متن های انگلیسی تبریک تولد به همراه ترجمه ی فارسی

اینبار در این بخش از سایت توپ تاپ گلچینی از بهترین و زیباترین متن های تبریک تولد به زبان انگلیسی را همراه با ترجمه دقیق فارسی تهیه دیده ایم ؛ که حتما میتواند در جشن تولد دوستان ، اعضای خانواده و عزیزانتان یک سورپرایز ویژه باشد ، جملات کوتاه تولدت مبارک انگلیسی از جذابیت و زیبایی خاصی برخوردار هستند و بارها از این نمونه مطلب ها در شبکه های اجتماعی دیده اید ، ولی در این پست شاهد جمله های متنوع هستید که حتما انتخاب خوب و مناسبی برای تبریک تولد محسوب می شود.


Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!

زندگیت رو به با تعداد خنده هایت محاسبه کن نه با تعداد اشک هایت. سال های عمرت را با تعداد دوستانت بشمار نه با تعداد سال ها. تولدت مبارک!


Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.

تولدت مبارک! امیدوارم تمام آرزو ها و رویاهای تولدت به واقعیت تبدیل شوند.


A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!

یک آرزو برای روز تولد تو این که به همه آن چیز هایی که می خواهی برسی، به دنبال هر چیزی می گردی آن را پیدا کنی، هر آن چه می خواهی در روز تولدت برآورده شود. تولدت مبارک!


This birthday, I wish you abundant happiness and love. Hope all your dreams turn into reality.

در این تولد، من برای تو شادی و عشق فراوان آرزو می کنم. امیدوارم همه رویاهات به واقعیت تبدیل شود


Count not the candles…see the lights they give

شمع هایت را نشمار، به روشنی که ایجاد می کنند نگاه کن


Wishing you a wonderful time ahead. Happy birthday.

آرزو می کنم زمان های فوق العاده ای پیش رو داشته باشی. تولدت مبارک!


Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come.

گذشته رو فراموش کن، در آینده به جلو نگاه کن، برای همه چیز های خوبی که قرار است به وقع بپیوندد


Birthdays are a new start and a fresh beginning

تولد ها آغازی جدید و شروعی نو هستند.


Be happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you!

خوشحال باش! امروز روزی است که تو به دنیا آورده شدی تا با خودت برکت و الهامی بخشی برای افرادی که در اطرافت هستند به همراه بیاوری


You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, happy birthday!

تو امروز پیر تر از دیروز هستی اما از فردا جوان تری، تولدت مبارک!


Forget about the past, you can’t change it. Forget about the future, you can’t predict it. Happy birthday!

گذشته را فراموش کن، تو نمی توانی آن را تغییر دهی. آینده را فراموش کن، تو نمی توانی آن را پیش بینی کنی. تولدت مبارک!


On your birthday, I thought of giving you the cutest gift in the world. But then I realized that is not possible, because you yourself are the cutest gift in the world

در روز تولدت من فکر می کردم که جذاب ترین هدیه در جهان را به تو بدهم اما متوجه شدم که این کار غیر ممکن است. چرا که تو خودت جذاب ترین هدیه در دنیایی!


Happy birthday to someone who is forever young

تبریک تولد به کسی که تا همیشه جوان است


It is birthday time again and you are a whole year older now. I am just kidding. Happy birthday!

دوباره زمان تولد فرا رسید و تو یک سال کامل پیر تر شدی! شوخی کردم. تولدت مبارک


Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday

امیدوارم روز تو پر از شادی و سال تو پر از لذت و سرور باشد. تولدت مبارک


Sending you smiles for every moment of your special day

برای تو لبخند در هر لحظه از این روز خاص را می فرستم


Hope your special day brings you all that your heart desires!

امیدوارم روز خاص تو همه آن چیز هایی که شایسته قلب تو هستند را به ارمغان بیاورد


On your birthday, we wish for you that whatever you want most in life it comes to you just the way you imagined it or better. Happy birthday!

