تعبیر خواب لباس

لباس در خواب نماد بخش عمده‌ای از ویژگی‌های بیننده خواب است. احتمال آن می‌رود که بیننده خواب شخصی است که برخی خصلت‌های رفتاری خودش را از دیگران پوشیده نگاه می‌دارد.دیدن لباس در خواب برای زنان دلیل بر قاطعیت و اطمینان است و برای مردان دلیل بر محبت و علائق عاطفی است.معبران دیدن لباس در خواب را بیانگر شخصیت فرد دانسته و آنها بر این عقیده‌اند که لباس در خواب نماد آن است که چیزی را بایستی در خود تغییر دهید.اگر افراد یا گروهی را  در خواب دیدید که لباس‌های مختلف بر تن دارند یعنی شما به مکان یا موقعیت خاص تعلق ندارید.همچنین نشان دهنده اعتقادات اکثریت در یک جمع یا گروهی می‌باشد.

تعبیر پوشیدن لباس

پوشیدن لباس طراحی شده با جنسیتی خاص بیانگر یک ویژگی یا صفتی است که در فرد وجود داشته و در برخورد با دیگران نیز این خصلت خودشان را بروز می‌دهند.

تعبیر پاره کردن لباس

پاره کردن لباس در خواب بیانگر از بین رفتن حریم‌های شخصی و نابسامانی هویتی می‌باشد. برخی معبران آن را معنای تهمت، افترا و ناتوانی‌های اجتماعی است

تعبیر لباس بر تن نداشتن

برهنه بودن و نداشتن لباس در خواب دلیل بر رسوایی و نشاندهنده آشکار شدن رازی است که شما در عالم واقع از دیگران پنهان می‌کنید

تعبیر پوشیدن لباس پاره و کثیف

تعبیر پوشیدن لباس کثیف و پاره در خواب به معنای آن است که شهرت و محبوبیت بیننده خواب لطمه خورده است.همچنین پوشیدن لباس کثیف و کهنه و نشان دادن آن در عموم نماد هشدار بوده و نمایانگر عیبی است که بر دیگران رسوا می‌شود.معبران معتقدند؛ اگر در خواب لباس‌های نامناسب و بلا استفاده‌تان را که دیگر نمی‌پوشید ببینید، بیانگر پنهان ساختن چهره واقعی شما نسبت به اعمال دیگران است. همچنین نشاندهنده بروز رفتارهای نامناسب در برخی از شرایط زندگی است. گاهی نشانه احساس ناراحتی و دلخوری نیز می‌باشد.

لباس

مطلب های قبلی و پربازدید توپ تاپ در همین زمینه :

تعبیر خواب لباس بچه چیست؟

تعبير خواب عوض كردن لباس

تعبیر خواب پیراهن سفید

تعبیر خواب لباس مجلسی با این رنگ ها

تعبير خواب لباس زرد رنگ

تعبیر پوشیدن لباس نو

اگر بیننده خواب ببیند، لباس نو بر تن کرده یعنی تغییری در وضع زندگی و حال خود می‌دهد. پوشیدن و پرو کردن لباس‌های جدید در خواب نشانه پشت سر گذاشتن برخی تغییرات داخلی در زندگی شما و سعی در انتخاب درست است.همچنین پوشیدن لباس نو نشانه انتخاب راه جدید مانند ادامه تحصیل، ازدواج، شروع کسب و کار، مهاجرت و سائلی از این نظر در زندگی نیز می‌باشد. دربرخی موارد نشاندهنده تلاش بیش از حد برای تطبیق دادن یک نگرش جدید و باورهای جدید در رابطه با انجام امور زندگی است .

شستن لباس

تعبیر شستن لباس

 استفاده از لباس‌هایی که برای وضعیتی نامناسب در خواب بر تن فرد هستند، نشاندهنده ناراحتی و بی‌توجهی به برخی موضوعات واقع بینانه در زندگی است .تعبیر شستن لباس در خواب نماد پاک کردن و پنهان کردن عیب‌های شما است که به نوعی درصدد رفع اعمال نادرست هستید.طبق گفته معبران، تعبیر شستن لباس در خواب بیانگر تغییر عادات و خلقیات قدیمی نیز می‌باشد.

دیدن لباس در گنجه

تعبیر دیدن لباس در گنجه یا کمد نشانه جنبه‌هایی از ویژگی‌های فرد است که از دیگران پنهان می‌کند. لباس درون گنجه جنبه‌های پنهان فرد را نشان می‌دهد

تعبیر لباس‌های آویزان

تعبیر لباس‌های آویزان نشاندهنده بروز ابعاد جدید رفتاری فرد است. همچنین لباس‌های آویزان به معنای امتحان کردن کارها و موضوعات جدید اجتماعی می‌باشد. همچنین نشانه وابستگی فرد به چیزی یا به کسی است .

لباس های آویزان

تعبیر پوشیدن لباس‌های مختلف

تعبیر پوشیدن دامن در خواب نماد جنبه های زنانه فرد است و اینکه چگونه زنانگی خود را بیان می کند و همچنین بیانگر جنبه های روابط عاطفی است.تعبیر پوشیدن پیراهن در خواب نمایانگر احساسات نسبت به جهان بیرون است.تعبیر پوشیدن شلوار در خواب نمایانگر  بخش خصوصی ابعاد فرد است.تعبیر کروات زدن در خواب  نماد احساس خفگی  و ناتوانی در بیان احساست و عواطف است.تعبیر پوشیدن پالتو در خواب بیانگر محافظت فرد در برابر دیگران می‌باشد. همچنین نماد احساسات خود شخص است. احساسات واقعی فرد که از دیگران پوشانده و آنها را بروز نمی‌دهد.تعبیر پوشیدن زیرپوش نماد صمیمیت و بخش‌هایی از بیننده خواب تعبیر شده است.همچنین زیرپوش نماد اسرار، خواسته‌ها ، آرزوها و امیال دنیوی است.تعبیر جوراب در خواب نماد درک ساده و آسان مسائل روزمره است. همچنین جوراب نماد ارثیه و تقسیم ارث نیز می‌باشد.تعبیر پوشیدن کت و شلوار در خواب بیانگر محدود شدن احساسات فرد است که نمی‌تواند به راحتی و آزادانه احساسات خود را بیان کند.

تعبیر خرید لباس

اگر فرد در خواب ببیند لباسی خریداری کرده به معنای اضطراب بیننده خواب درباره تلاش برای برقراری در برخی از موقعیت های اجتماعی و تغییراتی است که می‌بایست در زندگی شخص اتفاق بیفتد 

تعبیر لباس‌های کودک

نشاندهنده شیوه تفکر و برخی عادت های قدیمی شما باشد که درواقع به نوعی رشد و  بلوغ فکری رسیده اید

تعبیر پوشیدن لباس تنگ

اگر بیننده در خواب لباسی بیش از حد تنگ پوشیده باشد نمایانگر محدودیت در بیان احساسات در رابطه و یا موقعیت‌های اجتماعی است .

تعبیر پوشیدن لباس گشاد

تعبیر خواب لباس‌های شل و گشاد بیانگر  نارضایتی از احساسات است. همچنین به گفته برخی معبرین نشاندهنده عزت نفس پایین فرد نیز می‌باشد

تعبیر لباس‌های سفید

اگر در خواب فرد ببیند که تمام لباس‌هایش سفید شده‌اند، نشانه افسردگی و تغییر در برخی از بحران‌های زندگی فرد است که بایستی با آنها روبرو شود. پوشیدن لباس سفید در خواب نمایانگر وقوع برخی تغییرات در زندگی فرد است اما متاسفانه این تغییرات و پیامدها در جهت نامطلوب و تاثیرات منفی است. اگر در خواب ببینید که فردی لباس سفید پوشیده، نماد خوبی نیست و نشاندهنده آغاز دوره بدبختی است. ممکن است برای فردی که لباس سفید پوشیده حوادث ناگواری در ارتباط با امور مالی و یا سلامتی به وجود آید

تعبیر لباس سیاه در خواب

پوشیدن لباس سیاه در خواب نشاندهنده میل و رغبت شما به زندگی و محیط اطرافتان است

تعبیر هدیه گرفتن لباس

اگر از کسی که از دنیا رفته در خواب ببینید که از او لباسی هدیه می‌گیرید دلیل بر رفع مشکلات، زندگی شادمانی و انرژی‌های مثبت است. اگر به افرادی در خواب لباس هدیه دادید دلیل بر اعمال صالح و کمک دیگران ازسوی شما به دیگران است

جابر مغربی دررابطه با تعبیر لباس معتقد است؛ تعبیر لباس بر دو وجه است دین و دنیا. بطوریکه لباس نو بر تن کردن دال بر امورات دنیوی بوده و لباس سفید بر تن کردن دال بر امورات دینی

حضرت دانیال معتقد است؛ تعبیر لباس در خواب دلالت بر کسب و کار مرد می‌باشد

ابراهیم کرمانی در رابطه با تعبیر لباس نو در خواب معتقد است؛ برتن کردن لباس نو دال بر ظاهر نیکو و باطن بدذات می‌باشد

امام صادق (ع) معتقد است؛ دیدن لباس نو در خواب دلیل بر معیشت، شرم و حیا می‌باشد

ابن سیرین معتقد است؛ اگر کسی را که از دنیا رفته در خواب ببینی که لباس نو و جدید برتن کرده دلیل بر اعمال صالح و ایمان اوست

حضرت دانیال در تعبیر لباس سوخته در خواب معتقد است؛ اگر کسی ببیند در خواب لباس سوخته بر تن کرده یا لباس او آتش گرفته دلیل بر ضرر، زیان و نابسامانی است

امام صادق (ع) معتقد است؛ لباس سوخته در خواب دلیل بر ترس، بیم و مصیبت است

جابر مغربی در تعبیر لباس پاره معتقد است؛ اگر کسی در خواب ببیند لباس پاره برتن کرده نماد انحرافات دینی و فساد در امور معنوی فرد است

تعبیر لباس در خواب بر موارد زیر دلالت می کند؛

هویت، فاش شدن اسرار، پنهان کاری، بلوغ فکری

مطالب مرتبط...

288 نظر

 1. دایانادایاناsays:

  سلام به استاد عزیز خسته نباشید من خواب دیدم با پدرم در خیابونی راست داریم میریم و من حرفی میزنم که پدرم میخنده و میریم تا میرسیم به یه مغازه ای پر لباس های قشنگ انقدر بود که نگو بعد پدرم گفت چنده پسره گفت اختیار دارید مال خودتونه و منم در یه کمد رو باز کردم و آیینه بود خومو تو آیینه برانداز کردم با پلیور بنفشم بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، قطعا انتخاب لباس در اینجا خبر از تغییراتی جدید در نحوه ی زندگی تان از چند حیث مختلف است که البته مثبت هستند.

 2. panahpanahsays:

  سلام من مجرد هستم و خواب دیدم که انگار با مادرم داریم حاضر میشیم که بریم خرید من لباسهای نو تنمه و خیلی بهم میاد یه مانتو سفید و مشکی و یه کیف سفید که مادرم داد بهم و لباسا خیلی بهم میومد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، منتظر یک یا چند تغییر در روند زندگی خود و البته در آینده باشید !

 3. خاطرهخاطرهsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم لباس های من و همسرم در یک چمدان هست. اما من دارم لباس های خودم و همسرم رو از هم جدا میکنم. همسرم ازم پرسید که چرا دارم لباس ها رو جدا و در دو چمدان جداگانه میذارم من بهش گفتم چون لباس های اون خیس شده و من نمی‌خوام لباس های من هم خیس و خراب باشه . با تشکر از زحمت تون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لباس در خواب اشاره به استایل اجتماعی و نحوه ی حضور فرد در جامعه دارد. لازم است تا با منطق خود برای مسائل اجتماعی که شما را به چالش کشیده اند و در معرض تصمیم گیری قرار داده اند، از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید.

 4. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام خدمت شما. پدرم دیشب خواب دیده ک مادرم ی جلیقه تن مادرم هس و خیلی خوشگله . ممنون میشم تفسیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همسر در خواب می تواند اشاره به اهداف مهم فرد در زندگی بیداری داشته باشد. لازم است تا در این زمان، فرد استایل اجتماعی خود و هدف حضور خود در اجتماع را شناخته و از انگیزه های درونی خود برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.

 5. ناشناسناشناسsays:

  باسلام خدمت شما . ممنون ازتعبیرای خوبتون.من چند وقت پیش خواب دیدم ک ی اقای صدام کرد ک داماد بود وزیر کت دامادیش جلیقه قرمز بود ک شما گفتین ی موقعیت عاطفی برات رخ میده ولی چیزی ک هس دیشب دوباره خواب دیدم تو ی اموزشگاه هستم ک خیلی هم شلوغ بود و ی اقایی داشت تدریس میکرد اون اقا از من انگار میخواست خواستگاری کنه و خوشش اومده بوداما چیزی ک هس ی کت چرم قرمز پوشیده بود مثل خواب قبلیم قرمز پوشیده بود علت رنگ این لباس تو خواب من چی هس برای خواستگارم چون منم انگار تو خواب توجهمم خیلی ب این رنگ میره . ممنون ازشمااا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این رویا نیز دومرتبه اشاره به بعضی از موارد و یا رابطه های عاطفی و تازه در آینده تان دارد.

 6. monamonasays:

  درود ? من در خواب دیدم با مادرم هستم و یک دامن خیلی بلند به تن دارم که نو بود، با یه کفش کتونی سفید زیبا، مادرم هم منو با تعجب نگاه میکرد. تعبیرش چی هست استاد؟??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بیشتر از همه این رویا اشاره به تغییرات تازه و یا تصمیم های جدید در سال پیش رو برای شخص شما دارد.

 7. زهرا فرهادیزهرا فرهادیsays:

  سلام خسته نباشید و باز هم زحمت براتون دارم ، ببخشید، چند وقت پیش خیلی داغون بودم و دلم گرفته بود ، خواب دیدم یک تکه کاغذ فرستادم واسه عشقم که سالها پیش رفت که رفت، اون تا پیغام منو خوند فورا امد من هم از این که سربع امده خوشحال بودم و هم متعجب که واقعا امد!! کنار متورش تو خیابان ایستاده بود و منتظر من ، لباسش خاکستری بود اما من چون زن داییم کنارم بود نمیتونستم برم پیش او، سعی کردم سریع با زن دایبم خداحافطی کنم و زود ازاونجا رفتم خونه بعد مثل اینکه زنگ خونه رازدند رفتم در را باز کروم عشقم بود با متورش امده بود و لباساش قهوه ای تیره و کرمی روشن بود پیراهن و شلوار یک جنس و یک رنگ بودند ، نگاهش کردم دیدم تمام لباساش خاکیه اینگار در راه افتاده باشه تو خاک، بهش با لبخند گفتم چرا اینجوری شدی اونم یه لبخند زد و گفت نمیدونم و بعد با کف دستش یک مقادر از خاکهای روی لباسشو تکوند ، خاک تقریبا کرمی بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به تلاش شما برای شناخت موقعیت اجتماعی تان اشاره دارد.

 8. سمیراسمیراsays:

  سلام خسته نباشید ، من خواب دیدم خواهرشوهرم داشت لباس میشست رفتم کمکش بدهم تمام لباساش خودم آبکشیدم و چادراش رو ...لطفن اگر تعبیری داره ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا رفتار های همدلانه ای که باعث نزدیک شدن شما به دیگر انسان های جامعه می شوند را به راحتی بروز دهید.

 9. دوشیزهدوشیزهsays:

  سلام.دوستم دیده بود که من دم درخونشو انگار هستم..و مانتوم حریر مشکی و زیرش ساتن مشکی هست و شالمو انگارانداختم روشونم که به(رنگ سفید و یک نوار مشکی هم جلوش داشته)..شلوارمم کامل سفید بوده..و اون خیلی خیلی پیشش قشنگ بودمه وقتیکه داشت تعریفش میکرد.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز می گردد.

 10. ساراساراsays:

  با سلام خواب دیدم که در جایی مشغول به کار هستم که همسرم میاد دنبالم و میگه بریم میخوام برات لباس زیر بخرم وارد مغازه ایی شدیم و فروشندگان مغازه که زن بودن از حضور همسرم احساس ناراحتی کردن همسرم شروع به انتخاب کرد و آخر سر هم باب میلشون نبود و به من گفت بریم یه مغازه ی دیگه از مغازه که اومدیم بیرون تو دستم یکی از لباس خوابای اون مغازه بود که فروشندش بدو بدو اومد و لباس رو از دستم گرفت و رفت و من سعی داشتم به فروشنده بگم که حواسم نبوده که لباس رو آوردم بیرون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در ایام پیش رو ممکن است شاهد اضطراب های جدید در زندگی شخصی تان باشید ، اگر دقت کنید در متن بالا نیز به این موضوع اشاره شده است.

 11. سمیراسمیراsays:

  سلام من خواب دیدم خواهر شوهرم داشت لباس میشست و من رفتم کمکش دادم و تمام لباسهایش و چادر ها را آبکشیدم ، ممنون میشم اگر تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به بازبینی و صحبت کردن درباره ی دیدگاه های اجتماعی خود بپردازید.

 12. محمد کاظمیمحمد کاظمیsays:

  با سلام و احترام مدیریت سایت خواب دیدم داخل یک اداره به همراه خواهرم مشغول کار هستم از درب فرعی اداره خارج شدم خانومی بیرون اداره از من پرسید با خانم کاظمی کار دارم من مادر خانم کاظمی هستم در اصل این خانم در پی یافتن خواهر من بود و از طرفی مادر من هم میشد من متوجه شدم که این خانم مادر من هم هست اما بهش نگفتم :) و محل کار خواهرم تو قسمت مربوطه رو بهش نشون دادم و راهنمایی کردم تا خواهرم رو تو اداره پیدا کنه. در قسمت بعدی خوابم دیدم خودرو ژیان از جاده خارج شد و در لابه لایی جوانه های گندم که سبز بود پنهان شد و فقط من میدونستم که کجا قرار گرفته. و من در پیاده رو در حرکت بودم زیپ کاپشنم رو باز کردم تا لباس فرم حلال احمر زیر بود نمایان بشه . با سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به قدرت روانی شما برای مدیریت مشکلات فعلی و ایجاد رفتار همدلانه با افرادی که به آن ها علاقه دارید اشاره دراد.

 13. سمانهسمانهsays:

  سلام..دیدم یه جاییم که مثلا دانشجویا و استلدا باشن و یه جا بفرض میز باشه دیدم..که تعدای چیز میز از طرف دانشجوا یعنی روشه ومن فقط لباسهای یادمه که(شبیهش تو واقعیت داشتم)ولی تو رویامال من نبودن یعنی مال کسای دیگه بودشوکه گذاشته بودن مثلاو برنگه سبز بهاری و زرد که هردوش کهنه بودن منم قرار بودانگار بابام برام بیاره لباس زردی که(تو واقعیتم دارمش وپیشم قشنگه)وتو دلم حس میکردم اگه مال من بین اون لباسا بود خیلی بچشم میومد آخه لباس اونا کهنه بود..بعد که بابام رسید و انگاری ازش گرفتم لباسه رو و همیطور سوئچ ماشینو ورداشتمو و اونجا یه دزد بود که من بگمونم سویچو میخواست و منم فرار کردم و پیش تعدادی پناه گرفتم از افراد همونجای که بودم قبلش..و اون دوتا چافو داشت و منم دو چاقو که یکشیو ورداشتم و انگار انداختمو دیگریرو ورداشتم ولی بازم چاقو اون یکم بزرگتر بود وبایکیش کشید رو سلام اگه شوخی کنیم تو یه جمع فرضا دوستانه یا پیش مادرو.. اتفاقی فک کنه راسته درصورتیکه برای مزاح گفته بودیم اشکال داره..‌نه برا توهین وتحقیر و یه ذره از گوشتشو دراورد..ونه خون داشت و نه درد و نه دستوپا زدم و یادم نیس ترسیده باشم بعد که دقت کردم تکه آخر خوابم دیدم انگشتم پوسته پوستی داشته و بحس خوم یعنی که یکی از اینارو با چاقو کنده بوده گوشت..خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به نیاز درونی شما برای شناخت جایگاه اجتماعی و اهدافی که در نتیجه ی حضور در جامعه آن ها را دنبال می کنید اشاره دارد.

 14. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خاله ام خواب دیده من لباس سبز خیلی قشنگی تنم کردم بهم گفت لباستو میدی بهم منم گفتم نه واسه تو خوب نیست یکی دیگه میخرم بعد تو مجلسی و شلوغی بودم تعبیرش چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از بیننده می خواهد تا اعتماد به نفس خود را در زمینه ی روابط اجتماعی تقویت کند.

 15. سحر کیانسحر کیانsays:

  سلام، خسته نباشید. ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید. موقع عصر خواب دیدم شوهرم لباسهای مختلفی برام گرفته و یکی یکی میاد بهم نشون میده، یکیش رنگی بود و داخلش شطرنجی قرمز داشت، یکیشم ساتن قرمز بود، من خوشحال شدم از دیدن لباسها اما لباسای بعدی ک بهم میداد آغشته به روغن و چرب بود من گفتم وای چرا اینا چربه در ضمن همسرم لباسا رو بهم فقط نشون میداد و میبرد میذاشت تو یه طاقچه مانندی و میگفت بعدا میبریمشون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 16. NedaNedasays:

  سلام خسته نباشید استاد این خوابم‌ برای یکسال و چند ماهه پیشه.منو و یکی از دوستان خانوادگیمون خونه ی خواهرم هستیم‌ روی میزی که همیشه هر وقت میرم اونجا قران میخوانم و شمع روشن میکنم .روی زمین کنار میز نشستم و اینو یادم نیس گویا یک شمع روشن بود و من و اون خانم هر دو لباس سر تا سر سبز پوشیده بودیم حتی رو بنده ی سبز که رو بنده ها رو زده بودیم بالا اون‌خانم داشت برام فال قهوه میگرفت و نلبکی را نگاه میکرد و گفت نوشته لا الا الله محمد رسول الله تو حاجت میگری .خودمم نگاه میکردم‌و کنار اتاق خوابها یک‌دیگ‌مسی نو نو بود برای نذری یک‌پاتیل بزرگ.استاد یک‌سال و نیمه گذشته ولی حاجتم رو نگرفتم و احساس میکنم این خوابم نشان میده حاجت میگیرم.البته زحمت تعبیر با شما من که تخصصی ندارم.پیشاپیش ممنونم از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا برای رسیدن به اهداف خود به برنامه ریزی دقیق و روشنی دست پیدا کنید و اجازه ندهید قضاوت دیگران، باعث شود تا قدرت اراده ی خود را دست کم بگیرید.

