متن انگلیسی تبریک تولد به برادر + ترجمه

دوستان عزیز مطلبی که در این بخش شاهد هستید ، با موضوع : متن انگلیسی تبریک تولد به برادر + ترجمه ، ارسال شده است ، در این قسمت جملات کوتاه و زیبای انگلیسی برای تبریک تولد به برادر ، همراه با ترجمه ی فارسی تهیه شده است.

*******************

Your birth is the sweetest excuse to feel sorry for the sufferings of my life. To live more romantically in these difficult times. Your birthday is the ascension of my hands, when I thank you for your birthday with love and affection, that you are by my side. Dear brother, happy birthday to me.

تولد تو شیرین ترین بهانه ای هست که می توان با آن به در و رنج های زندگی ام دل بست

در میان این روزگار سخت عاشقانه تر زندگی کرد.

میلاد تو معراج دستانم است

وقتی که دلبرانه و عاشقانه تولد تو را شکر می گویم که کنارم هستی.

برادر عزیزتر از جانم تولدت مبارک

" " " " "

I have known since you were a child that one day you will become someone for yourself, not a president or a minister or an ambassador or a billionaire! Rather, he is a clean, noble, loving boy whom I can always trust and rely on. Happy birthday to the most important and dearest brother in the world.

من از وقتی که بچه سال بودی می‌ دانستم که روزی می آید که برای خودت  کسی می شوی ، نه رئیس جمهور و وزیر و سفیر و نه میلیاردر!

بلکه پسری پاک، نجیب، دوست داشتنی که همیشه می‌ توانم از حمایت‌هایش مطمئن باشم و او را تکیه گاه خود کنم.

تولدت مبارک مهمترین و عزیزترین برادر دنیا

" " " " "

Last night, for your birthday, I put a basket full of stars, I dug a piece of the moon and a beautiful lotus branch is born in you, and I smile at you from the bottom of my heart. "Happy birthday, my dear brother.

دیشب برای روز تولدت

یک سبد پر ستاره چیده ام

تکه ای ازماه را کنده ام

و یک شاخه نیلوفر زیبا

تو متولد می شوی

و من برایت لبخند از ته دل می زنم

” تولدت مبارک داداشی جانم ”

" " " " "

My good and kind brother, you have been my best friend and mentor all my life. From the moment I opened my eyes, you always tried to bring laughter to my lips under various pretexts. You took care of me every moment of my childhood. You have been, are and will be the hero of my life. I have learned a lot from you. Happy Birthday.

   برادر دوست داشتنی و خوب و مهربانم

    تو بهترین دوست و رفیق و مربی من در تمام دوران زندگی ام بوده ای

    از همان لحظه ای که چشم هایم را باز کردم

    همیشه سعی کردی به بهانه های مختلف خنده به لب هایم بیاوری

    هر لحظه دد کودکی ام مراقبم بودی.

ناجی ام بودی.

    تو قهرمان زندگی ام بودی ، هستی و خواهی بود

    من فراوان از تو آموخته ام و یاد گرفته ام

    تولدت مبارک نازنینم

" " " " "

Happy Birthday! Today I want you to know that I am always thinking of you and I ask God to grant you a long and peaceful life. I hope you find happiness in your life.

تولدت مبارک عزیزم !

امروز و این ساعت می خواهم این را بدانب  که همیشه به فکرت هستم و از یادم نخواهی رفت.

و از خدا می خواهم و تقاضا دارم  یک زندگی طولانی و آرام به تو عطا کند.

امیدوارم خوشبختی را در زندگی ات پیدا بکنی عشقم.

" " " " "

Birthday Wishes for Brother: Brothers are the best friend from family and a lifetime companion to grow up together. They shared lots of childhood memories and take care of each other in every situation to face what life throws towards them. You shouldn’t leave any stone unturned to make your brother happy and show your care to him whatever he is your younger or elder brother. You may like a special day to show your gratitude and love to your brother such as his birthday. So, you can choose some best Birthday Wishes for Brother from this post and here are also available inspiring and funny birthday messages for brother. Let’s make a visit to get the most fantastic birthday wishes and messages for brother to share with him on his very special birthday

آرزوهای روز تولد به برادر: برادرها بهترین دوستان در خانواده و همراهان خوب دوران کودکی هستند. آنها خاطرات کودکی زیادی دارند و همیشه در زندگی مراقب اطرافیان هستند. شما در روز تولد تولد برادرتان نباید حتی از کوچکترین چیزی که باعث خوشحالی او می شود، غافل شوید. مهم نیست برادرتان بزرگ یا کوچکتر از شما باشد توصیه می شود توجه خود را نسبت به او نشان دهید. شما شاید دوست دارید در یک روز خاص مانند روز تولد عشق و تقدیر خود را به برادرتان نشان دهید. بنابراین می توانید از این متن تعدادی از بهترین آرزوهای روز تولد را انتخاب کنید. همچنین در این متن تبریک های روز تولد بامزه و الهام بخش برای برادران موجود است. بیایید خارق العاده ترین آرزوها و پیام های روز تولد را در این روز خاص با برادران به اشتراک بگذاریم.