در روز تولد تو ما برای تو آرزو می کنیم تا هر چه که بیشتر در زندگی آن را می خواهی به همان راهی که می خواهی و آن را تصور می کنی و با بهتر از آن اتفاق بیفتند


Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever. Happy birthday!

برای تو آرزوی روزی زیبا با سلامی و شادی همیشگی را آرزو می کنیم. تولدت مبارک!


I may not be by your side celebrating your special day with you, but I want you to know that I’m thinking of you and wishing you a wonderful birthday.

ممکنه نتونم توی جشن تو در این روز خاص در کنارت باشم اما می خواهم بدانی که به تو فکر می کنم و برای تو تولد فوق العاده ای رو آرزومندم


Many years ago on this day, God decided to send an angel to earth. Happy birthday my sweet angel!

سال ها قبل در این روز خداوند تصمیم گرفت تا فرشته ای رو به زمین بفرستند. تولدت مبارک فرشته شیرین من!


Happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new

تولدت مبارک از طرف یک دوست خوب و واقعی، از طرف یک دوست قدیمی و تازه


A simple celebration, a gathering of friends; here wishing you great happiness and a joy that never ends

یک جشن ساده، جمع شدن دوستان در کنار هم، برای آرزو کردن شادی هایی بزرگ و لذت های تمام نشدنی برای تو


Happy birthday to one of my best friends. Here’s to another year of laughing at our own jokes and keeping each other sane! Love you and happy birthday!

تبریک تولد به یکی از بهترین دوستان من. اینجا سالی دیگری برای خندیدن به جک ها خودمون و سالم نگه داشتن همدیگر در پیش است. دوستت دارم و تولدت مبارک


You look younger than ever! Happy birthday!

تو جوان تر از همیشه به نظر میایی! تولدت مبارک


Words alone are not enough to express how happy I am you are celebrating another year of your life! My wish for you on your birthday is that you are, and will always be, happy and healthy. Don’t ever change! Happy birthday my dear.

کلمه ها به تنهایی جهت بیان میزان خوشحالی من برای جشن گرفتن یک سال دیگر از زندگی تو کافی نیستند. آرزو من برای تولدت همین چیزی است که تو هستی و خواهی بود، شاد و سلامت. هرگز عوض نشو! تولدت مبارک عزیز من


I can’t believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It’s my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. I can’t wait to celebrate with you!

نمی توانم باور کنم تا این اندازه خوش شانس هستم که دوستی شبیه تو پیدا کردم.  تو هر روز زندگی من رو خاص کردی. این هدف من است که روز تولد تو رو تبدیل به خاص ترین روز بکنم. نمی تونم برای جشن گرفتن این روز با تو صبر کنم!


Your birthday is the perfect opportunity to show you how much I care and how grateful I am to have you in my life. Happy birthday!

تولد تو یک فرصت کامل است برای نشان دادن میزان اهمیتی است که من برای تو قائل هستم و نشان می دهد که چقدر خوشحالم از این که در زندگی من هستی. تولدت مبارک!


Friends are always close at heart. I’m so glad we are friends.

دوستان همیشه قلب هایشان به هم نزدیک است. من خیلی خوشحالم که دوست تو هستم


May this birthday be just the beginning of a year filled with happy memories and wonderful moments.

امیدوارم روز تولد تو آغازی برای سالی پر از خاطره های شاد و لحظات فوق العاده باشد.


On this special day, I just want to say, “Have a marvelous day!

در این روز خاص، من فقط میخواهم بگویم "روز بی نظیری داشته باشی"


You may grow a year old every year, but I hope your spirit remains youthful!

شما ممکن است هر سال یک سال پیرت شوید اما من امیدوارم روح تو جوان بماند.


Happy Birthday to my favorite person, dearest friend, closest companion, and love of my life!

تبریک تولد به شخص مورد علاقه من، عزیز ترین دوستم، نزدیک ترین همدم من و عشق زندگیم!