 17. مینامیناsays:

  M: سلام خواب دیدم سرکوچه وایساده بودم با همکلاسی دوران دبیرستان یهو ی خانم از دوستان اومد سر راهمون ماشین بزرگ داشت.گفت بیان باهم اینجا ی زیارتگاه بریم.من گفتم قبلا رفتم دوستم گفت بیا بریم قسمت گاری ماشین نشستیم.خیلی خوشم اومده.در زیارتگاه درکل قدمگاه صالح اهم نشستیم.ی لباس هایی را ازچمدان درمی آوردم به هم نشان می دادیم.ی لباس زیر عروس قشنگ و مرواریدی دراوردم بهش گفتم این مال عروسی مادرم بوده چه زیباست.باورمون نمی شد لباسای ازدواجش این قد زیبا باشه.مجردم.ولی دوستم متاهل دراین شهر زندگی نمی کنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، شما را به یاد چه خاطره یا تجربه ای در گذشته می اندازد؟ درسی که از این تجربه می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 18. مینامیناsays:

  M: سلام خواب دیدم سرکوچه وایساده بودم با همکلاسی دوران دبیرستان یهو ی خانم از دوستان اومد سر راهمون ماشین بزرگ داشت.گفت بیان باهم اینجا ی زیارتگاه بریم.من گفتم قبلا رفتم دوستم گفت بیا بریم قسمت گاری ماشین نشستیم.خیلی خوشم اومده.در زیارتگاه درکل قدمگاه صالح اهم نشستیم.ی لباس هایی را ازچمدان درمی آوردم به هم نشان می دادیم.ی لباس زیر عروس قشنگ و مرواریدی دراوردم بهش گفتم این مال عروسی مادرم بوده چه زیباست.باورمون نمی شد لباسای ازدواجش این قد زیبا باشه.مجردم.ولی دوستم متاهل دراین شهر زندگی نمی کنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که باعث کسب مهارت های جدید برای شما خواهد شد و به کار گیری این مهارت ها، منافع مادی زیادی را برای شما به همراه خواهند داشت.

 19. صوناصوناsays:

  با سلام خواب دیدم خواستگارم یه کاپشن کهنه تنش پوشیده و من نگاش کردم دیدم تو خواب این کارگره.. با خودم می گفتم وا من دارم با یه کارگر ازدواج می کنم بعد دیدم من دارم بذر روی خاک سفت می پاشم (درخاکی که امکان رشد نیست).. بعد رفتم یه مزرعه ای با خاک خوب دیدم گفتم کاش اینجا من کاشت می کردم.. بعد رفتم همون جایی که بذر ها رو پاشیدم دیدم همه جا گل پر پر شده رز ریختند تعبیر این خواب چیه ایا به خاستگارم بر می گرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از پذیرفتن موقعیت ها و مسئولیت هایی که کمکی به پیشرفت شما در زندگی بیداری نمی کنند خودداری کنید.

 20. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم ک دری مسیری به فروشگاهی رسیدیم وآنجا لباسهایی داشت ومن یکیو انتخاب کردم خوشم اومد مادرم گفت قیمتش اینقد میتونی..مونده بودم چکار کنم ...لباس تو دستم بود دوستم بهم گفت ک برش دار پولشم دیگه یجورایی میدیم.سردرگم بودم.بلاخره تصمیم گرفتم بپوشمش.ولی بلند بود دوستم گفت فوش پایینش را کوتاه میکنیم.این خوبه برش دار.پوشیدمش به تنم خورد .بااون لباس ک به تنم بود اون اطراف تو حال خودم بود پرسه میزدم یهو ی آقا ک میشناسمش گفت من اومدم ..فک نمیکردم ک ب خواد بیاد وبه خانوادمون نزدیک شه یا مهمانمون بشه. یهو جا خوردم ودویدم کمی دور شدم.بعدپول مغازه دار رو خواستم بدم و آقا راهم دیدم ک با خانواده بود.مجردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس، مانع شما برای حضور در جمع ها و موقعیت های جدید شود.

 21. صوناصوناsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم یه شلوار بسیار شیک و و یه مانتوی بسیار شیک داره پیشنهاد من بود که اون لباسای خوشگل رو گرفته بود و من یه کم حسرت اینو داشتم چرا برا خودم ازونا نگرفتم و داشتیم می رفتیم با هم به یه ساختمان باصفایی جدیدی در خونه مون ولی سقفش از هیزم بود و به نظر مهمونی داشتیم اون ساختمان جدید...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که لازم است با اعتماد به نفس و فکر مثبت با آن ها رو به رو شوید. این موقعیت ها می توانند موجب ایجاد تغییرات مثبتی در ساختار زندگی شما شوند.

 22. جانانجانانsays:

  سلام من خواب دیدم نامزد سابقم اومده به خونمون و یه یخچال بزرگ برای ما اورده بود و بعد با پدرم صحبت کردن که دوباره دست دوستی بدهن و هر دو خانواده باز با هم آشتی کنن. وبعد پدرم یه شلوار نو به نامزدم هدیه داد. خواستم تعبیرشو بدونم. البته منو نامزدم دوسالی هست از هم جداییم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به موفقیت های جدیدی دارد که شما را به برخی از خواسته های مالی یا شغلی تان خواهد رساند.

 23. سارا علیزادهسارا علیزادهsays:

  سلام من خواب دیدم وارد یک اتاق شدم که دختر خالم رو دیدم که اول که منو دید منو نشناخت یه لباس خیلی قشنگ تنش بود بهش گفتم وای چقدر عوض شدیو خوشگل اونم گفت اول که وارد شدی نشناختمت لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی انسان ها و موقعیت های جدیدی است که لازم است با اعتماد به نفس و احتیاط در آن ها وارد شده و پیش از شناخت ماهیت طرف مقابل، اعتماد نکنید.

 24. دلارادلاراsays:

  سلام زندایی من خواب دیده بود که من یه لباس بلند قرمز پوشیدم و یه تاج نقره ای رو سرم گداشتم و اون هم لباس مجلسی بلند پوشیده بود ولی تاج نزاشته بود. و من و اون توی خواب میخواستیم کتونی زیر لباس مجلسی مون بپوشیم. ممنون از تعبیرتون درضمن من مجرد هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی انسان ها و موقعیت های جدیدی است که لازم است با اعتماد به نفس و احتیاط در آن ها وارد شده و پیش از شناخت ماهیت طرف مقابل، اعتماد نکنید.

 25. NosratNosratsays:

  با سلام و وقت بخیر، دیشب خواب دیدم خواهرم یه شرت به سبک شرت های پاچه دار خیلی کوچک مث مدل شنا ولی جنس کلفت مثل نمد بهم داد گفت باشه برا تو، من نگاهش کردم بنظرم آمد ازش استفاده شده و پوشیده شده است، قبولش نکردم و پیش خودم گفتم وقت بیرون رفتن آروم میگذارمش زمین بعد انگار رفتم جایی تو خونه همسایه قدیممون یه کتاب تورات پسرش پیدا کرد گفتم بدش منم که مطالعه اش کنم یعنی در واقع چون به مطالعه علاقه دارم میخواستم از محتوایش باخبر شوم و بازش کردم که شروع به مطالعه کنم بعد انگار پدرم رفت دست شویی و زیاد ببخشید اداره کرده بود ، بعد خودم رفتم دست شویی برای تخلیه ادار(خانم و متأهل هستم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از درد و دل یا در میان گذاشتن مسائل شخصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 26. سارا علیزادهسارا علیزادهsays:

  سلام من خواب دیدم وارد یک اتاق شدم که دختر خالم رو دیدم که اول که منو دید منو نشناخت یه لباس خیلی قشنگ تنش بود بهش گفتم وای چقدر عوض شدیو خوشگل اونم گفت اول که وارد شدی نشناختمت لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی استعداد ها و مهارت های ناشناخته یا دست کم گرفته شده ی شما هستند که با به کار گیری آن ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری کمک کنید.

 27. هانیههانیهsays:

  با سلام..و خسته نباشید من خواب دیدم رفتم خرید لباس از یه پاساژ خیلی قشنگ ..لباسهای مجلسی اش خیلی گرون بودن...به فروشنده گفتم دلم میخواد بخرم برای عروسی داداشم...مامانم میگه حالا تا کی ازدواج کنه...بعد فروشنده گفت دوتا بلوز دارم..خیلی ارزون بودن و خیلی زیبا...اولش شک داشتم که چرا اینقدر ارزونن...بعدا دوتا بلوز ام برداشتم...واقعا نسبت به قیمت زیبا بودن ..بعد امدم خونه دیدم یه لباس مجلسی ام دارم..یادم نبود خودم خریدم یا نه رنگش صورتی بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از این رویا یک نکته خارج می شود : غم و اندوه را از دل خود خارج کنید و به درگاه خداوند عبادت کنید.

 28. ارزوارزوsays:

  با عرض سلام مادر من در خواب دیده که تو انباری پدر خود بود که توانباری 4تا دو چرخه بود و10یا15تا پیراهن بود مادرم پیراهن هارو انتخاب کرد و به پدرم گفت که یکی از این پیراهن هارو به عموم بده و بقیه اش مال ما باشه همه رو بر داریم. خواهشن زود جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه تجربه کردن سختی‌هاست.

 29. کیمیا برازندهکیمیا برازندهsays:

  سلام من خواب دیدم یه پالتو خریدم پالتوبه خیلی قشنگ بایه قیمت خیلی مناسب وخیلی دوستش داشتمـ اما خواهرم خیلی باخریدش مخالف بود وازمن میخواست پسش بدم خواب دیدم توجیب پالتو یه بسته کوچیکه بازش کردم یه جن وارد خونمون شد وکنارمادربزرگم که تازه فوت شده نشست مادربزرگم ارایش خیلی شدیدکرده بود که اصلا مناسب سنش نبودداشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، ممکن است شخصی از اطرافیانتان در مورد یکی از تصمیم گیری هایتان در زمینه ی مسائل شخصی مخالفت به عمل بیاورد.

 30. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام وعرض ادب.من خواب دیدم که توخونه بزرگی بودم که تاحالااونجاروندیدم ازپله های بامرمرگرانیت بالا رفتم که دخترخالموکه سیده هست دیدم بالباس مجلسی کوتاه مشکی داشت میومدپایین البته روسری نداشت وپاهاش هم برهنه بودندبهش گفتم من دارم میرم لباساروبردارم اتوکنم که خودش گفت من خودم میارمشون بعداومدم پایین که به لباسام نگاه گردم دیدم یه پالتو نو و مشکی رنگ که درواقعیت دارمش ولی گهنه شده تنم هست خوشم میومدازش وشلوارابی رنگ کم رنگی هم پام بودوپایین که اومدم دیدم یه دامن خاکستری رنگی که برام گشادبودتنم بود که دیدم دارم دورکمرشو میبنم ومیگم این برای من گشاده .میشه تعبیرشوبرام بگین.ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سردرگمی و ناامیدی را از خودتان دور کنید. حواستان باشد تحت هیچ شرایطی عهد خود را نشکنید.

 31. panahpanahsays:

  سلام من خواب دیدم که معشوقم که الان مدتیه ازهم جداشدیم توو خواب فقط شورت تنشه و توو خونه ایم و به جز ما چند نفرم هستن بعد من بهش میگم پاشو لباستو بپوش دارن نگامون میکنن اونم یه تیشرت سفید تنش میکنه بعد اینکه بیرون هوا تاریک بود و بارون شدیدی میزد توو اسمون پر ستاره بود بعد یدفه قطع شدو روز شد هواصاف شد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی شرایط و موقعیت های جدیدی است که لازم است با حفظ اعتماد به نفس ظاهر شده و از در میان گذاشتن اسرار شخصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 32. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم حوله یکدست پوشیده بودم و از حمام در اومده بودم و داشتم دنبال لباس میگشتم و بعد رفتم از پله ها ی یک جایی بالا و در اونجا کلی شلوار بود و من یکی یکی شلوارهارو زدم کنار تا یکیشو انتخاب کنم و بپوشم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که راه‌های خوب و مناسبی پیش رویتان قرار خواهد گرفت

 33. زهرازهراsays:

  سلام.روزتون خوش.من ی دختر مجردم. مادرم دیشب خواب دیده داشته یکی از لباسای منا پاره پاره میکرده و بعد از این ک کارش تموم میشه پشیمون میشه گ شاید من اون لباسو میپوشیدم و نیاز داشتم. تعبیرش بده؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   راز موفقیت و رسیدن به هدف امیدواری است. توکل به خدا و صبر را جایگزین یاس و ناامیدی کنید و از خداوند طلب یاری نمایید

 34. ساراساراsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم تو کوچه نشستم که بایه خانوم غریبه دوست شدم که اصلا دربیداری برام آشنا نیست نشستیم باهم حرف زدیم من سیب سفید پوست گرفتم خوردم خیار خوردم رفتیم خونش نامزدش برگشت من رفتم یه پالتوی آبی زیبا پوشیدم موهام بلند و مشکی بود یه کلاه هم گذاشتم روی سرم تو آیینه خودم و دیدم بهم میومد زیبا شده بودم بعدش برگشتم خونه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شاید شما باید کاری را که انجام می دهید متوقف کنید و توجه بیشتری به برخی موقعیت های بیداری تان داشته باشید.

 35. عباسعباسsays:

  سلام وقت بخیر عزيزان، من خواب دیدم برامون مهمون سرزده اومده و من هم خیلی ریلکس بلند میشم، با اونا سلام می کنم، بعد رفتم، اتاق خودم لباس های نو پوشیدم البته ببخشید من هر ماه ۲،۳ بار خواب می بینم که برامون مهمون سرزده میاد و اون مهمان ها هم دایی ام با خانواده هستند و الان ۴ سال هست که این اتفاق تکرار می شه، ممنون میشم تعبیر کنید و دلیل این تکرر خواب رو بگین، متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، ممکن است ملاقات های جدید و البته همراه با سرگرمی و منفعت را در اینده ی دور تجربه کنید.

 36. سحرسحرsays:

  سلام خواب دیدم با معشوقم( هیچ ارتباطی بین ما نیوده و نیست و اخیرا خیلی خوب رفتار میکنه ) رفتیم مغازه لباس فروشی بزرگی و من براش لباس انتخاب کردم لباس سفید خیلی خوبی بود و ساده و خیلی خوشش اومد و رفتم یه لباس دیگه براش پیدا کنم لباسه به سادگیه پیرهن اول نبود و خوشش نیمد پ اولی رو انتخاب کرد و تو مغازه می چرخیدیم و گفتم کت هم بگیر و تایید کرد ... جفت پیرهنا هم سفید بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در آینده تصمیم گیری های جدیدی در زمینه ی عاطفی داشته باشید که بیشتر جنبه ی تفریحی خواهد داشت.

 37. ناهیدناهیدsays:

  سلام من نامزدم و داریم مقدمات عروسی و‌ خونه رو آماده می کنیم خواب دیدم که رفتم خونه خودمون جهیزیه کاملا چیده شده بود اما هنوز سر خونه زندگی خودمون نرفته بودیم خونه نامرتب بود لباسهای نامزدم کلا رو زمین بود من اول متوجه نشدم که نامزدمم خونه هست تو آشپزخونه خوابیده بود تا فهمید من اومدم از جاش بلند شد دستشم سیگار بود من خودمو زدم به اون راه که سیگار رو ندیدم اونم سیگار رو دور انداخت تو واقعیتم سیگار میکشه اما تا حالا جلوی من سیگار نکشیده خواستم لباسها رو از رو زمین بردارم یه پیراهن برداشتم که نامزدم عصبانی شد و گفت حق نداری به لباسا دست بزنی که بابام نمیدونم از کجا پیداش شد کنارم بود یه چیزی گفت که یادم نمیاد که من برگشتم گفتم که نترس من خودمو به کتک نمیدم که نامزدم گفت آره راست میگه خیلی نرم و صبوره من ازش خیلی میترسیدم آدم خطرناکی میشد اگه این صفات رو نداشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این احتمال وجود دارد که در محیط خانه با صحنه ای مواجه شوید که باعث اوقات تلخی و یا ناراحتی تان شود و کسی را مورد سرزنش قرار بدهید.

 38. الناالناsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یکدفعه یکی از دوستانم زنگ میزنه و بهم میگه بیا به این مراسم و مراسمی بوده که‌ تمام ادم های معروف در اون حضور داشتن و من میام لباس بپوشم و چند تا از لباسانم چون کثیف بود و نشسته منصرف شدم و داشتم دنبال یه لباس دسگه می گشتم(البته این کثیف بودن چند تا از لباسانم در واقعیت همین بوده و همون چندتا لباسی که‌ در خواب نشسته بوده در بیداری هم بوده) بعد مادرم بهم یکی از لباسامو نشون میده و میگه اینو بپوش و اون لباس در واقعیت نقره ای ولی در خواب ترکیبی از نقره ای و صورتی بودش و من اونو میپوشم و به اون مراسم میرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، ممکن است به صورت اتفاقی و یا ناگهانی در یک مراسم و یا در یک جمع حضور پیدا کنید و البته این مورد ارتباطی با اینده دارد.

 39. کاظم پورکاظم پورsays:

  سلامخسته نباشید چندوقت پیش تو خواب دیدم من و دایم زیر پوش هامون را عوض میکنیم ومیپوشیم ممنون میشم تعبییر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب به معنای خصلت های خوب و پسندیده ایست که در شما وجود دارد و شما در برخورد با دیگران آنهارا بروز میدهید.

 40. سوداسوداsays:

  با سلام و سپاس از تعابیر زیبای شما من دیشب خواب دیدم با دوست دوران ابتداییم هستم ی جای شلوغ بودیم. دوستم بلوزی پوشیده بود که زیبا بود اما دورو بود و قسمت زیرش بیرون زده بود و برای تنش بد بنظر میومد. به طور اتفاقی در حین تبریک بهش متوجه شدم مثل همون بلوز به تن خودمم هست زیرش کرمی رنگ و قسمت رویی مشکی باگلهای قرمز.بسیار زیبا بود همه میگفتن بلوز من خیلی خوشگلتر هست و دوستم ناراحت شده بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب نشان دهنده شخصیت شما و تغیراتیست که در خود انجام داده اید.

 41. اکرماکرمsays:

  سلام من خواب دیدم تو عروسی ای شرکت میکنم ولی نمیدونم عروسی کی بود یه لباس سفید پوشیده بودم از همین لباس شب واسه عروسی میپوشن میخواستم بخونم و خوانندگی کنم تو عروسی . حالا دو تا مرد مسن هم بودن که یکیشون درمورد بوسه با حضار حرف زد و اون یکی یادم نیست ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب شما نشان از شخصیت جدید و تمایلتان به رسیدن به درجات بالاست.

 42. bahar slllbahar slllsays:

  سلام ممنون بابت تعابیر خوبتون دیشب خواب دیدم بلوزسفید وگرونی تنم هستش ازدوستم خواستم موهامورنگ کنه ولی روی لباسم نریزه ولی دیدم کمی ازرنگ به لباس ریخته شده سریع سعی کردم لکه های لباسمو باوایتکس وشستن فراوان ببرم دراون لحظه مادرم هم پیشم بود وانگار داشتم سریع لکه هارومیبردم تا برم زیارت مشهدمقدس وباید سریع لباسم خشک میشد تقریبا تمام لکه ها بازحمت ازروی لباسم رفت فقط احساس کردم یه کوچولو روی یقه لباس مونده که گفتم مهم نیست وآماده شدم برای رفتن به مشهد که ازخواهرم که همراهم بود درخواست کردم اون یکی خواهرمم روهم همراه خودمون ببریم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام لباس را بر چهار وجه میتوان تعبیر نمود اول زن دوم پادشاه سوم مال چهارم خیر ومنفعت است

 43. panahpanahsays:

  سلام من خواب دیدم که انگار توو یه مغازه ایم با مادرم بعد پر لباس مشکی بود با قیمت ارزون بعد دیدم مامانم از کنارشون رد شد رفت طبقه پایین چندتا لباس برداشت یکیشو داد به من رنگاش تیره بود ولی دیدم هی لباسه داره روشن میشه رنگش بعد رفتم ته مغازه یه تاپ صورتی کمرنگ یا کرمی رنگ با مونجوق و خیلی خوشگل برداشتم به مامانم نشون دادم انگار تک بود توو مغازه اون تاپ و از خوشگلیش تعجب کرده بودم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیشتر به کسب و کار تعبیر میشود و نشانه این است که شرایط زندگیتان رو به بهبود میرود

 44. دیانادیاناsays:

  سلام استاد عزیز . دیشب خواب دیدم در شهر مهاباد هستم و آمریکا به پایگاه های نظامی حمله کرده . از دور صدای انفجار بمب ها را می شنیدم اما انگار خیالم راحت بود که اتفاقی برای ما نمی. افتد چون آمریکا اعلام کرده بود که با غیر نظامی ها کاری ندارد . و با مادرم با عجله داشتیم به سمت خانه می رفتیم که لباس فروشی را دیدم که مانتو بسیار زیبایی داشت با سرعت وارد اتاق پرو شدم و مانتو صورتی و شلوار بنفش را به تن کردم و از فروشنده خواستم شلوار توسی رنگ را به من بدهد در عوض او سک زیپ سی سانتی که بسته بود به من داد چون از انفجار بمب ها ترس داشتیم مادرم به سرعت پول را حساب کرد و من لباس های خودم را درون کیسه انداختم و با همان لباس های تازه پرو کرده خارج شدم و بعد دیدم که در حال خوردن تخم مرغ آب پز خوشمزه ای هستم که بسیار لذت بخش است . در واقعیت این روزها دنبال خرید خانه هستیم و ملکی را فروخته ایم اما متاسفانه در عرض ۲۴ ساعت قیمت ها دو برابر و سه برابر شده اند و نگران در جستجوی خانه ممنون میشوم تعبیر کنید ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر جامعه نیکو باشد کسب و کارتان خوب میشود و به پادشاه و زن و مال تعبیر میشود

 45. ......says:

  سلام ...دیشب خواب دیدم دنبال شلوارم میگردم هر جا گشتم پیداش نکردم..خیلی گشتم ..مثل این بود که رفته بودیم ی جا مهمونی و من میخواستم ی شلوار دیگمو بپوشم ولی هر چی گشتم پیداش نکردم همه منتطرم بودم که بریم بیرون ولی من شلوارمو پیدا نمیکردم همه رفتن من پیدا نکردم باهمون که تنم بود رفتم کفشمو نیمه پام کردم رفتم تو ماشین ولی هیچکدوم از افراد اون ماشین نمیشناختم اومدم کفشم کامل کنم پام دیدم ی کفش دیگه پامه که برام بزرگ کفش خودم کنار بود ولی پوشیدم همونارو ولی تو ذهنم به خودم گفتم چرا کفشای خودمو نمیپوشم!! ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای تغیرات جدید در زندگیتان و خواسته های مختلف شماست.

