تعبیر خواب کتک زدن با کمربند

toptoop.irتعبیر خواب کتک زدن با کمربند

اگر کسی در خواب ببیند که در حال کتک زدن فرد دیگری با کمربند است و این کار را با خشونت زیادی انجام میدهد نشان از مصیبت و رنج و اندوه میباشد همانطور که میدانید ابن سیرین تازیانه و زدن و ضربه زدن و بطور کلی تنبیه فرد دیگری را در اکثر موارد نشان از غم و اندوه میداند این مورد و این موضوع دو صورت دارد و اگر کسی در خواب بببنید که در حال کتک خوردن با کمربند می باشد و این عمل با شدت صورت می پذیرد به نشان و تعبیر خبری بد و ناگوار میباشد پس در اکثر مورادی که معبران بزرگ درباره تازیانه خوردن و در دو صورت کتک خوردن و کتک زدن تعابیر خود را به ثبت رسانیده اند غم اندوه خبرناگوار و را دلیل خواب می بینند با این حال اگر دقت داشته باشید تعداد بسیاری از خواب ها قرینه میباشند ولی در چنین مواردی هم مانند تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن بار منفی بیشتر به چشم میخورد مورد سوم اینکه اگر کسی در خواب ببینید که فردی در حال کتک زدن فرد دیگری از اعضای خانواده ی خودش میباشد و او مانع از این کار میشود و سعی بر جدایی این درگیری دارد نشان از حل شدن مشکلات بطور زود رس و آنی میباشد و پایان یافتن رنج و غم را دلیل بر خواب ببینید

تهیه و تنظیم : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...