*******************

Birthday Wishes for Brother

May your life be filled with sweet moments, happy smiles and blissful memories. May this day give you a new beginning in life. Happy birthday dear brother

آرزوهای روز تولد برای برادر

زندگی تو پر از لحظات شیرین باشد، لبخند های شاد و خاطرات سعادتمند. شاید این روز شروع جدیدی در زندگی باشد. روز تولدت مبارک برادر عزیز.

*******************

You know what, I feel so proud to have a brother like you. You are my best friend. On this special day, I want to say to you, Happy birthday brother

می دانی چه احساسی دارم، من از داشتن برادری مثل تو احساس غرور می کنم. تو بهترین دوست من هستی. در این روز خاص من می خواهم به تو بگویم تولدت مبارک برادر

*******************

May this bring you all the happiness that you have been searching for all your life. Happy birthday to you, brother. Enjoy this day to the fullest

باشد که این روز تمام شادی هایی که در زندگی به دنبالش می گردی را برایت به ارمغان بیاورد. تولدت مبارک برادر. از این روز نهایت لذت را ببر.

*******************

May all your dreams come true and May God crown you with all the success in life. Wishing you many returns of this day. Happy birthday

تمام رویاهایت به واقعیت بپیوندد و خدا تو را با تمام موفقیت های زندگیت به مقام پادشاهی برساند. تولدت مبارک لذت تمام را از ایت روز ببر.

*******************

When I need a good friend, I get you. You are shielded in all my troubles. Thanks for being such a caring brother. I love you so much and wish you a joyful day

وقتی من به یک دوست خوب نیاز دارم تو را می یابم. تو سپردار من در تمام مشکلات هستی. متشکرم که این قدر محافظ من بوده ای. خیلی دوستت دارم و برایت یک روز لذت بخش را آرزو می کنم.

*******************

I think you are the world's best brother. You are an awesome friend, guide and teacher in my life. Thanks for being a wonderful brother. On this special day, I wish “Happy Birthday” and God bless you

من فکر می کنم تو بهترین برادر جهان است. تو یک دوست، راهنما و آموزگار فوق العاده ای در زندگی من هستی. خیلی ممنون به خاطر  شگفت انگیز بودنت. در این روز خاص من آرزو میکنم روز تولدت مبارک باشد و خدا تو را بیامرزد.

*******************

My dear brother, I wish you a very happy and joyful year ahead. May God's love and care for you, as you did for me. May you live a long and beautiful life. Happy Birthday

برادر عزیزم، من برایت سال لذت بخش و شادی را آرزو می کنم. خدا پشت و پناه تو باشد چنان که تو مراقب من هستی. امیدوارم زندگی زیبا و طولانی داشته باشیو تولدت مبارک

*******************

Happy Birthday! Today, I want you to know that you are always in my thoughts. I pray to God that he grants you a long and peaceful life. May you find happiness in life

تولدت مبارک! امروز، من می خواهم بدانی تو همیشه در افکار من هستی. دعا می کنم خدا زندگی زیبا و آرامش بخشی را برایت فراهم کند. امیدوارم شادی را در زندگیت پیدا کنی.

*******************

May God showers you with love from the heavens above and decorate your life with the colors of a rainbow. Happy birthday dear brother

خدا تو را سرشار از عشق بهشتی و زندگیت را مزین به رنگ ها و رنگین کمین ها کند. روز تولدت مبارک برادر عزیز!

*******************

Happy birthday to the most amazing brother ever. May all your dreams in life come true. I wish you a joyful day full of love, smiles, and chocolates

تولدت شگفت انگیزترین برادرم مبارک. امیدوارم تمام رویاهایت در زندگی به واقعیت برسد. برایت یک روز پر از شادی و عشق، لبخند و آبنبات آرزو می کنم.

*******************

The warmest wishes on your special day, bro! The moments that we shared are so precious to me. I hope we will have lots of them in the future as well

گرم ترین آرزوها برای تو در این روز خاص، برادر! اوقاتی ما باهم سپری کردیم برای من خیلی با ارزش است. امیدوارم رد آینده نیز روز های مشترک زیادی داشته باشیم!

*******************

Happy birthday, dear brother! May this year bring the most wonderful things into your life, you truly deserve it

تولدت مبارک، برادر عزیز! امیدوارم این سال فوق العاده ترین چیز ها در زندگی برایت به ارمغان آورد. تو واقعا لایق آن هستی!