 46. ناهیدناهیدsays:

  سلام‌ خواب دیدم‌تو‌حیاط خونه قدیمیمون دار م لباس می شورم لباس خودم از لباسهای خواهرمم شستم ظرفم بود اونا رو هم شستم بعد‌ خواهرم دو تیکه لباس بلوز و لباس زیر گفت که‌ لازم‌داره براش بشورم اما یادم نمیاد شستم یا نه این ندونستن تو خوابمم بود بعد از پنجره به حیاط نگاه کردم دیدم اون یکی خواهرمم لباس شسته و پهن کرده بین لباسا چادر نمازم بود خواهرمم لرز گرفته بود‌تو‌ اتاق خوابیده بود که یادم‌ نمیاد من یا خواهرم لحاف من رو کشیدیم روش البته لحافم پارچش پاره شده بود که پارچشو عوض کردیم اما تو خواب با همون پارچه پاره بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای رفع غم و اندوه و حل شدن مشکلات است.

 47. سولمازسولمازsays:

  سلام من دخترم خواب دیدم که یه شلوار کردی مشکی گشاد پوشیدم که مردایه کرد میپوشن با کفش های پاشنه بلند و تو خواب دارم راه میرم تو تاریکی.باتشکر از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، لباس گشاد در این مورد بیشتر می تواند نشان دهنده ی عیش و نوش و یا راحتی در زندگی است.

 48. افسانه بهروزیافسانه بهروزیsays:

  سلام،من ازدواج کردم و الان باردارم،دیشب خواب دیدم دوباره مراسم حنابندان ما هست و من تعداد خیلی زیادی لباس هندی خریدم که واسه شب حنابندانم بپوشم،تعبیرش چی هست ؛ خیلی ممنونمم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای موفقیتتان در زندگی و خبرهای خوش است.

 49. افسانه بهروزیافسانه بهروزیsays:

  سلام،من ازدواج کردم و برای دومین بار باردارم،پریشب خواب دیدم حنابندون منوهمسرمه و من تعداد خیلی زیادی لباس هندی خریدم که بپوشم ؛تعبیرش چی هست ؟ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   پاسخ شما داده شده.

 50. سمیرا احمدیسمیرا احمدیsays:

  سلام خدمت استاد عزیز خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم دامن بسیار بلند و بلوز زیبایی تن کرده ام و کفشی تابستانه بسیار قشنگ به پا داشتم. توی کوچه ها میرفتم دنبال منزل کسی میگشتم اما پیدانمیکردم. چون شب بود و توکوچه پسری برمیگشت و بهم نگاه میکرد من خیلی ترسیده بودم بلاخره منزل اشنامون را پیدا کردم همه از لباس من تعریف میکردند. ممنونم از تعبیر زیبای شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر هفت وجه است اول دین پاک دوم توانگری سوم عز وجلال چهارم منفعت پنجم عیش خوش ششم عمل هفتم عدل و عدالت است

 51. صدیقهصدیقهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با خواهرم به مغازه ای رفتیم که اون مغازه در شهر دیگری بود لباسهای خوب با قیمت مناسب داشت، من دلم میخاست یه شلوار خونگی واسه خودم بخرم اما پول نداشتم، بعد یه سری دامن رو دیدم که فروشنده به ما نشون میداد، به خواهرم گفتم تو پول داری این دامن رو واسم بخری؟ گفتم آره و دامن رو برام خرید( یه دامن کوتاه بود که رنگش سفید و حریر بود) من خیلی خوشحال بودم و از دامن خوشم میومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای تصمیمات جدیدی است که در زندگیتان میگیرید

 52. پپsays:

  سلام و درود بر شما خواب دیدم که در یک فروشگاه مانتو فروشی بزرگ و زیبا هستم و مشغول پرو و خرید مانتو، یک مانتو مشکی، یک مانتو سفید و یک مانتو خردلی با شال ست آن خریدم. بابت تعبیرخواب سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر این است که می‌ترسید انتخاب غلط کنید یا در مسیری اشتباه پا گذارید

 53. اسماناسمانsays:

  سلام من خواب میدیدم که میخوام یه جایی برم وبه برادرم گفتم یه پیرهن سبز دارم ببره خشک شویی و لی برادرم لباس سبز دیگه ای رو برده بود که یادم نیست ولی فکر کنم اونم لباس خودم بود وبعدش خواب میدیدم داخل یک لیوان بلوری که طلایی و مشکی بود یک سری دانه های طلایی داره که خوشمزه هستن دارم میخورم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی آن است که شما در زندگی خود به مسایل و مشکلاتی بر می خورید که نمی توانید به آسانی با آنها روبرو شوید و از عهده مدیریت آنها بربیایید

 54. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم چندتا مانتو و لباس مجلسی زیبا در یک کاور دارم و آن را به محل کار بردم همکارم تا مانتو و لباس را دید از آن بسیار خوشش آمد و از سلیقه من خیلی تعریف کرد از طرفی نوزادی هم داشت که مثله همین لباسها آنرا داخل کاور گذاشته بود من نوزاد را بغل کردم و از کاور لباسها درآوردم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشاندهنده بروز رفتارهای نامناسب در برخی از شرایط زندگی است.

 55. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم پدرمرحومم اومده بود خونه و پیژامه سورمه ای رنگی را که وقتی زنده بودمیپوشید را به تن داشت با تی شرت راحتی داشت به سمت در کوچه میرفت که از مادرم جانبداری کند همسایه ما هم دنبالش راه افتاد یک نفر دیگر رو هم صدا کرد که نفهمیدم کی بود رفتند به سمتی که پدرم رفت میشه تعبیرشو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از بدشانسی میجهید و نجات پیدا میکنید برای پدرتان نیز فاتحه ای بخوانید

 56. بابک باقریبابک باقریsays:

  سلام خواب دیدم لباس ابراهیم نبی ع در زمان قدیم دست پدربزرگم افتاده و اون هم از دست جنیان گرفته بعدش هم لباس ابراهیم نبی رو افراد رده بالا گرفتن و جای دیگری گذاشتن و عموی پدرم که فوت شده گفتش این لباس پیش ما بودش اینجا چیکار می کند؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست و نیت خیر است

 57. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام من خواب دیدم قبل نماز که تو فضا یه سیاره ایی دیه یه لباس رنگا رنگ کلاه دار محکم برام اوردن و مادرم داشت نگاش میکرد بعد از نماز خواب دیدم دستم تو دست یه دختره که تو بیداری دوسش دارم و مشخصات من روی دستم داره میاد اسمم و ضعیت تاهلم شماره تماسم و اونم ناراحت شد و رفت که بهش دروغ گفتم بعد من یه هیولا هم دیدم ابی بود افتاده بود دنبالم که بخورتم یه مرده هیکلی سیاه هم بود که میخواست بیاد منا بکشه که بعدش معذرت خواهی کرد م برگشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه آرزوها و خواسته های ذهنیتان است

 58. قاسم حسینیقاسم حسینیsays:

  سلام و خدا قوت استاد محترم. من خواب دیدم داخل یک مغازه در حال دیدن و مشاهده کت و شلوارهای مختلف و رنگارنگ هستم در واقع به دنبال انتخاب رنگ و مدل مناسب بودم جالب این بود که سعی می کردم یه مدل و رنگی انتخاب بکنم که مثل کت و شلوار سورمه ای است که آلان دارم و اونو با قیمت مناسب خریدم. نهایتا مدل مناسب را پیدا نکردم و مغازه رو ترک کردم. ممنون از اینکه تعبیر می فرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده وجود شادی و به وجود امدن شادمانی برای شما خواهدبود

 59. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواهرم تو‌ حیاط داشت لباساشو میشست مانتو‌ اون یکی خواهرم اونم شسته شده بود رو‌ زمین افتادبرداشت دوباره اونو آب کشید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات روزمره است

 60. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام خواب دیدیم یه لباس عروس هندی قرمز پوشیدم تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشایند است

 61. mmsays:

  باسلام من دیشب خواب دیدم که دریک فضای سبزی باپدرومادرم نشسته بودیم ومن داشتم میرفتم که مادرم صدام زدرفتم پیششون داشتن چایی میخوردن به من گفت اون قندون بده قندون کنارشون بودبعدمن فهمیدم که میخواستن من امتحان کنن گفتم خب خودتون بردارین بهش ندادم من بلندشدم بروم درمسیرنامزدم دیدم(که البته دیگه الان نامزدم نیس چون خیلی وقت پیش بهم خورده)وقتی ازکنارهم ردشدیم هردومون باناراحتی بهم نگاه کردیم.ومن رفتم واردخونه ای شدم عده ای زن باچادرمشکی نشسته بودن داخل که شدم دیدم یک مجلس جشن است وعده ای هم لباس جشن پوشیدن وصدای آهنگ میامدباخودم گفتم امروزکه شهادت امام رضاس گناه داره.اول منم لباسام عوض کردم امادوباره پوشیدم وبه پدرم گفتم بیاددنبالم بریم.اونجاخواهراون آقاهم بودبامن حرف میزدامامن نصف ونیم جواب میدادم باهاش حرف نمیزدم.داخل یه اتاقی بودم که پدرو مادروعمم بودمیخواستیم ازاتاق بیاییم بیرون بادتندی همراه گردوخاک یدفه وزیدکه پدرم گفت اشکال نداره پشتتون بهش کنید وراه بیافتید.وهمین کارهم کردیم.ممنونم ازتعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن شادی و خوشحالی در زندگیتان خواهد بودو شرایطی باب میلتان برایتان پیش خواهدامد

 62. ZairaZairasays:

  سلام؛ پدرم خواب دیده که عموش لباس سیاه پوشیده و بهش نگاه میکنه و میخنده? لطفا زود تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابشان خیر است و نشانه اتفاقات خوب

 63. اسماناسمانsays:

  سلام من خواب دیدم که یک خانم جوان تر از مادرم لباس خواب مادرم رو پوشیده و مشغول اراسته کردن موهایش است و مادر منم لباس خواب اون خانم رو پوشیده . تو خواب انگار میدونستم خانمه کیه ولی اصلا قیافش اشنا نبود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کار است

 64. اسماناسمانsays:

  سلام خواهش میکنم میشه تعبیر خوابم رو بگید من نگرانم . و اینکه تعبیر خواب به چه کسی برمیگرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر لباس نیکو است و جای نگرانی وجود ندارد

 65. SaraSarasays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با دوس پسرم جایی هستیم نمیدونم دقیقا کجا بعد وارد یه اسانسور بودیم که داخل اسانسور داداشه دوست پسرم هم بود که یه لباس تنش بود که حالته پاره داشت و کمی از سینش مشخص بود و یه جورایی با من صمیمی به نظر میومد میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون زندگیتان مملو از ارامش خواهدشد

 66. ارام.دارام.دsays:

  سلام خواب دیدم که از محل کار قبلیم میزنم بیرون بعد میبینم نامزدم که الان باهم رابطه نداریم با دوستش که هردوتاشون مربی ورزش هستند لباس ورزشی نارنجی پوشیدن و از روبرو داشتن میومدن و شاگردهای باشگاهش پشت سرشون ظاهرا میخاستن برن مسابقه..دقیقا از کنار هم رد شدیم و من سرم انداختم پایین تا بهش سلام نکنم اونم سرش انداخت پایین بعد رفتم اونطرف خیابون منتظر تاکسی ولی هیچ تاکسی رد نمیشد و به غیر از من دخترهای دیگه ای هم بودن که منتظر بودیم ..اونم اونطرف جاده داشت با شاگرداش عکس میگرفت و مثل همیشه لبخند داشت و میخاستن که سوار ماشین بشند...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام زندگیتان بر وفق مراد پیش خواهدرفت و صلاح کارتان انجام خواهدشد

 67. لیلیلیلیsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم نزدیکای عیدهست ومادرم قرارِبرامن یه مانتوبدوزه ومن تومدل مانتوم حیرون موندم ودنبال مدل بودم وهی به خودم میگفتم تازه مانتوی جدیددوختم مدلشم به سختی پیداکردم حالاازکجاواسه این یکی مدل پیداکنم!!ومامانمم بااینکه سرش شلوغ بودهی اصرار اصراربریم پارچه بگیریم وبرات بدوزم! ببخشیدتعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است چیز جدیدی بدست آورید و یا ازجایی به شما خیری برسد

 68. T.hT.hsays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که تو یه مجلسی بودم که لباس مجلسی مشکی پوشیدم که برق میزد (مثل جنس لمه داشت) . تعبیرش چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 69. صدیقهصدیقهsays:

  سلام ببخشید من تعبیر خواب "مدل شدن و عکس گرفتن" رو میخاستم تو سایت پیدانکردم، خواب دیدم خودم به صورتم کرم زده بودم و به عنوان مدل انتخاب شده بودم کلی دوربین آماده بودن از من عکس بگیرن با ژست های مختلف(برای تبلیغ کرم بود)، عکسی گرفته نشد فقط میدیدم که منو آماده میکردن و دوربین ها آماده بودن.. دخترم که ۵سالشه تو خواب دستشویی داشت و من صحنه روترک کردم و بردمش دستشویی، شیردستشویی از دستم در رفت و لباسای دخترم خیسِ آب شد.. بعد با شیطنت از دستم فرار کرد(لخت بود) و من تو همون استودیو به دنبالش میدویدم بالاخره گرفتمش و لباس خیسشو کندم و لباس خشک تنش کردم،و دوباره مقابل دوربین ایستادم(قرار بود فقط ازصورت من عکس گرفته بشه)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر در صدد جلب توجه کردن در بین مردم هستید مراقب باشید دچار دورویی نشوید

 70. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم رفتم‌ خونه نامزدم تو حیاط کلی لباس و پارچه بود که نامزدم کثیفشون کرده بود انگار با بنزین کثیف شده بودن من تو حیاط کمی با آب شستم تا اثر بنزین بره ببرم تو حموم بشورم انگار تو‌ حمومم لباسای کثیف بود که میخواستم اونا رو هم بشورم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رفع غم و اندوه است

 71. رهارهاsays:

  سلام.خواب دیدم لباس نو و زیبا و بلند با کفش کرم رنگ نو که هردو مجلسی بودن پوشیده بودم و خیلی هم خوشم اومده بود ازشون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 72. ......says:

  سلام خواب دیدم عروسی داداشمه که چند وقت پیش عروسیش بود مام درحال مرتب کردن بودیم داداش دیگم برام دوتا شلوار خریده بود یکی فرم اداری وآبی بود ویه کم گشاد بود اون یکی ام ساپوت صورتی و خیلی قشنگ بود به مامانم گفتم گشاده رو موقع بارداری میپوشم ساپورتم زیر دامن میپوشم واسه مراسمم دوتا شلوار خودم داشتم فقط سردرگم بودم که اونارو کجا گذاشتم ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی انجام کارها و سعی بیهوده در مسیری است که پیش رفتن در آن برای شما سود و فایده ای ندارد

 73. RazRazsays:

  با سلام و ادب... من مجردم و کنکور دکترا رو در پیش دارم.. من خواب دیدم یه لباس سبز کمرنگ و و حالت لباس زیر و نیمه لخت تنمه به طوریکه تمام ران ها و بازوها و گریبانم پیداست این لباس لختی تا زیر باسنم بود...که انگار توی یه اتاقی بودیم که اتاقه هم تمیز نبود و قدیمی بود که خواهرم و دخترشم بودند و بعد من به خواهرم میگم یه چیزی اومد تو لباسم که خواهرم لباسمو بالا میزنه به طوریکه باسنمو میبینه و یه حشره نمی دونم پنج پا کوچیکه میکشه بعد برادزادم که دختری هست وقتی من بلند میشم انگار اونجامه میبینه بعد سریع پیرهنم مرتب میکنم میگم دیدی وبعد انگار داداشم انگار میخواد بیاد و بعد من میگم نیاد منو ببینه که دیدم از دور یه چیزی به ما میگه و من پتو رو رو خودم میکشم بطوریکه نبینه و بعد انگار بارون یه قسمتی کوچولو از پتو رو خیس کرده ..بعدش انگار هی به خواهر میگم من باید ۳ دکترا بشم و انگار شدمه نمیدونم...لباسی که تنم بود نیمه لخت بود خیلی لختی بود ...باسپاس و تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در زندگی است

 74. هادیهادیsays:

  سلام من خواب دیدم دیشب یه جایی بودم داشتم یا چند نفر نزدیکی میکرم بعد یکی بود که پریود بود باهاش کاری نکردی الت اون خونی بود و یکم مال منم خونی شد بعد رفتم خونه مادرم دزد گرفتم ولی فرار کرد بعد دیدم پدرم پادشاه هست و لباس پادشاهی تنشه منم شاهزاده بدوم و لباس شاهزاده ایی تنم بود وقرار بود برم جنگ با دشمن تو ذهنمم این بود که پیروز میشم فک کنم شمشیرهم دستم بود دقیق یادم نیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 75. هستیهستیsays:

  سلام. خواب دیدم خواهرم یه مانتوِ سرمه ای برام خریده که یکم برام گشاد بود ولی قشنگ بود. منم بهش میگفتم باید ببرم با دو سایز کوچکتر عوضش کنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر تغییر شرایط زندگی تعبیر میشود

 76. صدیقهصدیقهsays:

  سلام خواب دیدم دوتا دامن بلند داشتم یکیش نقش های ریز داشت و سفیدوکِرِم بود که همین دامن رو پوشیده بودم، کلی مهمان برامون اومد و باهمه روبوسی کردم(برای عید دیدنی به خونه ما اومده بودن)بعداز اینکه مهمونا رفتن تو پذیرایی نشستن،من همچنان تو حیاط بودم دامن بلنددیگری هم داشتم به رنگ سورمه ای که خیلی شیک بود اونو شسته بودم و داشتم روی بندرخت آویزان میکردم، دیدم کلی گوشواره و انگشتر به شکل حلقه ای روی بندرخت هست یکی از انگشترها رو برداشتم و دستم کردم(میدونستم که طلاها متعلق به زنداداش و خواهرم بود) دیدم کُلی طلا دیدم همه رو از تو حیاط جمع کردم و باخودم به خونه بردم و روی طاقچه گذاشتم و آینه ای رو گذاشتم جلوشون تا طلاها پشتِ آینه قرار بگیرن و کسی اونو رو نبینه یا وقت دزد نزنه...زنداداشم گفت طلاهامو میخام تقسیم کنم بین فامیل منم گفتم خُب چندتاشم بده به من..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 77. مهديهمهديهsays:

  سلام من خواب دیدم که يه خانومي يه شلوار راحتی که رنگش هم انگار آبی یا بنفش بود (درست یادم نیست) به من هدیه داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از کسی به شما خیری برسد

 78. لیلیلیلیsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم مامانم مانتوی جدیدوقشنگ برام دوخته بعدبهم میگفت آستیناشم برات کلوش میزنم بادورنگ مختلف انگارمن اعتراض کردم بهش گفتم خب اینجوری مدش بعدازیه مدت میره!بهم گف اگه مدش رفت خودم برات درستش میکنم منم رضایت دادم بعدش یه گل سینه ی خیییییییلی قشنگ آورد گف اینم برات اینجامیزنم گل سینه تقریباشبیه یه گردنبندبود انگاریه چیزی شبیه فیروزه داشت دورتادورشم تزیینش کرده بودن وشکل لوزی دراومده بود ولی واقعا قشنگ بود ممنون میشم تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از شما می خواهد تا در مورد رابطه ای که از آن متنفر بوده و یا عاشقش هستید را بهتر درک نمایید

 79. سارا کرمیسارا کرمیsays:

  سلام . و با تشکر از شما به خاطر تعبیرهای خوبتان خواهرمن دو شب پشت سر هم خواب لباس میبینه.‌البته ایشون به تازگی از محل کارش استعفا داده و بیرون امده. پریشب خواب دیده که رفته شرکتشون وسایلش رو جمع کنه و بیاره یه عالمه لباس هم اونجا داشته مثل مانتو و روسری و ... که اینا رو هم جمع میکنه و میاره خونه.‌( چند تا پلاستیک بزرگ شده ) . دیشب هم خواب دیده در محل کارش رفته حمام ( البته در واقعیت هیچ وقت چنین اتفاقی در محل کار رخ نمیده) بعد از حمام میخواد لباس بپوشه کمدش رو باز میکنه میبینه لباسهاش نیست. انگار سایرین اذیت کردن ولباسهاش رو جابه جا کردن. فقط یکی از همکاراش تو پیداکردن لباس ها کمک میکنه که اون هم چیزی پیدا نمیکنه و فقط دو تا کیف که متعلق به خواهرم هست رو پیدا میکنه و بهش میده. لطفا بفرمایید چه تعبیری داره. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر بهبود وضعیت زندگی شماست وبر شادی تعبیر میشود

 80. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم همسرم یه پیراهن استین کوتاه و شلوار قهوه ای ست شیک پوشیده و توی جلسه ای حضور داره ممنونم بابت تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای جدید است

 81. آآsays:

  با سلام من خواب دیدم همسرم یه شلوار سفید پاشه .پاچه شلوارش رنگی شده بهش گفتم چرا اینجوری شده گفت اگه حواسم بود رنگی نمیشد به خاطر واکس کفشمه ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه پیشرفت در کارهاست

 82. رهارهاsays:

  سلام خسته نباشین من تو خواب همش میبینم ک یکی لباسای کثیفمو میشوره بطوری ک سفید میشن یا میخواد صورتمو اصلاح کنه یا دندانمو مسواک یا تمیز میکنه تعبیرشه چیه ؟!!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده رهایی از ناراحتی و غصه هاست

 83. عزیزیعزیزیsays:

  سلام من خانه دارهستم، خواب دیدم یکی از همسایه ها تو مسجدمحله مسئولیتی داشت دقیقا نمیدونم چیکاره مسجدبود، منم تو مسجد بودم‌ ، خانم همسایه یه عالمه لباس چرک جمع کرده بود و قرارشد اونا رو بشورن(توخواب گویا این شستن لباس مربوط به مسجد میشد) و من به مکانی که قراربود لباسها شسته بشه رفتم و به همسایه گفتم کمک نمیخای؟ اونم باکمال میل قبول کرد و من مشغول شستن لباس شدم و میخاستم منم از اینکار ثوابی برده باشم، چنددست از لباسهای خودمم بین اون لباسها بود که همه اونارم شستم. لباسها به قدری زیادبود که آخراش دیگه خسته شده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن شرایط جدیدی در زندگیتان است که ممکن است باعث مسرتتان شود

 84. مشکوهمشکوهsays:

  سلام دیدن نامزد در پیراهن خط دار سفید مشکی چهارخونه مثل شطرنجی چه تعبیر ی داره اونهم در مکانی که مربوط به کار خانم هست ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کارتان است

 85. نفیسهنفیسهsays:

  با سلام خواب دیدم عشقم لباس سفید تنشه اما دکمه لباسش افتاده، و دکمه لباسشو بهم داد تا رو تنش بدوزم ، دکمه هم حالت سیاه و نقره ای داشت و عین یک گل بود چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده مهربانی و الفت در بین شما خواهدبود

 86. نگیننگینsays:

  سلام دختر من پسری رو دوست داره اونم اصلا خبر نداره منم دوست دارم که ایشون دامادم بشه خواب دیدم این پسر بوتیک داره(البته شغل خودش این نیست) منم از انجا خرید میکنم بهم لباسای خوشگلی میداد که پرو کنم یه خانومی هم اونجا بود ناراحت بود که ایشون با من گرم صحبت میکنند و پسر خیلی مشتاق وشاد بود مه دوباره دیدار داشته باشه ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به ایشان است

 87. مینامیناsays:

  خواب دیدم بین جمعیت کثیری تو یه ساختمون خیلی بزرک ک فک کنم قرار بود کنکور برگزار شه دنبال صندلیم بودم،وسطهای خوابم متوجه شدم ک لباسم کوتاهه،بقیه هم آزاد بودن ولی من راحت نبودم و لباسم فقط تا زیر باسنم بود و سفید و آستین حلقه،تو خواب خیلی دنبال جام میگشتم از دوستم پرسیدم از رو کارت رو سینم سه شماره آخر رو بخون اون گفت ۱۲۳ اما اشتباه بود،بعد کلی گشتن فهمیدم ۳۶۲ هستم و چند دقیقه تا شروع امتحان مونده بود از خواب پریدم اما یادمه جامو دقیق پیدا نکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر صلاح کار شماو نیکویی احوالتان در زندگیتان است

 88. يلدا كاظمييلدا كاظميsays:

  سلام ديشب خواب ديدم كه يكي از دوستان قديمي من به خانه ما آمد و مانتوي سورمه اي و مدل دار زيبايي را كه خودش براي اولين بار دوخته بود به تن من كرد، اما مانتو هنوز به صورت كامل دوخته نشده بود و بعضي جاهايش را با سنجاق به هم متصل كرده بود. ميتونم تعبيرش رو بدونم؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مهمان به خانه تان بیاید و با مهمانی بروید

 89. فرشتهفرشتهsays:

  سلام و وقتتون بخیر باشه من خواب دیدم رفتم توی حموم و کسی لباس های شسته شدمو کثیف کرده و توی در و دیوار حموم پخش کرده تنها چیزی که به ذهنم رسید اون موقع با خودم گفتم کار شیطانه و شروع کردم لباسامو جمع کردن تا توی یه حموم دیگه بشورمشون و با صدای بلند و صوت ایه الکرسی خوندن وقتی ایه الکرسی تموم شد و بیدار شدم بشدت داشتم میلرزیدم و دندونام به هم میخورد اینم بگم من اونقدر مذهبی نیستم که دائم دعا بخونم ممنون میشم اگه تعبیرش کنید برام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش خودتان با قران بیشتر الفت برقرارکنید تا از بلایا دور بمانید

 90. نادیانادیاsays:

  سلام من ۱۴ سالمه و چند شبه که خودمو دوستای خیلی صمیمیمو با فرم مدرسه و کاپشن در خواب میبینم که با هم قهریم و من دارم با گریه بهشون اصرار دوستی میکنم اگه زحمتی نیس ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روزهای خوبی در انتظارتان است.

