کردم دیدم اون یکی خواهرمم لباس شسته و پهن کرده بین لباسا چادر نمازم بود خواهرمم لرز گرفته بود‌تو‌ اتاق خوابیده بود که یادم‌ نمیاد من یا خواهرم لحاف من رو کشیدیم روش البته لحافم پارچش پاره شده بود که پارچشو عوض کردیم اما تو خواب با همون پارچه پاره بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای رفع غم و اندوه و حل شدن مشکلات است.

 47. سولمازسولمازsays:

  سلام من دخترم خواب دیدم که یه شلوار کردی مشکی گشاد پوشیدم که مردایه کرد میپوشن با کفش های پاشنه بلند و تو خواب دارم راه میرم تو تاریکی.باتشکر از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، لباس گشاد در این مورد بیشتر می تواند نشان دهنده ی عیش و نوش و یا راحتی در زندگی است.

 48. افسانه بهروزیافسانه بهروزیsays:

  سلام،من ازدواج کردم و الان باردارم،دیشب خواب دیدم دوباره مراسم حنابندان ما هست و من تعداد خیلی زیادی لباس هندی خریدم که واسه شب حنابندانم بپوشم،تعبیرش چی هست ؛ خیلی ممنونمم.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای موفقیتتان در زندگی و خبرهای خوش است.

 49. افسانه بهروزیافسانه بهروزیsays:

  سلام،من ازدواج کردم و برای دومین بار باردارم،پریشب خواب دیدم حنابندون منوهمسرمه و من تعداد خیلی زیادی لباس هندی خریدم که بپوشم ؛تعبیرش چی هست ؟ممنون.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   پاسخ شما داده شده.

 50. سمیرا احمدیسمیرا احمدیsays:

  سلام خدمت استاد عزیز خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم دامن بسیار بلند و بلوز زیبایی تن کرده ام و کفشی تابستانه بسیار قشنگ به پا داشتم. توی کوچه ها میرفتم دنبال منزل کسی میگشتم اما پیدانمیکردم. چون شب بود و توکوچه پسری برمیگشت و بهم نگاه میکرد من خیلی ترسیده بودم بلاخره منزل اشنامون را پیدا کردم همه از لباس من تعریف میکردند. ممنونم از تعبیر زیبای شما

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بر هفت وجه است اول دین پاک دوم توانگری سوم عز وجلال چهارم منفعت پنجم عیش خوش ششم عمل هفتم عدل و عدالت است

 51. صدیقهصدیقهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با خواهرم به مغازه ای رفتیم که اون مغازه در شهر دیگری بود لباسهای خوب با قیمت مناسب داشت، من دلم میخاست یه شلوار خونگی واسه خودم بخرم اما پول نداشتم، بعد یه سری دامن رو دیدم که فروشنده به ما نشون میداد، به خواهرم گفتم تو پول داری این دامن رو واسم بخری؟ گفتم آره و دامن رو برام خرید( یه دامن کوتاه بود که رنگش سفید و حریر بود) من خیلی خوشحال بودم و از دامن خوشم میومد

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای تصمیمات جدیدی است که در زندگیتان میگیرید

 52. پپsays:

  سلام و درود بر شما خواب دیدم که در یک فروشگاه مانتو فروشی بزرگ و زیبا هستم و مشغول پرو و خرید مانتو، یک مانتو مشکی، یک مانتو سفید و یک مانتو خردلی با شال ست آن خریدم. بابت تعبیرخواب سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر این است که می‌ترسید انتخاب غلط کنید یا در مسیری اشتباه پا گذارید

 53. اسماناسمانsays:

  سلام من خواب میدیدم که میخوام یه جایی برم وبه برادرم گفتم یه پیرهن سبز دارم ببره خشک شویی و لی برادرم لباس سبز دیگه ای رو برده بود که یادم نیست ولی فکر کنم اونم لباس خودم بود وبعدش خواب میدیدم داخل یک لیوان بلوری که طلایی و مشکی بود یک سری دانه های طلایی داره که خوشمزه هستن دارم میخورم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی آن است که شما در زندگی خود به مسایل و مشکلاتی بر می خورید که نمی توانید به آسانی با آنها روبرو شوید و از عهده مدیریت آنها بربیایید

 54. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم چندتا مانتو و لباس مجلسی زیبا در یک کاور دارم و آن را به محل کار بردم همکارم تا مانتو و لباس را دید از آن بسیار خوشش آمد و از سلیقه من خیلی تعریف کرد از طرفی نوزادی هم داشت که مثله همین لباسها آنرا داخل کاور گذاشته بود من نوزاد را بغل کردم و از کاور لباسها درآوردم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشاندهنده بروز رفتارهای نامناسب در برخی از شرایط زندگی است.