*******************

Bro, you are not just my life’s support, but also my life’s pride. If you hadn’t been there for me all these years, I would have crumbled from inside. Happy birthday

برادر، تو نه تنها پشتیبان من در زندگی هستی بلکه افتخار زندگی من هم می باشی. اگر تو در تمام این سال ها نبودی، من از درون به هم میریختم.

*******************

I consider myself a very lucky person because I found a best friend in my brother. You are a true inspiration to me, happy birthday

من گمان می کنم که فرد خوش شانسی در زندگی هستم چون بهترین دوست من برادرم است. تو الهام بخش واقعی برای من هستی. تولدت مبارک.

*******************

As you get ready to face yet another birthday, remember that this is our time to party! Can’t wait to get out tonight and celebrate

همانطور که آماده می شوی تا با روز تولد دیگری رو به رو شوی به یاد داشته این روز زمان جشن گرفتن ماست! بی صبرانه منتظر امشب و جشن و پارتی هستم!

*******************

Dear brother, you have always been a true friend to me. I hope this will never change. Wishing you all the best on your special day

برادر عزیز، تو همیشه واقعی ترین دوست برای من بوده ای. امیدوارم هرگز این دوستی تغییر نکند. آرزو بهترین ها برای تو در این روز خاص.

*******************

It’s a great blessing to have such a loving and caring brother like you. I love you and wish you a brilliant birthday

داشتن برادری با محبت و پشتیبان مثل تو نعمت بزرگی است. من دوستت دارم و آرزو میکنم روز تولد باشکوهی داشته باشی!

*******************

It’s been a great journey of growing old together. Nothing gives me more pleasure than watching you grow up to be a handsome man. Happy birthday

در یک سفر طولانی با هم بزرگ شدیم. هیچ چیزی مانند تماشای بزرگ شدنت و خوشتیپ شدنت به من لذت بیشتری نمی دهد. تولدت مبارک!

*******************

May the love and affection we share as brothers only grow stronger by the years. Wishing you an unforgettable birthday celebration this year

امیدوارم عشق و مهربانی مشترک ما به عنوان برادر با گذر سالها قوی تر و مستحکم تر شود. برایت آرزو جشن تولدی غیر قابل فراموش شدنی آرزو میکنم.

*******************

May you get all the things that your heart desires. May you be blessed with wisdom, love, and success. Happy birthday brother

امیدوارم تمام آنچه را که قلبت سزاوار آن هست دریافت کنی. باشد که از خرد، عشق، موفقیت برکت بگیری. تولدت مبارک برادر!

*******************

May you find peace and happiness in everything that you do. May your life become a garden of flowers! Happy birthday to you

امیدوارم تو آرامش و شادی در هر چیزی که انجام میدهی پیدا کنی. باشد که زندگین به یک باغ پر از گل تبدیل شود! تولدت مبارک!

*******************

May your journey towards adulthood become a euphoric experience filled with love and happiness. I wish you all the glory on this day! Happy birthday

امیدوارم مسافرت دوران بزرگسالی تو یک تجربه سرخوشانه مملوء از شادی و عشق باشد. من برایت آرزوی تمام شکوه و عزت را در این روز برایت دارم. تولدت مبارک!

*******************

Happy birthday to the person I grew up with. Thank you for making my childhood sweet and memorable. Wish you all the best dear brother

روز تولدت کسی که من با او بزرگ شده ام مبارک باشد. متشکرم که دوران کودکی من را شیرین و خاطره انگیز ساخته ای. تمام بهترین ها برایت آرزو دارم برادر عزیزم!

*******************

Wishing you a very joyful day. May all your problems vanish just a cloud of smoke in the wind. Happy birthday to the loveliest and most adorable brother in the world

برایت روز لذت بخشی را آرزو می کنم. امیدوارم تمام مشکلاتت مانند ابری از مه در باد ناپدید شود. روز تولدت مبارک دوست داشتنی ترین و شایسته ترین برادر جهان!

*******************

No one is more caring and protective in the world as my brother. I feel so lucky for having you in my life. happy birthday to you

هیچ مانند برادرم مراقب و پشتیبان من در این جهان نبوده است. من خیلی خوش شانس هستم که در زندگیم تو را دارم. روز تولدت مبارک!

*******************

More than a brother, I found a true friend in you. You have always protected me from the sorrows and shielded me in troubles. Happy birthday

بیشتر از یک برادر، تو یک دوست واقعی هستی. من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی دارم. روز تولدت مبارک!

*******************

I feel proud and lucky because I have a brother like you. You should be a role model for every brother in the world. happy birthday

من احساس غرور و خوش شانسی می کنم که تو برادری مثل تو دارم. تو باید برای تمام برادر های جهان الگو باشی. تولدت مبارک!