 91. ارغوانارغوانsays:

  با سلام خواب دیدم به همراه مادرم به مغازه مانتو فروشی رفتیم که 2 نفر فروشنده داشت یه آقا و یه خانم که به ظاهر خواهر و برادر بودن و من 4 تا مانتو انتخاب کردم و پولشو حساب کردم.. بعد اون دونفر فروشنده با هم دعواشون میشه در همو ن لحظه مادرم بهم گفت سریع مانتوهارو جمع کن بریم چون دعواشون خیلی شدید شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شما مورد حمایت دیگران قرار بگیرید.

 92. G.yaghootiG.yaghootisays:

  سلام خسته نباشید..من خواب دیدم میخواستم برم جایی و یه مانتو مشکی پوشیده بودم که گل گلی بود گلای کوچیکه قرمزی داشت ، خیلی تو خواب دوسش داشتم و اینکه تو بیداری اصلا این لباس رو ندارم ولی در کل تو بیداری مانتو مشکی میپوشم..ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به معنای اشک هایی از سر پشیمانی است.

 93. G.yaghootiG.yaghootisays:

  چند وقته پیش هم حدودا ده پونزده روز پیش خواب دیدم یجایی رفتم که فرم مدرسه اونجا بود همه مانتوهاش سرمه ای بودن فکر میکنم خودمم یکی برداشته بودم یا پوشیده بودم..خودمم بچه مدرسه ای نیستم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشاندهنده بروز رفتارهای نامناسب در برخی از شرایط زندگی است

 94. مهدیسمهدیسsays:

  سلام و خسته نباشید...خواب دیدم من و خواهرم رفته بودیم خرید مانتو و اینا..بعد چون خواهرم سرکاره من انگار منتظر بودم اون‌تعارف کنه ک پول مانتورو حساب میکنه..خلاصه من هی مدام مانتو های مختلف پرو میکردم..تا اینکه دیگه یه مانتوی سبز فسفری خوشگل انتخاب کردم بعد هر چی خواهرمو صدا زدم ک‌بیاد نظر بده نبودش بعد من مانتو رو انداختم رو‌دستم و تک‌تک اتاق پرو ها‌رو دنبال خواهرم گشت اونایی ک در اتاق هم بسته بودن سکوت بود..بعد یک‌ساعت انگار هوا داشت تاریک میشد من دیگه خیلی عصبی شدم رفتم با عصبانیت در اتاق پرو‌هارو زدم و خواهرمو صدا میزد آخرش خواهرم ک تو یکی از اتاق پروها بود درومد و گفت اینجام و کار داشتم و چته و‌اومدم بعد‌من گفتم یک ساعته منو کاشتی من مانتو انتخاب کردم چیزی نگفت بعد انگار رفت حساب کتاب کرد من یواشکی متوجه شدم ایشون چندین لباس‌ زیر ست و خواب و اینا خریده و واسه اینکه منم نخوام و نکنه بخرم و مجبور شه مال منم حساب کنه بهم نگفته...من خیلی ناراحت شدم چون منم دوس داشتم بخرم..با ناراحتی از خواب بیدار شدم..ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده اتفاقات خوشایندی است که برایتان رخ خواهد دادو موجبات شادکامیتان را فراهم خواهدنمود

 95. تاراتاراsays:

  سلام و احترام در خاب دیدم خواهر شوهرم آمده خونمون و تماااام لباسهای شوهرم رو توی حیاط داره با دست میشوره و کلی لباس هم از شوهرم که شسته بود روی طناب های بلندی پهن کرده بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده بهبود روابطتاان است و نشان دهنده پاکی از الودگی هاست

 96. مایسامایساsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم مامانم و خواهرم رفتن خرید ووقتی برگشتن چیزایی خریدن که من اصلا ازشون خوشم نمیاد توی خرید ها یه لباس هم بود رنگش خیلی کمرنگ بود سبز و زرد و نارنجی ولی جنسش انقد سخت بود، مامانم هم گفت این لباس از جنس لباس های بیمارستانی هست(البته تو واقعیت همچنین لباسی در بیمارستان نمیپوشن) خیلی سخت بود جنسش و منم گفتم اینو من نمیخوام پسش بده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 97. ساراساراsays:

  سلام دیدم یه لباس صورتی تن دارم جاریم گفت لباست رو بده من بدم خیاط بدوزه ازش منم گفتم بزار بشورمش میارم فردا برات جاریمم بهش بر‌خورد و ناراحت شد و‌کف اصلا نیار دیکه منم چند بار براش توضیح دادم چون کثیف ندادم و براش میارم .ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 98. ناهید صداقتناهید صداقتsays:

  سلام و عرض ادب خواب دیدم یک پسری که کارمند دانشگاهی هست ک داخلش درس میخوانم اومد و یک پالتو رنگ روشن تو مایه های کرم رنگ بمن داد و گفت فقط یک بار پوشیده شده و این برای شما کسی نی استفاده کنه پالتو زنانه بود و البته به ذره غمگین بود و اینکه ب کل ظاهراً در حالت عادی هم ک میبینمش گاهی غمگینه. خب تعبیرش را اگر محبت کنید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر به وجود امدن روزهای خوش در زندگیتان است

 99. سلطانیسلطانیsays:

  سلام روز بخیر من دم صبح خواب دیدم که می ریم عروسی و دنبال لباس خریدن بودیم که دیدم مادرم که سالهاست فوت شده هم زنده شده و من اصرار زیادی دارم که لباس براش بخریم ولی برادرم نمی ذاشت و می گفت لباس داره همانها را بپوشه و من خیلی ناراحت بودم و استرس زیادی داشتم و تو خواب داشت لباسها را اتو می کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان فاتجه ای قرائت کنید انشاالله خیر است

 100. سايهسايهsays:

  سلام،خواب ديدم دامن مشكي قشنگ پامه و دنبال بلوز ميگردم كه بهش بياد،در كمدمو باز كردم ديدم همه لباسا نو هستن و مامانم همشونو خريده برام يه لباس خيلي قشنگ و خوشرنگ هم پيدا كردم(نميدونم چه رنگي بود قاطي پاتي بود ولي رنگش شاد بود)و پوشيدم مامانم و زن عموم خيلي خوششون اومد و با لذت نگام ميكردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صلاح کارشما و نیکویی احوالتان است

 101. نرگس شهبازینرگس شهبازیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم یه سری لباس پیدا کرده بودم که اکثرشون هم نو بودن از توی اون لباس ها لباسهای نو رو جدا میکردم برای خودم و دو تا پسرم میشه بگی تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده تندرستی و روزهای جدید در زندگیتان است

 102. سیناسیناsays:

  سلام من خواب دیدم که یه لباس پوشیدم ولی دکمه های بالاییشو اشتباه بستم و یکی بالاپایین بود که استرس گرفتم و تصمیم گرفتم که درستشون کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی در زندگیتان پیش بیاید که موجب نگرانیتان شود

 103. شیرین شاهینیشیرین شاهینیsays:

  س لام..من خواب دیدم ابجیم که ڪوچیکتراز منه یه لباس مجلسی ابی اسمانی رو پُروف میکنه ویه ابجی بزرگتراز خودم اونم یه لباس مخمل جیگری رنگ تو تنشه ومنم یهویی از اونجا میرم وبابام رو میبینم که یه پارچه طرح گیپور یا همان تور به رنگ جیگری رنگ وحدود ۲یا ۳متر تو دستشه ومن اون پارچه رو از بابام میگیرم وتو ذهنم درفکر درست کردن اون پاچه ام که چجور لباسی ازش درست کنم..ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سعی کنید از روزهای خوبی که در انتظار شماست لذت ببرید.

 104. سسsays:

  سلام من دیدم یه تعداد نشستنه و اینکه جوراب شلواری های مشکی ای پوشیدنه اما مطمن نیستم خودمم پوشیده بودم یلنه ولی احساس میکنم پوشیده بودمه...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مجموعه می توان چنین خوابی را مثبت تلقی کرد.

 105. samira delshadsamira delshadsays:

  سلام خواهر شوهرم یک مانتو از فروشگاه پسنی داد به من پرو کنم که ببینه توی تنم چطوره این قدر این مانتو گره داشت که حدنداشت ومن هی گره ها هی باز می کردم تا به یکی رسید وبعد پوشیدم گفتم این برای شما خوب نیست وتنگه این یعنی چه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از کسی به شما خیری برسد

 106. girlgirlsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم رو به روی آیینه ایستادم و یه کت بنفش رنگ که در واقعیت دارمش رو با یه دامن مشکی بلند پوشیدم و دارم خودمو برانداز میکنم که یهویی انگاری دامنم عوض شد با یه دامن شلواری تا زانو به رنگ ارده ای...تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات جدید است

 107. فریبافریباsays:

  سلام من خواب دیدم لباس میندازم روی بند تا خشک شه تقریبا زیاد هم بود و بعد هم از روی بند بر داشتم همشو بردم توی اتاقم بعد خالم و دخترش اومدن توی اتاقم داشتن لباسام و میدیدن که اون بین انگار عروسک هم بود و یدونه کشوی تک هم گذاشته بودم زیر لباسا که مامانم گفت خالت میخواد اون کشو رو ببینه ( کشوی خالی و تک بود یعنی به کمد و ... متصل نبود) ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه پشت سر گذاشتن برخی تغییرات داخلی در زندگی شما و سعی در انتخاب درست است.

 108. ثناثناsays:

  سلام. خواب دیدم ک در جایی هستم ک چند تا دوستامم هستن. ی سری مواد بود ک مال دوستم بود. بعد از بین ی سری ماده ک جدا میکردیم من میدیدم انگشتر و دستبندو.... هم هست ک جدا میکردیم میزاشتیم کنار( بدل بودن)، بعد دیدم ک لباس هم جدا کردیم. من ی دستبند برداشتم بعد دوستم ک صاحب مواد بود ی ستش رو برداشت منم دستبند رو دادم بهش گفتم بیا برای خودت ک ستت خراب نشه. بعد لباس برداشتم دوستم ازم گرفت. یکی دیگه برداشتم اون یکی دوستم گرفت. ی لباس دیگه برداشتم ک از این ست های لباس خانگی‌بود و به رنگ آبی ارغوانی. دوستم گفت اینو بدیم به فلانی، ک من گفتم نه دیگه این رو من برای خودم برداشتم اما نپوشیدمش فقط تو دستم داشتمش. سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده تغییراتی در شرایط زندگیتان است که ممکن است باعث بهبود زندگیتان شود

 109. لیلالیلاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم سه تا پارچه بسیار زیبا بودند که من یکی از پارچه ها را که به رنگ بنفش بود وگلهای درشت طلایی داشت وهم چنین لمه دار بود خریدم وخياط بهم بلوز دوخت.این خیاط هم چنین باشيريني های مختلف ازم پذیرایی میکرد.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای شما هم در بردارنده جنبه مثبت و منفی است هم به دوست ریاکار و هم به کار خوب تعبیر میشود

 110. فاطمه کوهیفاطمه کوهیsays:

  با سلام و احترام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که خونه خالم در شهرستان هستم و با اینکه فصله تابستان هستش هفت هشتا لباس روی هم پوشیده بودم هم شلوار و هم بلوز و اصلا گرممم نمیشد تعبیرش رو محبت میکنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است تصمیم بگیرید جایی بروید

 111. افسانه لطفىافسانه لطفىsays:

  با سلام و احترام نزديك ظهر خواب ديدم كه من در شركتى هستم كه قبلا در واقعيت قرار بود اونجا مهماندار هواپيما بشم به دلايلى نشد در خواب ديدم كه رفتم شركت سربزنم يهو با جمعى كه اونجا بودم آشنا شدم و همه با هم صميمى شديدم بعد قرار شد برن استخر منم ببرن انگار كه داشتم پرسه هاى استخدامى رو پله به پله ميگذروندم ولى با اونايى كه از قبل اونجا بودن و كار ميكردن خلاصه من داشتم تو همون شركت لباسهامو عوض ميكردم كه مايو بپوشم يهو يكى از كاركنان مرد اومد و من خودمو پوشندم و پشت پرده قايم شدم اونم ميخنديد بعد رفتيم استخر تو راه استخر دوس پسرم بهم ملحق شد اونم قرار شد بياد پياده داشتيم ميرفتيم كه يهو چند تا دختر سنگ پرتاب ميكردن سمت ما خلاصه ما فرار كرديم سنگ نخوره به صورتمون اونا هم تو ماشين بودن بعد كه رسيديم استخر اونايى كه سنگ مينداختن سمت ما رو ديدم و ديگه يادم نمياد چى شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به دست اوردن موقعیت و محبوبیت در بین دوستان و خانواده است و به خوبی تعبیر میشود

 112. MojtabaMojtabasays:

  سلام. من خواب دیدم به یه مکان گردشگردی رفتم و یکی از دوستانم‌ اونجاست و بعد کمی صحبت از اونجا به خونه برگشتم و کتاب هایم رو برداشتم و کتابخونه رفتم که درس بخونم وقتی وارد شدم دیدم بخشی از اونجا خونه عمه منه بخشیش هم کتابخونه من دخترعمم رو دیدم که میخواست بره بیرون بخاطر همین میخواست لباساشو عوض کنه و اینکارو جلوی من کرد و من تمام بدنشو جز اندام جنسی اونو به خاطر لباس زیری که داشت دیدم . با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان میتواند نشانه مسافرت رفتن و موقعیت هایی باشد که موجب شادکامیتان میشود

 113. sohrabsohrabsays:

  سلام داییم یک هفته س فوت کردن و دیشب خواب دیدم زن داییم دوتا پیراهن برام اوردند ک یکیش پیراهن دخترانه کوچیک بود و من یه دختر بزرگ دارم و لازم به ذکر خود زن داییم زنده اند و داییم فوت کردند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برای ایشان فاتحه بخوانید

 114. ارزوارزوsays:

  سلام من در خواب دیدم که با مادرم رفتیم به مغازه مانتو بخریم مانتو مورد علاقه ی من سه رنگ داشت سیاه سفید صورتی مادرم می گفت صورتی یا سیاه بردار منم می گفتم فقط سفید قیمتش هم 180 هزار تومان بود بعدش که خواستیم بخریم من از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یعنی تغییری در وضع زندگی و حال خود می‌دهید.

 115. AfsaneAfsanesays:

  سلام خواب ديدم كه به مغازه اي رفتم كه مانتوهايي زيبا با afقيمت هاي مناسب داشت ، ميخواستم چند تايي بخرم يكي پوشيدم كه صورتي بود هنوز نخريده بودم كه همسرم آمد و يك كت تقريبا بلند صورمه اي راه راه خريده و پوشيده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشاندهنده ناراحتی و بی‌توجهی به برخی موضوعات واقع بینانه در زندگی است .

 116. سمیسمیsays:

  سلام.وقتتون بخیر. من‌خواب دیدم یه پلیور مردانه سبز روشن که روی سینه ش خط های سفید داره و بسیار زیباست رو به یه سید خیلی بزرگوار که بطور ظاخر در قید حیات نیستند و من به ایشون بسیار ارادت دارم و به روح بزرگشون همیشه در سختیها متوسل میشم هدیه دادم.البته این رو هم عرض کنم که مدتی هست اوضاع روحی و جسمی خیلی بدی دارم و شرایط بدی رو می گذرونم توی خواب دیدم ایشون کنار بالین من نشسته هستند و من این پلیور رو به ایشون هدیه میدم و ایشون هم با آرامش خاصی اون پلیورو می پوشن و من می بینم که چقدر بهشون میاد و توی دلم احساس رضایت می کنم که از من اینو پذیرفتن. از وقتی که میذارین ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ۹شاید نیاز باشد چیزی را در خودتان تغیر دهید

 117. حدیثحدیثsays:

  سلام روز بخیر من خواب دیدم کمدو باز میکنم و چندتا مانتو جدید میبینم تووش که برای من بودو از دیدنشون هیجان زده میشم یکی یکی تن کردم و یکیش بنفش بود یکیش کرمی بود.موقع تن کردن حس کردم کرمی برام تنگه اما بعد متوجه شدم چادر کمرم بستم چادرو که باز کردم مانتو اندازم شد .همه مانتوهاام یه مدل بود فقط رنگشون فرق داشت .

 118. haadishaadissays:

  سلام روز بخیر من خواب دیدم کمدو باز میکنم و چندتا مانتو جدید میبینم تووش که برای من بودو از دیدنشون هیجان زده میشم یکی یکی تن کردم و یکیش بنفش بود یکیش کرمی بود.موقع تن کردن حس کردم کرمی برام تنگه اما بعد متوجه شدم چادر کمرم بستم چادرو که باز کردم مانتو اندازم شد .همه مانتوهاام یه مدل بود فقط رنگشون فرق داشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیشتر بر شخصیت فرد بیننده خواب دلالت دارد وجای نگرانی وجود ندارد

 119. ساحلساحلsays:

  سلام من خواب دیدم توو کوچه از یه اقایی که بساط کرده لباس میخرم یه شلوارک مشکی با یه تاپ جنس خوب ولی قیمتش ارزون انقدر ارزون که تعجب کرده بودم مادرم گفت برا منم بخر رفتم بخرم که مرد گفت تموم شده و مدل دیگه داره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انگیزه های متفاوت است

 120. رها نمایانرها نمایانsays:

  درود براستاد عزیز خواب دیدم کسی که دوسش دارم پیراهن مردانه سبز پوشیده بود وساکت بود و یکی از دوستاش کنارش وایستادهذبود میگفت این شخص نمیخواد با تو ازدواج کنه من هم دودستی زدم تو سرم گفتم چرا ازروی منو پیش همه میبری

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر تغیراتی است که در زندگیتان ایجاد میشود

 121. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم دارم راه میرم تو خیابون و یک کاپشن بلند پوشیدم که قرمز و زیباست و تا زانوهام اومده در حالیکه شلوار تنم نیست و دکمه هاشو میبندم تا بدنم معلوم نشه اما ساق پام برهنه است

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه شور و شوق و نشاط در زندگی شماست

 122. ماهیماهیsays:

  با سلام خواب دیدم یکی از دوستام کلی مانتوهای مختلف و لباس راحتی خونه بهم داد و گفت ک لازمشون نداره در ضمن کلیم کتاب ک عناوین بعضیشون فقه و حکمت و...(مثل کتابای معارف دانشگاه) و کلی جزوه دست نویس..تعبیر خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه تغیراتی است‌ که در خودتان ایجاد میکنید

 123. فاطمهفاطمهsays:

  سلام. خواب ديدم استادم يعني استاد دانشگام يكم باهاش قدم زدم قبل قدم زدن برام خريد كرده بود بعد به ديوار تكيه داده و لباس سورمه اي پوشيده و بهم نگاه ميكنه و حرف ميزنه درباره خريد كردن كه ميگفت ميخوام اين لباس بخرم و اينا منم گفتم يه لباس سورمه اي هم براي خودت بخر گفت باشه . در بيداري همين استادم بهم غيرمستقيم ابراز علاقه كرده و بخاطر شرايطي نشد هميديگرو بينيم و من بهشون بي توجهي كردم از هم خبر نداريم . ممنون ميشم تعبيرشو بگيد . باتشكر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شرایط زندگیتان دچار تغییر و تحولاتی شود

 124. احمداحمدsays:

  سلام وقتتون بخیر همسرم خواب دیدن همسایه دامن آورده برای فروش و ایشون گفتن کاش رنگ‌های دیگه هم داشتین و همسایه گفت رنگ‌های دیگه هم دارم قیمتش هم از جاهای دیگه خیلی ارزون‌تره و رفت ک بقیه رنگ‌ها رو بیاره و به بقیه همسایه‌ها هم همین موصوع رو گفت.... متشکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن موقعیت های جدیدی در زندگیتان است

 125. خانمخانمsays:

  سلام خواب دیدم مامانم شلوار لی پوشیده نو و خیلی خوشگل بود گفتم چ خوبه اندازه منم میشه تازه اگ من بپوشم تپول تر هم نشونم میده،انگار این شلوار واس دوست خواهرم بود ک جاگذاشته بودش و مامانم پوشیده بود،بعد هم خواب مغازمونو (مغازه کیف و کفش داریم)دیدم ک ی جفت ازهمین دمپایی هایی ک داریم مشکیشو ک نو هم بود گذاشته بودم جلوم نگاش میکردم(انگار تو مغازمون چیز دیگیم میفرختیم،درست یادم نیس فکر کنم لواشک بود بغل دست کفش ها)مامانم تو خواب داشت ازم میپرسید کی خواب دمپایی دیدی شب یا روز انگار برای تعبیر کردن معنی دمپایی شب و روز مهم بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در اطرافتان دوستانی ریاکار باشند و نشان دهنده تغییراتی در وضعیت زندگیتان است

