تعبیر خواب کتک زدن با کمربند

toptoop.irتعبیر خواب کتک زدن با کمربند

اگر کسی در خواب ببیند که در حال کتک زدن فرد دیگری با کمربند است و این کار را با خشونت زیادی انجام میدهد نشان از مصیبت و رنج و اندوه میباشد همانطور که میدانید ابن سیرین تازیانه و زدن و ضربه زدن و بطور کلی تنبیه فرد دیگری را در اکثر موارد نشان از غم و اندوه میداند این مورد و این موضوع دو صورت دارد و اگر کسی در خواب بببنید که در حال کتک خوردن با کمربند می باشد و این عمل با شدت صورت می پذیرد به نشان و تعبیر خبری بد و ناگوار میباشد پس در اکثر مورادی که معبران بزرگ درباره تازیانه خوردن و در دو صورت کتک خوردن و کتک زدن تعابیر خود را به ثبت رسانیده اند غم اندوه خبرناگوار و را دلیل خواب می بینند با این حال اگر دقت داشته باشید تعداد بسیاری از خواب ها قرینه میباشند ولی در چنین مواردی هم مانند تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن بار منفی بیشتر به چشم میخورد مورد سوم اینکه اگر کسی در خواب ببینید که فردی در حال کتک زدن فرد دیگری از اعضای خانواده ی خودش میباشد و او مانع از این کار میشود و سعی بر جدایی این درگیری دارد نشان از حل شدن مشکلات بطور زود رس و آنی میباشد و پایان یافتن رنج و غم را دلیل بر خواب ببینید

تهیه و تنظیم : توپ تاپ

1 نظر

  1. زهرازهراsays:

    سلام خواب دیدم برادرم کمربند بسته بود،، بعد ی نگاه بهش انداخت،، گفت اینه که تو برام خریده بودی،، منم تعجب کردم که کمربندی رو که سالها پیش براش خریدم با اینکه وضع مالی خوبی داره ولی همون رو استفاده میکنه

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      به نشانه ی تغییر و تحولات مثبت و خوبی است که بزودی در زندگی برادرتان رخ می دهد