*******************

Happy Birthday to my special brother! Your presence in my life makes it much more joyful and colorful! Wishing you all the most precious things that life can bring

تولدت مبارک برادر بی همتای من! حضور تو زندگی من را لذت بخش و رنگین کرده است.  تمام چیز های با ارزش را که زندگی می تواند به ارمغان بیاورد برایت آرزو می کنم!

*******************

You are the one person that I don’t have to explain my craziness to and the one person whose craziness I can’t explain. And that’s great. Happy Birthday

تو تنها کسی هستی که من لازم نمی بینم دیوانگی های خود را به او شرح دهم. و تنها کسی هستی که نمی توانم دیوانگی هایش را بیان کنم. و این عالی است. تولدت مبارک.

*******************

I don’t like to be too sentimental, but today is your birthday and you have always been my rock that I can lean on when I need advice. Happy birthday and many more to come

من دوست ندارم زیاد احساساتی باشم، اما امروز روز تولد توست و تو همیشه شانس من بوده ای و می توانم هر وقت به نصیحت های تو احتیاج داشتم به تو تکیه کنم. تولدت مبارک

*******************

You are the most amazing and inspiring person that I have ever met. Thank you for your guidance and support in my life. Have a joyful and unforgettable day

تو شگفت انگیز ترین و الهام بخش ترین فرد هستی که من تا حالا ملاقات کرده ام. بابت راهنمایی ها و حمایت هایت در زندگیم متشکرم. روز لذت بخش و غیر قابل فراموش شدنی داشته باشد.

*******************

Your Birthday reminds me of all the fantastic memories that we’ve shared in our lives. Let’s go down the memory lane and celebrate those awesome moments on this special day. Happy Birthday brother

روز تولد تو تمام خاطرات خارق العاده ای را  که در زندگی با هم داشتیم برایم یادآوری می کند. بیا از این خاطرات بیرون بیاییم و آن روزهای شگفت انگیز را در این روز بخصوص جشن بگیریم. تولدت مبارک برادر!

*******************

I never had to look for someone who could inspire me in doing something big. Because I always had you as my role model in life. Happy birthday

من هرگز نیازی به پیدا کردن فردی الهام دهنده برای انجام کار های بزرگ در زندگیم نداشته ام. زیرا من همیشه تو را  به عنوان الگو در زندگیم داشتم . تولدت مبارک!

*******************

Because of you, I am who I am today. Without your support & guidance, I’d never been able to make it halfway through. Happy birthday brother

به خاطر وجود تو من کسی هستم که هم اکنون هستم. بدون حمایت و راهنمایی تو من هرگز نمی توانستم به نیمه راه هم برسم. تولدت مبارک برادر!

*******************

When I’m with you, I feel like I have gone back to my sweet childhood once again. You make me feel like I’m aging backward. Happy birthday dear brother

وقتی من با تو هستم، احساس می کنم یک بار دیگر به دوران شیرین کودکی بازگشته ام. تو باعث می شی احساس کنم به سمت گذشته پا به سن می گذارم. تولدت مبارک برادر عزیز!

*******************

I wish for you that next year, there will be more successful in your life that there are stars in the sky. Happy birthday to you! Have a blast on this day

آرزو می کنم در این سال موفقیت های بیشتری در زندگی نصیبت شود. و آسمان زندگیت پر ستاره باشد. تولدت مبارک! این روز خاص را بترکانیم!

*******************

My childhood was awesome because of you. Only you could bring tears in my eyes & make me smile at the same time. Happy birthday brother

دوران کودکی من با وجود تو شگفت انگیز بود. فقط تو می توانی در آن واحد هم چشمانم را اشک آلود و هم لبخند به لبم بیاوری. تولدت مبارک برادر!

*******************

I am so thankful to God for giving me a brother like you. I wish I could go back to childhood once again and play hide and seek with you! Happy birthday

از خدا سپاسگزارم که برادری مثل تو را به من داده است. آرزو می کنم یکبار دیگر به دوران کودکی برگردم و با تو قائم باشک بازی کنم! تولدت مبارک!

*******************

God made you a brother to me, but you chose to be a mentor for me. And I want you to know that you were great at being both. Happy birthday

خدا تو را برادر من کرد اما تو معلم من شدی. و من می خواهم تو بدانی که در هر دو مورد عالی هستی. تولدت مبارک!


دیگر مطالب پیشنهادی :

مجموعه متن زیبای انگلیسی در مورد برادر با ترجمه ی فارسی

متن های انگلیسی تبریک تولد به همراه ترجمه ی فارسی

متن تشکر بابت تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه

متن در مورد دوست داشتن برادر + عکس نوشته (2)

گلچین شعرهای زیبا برای تولد برادرهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...