 126. کیمیاکیمیاsays:

  سلام وقت بخیر دیروز باغ یکی از دوستان دعوت بودیم و اونا دوتا پسردارن که مجرد هستن البته تو باغ نبودن مامانشون درمورد ازدواجشون با ما صحبت کرد بعددیشب خواب دیدم اون دوتا داداش دارن باهم صحبت می کنن یادم نیست در مورد چی منم اونجا بودم ولی فقط ناظر بودم پسر اولشون یه پیراهن سورمه ای نو به تن داشت پسر دومی هم یه پیراهن بنفش تیره تنش بود البته صورتاشون یه جور محو میشد نمی دونم چرا ممنون میشم تعبیرکنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انتخاب های جدید در زندگی است

 127. ائل ایائل ایsays:

  با سلام و عرض خسته نباشید همسرم دیشب خواب دیده خواهرم یه بلوز و دامن برام هدیه اورده و من بغلش کردم و گریه کردم تعبیر خوابم ممکنه چی باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه تغیر عقاید است

 128. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخير خواب ديدم استادم يعني استاد دانشگام روي تخت داشت ميخوابيد و يه تيشرت طوسي پوشيده بود و أروم بود و حرفي نميزد. در بيداري اين استادم غيرمستقيم ابراز علاقه كرده و من توجهي نكردم و از هم خبر نداريم . تعبيرشو ممنون ميشم بگيد . باتشكر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه تغیر تصمیمات و عقیده است

 129. ممممممممممممممممsays:

  سلام،خسته نباشيد،جا داره ازتون تشكر كنم بابت تعبير خواب خوبتون?? من ديشب خواب ديدم با دوست صميميم رفتيم بيرون صبحانه بخوريم،جايي كه رفته بوديم يه جاي خ ساده و سنتي بود،بعد پسري كه عاشقشم لباس عربي سفيد پوشيده بود و توي دستش يه ظرف بود كه توش كِنجه گوشت بود و گذاشتش جلوي دوستم و بعد نشست و سلام كرد...من يهو ته دلم خالي شد كه نكنه از دوستم خوشش اومده و بعدشم من نميرو با عسل سفارش دادم و همش نگاهم به اونا بود و تو خوابم يه حس سنگيني داشتم. البته قبل از خواب هم يكم به اين موضوع فكر كرده بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شرایط زندگیتان دچار تغییر و تحولاتی شود

 130. سولمازسولمازsays:

  درود خواب دیدم مهمان امده خونمون رفتم شلوارمو عوض کنم که هیچ کدومش نبود خواهرم برداشته بود.شلوارمو نگاه کردم ای بود که زانوی چپش یه کم جا انداخته بود گفتم اشکال نداره نمیدونم چطوری بود که جلوی مهمونا شلوار مشکی به نسبت خوب پام کرده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر صفت و شخصیت افراد است و نشان دهنده وضعیت اجتماعی است

 131. ساراساراsays:

  سلام من دیدم که خونه خودمم و مهمان دارم جاری و فامیلای شوهرم اودمدم تو اتاق کل لباسام رو ریختم بیرون که امتحان کنم ببینم کدوم بهتره که برام مهمان جدید اومد ولی نرفتم و فقط دنبال لباس بودم تو کمدم کلی لباس جدید پیدا کردم که فک میکردم تا حالا نداشتم و خیلی خوشم میومد ازشون اما همهدلباسام تنگذبودن و کوتاه و اخرش ترجیح دادم یه مانتو بپوشم و چون وقت شام شده بود هول هولکی شروع کردم به سفره چیدن ولی غذاهام خوب نبود سفره ام ساده بود که معذرت خواهی کردم بابت خوب نبودن غذاها

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نظرات و ایده های متفاوت است

 132. بی نامبی نامsays:

  سلام . خواب دیدم که پیراهن روشنی بر تن دارم واین پیراهن از شلوارم چندین بار بیرون امد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اتفاقات خوشایند است

 133. NrgNrgsays:

  سلام وخسته نباشید خدمت استاد عزیز،یکی از دوستانم خواب دیده که من بلوزش رو که بوی عرق میده پوشیدم وبو میکنم و راضی هم هستن،ایشون باخودشون میگن نرگس که خیلی حساس چرا اذیت نمیشه وپیش خودشون خجالت میکشن،سپاسگذارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه ارزش های جدید و خواسته های تازه ایست

 134. زهراطاهرخانیزهراطاهرخانیsays:

  ام وقت بخیر صبح روز دوشنبه درخواب دیدم که پدرم باکت وشلوار سفید که پیراهن زیرش مشکی بود بالای سکویی روی بلندی ایستاده بود وترانه ای ملایم میخوند ودرحال خوندن چهره و اندامش درحال جوان شدن بود.وروبه مردم بود که روی صندلی نشسته بودن جماعت به رنگ سیاه لباس برتن داشتن وخودم هم جوانتر بودم و ازته دل شادی میکردم و ترانه رو زمزمه میکردم .(پسری رادیدم که ازجلوی من و جمعیت رد شد وصف اخر رفت و پشت سرجمعیت ایستاد ودور و دورترشدومن برگشتم به اونگاه کنم که بهم نگاهی کرد ولباس تنش مشکی بود) **یه نکته راجب پسردرخواب(حدود ۴ماه پیش من جواب منفی بهش دادم برای ازدواج من رو میخواست صبح که چشامو باز کردم باخبر فوتش بیدار شدم و غیر باورکردنی بود برام فکر میکردم ادامه ی خوابمرو دارم میبینم) تعبیر خوابم چیست؟!خیلی ذهنم اشفتس لطفا راهنماییم کنید ممنون از صبرو شکیباییتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است تغییراتی در شرایط زندگیتان رخ دهد که باعث هیجان شما در زندگی شود

 135. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم ی لباس مشکی حالت پیراهن مجلسی برا مادرم دوخته بودم رفتیم ی لباس فروشی .لباس فروشیه براش مدل قشنگ و تر جالب تر بای کم تغییر زده بود وقتی ب مادرم نگاه کردم این لباس خیلی برازندش بود...واقعا مادر با این لباس زیبا شده بود...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است وضعیت و شرایط زندگیتان دچار تغییراتی شود و مراقب دوستان دورور در زندگیتان باشید

 136. FereshtehFereshtehsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم موقعیت فراهم بود انگار مامانو بابام نبودن یا میخواستن برن بیرون و من با خواهرم میخواستیم بریم بیرون(انگار دوس پسر داشتیم با اونا میخواستیم بریم بیرون)در حال پوشیدن مانتو و شلوار بودم(مانتو مشکی بلند داشتم میپوشیدم)من لباسامو پوشیده بودمو آماده بودم ولی خواهرم آماده نشده بود ازم خواست صبر کنم تا موقعیت ۱۰۰در۱۰۰ فراهم بشه بعد بریم(مثلا ۱۵ مین دیگ بریم) ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر تغیر نظرات و ایده هاست

 137. سحرسحرsays:

  سلام وقت بخیر مامانم خواب دیده که در خواب نشسته وخیلی مریض احوال هست ومنم ایستادم کنارش گفت نگاه کردم که لباس سفید پوشیدی بالارو کردم گفتم دخترم توهم خیلی شاد و موی بلند داشتی تعبیر خواب لطف میکنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صلاح کار و نیکویی احوال است

 138. ویداویداsays:

  سلام من صبح خواب دیدم در یک جلسه اداری هستم و یک پیرهن ملیح کوتاه پوشیدم تا زانو بود (البته بقیه هم همینطور لباسهای خوب پوشیده بودن) من ردیف اول نشسته بودم و پام روی پام انداخته بودم پاهام زیبا شده بودند و تو چشم بود. چند تا صندلی اون طرفتر یه اقایی حواسش ب من بود (در عالم واقع من اون اقا دوس دارم اما حس اون ب خودم نمیدونم) حس کردم ب پاهام زیاد نگاه میکنه و حالش خوب نیست. وسط جلسه فکر کردم موهام مرتب نیست رفتم سرویس بهداشتی موهام رو پشت سرم جمع کردم و یه کت و شلوار به رنگ پیرهن قبلیم پوشیدم وقتی اومدم دیدم که آخرای جلسه هست و پک های پذیرایی بین افراد پخش شده ولی چون من نبودم ب من نداده بودن. اون اقا اومد صندلی کنارم نشست و شروع کرد با بقیه حرف زدن پک پذیراییش طوری گذاشت ک منم بخورم میخواست ی جورایی باهام حرف بزنه اما من سرم پایین بود و فقط ب صحبت ها گوش میدادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این رویا بیشتر نشان دهنده ی علاقه یا توجه اطرافیان نسبت به شما بصورت مخفیانه است ، ممکن است کسی شما را مخفیانه دوست داشته باشد !

 139. سیماسیماsays:

  ویدا خانوم خوابتو خوندم خیلی بامزه وشبیه فیلم های عاشقانه بود خیلی خندم گرفت ان شاء الله به عشقتون برسین نتونستم خودمو بگیرم ?????

 140. baraaanbaraaansays:

  سلام من خواب دیدم دارم عکس مامانمو نگاه میکنم و توو عکس خیلی خوشگلو خوشتیپ بود پالتو شال مشکی با پوتینای مشکی پاشنه بلند تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اعتقاداتتان در برخی موارد تغییر پیدا کند

 141. ماندانا .ماندانا .says:

  سلام خواب دیدم لباس سفید و دستار و چادر سفید پوشیدم و صورت زیبایی داشتم و درمکانی بودم که مردمانی بودند با لباسهای سفید که به آنها شکلات دادم و انها نیز تشکر می کردند مم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه ایده ها و نظرات جدید است

 142. سماسماsays:

  سلام من خواب ددیدم از یه شهر دیگه دارم میرم روستامونـ شب بود پسر عموم که متاهله منو رسوند وقتی رسیدم یدفه روز شد دیدم همه جمعیت روستا هستن نفهمیدم برای هیت امام حسین بود یا برای پدر بزرگم که تازه فوت کرده دیدم خالم داره گریه ی شدید میکنه و نوک موهاش طلاییه بعد منم با گریه میرم سمتش میرم بغلش کنم ناخنم گیر میکنه موهاش کشیده میشه بعد میگه موهامو کشیدی بعد اینور اونور نگاه میکنم ببینم کسی دیده خالم دورم کرد یا نه بعد دیدم کسی ندیدو بعد کنارش وایمیستم و گریه میکنم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است به مسافرت کوتاه مدتی بروید

 143. FatemeFatemesays:

  با سلام من از شوهرم جدا شدم شب خواب دیدم که دوباره دارم عروس اون میشم به آرایسگره میگفتم اوندفعه ارایشم رو تیره کرده بودی ایندفعه میخام روشن کنی گفت یه شلوار سعید باید بپوشی بعد من با خودم میگفتم که به سوهر قبلیم بگم پول ارایش رو بریزه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایده ها و نظرات جدید است

 144. AliAlisays:

  سلام من خواب دیدم که دارم کنکور میدهم و سوال ها را بلد نبودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کسب موفقیت است

 145. آیداآیداsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که با مرد بزرگ و مشهور راه میروم (در واقعیت سید علی که مقبره داره همه زیارت میکنند)واون نمیدونم در درباره لباس پوشیدن یه جوری مدل منو به همه نشون میده و همه تعجب نگاه میکنند منم تو خواب خیلی خوشحال بودم با این سید راه میرم در نیمه راه مامانم بهم کفش سفید ونو پاشنه دار داد منم پوشیدم وقتی برگشتم خونه دیدم اون مرد همراهم نیست ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شرایط و موقعیت زندگیتان تغییراتی کند

 146. ممsays:

  سلام من خواب دیدم که در مشهد هستیم و قراره که برگردیم خونه من تو فاصله ای که بابام دنبال کارهای بلیط بود رفته بودم یه مغازه و به لباساش نگاه میکردم و یه دونه انتخاب کردم .انگار روزهای قبلش هم اومده بودم و هر بار هر چی به نظرم قشنگ اومده بود خریده بودم و الان هم انقد کشتم تا از یه لباس خوشم اومد و برداشتم تا بخرمش خیلی اسرار داشتم که حتما یه چیزی بخرم مثل اینکه فقط همون مغازه بود .موقعی که داشتم دنبال لباس میگشتم خواهرم باهام بود و گفت بازم میخوای لباس برداری(یه جمله شبیه این) من چیزی نگفتم و دفعه اخری من لباسارو نگاه کردماز هیچکدوم خوشم نیومد بعد که بابام اومد معلوم شد برگشتنمون کنسل شده و مثل ابنکه بلیط گیر نیاورده و من ناراحت شدم .(انگار شب هم بود) لطفا تعبیرش رو بفرمایید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه عقاید و ایده ها و نظرات جدید در رابطه با موضوعی است

 147. نرگسنرگسsays:

  سلام خواب دیدم با شوهرم دعوام میشه و بعد مامانم اینا ماد و میگن بیا طلاق بده منم میگفتم باشه شما برید منم میام بعد میرفتم به اتاقی و دوتا پیراهن شوهرم را بر میداشتم و با خودم میبردم و مادرم میگفت ببین نمیتونه ازش دت بکشه ها رنگ پیراهن ها هم توسی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با سلام. اندیشه های درونی شما و تفکراتی که در ذهن خود پرورش می دهید معنای پنهانی این رویا است. بهتر است برای یافتن پاسخ سوالات خود به قلبتان رجوع کنید. با تشکر

 148. ZZsays:

  سلام خواب دیدم سه دست لباس نو که برام بزرگ بودن که دوتاش نقره ای بودن اون یکی سفید و مشکی که این آخری رو پوشیدم این لباسم نسبت به اون یکی ها گشادیش کمتر بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده تغییراتی در وضعیت زندگیتان باشد

 149. افسونافسونsays:

  بعد از لرگشتن از بک میهمانی نامزدم گفت که دوست نداشته به ان مهمانی بروم و شب که خوابیدم خواب دیدم که بلوز سیاه گرم بهاره یا پاییزه ای به تن دارم و نامزدم وقتی دید بلوزم مشکی است گفت افسون بلوز مشکی ات را در اور (منظورش بیان ناخوشایندیش از رنگ بلوزم بود) لطفا در تعبیر این خواب راهنمایی کنید با سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایده ها و نظرات جدید است

 150. دخترمدخترمsays:

  سلام دیشب خواب دیدم شلوارم که سفیده یکم خاکی شده و کثیف(تو خواب گفتم اره دیگ شلوار روشنو نباید واسه رفتن به مغازه که همون سرکارم هست پوشید زود کثیف میشه و مشخص) لطف میکنید تعبیرکنید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است مراقب افراددورو در اطرافتان باشید

 151. اسحاقاسحاقsays:

  سلام مادر بزرگم یکی دو شب پیش خواب دیده من تو کربلام و خیلی خوش هیکل و کمی تپل شدم و یه کت شلوار قشنگی هم پوشیده بودم و کلا تیپم دامادی شده بود. (خودم لاغرم و اون موقعی که مادربزرگم این خواب رو دیده واقعا کربلا بودم) تعبیر این خواب چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه عاقبت بخیری و سعادتمندی است

 152. بهاربهارsays:

  سلام من خواب دیدم ک درمنزل قبلی مان مانتو شلوار زیبا وتمیز ک کارمندی هست وبه رنگ قهوه ایست برتن دارم ودراینه ای تمام قد خود رانگامیکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیشتر از همه این رویا اشاره به تغییرات تازه و یا تصمیم های جدید در سال پیش رو برای شخص شما دارد

 153. آرتاآرتاsays:

  سلام خواب دیدم تمام کاپشن های دوستام کتاب درس همه چی تو خونمونه منم انگار کاپشن همکلاسی هامو پوشیده بودم خوشم اومد تعبیر چیه لطفا کامل بگین ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منتظر یک یا چند تغییر در روند زندگی خود و البته در آینده باشید !

 154. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم یه بلوز مشکی تازه توری داشتم و باد بردش تو حیاط همسایه و همسایه از حیاطش برداشت داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه آن است که راه‌های خوب و مناسبی پیش رویتان قرار خواهد گرفت

 155. طلایهطلایهsays:

  سلام وقتتون بخیر ممنون ازسایت خوبتون و وقتی که میذارید. ببخشیدمن دیشب خواب دیدم که یه پیراهن نباتی_کرم بلند پوشیدم که حلقه ای بود وپشتش تانزدیک کمرم بازبود لباسو پوشیدم ببینم تو تنم چه جوریه اینقدر تو تنم عالی بود وخوش هیکلم نشون میداد که هم خیلی ذوق زده شده بودم و نسبت به خودم حس عالی داشتم وهم اینکه اصلا دلم نمیخواست لباسو دربیارم. ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تغیر شیوه زندگی و شخصیت جدید از جمله تعابیر خوابتان است

 156. MMsays:

  سلام دخترم دوساله با یه آقا پسری دوست شده و قرار بر ازدواج دارن ولی دخترم همش میترسه که نکنه پدرش مخالفت کنه دیشب خواب دیدم که شوهرم رفته واسه دخترم لباس نامزدی خریده میشه تعبیرش بگید؟ خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوش و امیدوار کننده است

 157. عبدالکریمعبدالکریمsays:

  سلام خواب دیدم خانومم یا مادرم نمیدونم کدومشون بود بهم یه پیراهن سبز داد ممنون میشم تعبیرشوبگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است هدیه ای از کسی دریافت کنید

 158. شیماشیماsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم کلی پیراهن حریر با طرحها و رنگهای مختلف خریده و یکی هم تنشه و در حال خودنمایی کردنه و کلی هم پاپوش و جوراب نو در رنگهای مختلف میشه تعبیرش رو بگید

 159. زینبزینبsays:

  سلام خواب دیدم که تو خونمونه یه دفعه لباس مجلسی پیدا شد من خیلی خوشحال شدم گرفتم پوشیدم کامل بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منتظر یک یا چند تغییر در روند زندگی خود و البته در آینده باشید !

 160. FereshtehFereshtehsays:

  سلام خواب دیدم از باشگاه میخواستم بیام بیرون مانتو بلند مشکیم رو پوشیدم(که خیلی کشیده و خوشگل نشونم میده) و ی شال مشکیم سرم کردم که(یکم ازین برقیا توش داشت مثل جنس لمه)جلو آینه قدی باشگاه خودمو نگا کردم و مرتب کردم و بیرون رفتم خواهرمم شبیه من پوشیده بود ولی برای من خیلی زیباتر بود و جنس شال خواهرم ازین معمولیا بود عین مال من نبود(طوری که بیشتریا ب من نگا میکردن انگار من جذاب تر بودم) ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تصمیمات تازه و تغیرات جدید است

 161. حمیدهحمیدهsays:

  سلام. من و شوهرم چند ماهه به خاطر دخالت های خانواده اش جدا از هم زندگی میکنیم ولی هنوز ازش طلاق نگرفتم. دیشب خواب دیدم برگشتم خونه شوهرم ولی خونه خالی بود هیچی توش نبود. رفتم تو اتاق دیدم چندتا کارتون کوچیک بود که یکم وسیله توش بود. بعد دیدم شوهرم لباسهای خودش رو که آویزون چوب لباسی. کرده بود همشون کثیف و چرک بودن بجز دوتاش. داشتم لباسهای کثیف رو جدا میکردم که ببرم بشورم یهو خواهر شوهرم اومد گفت بده من ببرم بشورم. بهش دادم ولی تو دلم راضی نبودم این کار رو بکنه چون خیلی تو زندگیم دخالت میکرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب شما نتیجه افکار و ناراحتی های ذهنی و فکریتان است

 162. سیماسیماsays:

  سلام من خواب دیدم دارم یه ملحفه سفید بزرگ رو اتو میکشم و دوستم هم که بچه شش ماهه اش تو بغلش بود کنارم ایستاده بود و انگار این ملافه رو داشتم برای اون بچه اتو میزدم که مامانش میخواست از ملافه استفاده کنه ، اتوکشیدن که تموم شد ملافه رو تا کردم و بهش دادم وممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام لباس در خواب اشاره به استایل اجتماعی و نحوه ی حضور فرد در جامعه دارد. لازم است تا با منطق خود برای مسائل اجتماعی که شما را به چالش کشیده اند و در معرض تصمیم گیری قرار داده اند، از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید.