 55. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم پدرمرحومم اومده بود خونه و پیژامه سورمه ای رنگی را که وقتی زنده بودمیپوشید را به تن داشت با تی شرت راحتی داشت به سمت در کوچه میرفت که از مادرم جانبداری کند همسایه ما هم دنبالش راه افتاد یک نفر دیگر رو هم صدا کرد که نفهمیدم کی بود رفتند به سمتی که پدرم رفت میشه تعبیرشو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام از بدشانسی میجهید و نجات پیدا میکنید برای پدرتان نیز فاتحه ای بخوانید

 56. بابک باقریبابک باقریsays:

  سلام خواب دیدم لباس ابراهیم نبی ع در زمان قدیم دست پدربزرگم افتاده و اون هم از دست جنیان گرفته بعدش هم لباس ابراهیم نبی رو افراد رده بالا گرفتن و جای دیگری گذاشتن و عموی پدرم که فوت شده گفتش این لباس پیش ما بودش اینجا چیکار می کند؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست و نیت خیر است

 57. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام من خواب دیدم قبل نماز که تو فضا یه سیاره ایی دیه یه لباس رنگا رنگ کلاه دار محکم برام اوردن و مادرم داشت نگاش میکرد بعد از نماز خواب دیدم دستم تو دست یه دختره که تو بیداری دوسش دارم و مشخصات من روی دستم داره میاد اسمم و ضعیت تاهلم شماره تماسم و اونم ناراحت شد و رفت که بهش دروغ گفتم بعد من یه هیولا هم دیدم ابی بود افتاده بود دنبالم که بخورتم یه مرده هیکلی سیاه هم بود که میخواست بیاد منا بکشه که بعدش معذرت خواهی کرد م برگشت

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه آرزوها و خواسته های ذهنیتان است

 58. قاسم حسینیقاسم حسینیsays:

  سلام و خدا قوت استاد محترم. من خواب دیدم داخل یک مغازه در حال دیدن و مشاهده کت و شلوارهای مختلف و رنگارنگ هستم در واقع به دنبال انتخاب رنگ و مدل مناسب بودم جالب این بود که سعی می کردم یه مدل و رنگی انتخاب بکنم که مثل کت و شلوار سورمه ای است که آلان دارم و اونو با قیمت مناسب خریدم. نهایتا مدل مناسب را پیدا نکردم و مغازه رو ترک کردم. ممنون از اینکه تعبیر می فرمایید.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده وجود شادی و به وجود امدن شادمانی برای شما خواهدبود

 59. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواهرم تو‌ حیاط داشت لباساشو میشست مانتو‌ اون یکی خواهرم اونم شسته شده بود رو‌ زمین افتادبرداشت دوباره اونو آب کشید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات روزمره است

 60. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام خواب دیدیم یه لباس عروس هندی قرمز پوشیدم تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشایند است

 61. mmsays:

  باسلام من دیشب خواب دیدم که دریک فضای سبزی باپدرومادرم نشسته بودیم ومن داشتم میرفتم که مادرم صدام زدرفتم پیششون داشتن چایی میخوردن به من گفت اون قندون بده قندون کنارشون بودبعدمن فهمیدم که میخواستن من امتحان کنن گفتم خب خودتون بردارین بهش ندادم من بلندشدم بروم درمسیرنامزدم دیدم(که البته دیگه الان نامزدم نیس چون خیلی وقت پیش بهم خورده)وقتی ازکنارهم ردشدیم هردومون باناراحتی بهم نگاه کردیم.ومن رفتم واردخونه ای شدم عده ای زن باچادرمشکی نشسته بودن داخل که شدم دیدم یک مجلس جشن است وعده ای هم لباس جشن پوشیدن وصدای آهنگ میامدباخودم گفتم امروزکه شهادت امام رضاس گناه داره.اول منم لباسام عوض کردم امادوباره پوشیدم وبه پدرم گفتم بیاددنبالم بریم.اونجاخواهراون آقاهم بودبامن حرف میزدامامن نصف ونیم جواب میدادم باهاش حرف نمیزدم.داخل یه اتاقی بودم که پدرو مادروعمم بودمیخواستیم ازاتاق بیاییم بیرون بادتندی همراه گردوخاک یدفه وزیدکه پدرم گفت اشکال نداره پشتتون بهش کنید وراه بیافتید.وهمین کارهم کردیم.ممنونم ازتعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن شادی و خوشحالی در زندگیتان خواهد بودو شرایطی باب میلتان برایتان پیش خواهدامد

 62. ZairaZairasays:

  سلام؛ پدرم خواب دیده که عموش لباس سیاه پوشیده و بهش نگاه میکنه و میخنده🙁 لطفا زود تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خوابشان خیر است و نشانه اتفاقات خوب

 63. اسماناسمانsays:

  سلام من خواب دیدم که یک خانم جوان تر از مادرم لباس خواب مادرم رو پوشیده و مشغول اراسته کردن موهایش است و مادر منم لباس خواب اون خانم رو پوشیده . تو خواب انگار میدونستم خانمه کیه ولی اصلا قیافش اشنا نبود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کار است

 64. اسماناسمانsays:

  سلام خواهش میکنم میشه تعبیر خوابم رو بگید من نگرانم . و اینکه تعبیر خواب به چه کسی برمیگرده

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر لباس نیکو است و جای نگرانی وجود ندارد