Today is a gift of life, today it’s your birthday.

امروز هدیه زندگی است، امروز تولد تو است.


Age does not matter, you can party as much as you want.

سن اهمیتی ندارد تو می توانی هر چقدر که می خواهی جشن بگیری


Because you’re you, I’m celebrating today! Happy birthday!

من امروز را جشن می گیرم زیرا تو خودت هستی! تولدت مبارک!


No need to count your years, we all know you’re one year older than last year!!!

نیازی نیست سال های عمرت را بشماری، ما همه می دانیم تو یک سال پیرتر از سال قبل شده ای!!!


Here’s to another year full of experiences, joy, happiness, surprises and good luck. Have a smashing day!

الان یک سال دیگر پر از تجربه، لذت، خوشحالی، هیجان و خوش شانسی وجود دارد. روز بی نظیری داشته باشید.


May your birthday be as awesome as you are.

امیدوارم روز تولدت مثل خودت عالی باشد


May this day bring to you all things that make you smile.

امیدوارم این روز برای تو همه آن چیز هایی که لبخند به لب تو می آورد به همراه داشته باشد.


May the moments of today become beautiful memories for tomorrow.

امیدوارم لحظات امروز تبدیل به خاطره هایی زیبا برای فردا شود.


May your Birthday be filled with so many laughs that I can hear them through all the distance between us.

امیدوارم تولدت پر از خنده باشد و من بتوانم صدای خنده هایت را از میان فاصله ای که بین ما وجود دارد بشنوم


My biggest Birthday wish for you is that you should stay the way you are.

بزرگ ترین آرزوی تولد من برای تو این است که تو باید در مسیری که در آن قرار داری باقی بمانی


Not just a year older, but a year better! Happy birthday!

نه فقط یک سال پیرتر بلکه یک سال جوان تر! تولدت مبارک


The best part about your Birthday is that we always end up getting good food and great cake.

بهترین قسمت تولد تو این است که همیشه در آخر غذای خود و کیک فوق العاده ای نصیب ما می شود


The first thing that came to my mind this morning was that today is your Birthday.

اولین چیزی که امروز صبح به دهن من رسید این بود که امروز تولد تو است.


There isn’t a sweeter person than you Here’s to the best day of your year.

فردی شیرین تر از تو وجود ندارد. امروز بهترین روز سال برای تو است.


Today is not just the end of another year, it’s the beginning of a new one.

امروز تنها پایان یک سال دیگر نیست، این شروع یک سال تازه است.


Whatever your dreams, whether big or small, may this year be the year in which you have them all fulfilled.

هر چیزی که در رویاهایت داری، مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچک، آرزو می کنم این سال سالی باشد که همه آن ها اتفاق بیفتند.


Yesterday is history, tomorrow is a mystery but today is a gift, that’s why it’s called a present. Enjoy your day!

دیروز به تاریخ پیوست، فردا یک راز است اما امروز یک هدیه است و به همین دلیل آن را حال حاضر می نامند. از روزت لذت ببر


Your birthday only comes around once a year, so let’s make today a day to remember.

تولد تو فقط یک بار در سال اتفاق می افتد پس اجازه بده این روز برای تو خاطره انگیز شود


You mean the world to me. Happy Birthday!

تو برای من به معنی همه دنیایی. تولدت مبارک!


You’re not getting older, just more distinguished.

تو یک سال پیرتر نشدی فقط خاص تر و متمایزتر شده ای


A very Happy Birthday to a person who is good-looking, intelligent and someone who reminds of myself!

تبریک تولد فراوان به کسی که زیبا، با هوش است و کسی که من رو به یاد خودم می آورد.


Don’t worry sister, you’re not getting older you are getting more like mom.

نگران نباش خواهرم، تو پیرتر نشدی تو بیشتر شبیه مادر شده ای


I may have forgotten your birthday, but I didn’t forget about you!

من ممکنه تولدت رو فراموش کنم اما تو رو فراموش نمی کنم


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...