 163. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم برادرم یه دامن کوتاه زیبا بهم هدیه داد یه دامن کوتاه دیگم تو دستش بود انگار اونو برای خانومش خریده بود دامن من زیبا بود ولی دامنی که برای خانومش خریده بوده زیبا تر بود و من از اون بیشتر خوشم اومد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   چیزهای جدیدی در زندگیتان بدست می آورید و موجب رضایت شما میشود

 164. ElhamElhamsays:

  سلام من باردار هستم خواب دیدم یه سرهمی بچگانه بود که مادرم میگفت رنگ مشکیشو برا الهام بخریم و یه خواب دیگه دیدم یه لباس مجلسی خیلی زیبا به رنگ سبز پوشیدم و همه من را تماشا میکنن تعبیرشو با تشکر لطفا بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایده ها و نظرات جدیدی در رابطه با موضوعی است

 165. مریممریمsays:

  سلام وقت بخیر چند شب پیش خواب دیدم که یکی از لباسای مامانمو پوشیدم رفتم جلوی آینه یکم بزرگ بود ولی انگاری منم یکم چاق بودم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است برخی ایده ها و عقایدتان را تغیر دهید

 166. سهاسهاsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم یه دامن کوتاه خیلی زیبا پوشیدم ولی بیرون خونه بودم یعنی تو اجتماع خودم خجالت می کشیدم ولی کسی حواسش نبود رنگ دامن صورتی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه نظرات و تصمیمات جدید است

 167. سایهسایهsays:

  با سلام خواب دیدم با شوهرم به مغازه لباس فروشی رفتیم و شوهرم یه پیراهن کرم چهار خانه با یه شلوار کرم چهار خانه خرید و پوشید که من دوسشون نداشتم گفتم عوضش،کن ولی گفت نمیشه دیگه پولشو حساب کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اقبال به شما روی بیاورد

 168. لیلیلیلیsays:

  سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم مامانم به من میگفت میخوام برات سرهمی شیک بارنگ روشن بدوزم میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟ ممنون وسپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن شرایطی جدیدی در زندگیتان است

 169. aramaramsays:

  سلام دیشب خواب دیدم که پالتوی پاییزه کرم رنگی که در بیداری هم دارم رو نگاه می کنم(تنم نبود) چشمم به پاره گی و نخکشایی که پشتش بود افتاد. یادم افتاد که محل کارم، روی صندلی که میشینم تراشه ای هست که پالتومو خراب کرده. یادم افتاد که نخ کشای پشت مانتوی مشکیم هم وقتی نشستم روی صندلی ایجاد شده.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است چیزهای جدیدی بدست بیاورید که برایتان خوشایند باشد

 170. LLsays:

  سلام مدیر عزیز دیشب خواب دیدم با دو تا میل و کلاف کاموا به اندازه یه لباس نوزاد فقط سر انداختم. بعد پیش صاحب کارم رفتم. تو اتاقش با پسرش پشت میز کنار هم نشسته بودن. پرسیدم کامواها رو چند خریدید؟ پسرش گفت تو نباید قیمتشونو بپرسی. اومدم بیرون. یکیشون(یادم نیست پدر یا پسر) پرسید به انداره کی میخوای ببافی؟ گفتم به اندازه لباس یه بچه سر انداختم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتوان دلیل بر قاطعیت و اطمینان باشدو برای مردان دلیل بر محبت و علائق عاطفی است

 171. تبسمتبسمsays:

  با سلام...من چند وقت پیش خواب دیدم که انگار تو اتوبوس تو خیابان داشتم میرفتم بعد همینطور که میرفتم چندتا مغازه لباس فروشی که به مادرم گفتم چه لباس های شیکی...یک دفعه پسری که به من علاقه داره و من هم به ایشون علاقه دارم را دیدم که کت و شلوار شیک و تمیز پوشیده بود انگار کتش قهوه ای و شلوارش تقریبا کرمی رنگ بود یادم نیست انگار کفش هم پاش بود و همینطور که کت و شلوار پوشیده بود ایستاده بود و دستش تو جیب شلوارش بود و به من نگاه میکرد...و این را بگم که پسری منو دوست داره و منم به ایشون علاقه دارم و خانواده هامون در جریان هستن من دختر با ایمانی هستم و پسری که منو دوست داره خوب و خانواده خوب دارد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشان دهنده ناراحتی و بی‌توجهی به برخی موضوعات واقع بینانه در زندگی است

 172. LLsays:

  سلام مدیر عزیز دیشب خواب دیدم محل کارم با دوتا میل بافتنی و کلاف کاموا به اندازه یه لباس نوزاد سر انداختم. بعد به اتاق رئیس رفتم. دیدم با پسرش پشت میز کنار هم روی دو تا صندلی جدا نشستن. پسرش دست راستشو پشت صندلی پدرش گذاشته بود. از صاحب کارم پرسیدم کامواهارو چند خریدید. پسرش گفت تو نباید قیمت بپرسی. از اتاق بیرون اومدم. تو راهرو یادم نیست پدر یا پسر پرسید چقدر سر انداختی. گفتم به اندازه یه لباس نوزاد. زیاد سر ننداختم. کاموا فکر کنم سفید بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   پاسخ داده شد

 173. س.ناشناسس.ناشناسsays:

  سلام و تشکر از پاسخگوییتون خواب دیدم تو خونه ی مادریم هستم و خواهرم میخواد پولی که قرار از فروش ارث پدریم گیرمون بیاد بره ماشین گرون قیمت بخره و قرار با خاله پدریم که شوهرش یه زمانی کلاهبرداری میکرد بره خاله ی پدریم با خودش پول آورده بود و قرار بود خواهرم باهاش شریک بشه و بعدا باهاش حساب کتاب کنه این وسط از من پرسیدن تو میخوای پولتو چیکار کنی و من گفتم من الان 34سالمه و باید یه خونه داشته باشم میخوام خونه بخرم تو همین صحبتا اون یکی خاله ی پدرم که زن مومن و پرهیزکاری هستش و مادر شهیده هم بود به مامانم گفتم تو از خاله زهرا بپرس خاله زهرا هم به مامانم داشت راهنمایی میکرد در مورد ملک و املاک بابام و میگفت بازم براتون کلی ملک میمونه و نگران نباش بعد من شروع کردم به آماده شدن یه مانتو مشکی مجلسی دارم که سر آستیناش گل گلی و زیباست اونو پوشیدم بعد یه پیراهن دیگه که کوتاه بود روش پوشیدم تو خوابم خوشم نیومد که اون پیراهن کوتاه رو رو مانتوم پوشیدم (در واقعیت قرار شده از ملکهای پدریم برای فروش بزاریم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده موقعیت های جدیدی است که در زندکی برایتان ممکن است ایجاد شود و در بیانی دیگر نشان دهنده دوستانی دورویی است که در اطرافیان شما میباشد

 174. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام من خواب دیدم که زنم با این زن من هست رفته و با یکی دیگه ازدواج کرده منم چاقو برداشتم و رفتم لباس پدر زن و مادرزن و اون پسره را که با چاقو پاره میکردم این بعد رفتن تو اتاق و لباسشونا عوض میکردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده افراد دورویی است که درزندگیتان است

 175. رزرزsays:

  سلام من خواب دیدم با خانواده رفتیم یه طبیعت خیلی زیبا و کنار سبزه ها و درختا زیر انداز انداختیم و نشستیم و معلم زبانم که اقا هستن هم بودن و داشتن برامون کباب درست میکردن منم تو جنگل همینحوری قدم میزدم بعد اومدم و یه کاپشن نو و گرون قیمت قرمز تنم بود معلمم گفت چه کاپشن قشنگی پوشیدی گفتم اینو تازه خریدم ممنون و بعد دیدم داداشم یه ماشین مدل بالا قرمز خریده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 176. M SadeghiM Sadeghisays:

  با سلام و وقت بخیر. شب گذشته در خواب دیدم پراهنی به تن دارم که دکمه های زیادی داشت وهمه ی دکمه ها مرتب بسته بود. تعبیر خوابم چه می تواند باشد؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام لباس نشانه حضور اجتماعی وشخصیت اجتماعی که شناختش باعث میشه به هدفت نزدیکتر بشی

 177. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم برای جایی که مراسم ختم بود باید آماده میشدیم داشتم لباسامو می دیدم که گفتم چقدر جا کم دارم یهو یه طبقه ای رو پیدا کردم پر از لباسهای قدیمی که فک میکردم دور انداختمشون با کلی جا برای لباس تو مراسم ختم بودیم که من یه چمدان دستم بود و سعی میکردم از اون چمدان شلوار مشکی مناسبی پیدا کنم مادرم هم که فوت شده داشت بمن نگاه میکرد یه یه دفعه آهنگ حزن آلودی پخش شد و من همراه با گریه سعی در پیدا کردن شلوار مشکی داشتم ممنون میشم تعبیرشو بمن بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دعوت شما به مراسمی شادی بخش در زندگیتان است که بستگی به ظرفیت شما برای مقابله با ان دارد

 178. رهارهاsays:

  سلام دیشب خواب دیدم خیاط برام یه کت و دامن بلند آبی برام دوخته و خیلی بهم میاد یه مشکل و گرفتاری دارم اینروزا تعبیرش چیه مربوط به مشکلاتم میشه؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده افراد دورویی است که در زندگی در اطراف شما میباشد

 179. vafavafasays:

  سلام خواب دیدم لباس رنگی سبزابی پوشیدم ودستبندسبزدست کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراد دورور در زندگیتان باشید

 180. مریم حسینیمریم حسینیsays:

  سلام. خواب دیدم لباسهای رنگا رنگ مختلف امتحان میکردم میپوشیدم. همش سبک قدیم بود ولی گرانبها و شیک. ازونایی که کت و دامن کوتاه مجلسی هست.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است کمی بیشتر مراقب دوستان ریاکار و دقل باز باشید

 181. لیلیلیلیsays:

  سلام شبتون بخیر...من باردارم چن وقت پیش خواب دیدم نامزدی خواهرمه ومامانم براخواهرم لباس نامزدی شیری رنگ و واااااقعازیبادوخت وخواهرمم تنش کرد.خواهرم تو واقعیت مجرده ممنون میشم تعبیرش وبفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده بروز رفتارهای نامناسب در برخی از شرایط زندگی است.

 182. نغمهنغمهsays:

  با سلام خواب دیدم تو مرکز خریدم تو کشور ترکیه و کاپشن آبی نفتی که در واقعیت دارم تنم هست. یه اقایی می خواد کاپشن بخره و چیزی که می خواد رو پیدا نمی کنه میاد از من می پرسه به انگلیسی کاپشنت رو از کجا گرفتی و منم انگلیسی جوابش رو می دم و مارکش رو هم بهش می گم. بعد یکی از همکارام که در واقعیت خیلی با من رقابت داره و از خبر ارتقای جدیدی که قراره بگیرم ناراحت شده را دیدم که رفته بود یه کاپشن همرنگ من ولی کوتاهتر تا باسنش رو پوشیده و یه عده دیگه از همکارامون هم بودن که این اومد یه چیزی گفت که یادم نیست چی بود به همه گفت بیاین بریم و همه دنبالش راه افتادن به منم گفتن تو هم بیا منم گفتم بذارین کیفم رو بردارم میام. فقط من کیف داشتم و یه کیف خوشگل و محکم و تقریبا کوچیک مشکی بود که بردش داشتم. درش باز بود ولی چیز خاصی توش ندیدم و بعد دنبالشون راه افتادم. اون خانم جلو همه داشت می رفت و ما دنبالش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا به تنگ نظری مربوط می شود. بهتر است احساسات و هیجانات اطرافیان خود را درک کنید.

 183. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم که یه مانتو صورتی مجلسی پوشیدم و دارم به این فکر میکنم که کثیف نشه واسه قراری که دارم و اینکه داشتم به دیدن فیلمی میرفتم ولی یکی از دوستانم نظرم رو عوض کرد ولی مسئول بلیط اونجا گفت که فیلم خوبی نیست و ما داشتیم به این فکر میکردیم چجوری برگردیم که به موقع برسیم و من باز به لباسم داشتم فکر میکردم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراد ریاکار و دورو در زندگیتان باشید ممکن است دوستانی در اطرافتان در صدد ازار شما باشند

 184. بماندبماندsays:

  سلام من خواب دیدم وارد آرایشگاه شدم آرایشگر گفت لباس دربیاری تا آرایش کنم من شلوار و لباس درآوردم اصلاح صورت کردم وبعد از آن عصبی شدم شدم و فحش دادم اومدم لباس بپوشم که لکه های خونی روی لباس بود لباس پوشیدم بیرون آمدم ولی عصبانی بیرون امدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. درگیری خویشاوندی تعبیر قسمتی از این رویا محسوب می شود.

 185. محبوبهمحبوبهsays:

  سلام من خواب دیدم داشتم لباسامو با ناامیدی نگاه میکردم که یکهو مایبن یکی از اونا یک دونه کاپشن قرمز رنگ نو و خیلی قشنگ دیدم و خیلی ذوق کردم و برداشتم که بپوشمش.ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید مراقب افراد ریاکار و دغل باز در زندگیتان باشید

 186. پوریاپوریاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم مسافرت رفته بودم و در بازار مشغول خرید شلوار جین مردانه برای خودم و پسرداییم بودم و در اخر با یکی از دوستانم قهوه خوردیم تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید کمی بیشتر مراقب دوستان ریاکار و دقل باز در اطرافیانتان باشید

 187. SaraSarasays:

  سلام من همین الان بیدارشدم چندین وقته پیش یه فونی داشتیم اطرافمون خواب دیدم داخل یه جنگلیم یه مانتو مشکی از همون سایزی که تن دختر اون خانواده فوتی بود و مال اون بود میپوشم میگم اا این مانتو اندازه منه البته یکمم تنگ بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر به وجود امدن موقعیت های جدیدی در زندگیتان است که ممکن است برایتان ایجادشود

 188. هانیههانیهsays:

  سلام. وقت بخیر. من خواب دیدم یه پیراهن و شلوار سفید با گلای آبی ریز از یکی از هم دانشگاهیام گرفتم بعد رفتم مغازه که برم هم لباسمو درست کنه هم کلی خودکار و مداد که تو شون رنگ قرمز وزرد یادم مونده با مداد مغزی بگیرم حالا یه دختر همکلاسیم میگفت خیلی مداد و خودکار برداشتی بیا مداد مغزی نارنجی منو بگیر یه مقدار از خودکارا و مدادرنگیا رو بده به من ،منم قبول نمیکردم .حالا لباسمو که داده بودم به مغازه گرفتم تو مغازه لباس سبزم بود ولی من برنداشتم گفتم لباس خودمو میخوام. آوردم خونه وقتی پوشیدمش دیدم گلای صورتی داشت یه چیزایی مثل کیسه تو بلوز و چنتا هم کیسه رو شلوار داشت حالت کیسه روی لباس بود یه حالتی که لباسو زشت کرده بود من دوسش نداشتم گفتم لباس منو خراب کرده ، مادرمم همینو میگفت، میگفت زشت شده لباست.تعبیرش چی میشه باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتاند بیانگر به دست اوردن موقعیت های خوب و جدیدی در زندگی شما باشد که بر صلاح کار و نیکویی احوال شما دلالت دارد

 189. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم تو یه محلی هستم که جدید وغریب بود و داشتم میرفتم خونمون که فهمیدم همسایه روبرویی اهل ترکیه است و سه تا دختر جوون داره و بعد وقتی وارد خونمون شدم دیدم یه لباس سبز رنگ بلند تنمه که کمی حالت زنونه داره چون نقشهای گل روش داشت و کمی تعجب کردم و برگشتم پشتمو ببینم که ایا اون دخترا منو دیدن با این لباس یا نه و بعد رفتم خونه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر یک ویژگی یا صفتی است که در شما وجود داشته و در برخورد با دیگران این خصلت خودتان را بروز میدهید

 190. سیمینسیمینsays:

  سلام خواب دیدم پسری که علاقمندم بهش برام سوغاتی لباس اورده بود هم برای من اورده بود هم برای خواهرم ولی لباس من یکم برام تنگ بود ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید مراقب افراد دورو در زندگیتان باشید

 191. nasiimnasiimsays:

  سلام خسته نباشید من خواب میدیدم که همکارم پایین شلوارش و تازده بالا آستین هاشم همین طور و با وسواس زیاد مشغول شستن لباسهاش در حیاط داخل یه لگن بزرگه. و تاکید داشت کسی ام دست نزده به لباس هاش. طناب رو هم کلی شسته بود که لباس هاش رو رو بند تمیز پهن کنه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده بهبود وضعیت و شرایط زندگیتان است

 192. ساجدهساجدهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم تمام لباسامونو شستم وروی رخت آویز گزاشتم بعد متوجه شدم بارون داره میادرفتم که ببینم پنجره اتاق بازنباشه ببندمش چون همیشه پنجره اتاق رو وقتی لباس میزارم بازش میزارم بعدمتوجه شدم رخت آویزه خیلی بزرگ ترشده وشوهرم اونو بزرگ کرده وروش پرازلباسه شسته هست اماتوبالکن تعدادی لباس شوهرم روروی بنددیدیم که بارون روشون میزنه وپرازاب وخاک هستن بارونش کثیف بوده خواستم آب بگیرم روشون خاکشون بره گفتن دوباره کامل میشورم بعددیدم زن همسایم هم لباساشوشسته وروی رخت آویز کوچک ترازمن پهنن امابیشتر سوتین های همه رنگ هستن که همه رومرتب تو چندردیف چیده تعبیرش چی میشه مرسی.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دوستانی دورور است که ممکن است برای شما دردسر افرین باشند و در بیانی دیگر به تغییراتی در زندگیتان ایجادخواهد شد

 193. ناشناسناشناسsays:

  خانم خانه دارهستم، خواب دیدم داخل حمام لباسهای زیادی هست که همه رو دونه دونه با دست میشورم، ازجمله لباسهای ضخیم مثل کاپشن و.. یه تیغ هم باخودم داشتم که قراربود موهای پامو بزنم اما نزدم"

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا نشان دهنده تلاش شما برای رهایی از مشکلات است

 194. افراافراsays:

  سلام من خواب دیدم که یکی از مانتو هام رو به خواهرم قرض داده بودم و بعد از چند وقت بدون اجازه مانتو رو به اندازه ی همسرش کرده ،یعنی تغیر مدل داده و برای همسرش برداشته. و من بعد از فهمیدن ماجرا خیلی گریه کردم و ناراحتی کردم و به خواهر می گفتم من راضی نیستم و حتی یه دونه از نمازایی که با لباس من خونده قبول نیست. خواهرم و شوهر خواهرم مذهبی هستند و من خیلی خواهرم رو دوستم دارم . الان این خواب خیلی تاثیر گذاشت روم. لطفا تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر شخصیت و ویژگی های اخلاقی شمااست که ممکن است دیگران قصد سواستفاده از شماراداشته باشند

 195. هانیههانیهsays:

  با سلام من خواب دیدم که با دوستم رفتیم لباس بهریم من یدونه پیراهن سفید برداشتم..دوستم گفت شبیه اینو نگه نداری؟ گفتم نه فرق داره..اونم جوراب عمه اش رو اورده بود عوض کنه..یه جفت جوراب برداشت..ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر صلاح کار و نیگویی احوالتان است

 196. مریم وحیدیمریم وحیدیsays:

  سلام من خواب دیدم لباس شب خیلی زیبایی به رنگ صورتی به تن دارم و موهامم خیلی زیبا درست کردم دارم تو خیابون راه میرم که یهو یکی از دخترای فامیلمون منو هل داد من خوردم زمین و لباسم خامی شد موهامم بهم ریخت و مادر از این اتفاق خیلی عصبانی شدو منو ب خونه برگردونند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده بهوبد وضعیت ظاهری زندگیتان باشد

 197. کبریکبریsays:

  سلام خواب دیدم خواهر شوهرم بهم شربت سیاه داده که از اختاپوس درست شده و بین لباس لباسایه خودمو پیدا کردم ومن در واقعیت با خواهر شوهرم مشکل دارم با این دوباره خواب میبینم که لباسام رو از بین لباس پیدا میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بدگویی شما رو میکنه

 198. aramaramsays:

  سلام دیشب خواب دیدم دارم تو پیاده رو راه میرم. تو مسیر عبورم مغازه هایی بودن که سعی میکردم به ویتریناشون نگاه نکنم ولی نگام می افتاد. لباسهای تنم همگی مشکی بودند و کفش اسپرت مشکی هم پام بود. یه لحظه ایستادم و پشت سرم رو نگاه کردم . دیدم از مسیر پست چپ دختر عموم با لباسهای تماما مشکی مثل خودم ولی شیکتر داره میاد. به من نزدیک شد، منو دید و از یه مسیر دیگه رفت. وقتی من اونو نگاه میکردم فکر میکردم اون از تمیزی و سادگی لباسای من خوشش اومده و من پیش خودم خودمو تحسین میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سعی دارین خودتون رو نسبت به دیگران قدرت مند تر نشون بدین و اینرو به دیگران هم منتقل می کنید

 199. صباصباsays:

  باسلام من مجردم خواب دیدم خالم دخترخاله هام ازبازاربرام یه مانتوخریده بودن رنگش قهوه ای تیره بودمنم پوشیدم همه چیش خوب بنظرم اومدبجزرنگش قهوه ای تیره بودامایه جوری بودرنگش خوشم نیامدبه دخترخاله هام گفتم ازرنگش خوشم نیامده وازکجاخریدین بریم عوضش کنیم خالم ودختربزرگش انگارازحرفم ناراحت شدن ازقیافشون اینجورمعلوم بودو دخترخالم کوچیکه گفت باش باهم بریم تعویضش کنیم بامانتودیگه، خالم ازشهردیگه اومده بودخونمون دوتادخترداره بعدخواهربزرگمم دیدم ودختراش اوناهم نشسته بودن یکی ازخواهرزاده هام که دخترهست یه چیزی گفت بهم یادم نیست چه تعبیری داره؟

 200. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم عمه هام هستن و من دارم کمد لباسمو جمع میکنم کلی شلوار نو داشتم که استفاده نکرده بودم از اونور مادربزرگ مرحومم زنگ زده بود به خواستگار قبلی ام و میگفت تو دیگه از زندگی چی میخوای این دختر مگه چی کم گذاشته برات و اینکه دیدم عمه ام یه لباسی رو تا کرده و به شوخی بمن میگه اینو بنداز بره چند تا مجله ام داشتم که اومدم بردارم که عمه ام گفت بذار میخوام بخونمشون ممنون میشم تعبیرشو بمن بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشاندهنده تغییر شرایط و وضعیت زندگی شما باشد

 201. AliAlisays:

  سلام من شب خواب دیدم که مادرم یک لباس سیاه که روی لباسش ستاره های سفید زیبا بود به تن کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ان است که باید مراقب افراد دورو در زندگیتان باشد

 202. الناالناsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم انگار مادرم خیلی لباس مجاسی خیلی زیبا و با اینکه گرون قیمتن اما اینارو از حراجی گرفته و انگار دوست مادرم اومده بود میخواست از این لباسا ببره اما من نذاشتم و همه لباسا رو برای خودم بردم همه لباسا خیلییی زیبا و مجلسی بودن یه لباس سنگدوزی شده به رنگ قرمز صورتی سبز و چندتا رنگ دیگه ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است افرادی سعی در دخالت کردن در زندگی شخصی شمارار داشته باشند بهتر است حدود را رعایت کنید

 203. ایدا احمدیایدا احمدیsays:

  سلام شبتون بخیر! من ساعت هفت شب ب علت سر درد خوابیدم و ساعت حدودا یازده شب بیدار شدم ولی ی خواب دیده بودم! خواب دیدم رفتم خونه دوست پسرم که خیلی هم دوستش دارم ! اون میخندید و شاد بود ولی لباس سیاه و شلوار سیاه پوشیده بود ! مثل لباس های مشکی و اسپرت!از وقتیم بیدار شدم انگار دلم شور میزنه دل تنگش شدم! لطفا تعبیرشو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در مسیر اشتباهی قرار داره

 204. موسویموسویsays:

  سلام خسته نباشید... مادرم خواب دیده دختر عمه ام براش لباس سبز خریده برای مادر خودش هم خریده خیلی ازش راضی تعبیرش چیه...ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خبر خوشی برای مادرتون میرسه

 205. رویارویاsays:

  سلام من خواب دیدم که یجا دراز کشیده بودم و پدرم بالای سرم بود تمام لباساش مشکی بود و عزا دار بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشکلات مالی دارد که باعث شده از لحاظ روحی تحت فشار باشن

 206. موسویموسویsays:

  سلام خسته نباشید... خانواده ما با زن داداشم کدورتی داریم که مقصر خودش بود خودش پشیمان شده ولی به روی خودش نیاره خواب دیدم لباس سیاه پوشیده اومده خونه مون اینگار خیلی ناراحته... تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از دست شما دلخور

 207. دختر پاییزدختر پاییزsays:

  سلام مادرم خواب دید که در خیاطی هستیم و خیاط به من پیراهنی زیبا از جنس مخمل داده است و من آنرا پوشیده ام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر اتفاقات خوشایندی است که در زندگی ممکن است برایتان رخ دهد

 208. م پارسام پارساsays:

