تعبیر خواب زدن دختر بچه

درباره موضوع امروز سوالات فراونی شده بود تعبیر خواب کتک زدن دختر بچه چی؟خواب دیدم دختر بچه ای که او نمی شناختم و تا به حال ندیده بودمش را حسابی کتک می زدم دختر بچه بشدت گریه و زاری میکرد و من توجهی نمیدادم و او را سخت تنبیه میکردم علت اینکه چه را با او چنین رفتاری را داشتم نمیدانم در حین کتک زدن ناگهان با وحشت از خواب پریدم ایا این خواب تعبیری دارد؟

Dream interpretation by beating baby girl

تعبیر خواب زدن دختر بچه از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی دختر خردسالی را با تازیانه (اینجا به معنای شلاق چوب دستی ترکه کمربند و ...) دلیل بر اینکه دیگران به واسطه نیش و کنایه های او سخت برنجند

تعبیر خواب تنبیه و کتک زدن دختر بچه از دیدگاه ادوارد: اگر کسی خواب ببینید دختر بچه ای را که از همسایه باشد و یا با او آشنا باشد مثلا او را بشناسد قبلا دیده باشد و ...کتک می زند دلیل بر اینکه مال حرامی بدستش رسیده است

ابراهیم کرمانی گوید: کتک زدن دختر نوزاد و یا کودک دلیل بر آن باشد که مال و یا کسب و کار حرام از طریق خانواده ی آن طفل یا کودک بدست کسی که خواب دیده برسد

اگر بر پشت خود زخم بیند و نداند چه کسی او را زد، چنانکه پاره پاره گردید، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند. اگر بیند کسی او را به چوب زد، دلیل که غمگین و مستمند شود به سبب مردی بددین و منافق. اگر بیند محتسب او را برد و بزد، دلیل که او را سلطان شغلی دهد و کارش نکو گردد. اگر بیند که کسی او کلوخی زد، دلیل که او را منفعتی حاصل شود. اگر مشت زد، دلیل که به قدر آن وی را رنج رسد از زننده. اگر بیند کسی او را طپانچه زد، دلیل است که از کسی سخنی زشت شنود و آبروی او برود. جابرمغربی گوید: اگر بیند که یکی وی را بزد و نداند برای چه زد، دلیل است که مال یابد و جامه نو پوشد و بهتر آن بود که زننده نشناسد و به وقت زدن دست و پای بسته بود. اگر بیند که یکی وی را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصی معروف است، دلیل است که از او چیزی بدو رسد و بیننده را نیک نباشد. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که مرده ئی او را می زد، دلیل است که از سفر منفعت یابد و یا چیزی که از دستش رفته باز به دستش آید. اگر بنید که او مرده بود و او را می زدند، دلیل که او را در دین قوت بود و بعضی از معبران گویند: وامش گذارده شود. اگر بیند که مرده می زد و از آن زدن راضی بود، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک بود.

شیخ طوسی میگوید تاویل و معنی کتک زدن بچه ها (کودکان) معنا و مفهوم خوبی ندارد اگر کسی خواب ببینید جمعی از کودکان (دختر یا پسر) را بخاطر کار بدی که مرتکب شده اند میزند نشانه مشکلات و گرفتاری های انبوده از قبیل بیماری درد رنج و ... میباشد

حضرت امام جعفر صادق فرماید: کتک زدن (در اینجا منظور برای دختر بچه است) در خواب بر شش وجه بود. اول: شفاعت. دوم: مجادله. سوم: روشن شدن کار مشکل. چهارم: سفر. پنجم: شرف و بزرگی. ششم: مال حرام.
 
1ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانة آن است که با دوستان گرفتار مشکلی اجتماعی خواهید شد . که یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید کرد یا روابط خود را با دوستان قطع می کنید .

2ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست که تلاش می کنید دیگران را از گمراهی و پستی نجات دهید .

رای دیدن مطالب با تصاویر جدیدتر روی لینک های زیر کلیک کنید

کتک زدن

تعبیر خواب کتک زدن با کمربند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...