  سلام وقت به خیر خواب دیدم رفتم تو یه کوچه دم فلافلی، دو تا فلافل بخرم. دیدم یه آقا (که تو واقعیت خیلی دوسش داشتم و یک ماه پیش ازدواج کرد) با چند نفر دیگه تو مغازه بود. از دیدنم تعجب کرد. اومد جلو پیشم سلام و احوالپرسی کردیم و پول رو ازم گرفت و رفت فلافل بیاره. هر چقد منتظر موندم فلافل نیاورد واسم. چهرش خوب بود نسبتا و پیراهن مشکی پوشیده بود. آیا این خواب تعبیر داره؟ ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید کمی بیشتر مراقب دوستان دورو در اطرافتان باشید

 209. حدیثهحدیثهsays:

  سلام دیشب دوست من خواب دیده بود که من جورابشو پام کردم واون ازاین موضوع ناراحت هست که چرا من جوراب اونو پوشیدم دقیقا همون شب منم خواب دیدم که همین دوستم اومده خونه ما وا داره کت منو می پوشه وبره جایی ومن حیلی ناراحت بودم که داره لباس منو می پوشه دقیقا تو یه شب تین خوابو دوتا مون دیدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام امکان داره شخصی به شما ابراز علاقه کنه که باعث حسادت دوستتون شه و بخواد تلافی کنه

 210. MasomeMasomesays:

  سلام . یکی از بستگان ما مهمونی داره ، خواب دیدم برای این مهمونی از فروشگاه لباس گل دار خریدم . یه خانمی که نمی‌شناختم از لباسم تعریف میکرد اما خاله م میگفت قشنگ نیست این چیه . این خوابم تعبیری داره ؟ ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است موقعیت های مطلوبی در زندگی برایتان ایجادشود

 211. پروینپروینsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم یکی ازبکستان که حدودایک سالی هست ازدواج کرده ی چمدون لباس گزاشته ومیگه اینها مال عروسیم هستن که خریده بودم ی بلوزمشکی تورکه توش ی گل هایی هم داشت ومجلسی بودتقریبا دستش گرفته بودونشون میداد منم میگفتن من ی لباس اینجوری داشتم همین شکل ولی درواقعیت نه من دارم نه اون بای کلاه ازچمدونه مامانش دراوردونشونم دادبعدمیگفت باید ی ماشین بخرم میخواهم پول جمع کنم وماشین بخرم ممنون میشم تعبیرشوبگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تغییراتی در زندگی این شخص بوجود میاد منتها اکنون کمی سرگردان

 212. ملیناملیناsays:

  سلام من خواب دیدم یک وسایلامو ست کردم و رنگه طوسیم بودن یه عینک گرون قیمت آبی کم رنگ با کفش پاشنه بلند پوشیده بودم بعد با مادرم رفتیم به مراسم ختم من داخل نرفتم گوشیمو از مامانم گرفتم و مشغول شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به زودی ممکن است به مراسم شادی بخشی در زندگیتان دعوت شوید

 213. ارشارشsays:

  سلام. من پسر هستم ولی تو خواب دیدم که یه بلیز و دامن قرمز پوشیدم و خوشحال بودم و به بقیه نشون میدادم و میرقصیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شادی های کاذبی برایتان در زندگی ایجادشود

 214. هانیههانیهsays:

  با سلام خواب دیدم تو مغازه سوتین فروشی هستم..زیاد جنس نداشت و جنس ژله ای که حالت شیشه ای دارم امتحان میکردم..بعد دیدم یه دستفروش کلی پیراهن ریخته بفروشه.برای داداشم مد نظر گرفتم..رنگش سبز بود..و زیبا بودن..دیدم داداشم امد گفتم حلال زاده ای برای تو میخواستم بخرم..گفت اخه یکم ناز ان جنسشون مشخصه گفتم خیلی قشنگ ان ببین یکی اشو انتخاب کن..جنسشم خوبه.. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید کمی بیشتر مراقب افراد دورو در زندگیتان باشید و ممکن است سعی در دخالت در امورات شما را داشته باشند

 215. مهتابمهتابsays:

  سلام خواب دیدم یه دست لباس مشکی از یه پسر بچه میخواستم بخرم ولی رفتم داخل به بوتیک و یه شلوار آبی با پیراهن کرم مایل به زرد تنم کردم که پیزهنش کوتاه تر ار آنچه تصور میکردم بود ولی مامانم ایستاده بود و میخواست یه کت و تاب سفید مشکی برام بخره در همین هین اون پسر بچه ناراحت شده بود و میگفت چرا از من نخریدی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در یه جایی مرتکب اشتباه میشین

 216. NafasNafassays:

  با سلام من خواب دیدم برای شرکت در یک میهمانی میروم و در انجا وقتی میخواهم لباس ان شب را بپوشم بآ دراوردن لباسم لباسی دیگر جایگزین ان میشود و‌اجازه نمیدهد من لباس ان میهمانی را بپوشم این مار انقد ادامه داشتم تا کوهی ا لباس رو به رویم بود تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بایدمراقب دوستان درو در زندگیتان باشید

 217. خانم صخانم صsays:

  باسلام خواب دیدم لباسامو شسته بودم و روی بندرخت آویزان کرده بودم، یه چندتا پسربچه از کنارم ردمیشن، من یه پیرهن کوتاه تنم بودم ولی شلوار پام نبود و قصدداشتم شلوارمو ازروی بند بردارم بپوشم، اون پسربچه به من نگام کرد که شلوارندارم، من عصبانی شدم و بهش سنگ زدم تا دور شد و همینطور که دورمیشد نگاه میکرد، زودی شلوارمو از روی بند برداشتمو پوشیدم، ۳تا شلوار روی هم پوشیدم.. و اصلا هم اذیت کننده نبود یکیش به رنگ سبزآبی، یکی کِرِم، اونیکی یادم نیست، زنداداشم هم اونجا بود و گفت میدونم که تو پریود هستی بنابراین باشوهرت رابطه(جنسی) نداری فعلا، من هم با لبخند حرفشو تایید کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در جایی آبروتون به خطر می افته

 218. خورشید سیاوشانخورشید سیاوشانsays:

  سلام و صبح بخیر خواب دیدم خواب بارانی و مرطوب ه رفتم خیاطخانه لباسم رو که تقریبا کهنه شده بود دادم به خانم خیاط تا برام دکمه روش بدوزه دو تا دکمه دوخت یکی بزرگ مشکی رنگ دیگری کوچک ولی رنگی براق بود بعد لباسم رو تحویل گرفتم و رفتم برای خرید یک پارچه ی تور قرمز انتخاب کردم تا لباس بدوزم ولی به مرد فروشنده گفتم صبر کن تا بیشتر نگاه کنم و طرح ها و رنگ های دیگه ببینم و بعد انتخاب کنم مزسی از تعبیرخوابم توپ تاپ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به خرید خواهین رفت و خرید عید می کنین

 219. سمیه محمدیسمیه محمدیsays:

  باسلام خسته نباشین معبرگرامی...پدربنده فوت کردن ..درعالم خاب دیدم که پدربزرگم یعنی پدر بابای مرحومم درقبرستان همه بدورش جمع شده بودن ومیگفت پسرم که بابای من باشه لباس بلندمیپوسه وسرمیخوره روزمین ..بعدخاب دیدم عموم داخل خونه همه بودن اون هم گفت که داداشم لباش بلندمیپوشه وسرسرمیخوره روزمین مث عبامنظورش بودمن ناراحت شدم باصدای بلندگفتم توبیخودکردی که بابای من هیچوقت لباس بلندمیپوشید هیچوقت بابای من ازین لباسانمیپوشه دنبالم کردمنم جیغ زدم رفتم داخل آشپزخونه ...تعبیرچیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس برای پدرتون سوره ی یس بخونین

 220. سیماسیماsays:

  سلام خواب دیدم لباسای نشستمو بردم توو حیاط همسایمون که اونجا بشورم نصفشونو شستم بعد رفتم دنبال کاری وقتی برگشتم دیدم دخترهمسایه لباساشو رولباسای من گذاشته وهمونجای من شسته منم ازاینکه آب لباساش رو لباسام ریخته بدم اومد وبقیشو شستم بعد کلی ظرفو ظروف بود بادو تا دیگ بزرگ وبزرگتر که همشو زن داداشم داشت جمو جور میکرد ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید تغییراتی در زندگیتون بوجود بیارین

 221. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من تو دو تا خواب مختلف دیدم یه لباس سبز و آبی خیلی زیبایی پوشیدم تو خواب اول قرار بود برم ارایشگاه و همه بهم میگفتن یه اسفند برا خودت دود کن لباس زیبایی داری تو خواب دوم دیدم قراره برم مهمونی و یکی از انتخاب هام اون لباس بود ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیت خوبی براتون پیش میاد

 222. ZahraZahrasays:

  سلام تعبیر خواب مقنعه چروک شده تو خواب چیه سرت باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب اطرافیان خود باشید

 223. عزیزعزیزsays:

  سلام من دیشب پسرم رو که 4 سال پیش فوت کرده رو تو خواب دیدم که لباس تمیز و چهره بشاشی داشت و بهم گفت که دیگه نمیخوام 2 سال تبعیدم رو جای دیگه باشم تو عالم خواب اشاره به ایران میکرد که دوست دارم اینجا باشم ممنون از تعبیر شما 🙏

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براش سوره ی یس بخونین و بهش سر بزنین آرامش دارن و اینکه برای شما م اتفاق خوبی می افته

 224. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم شب هنگام داشتم تو حیات مدرسه دوران کودکیم فوتبال بازی میکردم و خیلی خوب عمل کردم و یه گل زدم و چنتا هم نزدم و بعد از اتمام بازی داشتند به افراد کت و شلوار نوک مدادی رنگ جایزه میدادن و بعد محمد رضا گلزار هم که یکی ازون کت شلوارا تنش بود و گفت شرکت اهدا کننده این جایزه داره به نوعی با کلک و فروختن سرمایه این مملکت این جایزه رو میده ولی این حق ماست و ما باید ازش بهره ببریم و منم دیدم خودشم از این کت شلوارا پوشیده و بعد رفتم جایزمو گرفتم و حتی یدونم اضافه گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است سرگرم های جدیدی در زندگی برایتان ایجاد خواهدشد

 225. عسکریعسکریsays:

  سلام من خواب دیدم که توی اتاق داشتم نماز میخوندم یهو خانواده پدریم که انگار مسافرت بودن از مسافرت برگشتن اما تن همشون لباس مشکی بود و من تعجب کرده بودم و گفتم که من لباس مشکی بلند ندارم اونی هم که دارم آستینش کثیفه بعدش عمه بزرگم اومد توی اتاق بهم گفت زهرا دعایی میشناسی که برای یه نفر بخونی و اون شخص بمیره برای خاله خودش میخواست من توی خواب خیلی تعجب کردم اما گفتم چون ایشون آدم خوبین حتما خالشون خیلی مریضه گفتم خودم نمیخونم اما اگر بخوای میتونم بهت بدم تعبیر خوابم چی میشه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام گرفتاری دارن و کسی خبر نداره

 226. ناشناسناشناسsays:

  با سلام خواب دیدم که خالم اینا با خانواده اومدن خونه ما 'از خونه ما هم قراره برن ی جایی دختر خالم اومد ب من گفت 'یکی از شلوارهاتو بده من بپوشم من تو ذهنم مرور میکردم که کدوم شلوارمو بهش بدم ''نمیدونم چی شده بود که شلوارش مناسب نبود'منم رفتم کمدمو باز کردم دیدم همه لباسهام به هم ریخته و من شلوار پیدا نکردم بهش بدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مسئله ای از دختر خالتون میبینین یا میفهمین که باید رازش رو نگه دارین

 227. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم یه کمد پر از لباس دارم و همینکه در کمد باز کردم چند تا تیکه لباس ریخت زمین و من خیلی عصبانی شدم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

 228. نرگسنرگسsays:

  سلام و عرض ادب خواب ديدم در حال انتخاب مانتو هستم و يك مانتو مشكي كه بهم ميومد انتخاب كردم و به تن كردم بهم خيلي ميومد و كاملا اندازه و خوش استايل بود و ادمها ازم ميپرسيدن از كجا گرفتم و تو جايي هم ديدم دارم لباس انتخاب ميكنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است موقعیت های خوبی در زندگی برایتان ایجادشود

 229. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم یه کمد پر از لباس دارم و همینکه در کمد باز کردم چند تا تیکه لباس ریخت زمین و من خیلی عصبانی شدم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به اوضاع و احوال آشفته ی شما اشاره می کنه

 230. سانازسانازsays:

  سلام خواب دیدم توحیاط خونمون همش دخترایی هستن بالباس پوفی بلند مجلسی تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید

 231. MaryammMaryammsays:

  سلام خواب دیدم معشوقم خونمونه با فامیلامون بد من یه بافت سفید خیلی خوشگل رو لباسم میپوشم ک تاحالا نداشتم واقعا قشنگ بود و من هی میگفتی خیلی قشنگه بد دیدم من دو کیف دارم که بقل تختم گذاشتم با ی شلوار لی که اونو تمیز کردم و تا کردم که بزارم تو کمد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است با ناهنجاری هایی در زندگیتان روبه روشید

 232. مریم امریم اsays:

  خواب دیدم رفتم خانه پدرم رفتم طبقه بالا خونشون دیدم که یه شخصی اومده همه لباسای کثیفشونو شسته و رو طناب انداخته بود که خوشک بشن و هوا هم افتابی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   پدرتون به شخصی کمک می کنن

 233. سیده زهراسیده زهراsays:

  سلام علیک. خسته نباشید . شب لیله الرغائب خواب دیدم یک دست مانتو شلوار کرمی پررنگ و روشن تمیز و نو به تن دارم. خط اتوی شلوار هم میدیدم. لطفا بگویید تعبییرش چیست؟ (مجرد هستم تقریبا 3 نیمه شب خوابیدم)ممنون از لطفتان و انشاءالله بلا از شما دور باشد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سسلام موقعیت های جدیدی در زندگی برایتان ایجادشود

 234. سوگلسوگلsays:

  سلام من دیشب خواب دیده بودم که یه پسری بود خوشکل بعد من تو اشپزخونه بودم نمیدونم داشتم چیکارمیکردم پسره از پنجره نگاه میکنه یه حرفی میزنه بعد من باتندی جوابشو میدم بعد اون میگه بیا تحویل بگیر اینم از نامزد ما😐 (البته بگم این حرفو به یه دختر دیگه ای گفته بودکه توحیاط نشسته بود فک کنم خواهرش بود) خلاصه با اون دختره رفتیم دوربزنیم چشم میخوره بع مغازه ای که لباس داره میرم جلوتر میبینم لباسایی اندازه نوزادای تازه بع دنیا اومده داره منم ازشون خوشم میومددستمو دراز کردم یع دامنو که خیلی ناز بود و گل گلی دراوردم خااستم پیراهن هم بخرم که اون دختری که بام بود گفت اینا برا چیته گفتم میخرم برا بچه ایندم رفتم داخل مغازه روسری های بزرگسال داشت چشم یه روسری سفید و نقش دار رو گرفت خاستم بخرمش از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است موقعیت ها و شرایط جدیدی را در زندگی کسب کنید

 235. سوسنسوسنsays:

  سلام خواب دیدم برای خربد پارچه ب بازاررفتم وازهیچ پارچه ای خوشم نیومد و رفتم تویه خیاطی که یه خانم که الان دختر همسایمون هست یه لباس مخمل قهوه ای پوشید و منم از لباسش خوشم اومد گفتم یکی مثل برای خودت برای منم بدوز ممنون میشم جواب بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شرایط زندگیتان روبه تغییراتی برود

 236. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم که ایت الله خامنه ای اسم یکی از علما را گفتن و گفتن که هرکس لباس این عالم را در خانه دارد خوب از ان مراقبت کند ومن دیدم که اون لباس تو خونه ماست یه عبا با یه پیراهن با چن تا نگین انگشرشون . رفتم تاشون کردم گذاشتم تو کشو دراور.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیتی براتون پیش میاد که باعث میشه بلحاظ اعتقادی قوی شین

 237. مهدیمهدیsays:

  مادرم خواب دیده علی ممد که عمو ی من میشه و ادم خیلی شیطان صفته دوتا پیراهن کثیف اورده داده میگه اینا رو بشور بعد مادرم چاغو برادشت که پاره کنه پیراهن ها رو یکی که یادش نمیاد کی بوده نگذاشته این کارو بکنه بعد پیراهن ها رو برداشت پرت کرد و رفت روستا مون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ازش دوری کنین و مراقب حیله هاش باشین

 238. MasiMasisays:

  سلام و عرض ادب. خواب دیدم دامن سبز پلیسه خریدم وفروشنده که میگفت من فامیل شما هستم یک جفت کتونی سیاه و سفید هم به من داد.اول کفش ها لنگه لنگه بود وقتی من اطلاع دادم لنگه کفش را درست کرد و من در کیفم گذاشتم و بیرون آمدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس موقعیت ازدواج براتون فراهم میشه

 239. پریپریsays:

  سلام من خواب دیدم دوست صمیمیم با خونوادش اومدن خونه ی ما و یه زنی که نمیشناسم هم همراهشونه و همشون سر تا پا لباسشون سیاهه و مامانش و اون خانم توی اشپزخونه ی ما هستن با مادرم و من و من انگار ناراحتم و با لحن بد حرف میزنم باشون و‌یه چیزی دارم تعریف میکنم بعد مامانم بم میگه‌که چرا اینجوری حرف‌میزنی بعد من میرم پیش‌دوستم تو اتاق و دوستم میگه اشکال نداره با مامانم راحت باش باش حرف‌بزن چند بار اینو گفت و بعد یه نقاشی وسط اتاق بود که ما نمیدونستیم از کجا اومده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جریانات تازه ای براتون در شرف وقوع

 240. ArezooArezoosays:

  سلام . روزتون به خير . خواب. ديدم تعداد زيادي دكمه لباس يادمه رنگشون هم طوسي بود روي زمين ريخته بود . فكر نميكنم براي من بود يا از لباس من افتاده بود اما توي خوابم توجهمو به خودش جلب كرده بود البته فراموش كردم كه در صدد جمع كردنشون بودم يا خير . ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید کمی بیشتر مراقب افراد دورور و زیانکار در زندگیتان باشید

 241. HHsays:

  سلام و عرض ادب من خواب دیدم ک برای یه پسر از هم دانشگاهی هام ک دوسش دارم ی لباس سورمه ای سفید میخرم ... بعد خودم تنم میکنم میبینم که خیلی به خودم میاد تعبیرش چی میشه با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس در جایی به شما توجه میکنه

 242. ززsays:

  سلام من چندین باره که خواب لباس خریدن رو دیدم خواب دیدم که انگار از یه مغازه مانتوای خریده بودم خیلی خوشم نیومد ازش می خواستم یکی دیگه اش رو بردارم دوتا مانتو دیگه دیدم خیلی خوشم اومد یکیش خاکستری بود یکی هم فک کنم یشمی بود می خواستم بپوشم ببینم بهم میاد. یا نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیت و اتفاق خوبی براتون می افته

 243. aramaramsays:

  سلام خواب دیدم یسری از لباسای پسر خالم پیش من امانت بود و بدون اینکه خودش بگه و بخواد داشتم بهش پس میدادم. یکی از لباسا سویشرت بافت نسبتا بلند بود. وقتی دادم بهش پوشید و با کفش و لباسای دیگش ست بود.خوشش اومده بود. لباساشو تو یه چوب لباسی اویزون کرده بودم. شلوار کرم هم تو اون چوب لباسی بود. یه سری از لباساش پیش من موند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به فکر کسی هستین

 244. ززsays:

  سلام من چندین باره که خواب لباس خریدن رو دیدم خواب دیدم که انگار از یه مغازه مانتوای خریده بودم خیلی خوشم نیومد ازش می خواستم یکی دیگه اش رو بردارم دوتا مانتو دیگه دیدم خیلی خوشم اومد یکیش خاکستری بود یکی هم فک کنم یشمی بود می خواستم بپوشم ببینم بهم میاد. یا نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در تصمیم هایتان مردد می شوین

 245. مهرمهرsays:

  سلام وقت شما بخیر خواب دیدم مانتو زمان دانشگامو پوشیدم مشکی ساده بود بعد دوتا از دوستام میبینن منو به چشمشون خیلی قشنگ میاد کلی تعریف میکنن که چقد بهت میاااد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراد دورو باشید

 246. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم جایی هستم در بین یه سری ادم و یه پیرهن سیاه رو خودم کشیدم ولی نپوشیدمش و از شرم رفتم جایی که بپوشمش تا در حین پوشیدن کسی بدنمو نبینه و هرکاری میکنم نمیتونم این پیراهن سیاه رو تنم کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا نشان دهنده پوشاندن مسائلی در زندگیتان است

 247. ه_فه_فsays:

  سلام مادرم دیشب این خوابو دیده: خواب دیده که رفته یه جایی مثل خوابگاهِ دانشگاه ولباساش کهنه بوده یه پسر جوون اومده بهش گفته چرالباسهای کهنه پوشیدی وبهش یه پیراهن کوتاه وخیلی زیبا داده ولی مادرم گفته این کوتاهه من لباس کوتاه نمیپوشم اون جوون یه پیراهن بلند وخیلی زیبا بهش داده گفته اینو بپوش یکی از پیراهن ها زرشکی مایل به قهوه ای بوده ولی توی خواب همش میگفته چقدر قشنگه بعد اون جوون بهش گفته این خمیردندونت خوب نیست بیامن یه چیزی بهت بدم بعد یه چیزی ریخته تو ظرف داده بهش گفته اینو استفاده کن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است تغییراتی در وضعیت زندگی شما ایجادشود

 248. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم با مادرم میخام برم جایی و بعد یک بلوز سبز بسیار خوشرنگ و زیبایی پوشیدم و از روی اون هم یک کاپشن بدون استین سبز پوشیدم و فقط یه چیز عحیبی که بود شلوار تنم شلوار جین ابی بود و از روی اون یک شلوارک سبز پوشیدم امام وقتی خودمو تو اینه دیدم خیلی خوشتیپ بنظر میومدم و موهام هم خوب بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب دوستان دورو در اطرافیانتان باشید

 249. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم میخام با مادرم برم بیرون و یک لباس سبز خیلی خوش رنگ و قشنگ پوشیدم و تو اینه خودمو دیدم که خیلی خوب بود و وضعیت موهام هم خوب بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به زندگی خود نظم دهید

 250. افسونافسونsays:

  سلام. خواب دیدم من و برادرشوهرم و خانمش رفتیم داخل یه مغازه لباس فروشی. برادر شوهرم یه لباس سیاه و شلوار گشاد سیاه انتخاب و پرو کرد ولی هردو رنگ پریده و خیلی چروک بودن. برادرشوهرم نظر من رو پرسید ولی برای اینکه دلچرکین نشه چیزی بهش نگفتم. اما خانمش تائیدش کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراد دورو و متقلب در زندگیتان باشید

 251. HanaHanasays:

  سلام خسته نباشید، خواب دیدم تولد دوست دوست پسرم هستش بعد تولدش رو توی خونه مادربزرگ من میخواستن بگیرن تمامی اعضای خانواده من برای ایشون کادو گرفته بودن و ولی من برای ایشون کادو نگرفته بودم بلکه برای دوستپرسم کادو گرفته بودم (و اینکه در حقیقت من دوستشونو تا حالا از نزدیک ندیدم) دیدم که در بالکن باز بود و از داخلش دوستپرسم با دو دختر داخل اومدن که من و دیدن جا خوردن کنار هم نشستیم گفتم اینا کین گفت به خدا مهمونن و... و اینکه دوستش روبه روی ما نشسته بود و تمام مدت با حالتی مرموذانه و کنجکاو به ما نگاه میکرد بعد بردمش تو اتاق و بهش یک لباس کادو دادم گفتم کادوی تولدته پوشید گفت گشاده برام و اصلا تو تنش قشنگ نبود و گفت خوب نیست اصلا ولی اشکال نداره لباس ست باهم دیگه می‌خریم گفتم ست گفت آره بعد فک کنم میخواستم لباس و به دوستش کادو بدم که احساس می‌کردم خوشحال میشه و اینکه بعدش توی همون اتاق من گوشت سگ پخته با نون خوردم و خیلیم خوشمزه بود میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مال حرام وارد زندگی شما شود

 252. aasays:

  سلام. دیشب در قسمتی از خوابم دیدم که خاله بزرگم مشغول دوخت سه تا بلوز زنانه گشاد آستین بلند جلو دکمه دار برای من بود. بلوزها هر کدوم از طرف یکی از سه تا خاله هام دوخته و دور یقه تا پایین دسته های لباس، با نخ یه رنگ، گل دوزی شده بودن و من زیاد خوشم نمیومد. این سه تا بلوز قرار بود به عنوان پاتختی خودم هدیه داده بشه. بعد خودمو با دایی کوچکم در پیاده رو دیدم. انگار روز پا تختی خودم بود ولی منزل خودمون نبودم. وقتی از مقابل در مجتمع عبور میکردیم در ورودی خود به خود باز شد. داخل ساختمان شدم.دیوار ورودی راهرو گچاش مرتب نبود. خونمون طبقه دوم بود و آسانسور بالا نرفت. من دنبال راهی بودم که با آسانسور بالا برم که در گوشه ای ایستادم. دختر عموهام از راه رسیدم و یکی از اونا لباس گیپور قرمز بدون آستر از رو پوشیده بود. وقتی به من رسید لباس رو در آورد و به عنوان هدیه پاتختی داد. انگار برای من مریده بود و فقط پوشیده بود که به خودم بده. از طرفه مادرش پارچه توری با آستر زرد آورده بود. همه کادویی لباس آورده بودن. بعد همه رفتیم یه طرف روی زمین نشستیم. خبری از داماد نبود و اون در تصورم بود. دختر عموم می گفت که اینجا محل رفت و آمد عمومه و بریم خونتون. من هم مشغول خوردن پفک بودم و از خوردنش لذت میبردم. آقای ناشناس نسبتاجوان و چاق هم اونجا نشسته بود و فقط همراه بود..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به وضعیت آشفته و بدون برنامه ای که در آن قرار دارد اشاره داره اوضاع را تغییر دهید

 253. موناموناsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم تا با مامانم منو میبره خیاطی البته وقتی رسیدیم خونه خیاط من تعجب کردم چون نمیدونستم اون خانم خیاط هست در واقع در واقعیت هم خیاط نبود، مامانم دوتا پارچه بهم داد یکیش قرمز و یکی دیگه زرد من میخواستم لباس محلی درست کنم من زرد را انتخاب کردم و یه لحظه خودم را توی اون لباس زرد دیدم، بعدش خیاط به شیوه خودش شروع کرد اندازه زدن من احساس کردم زیاد توی کارش حرفه ای نیست به همین خاطر بهش تأکید کردم که کار خوب میخوام بعدش یهو انگار یه لباس محلی با پارچه مجلل به رنگ سبز آبی تنم رفت خیلی قشنگ بود ولی یادم نمیاد مال خودم بود یا مال خیاطی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شادی براتون پیش خواهد آمد

 254. shaylinshaylinsays:

  سلام وقت شما بخیر من خواب دیدم که گویا راهی سفری هستم و منتظر اتوبوس هستیم و داخل ساکم همه لباس هام خیس هستن تا زمانی که اتوبوس بیاد از اقای اجازه میگیرم و نمیدونم داخل مغازش بود که لباس هام رو آویزون میکنه تا خشک بشن و بنظر میرسه که اون آقا معتاد هست و دنبال مواد و نمیدونم چرا فکر میکنه من داخل کیفم مواد دارم و من نمیدونم چرا ولی فکر میکنم یه مقداری داخل کیفم مواد داشتم و توی خواب همش اون اقا سعی میکرد یجوری ازم بگیره و اخرسر من لباس هام رو گرفتم تا ببرم جای دیگه پهن کنم و یه پلاستیک پره بادوم هم داشتم که یه مشت برا خودم برداشتم و بقیشو دادم به اون اقا و انگاری داخل اون بادوم ها هم مواد قاطی بود:/

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس تغییرات مثبتی براتون پیش میاد

 255. تنهاتنهاsays:

  سلام من خواب دیدم که میخوام با دختر خاله هام برم بیرون ولی مانتو تنم ندارم دختر خالم یه مانتو میده به من که بپوشم یه مانتو سفید بود اما وقتی پوشیدمش دیگه شبیه اون مانتو نبود شبیه لباس ملکه ها شد پارچش عوض شده بود و دنباله دار شده بود دنبالشم بلند بود و رنگشم بازم سفید بود ولی رگه های طلایی رنگ هم داشت زرقو برق دار شده بود ،تو خواب که پوشیدمش احساس میکردم که خیلی وزن سنگینی داره و رو تنم احساس سنگینی میکردم و ولی یواش یواش سنگینیش برام عادی شد خیلیم دوس داشتم اون لباسرو تو خواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است موقعیت های جدیدی در زندگی برایتان ایجادشود که بستگی به شما دارد که چگونه برخورد کنید

 256. آهو راضیآهو راضیsays:

  سلام خواب دیدم تو خونه مادربزرگم پر گل های قشنگ من رفتم تو اتاق زن عموم دیدم دکمه مانتو م که سرمه ای بود افتاد زمین بر داشتم ش زن عموم هم انگار که حسودیش باشه مانتو مشکی پوشید و خودش تو آینه دید‌. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده افراد دوروریی است که در اطرافتان هستند

 257. نیلونیلوsays:

  سلام. خواب دیدم مادرم داره لباس میشوره بعد من رفتم و برگشتم دیدم هنوز تموم نشده کمکش دوتا لباس رو آبکشی کردم اونم بااصرار.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراد ریاکار باشید

 258. نیلونیلوsays:

  سلام. خواب دیدم مادرم داره لباس میشوره بعد من رفتم و برگشتم دیدم هنوز تموم نشده کمکش دوتا لباس رو آبکشی کردم اونم بااصرار.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب دوستان دو رو باشید

 259. ساراساراsays:

  سلام. پدر من چند سالی هست که فوت شده. دیشب خواب دیدم لباسهای کثیف من و مادرم را جمع کرد برد انداخت داخل ماشین لباسشویی تا بشورتشون. تو خواب از حرکت پدرم خیلی تعجب کرده بودم😂

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنید از گناه کردن پرهیز کنید

 260. الالsays:

  سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم عروس و مادرش لباس قرمز میبافتن و خیلی گشاد بود و حتی خودشونوم دوسش نداشتن و هی مینداختنش یه کناز باز برمیداشتن ممنون میشم تعبیرشو لطف کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس شخص وسواسی در اطرافتون هست

 261. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم که لباس قرمز محلی پوشیده بودم و تنها رفتم بیرون دنبال مادرم مادرم کنار خیابون بود و خواهر کوچيکترم داشت مورچه می گرفت و ول می کرد بهش گفتم نکن گازت میگیره و توجهی نمی کرد مورچه مشکی و خیلی درشت بودند مادرم جلو تر حرکت میکرد انگار منو تحویل نمی گرفت برگشتم خونه بابام بهم گفت که یه مردی از من خوشش میاد توی واقعیت هم ایشون رو میشناسن به همین خاطر بهم گفتن که نرم بیرون .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام افکار مزاحم رو از خودتون دور کنین و مراقب رفتارتون باشین تا سو برداشت ازشون نشه

 262. ناديا باقريناديا باقريsays:

  سلام من خواب ديدم كه به يك پسر مجرد كه در بيداري ميشناسمش دو تا تيشرت كادو دادم احساس ميكردم در خواب با او ازدواج كردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده افراد دو رو در زندگیتان است

 263. Niloofar abiNiloofar abisays:

  سلام ممنون از تعبیرتون، من دیدم لباس خیلی شیک و زیبای سفید رنگ پوشیدم و تو مهمونی روی مبل نشستم لابلای هر مبل پرده بود که به پیشنها من بود. روبه روی من یه پیرمرد نشسته پامو رو هم میندازم طوری که رونم از زیر دیده میشه و بدون هیچ تماسی از اون پیرمرد ارضا میشم. چند دست از لباسامو که خیلی دوسشون داشتم به آشناها امانت میدم بعدا اوناهم پس نمیدن یا پاره است. توی محل کارم خیلی ناراحت بودم میگفتم من که خوب نمیشناختمشون چرا دادم و مدیرمون که عوض شده یه نفر دیگه رو بجای من آورده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده صلاح کار و نیکی احوالات شما است

 264. ا لا لsays:

  سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم عروس و مادرش لباس قرمز میبافتن و خیلی گشاد بود و حتی خودشونوم دوسش نداشتن و هی مینداختنش یه کناز باز برمیداشتن ممنون میشم تعبیرشو لطف کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر نشاط و شادی است

 265. ناديا باقريناديا باقريsays:

  دختر خالم خواب ديده كه من از كانادا براي خودم و اطرافيام يه عالمه لباس اوردم بعد لباسم و پوشيدم و شوهرم به من يه عالمه تيكه م متلك انداخته كه تازه به دوران رسيدن )در حال حاطر شوهرم در واقهيت داره از من طلاق ميگيره)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب افراد دورو در زندگیتان باشید

 266. سیماسیماsays:

  سلام خواب دیدم خونه ی پدرومادرم همسایه هاش اومدن دربیشون پسرعموم هم بود کمی چاقتر شده بود ولباس سیاه تنش بود وناراحتم بود ولی من دلیل سیاه پوشیدن وناراحتیشو نمیدونستم انگار کسی ازش مرده بود ولی من نمیدونستم کیه، وتنها سیاه پوش توو اتاق بود دم در پذیرایی هم درسه قسمت کنارهم خاک ریخته شده بود هرقسمت به اندازه ی یک کف دست میشد که توو دلم گفتم ای کاش اینارو جمع میکردن مهمانام اومدن دم درم خاکیه ممنون از تعبیرشما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگرانی و مشکلی دارن

 267. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم کسی به من دوتا مانتو داد یکی مشکی و یکی سفید. سفید رو خودم برداشتم و مشکی رو دارم خواهرم. این رو هم‌بگم که من مجردم و خواهرم متاهل

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراددرور باشید

 268. نرگسنرگسsays:

  سلام. خواب دیدم زندایی ام موهایش را رنگ کرده و بعد از چند دقیقه خاله ام هم گفت من هم مویم را رنگ کردم و روسریش را برداشت که موهایش که خیلی بلند و رنگ شده بود نظر من را جلب کرده. بعد یهو برگشتم دیدم زندایی ام لباس کهنه و لک دار بچه اش را تن بچه ام کرده و من با تعجب و نارحتی میگفتم چرا این لباس رو به بچه من پوشونده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین و ختم انعام داشته باشین

 269. ساراساراsays:

  سلام . من یه اقایی رو دوست دارم . دیشب خواب دیدم که اون اقا مغازه لباس فروشی داره و من سه چهار تا پیراهن زنانه از ایشون خریدم تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام احساس خوبی بخاطر این شخص بهتون دست میده

 270. آرامآرامsays:

  با سلام ، مادرم در خواب دیدند که برای من لباسی زیبا (بلوز و دامن نخی به رنگ صورتی با طرح گلدار ریز )به همراه روسری به همان رنگ خریدند و آن ها را پوشیده بودم و قدم بلندتر و ظاهرم بسیار مناسب و خوشایند بود . و در خواب با خودشان می گفتند که این کاش برای آن دخترم هم(ازدواج کرده اند) این لباس را می خریدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق خوبی براتون می افته

 271. مبینامبیناsays:

  درود بر شما خواب دیدم خانوادگی داخل یک زمین فوتبال خیلی خیلی بزرگ هستیم و یه کیسه پول رو که دورش پرچم ایران بود رو مثل اینکه تمام سرمایه مون بود رو گذاشتیم داخل یه چاله و پر از خاکش کردیم و چند نفر اومدن و داشتن زمین رو تخریب میکردن و قسمت هایی از زمین مثل یه سن مجهز داشت میچرخید و بالاخره که وایساد و دیگه متحرک نبود چند نفر که قیافه هاشون مثل سگ بود و زبونشون دراز بود و کاملا شبیه سگ بودن رو دیدم که دارن همونجایی که ما چال کردیم پول هارو میکنن و وقتی ما برگشتیم فقط یه کیسه ی پلاستیکی داخل خاک بود که کشیدیمش بیرون (فقط برای من عجیب این بود که سکه های طلا رو داخل پرچم ایران گذاشتیم و پلاستیک مانند بیرون آوردیم) تعبیرش چیه؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است سرگرمی های جدیدی در زندگی برایتان ایجادشود

 272. شیدا خیاطیشیدا خیاطیsays:

  باسلام و تشکر از تعبیر خواب . خواب دیدم در محل کارم هستم و گویی برای برپایی جشنی آماده میشویم.آقایان همکار مشغول پوشیدن لباس هستند.یکی از آقایون که در رابطه عاطفی بامن هستند و الان نزدیک به ۳ ماه هست که بدلایلی از هم فاصله گرفتیم،مشغول پوشیدن پیراهن سفید زنانه بودند که شبیه لباس عروس بود.من با تعجب نگاهشون کردم ،بهم گفتن که:حالا من باید این لباسو بپوشم.ممنونم از تعبیرتون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراد دورور در زندگیتان باشید

 273. شیدا خیاطیشیدا خیاطیsays:

  باسلام و تشکر از تعبیر خواب من با پسری دررابطه عاطفی بودم که نزدیک سه ماه هست از هم فاصله گرفتیم .خواب دیدم پدر مرحومم نشسته اند و ایشون اومده بودند پیش پدرم و در خواب احساسم این بود که خیلی وقته همدیگرو میشناسند و باهم کار میکنند،ایشون موقع رفتن از پیش پدرم دوسه تا از پیراهن های مردانه خودشون رو در اونجا گذاشتند بمونه ،و پدرم بمن گفتن که پیراهن های ایشون رو ببرم برای شستشو.ممنونم از تعبیر شما .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی خود سعی کنید با اطرافیان مهربانتر باشید

 274. معصومه نصیریمعصومه نصیریsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم تو خیابون کنار دستفروش دنبال لباس مشکیم اونم البته همش لباس مشکی چپیه داشت برای محرم میخواستم بخرم اما هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم بعد رفتم تو ی مغازه ای ی پیراهن خیلییی زیبا دیدم برای مهمونی هرکاری کردم فرشنده نداد بهم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب رفتار خود باشید

 275. نفیسهنفیسهsays:

  سلام و درود. سال نو مبارک. ببخشید من یک خانم متاهل هستم. خواب دیدم از جایی که نمی‌دانم ،لباس بلند پالتو مانندی در خانه مادرم برای من رسیده بود... مانتویی بود که از فرش دستباف خیلی زیبایی درست شده بود.. من جلوی آینه ایستادم و مانتو پالتویی را تنم کردم... پشت آن تماما فرش دستباف بسیار زیبا بود وقتی آن را تن کردم احساس ابهت و لذت کردم.. بسیار برازنده ام بود... تعبیرش چیست استاد... ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تغییراتی مهم در زندگی برایتان ایجادخواهدشد

 276. HadieHadiesays:

  سلام من خواب دیدم خواهرم بهم میگه با مادرم رفته بازار و بروی هردومون دوتا شلوار راحتی گرفته

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از دیدن افرادی خوشحال میشین

 277. سودهسودهsays:

  سلام. خواب دیدم تو جمع خانواده هستم. میخواستم شلواری که باهاش میرم بیرون رو از تنم دربیارم. فک میکردم زیر اون شلوار, شلوار زیر پوشیدم. ولی وقتی شلوارمو در آوردم زیرش هیچی نبود و پاهام از زیر دامن زانو به پایین پیدا شد و من جلوی برادرم خیلی خجالت کشیدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراد دورو در زندگیتان باشید

 278. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من مجردم و خواب دیدم کسی که قبلا به خواستگاری من اومده به خونه ما اومدن و پدرم از ایشون خیلی خوششون اومد و بعنوان عیدی به ایشون یه پیراهن قرمز خیلی خوشرنگ دادن و ایشونم خیلی خوششون اومده بود منم ایشون رو بوسیدم همینطور برادرم کلی لباس دستشون بود و بمن تبریک گفتن ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

 279. شادی زمانیشادی زمانیsays:

  سلام خسته نباشید من زن متاهل هستم خواب دیدم تو ی خونه ای هستم ب غیر من دو تا دخترغریبه هم هس باهاشون میحرفم که انگار سالهاس میشناسمشون سه تامونم لباس هندی پوشیدیم که شال لباس من سیاهه و کوچیکه و یه تیکه اش هم پاره شده و البته شال از جنس تور هستش میبینم شال خیلی کوچیکه بهشون میگم شال من کوچیکه میگن بیا شال تازه بردار که اونجا از خواب بیدار میشم

 280. لیلالیلاsays:

  باسلام، من خواب دیدم دکمه لباس پسرم کنده شده و من دارم دکمشو میدوزم، ممنونم تعبیر فرمایید.

 281. زهرازهراsays:

  سلام.خواب دیدم در دانشگاه هستم و میخوام مدرکمو بگیرم و پسر خاله مو اونجا دیدم .اونم میخواست مدرکشو بگیره.تو دستش یه کیسه که لباساشو داخلش گذاشته بود تو دستم کیسه ای بود و لباسامو داخلش گذاشته بودم بعد اومد لباسشو بهم داد و داخل یه کیسه گذاشتم.بعد دوستم رو دیدم گفت که دوستمو میشناسه .وبعدش رفتم خونه دیدم که کارت سوختش و کارت ملیش و کارتای دیگهش پیش من مونده و لباسامون که داخل پلاستیک بودن پیشش موندن.دختر مجرد

 282. آیلاآیلاsays:

  باسلام،خواب دیدم که تو راه دانشگاهم و امتحان دارم نزدیک دانشگاه راننده ایستاد و یه خانومی سوار کرد دیدم معلم زبان سال سوممه،وقتی نشست نخواسته بلند گفتم خانوم جی جی(jj)همه بد نگام کردن و صدای پچ پچ دو دخترشنیدم که میکفتن با این دختره نباید بگردیم،تو خواب حس کردم خیلی خودشون میگیرن و کلاس میذارن،یهو خودم تو یه کوچه نا آشنا دیدم داشتم راه میرفتم توش که دیدم جلو یه خیاطی ایستادم،رفتم داخل و لباساش نگاه میکردم که یه خانومی اومد باروی باز خیلی شبیه معلم ریاضی سال سومم بود گفت بلاخره اومدی خیلی منتظرت بود،برات لباس دوختم ببین خوشت میاد؟لباس اورد و دیدم جنسش از حریره ولی کمی زبره و رنگشم مثل گوجه کالی بود که داشت قرمز میشد(خیلی بد رنگ بود) همین جور که داشتم لباس نگاه میکردم یهو گرفت به اتو داغ ولباس مچاله شد کفت عیب نداره،یکی دیگه میارم،دومی قرمز خوش رنگی بود جنسشم حریر ولی نرم بود،ازش تشکر کردم که یهو یکی از اون دوتا دخترا اومد تو وگفت تو اینجایی کلی دنبالت کشتیم الان امتحان شروع میشه باهاش رفتم و به اون دوتا پیوستم خیلی تو راه نگران بودن و میگفتن خدا کنه به موقع برسیم وقتی رسیدیم هنوز امتحان شروع نشده بود

 283. ایلنازایلنازsays:

  من خواب دیدم که یک آقا داره به همه مانتو میده .من هم گفتم از اون مانتوها به من هم بده و اون آقا به من یک مانتو طوسی رنگ داد که قسمتی از روی سینه مانتو پاره شده بود و مرد با کمی خنده بهم گفت ((میخواستم بپوشم ولی چون من چاق هستم و مانتو سایز ش برام کوچیک بود پاره شد )) و مانتو را به من داد من هم با کمی نارضایتی مانتو را گرفتم و پارگی رو دوختم و اون را پوشیدم و به مادرم اینها نشون دادم

 284. م. پارسام. پارساsays:

  سلام وقت به خیر خواب دیدم رفتم یه جایی مثل خوابگاه دانشجویی. لباسهای بیرونم رو درآوردم و لباس راحتی پوشیدم. وقتی خواستم برگردم خواستم لباس بپوشم دیدم مانتوم نیست. هر چی گشتم ندیدمش. توی اتاقی که بودم تعداد بسیار زیادی مانتو روی چوب لباسی ها بود. همه رو گشتم ولی مانتوی من توشون نبود. از دوستام که تو اتاق بودن سوال کردم کسی خبر نداشت. آخرش پیداش نکردم و بیدار شدم. ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید.

 285. SevnaSevnasays:

  سلام نماز روزه ها تون قبول باشه.من خواب دیدم که مقنعه سرمه و رفتم از یه مغازه ای خرید کنم و یکی از دوستام که خیلی دوسش دارم و ایشون منو دوس دارن اونجان و اونجا کار میکنن بعد برای شوخی چن بار مقنعه منو از عقب گره زده من بازش کردم بعد تو خواب میخندیدم و می گفتم که الان اتو مقنعه خراب میشه ....

 286. Varia755Varia755says:

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما معبرگرامی این خواب خالم دیده که به یک مهمونی یا عروسی دعوت شده همراه با مادرم ولی هردومانتوهای کهنه به تن کردند تو اون مجلس.لطفا تعبیرش کنید سپاس از شما

 287. شادیشادیsays:

  سلام وقت بخیر ممنونم ازسایت خوبتون ،دیشب خواب دیدم که شلوار شوهرم ازقسمت پشتی سوخته ،ممنون میشم زودی جوابم روبدین

 288. mohammademohammadesays:

  سلام من خواب دیدم ک میخواستم برم به کارخونه ی همسایهمون و در مورد کار باهاش صحبت کنم وی لباس سفید وروی اون کت زرد روشن وخیلی خوشگل وجذاب ک حس خوبی بهم میداد ونو هم بود به تن کرده بودم