تعبیر خواب ترسیدن از شخصی

شاید برای یکبار هم که شده باشد در خواب یا حتی در حالت نیمه هوشیار احساس کرده باشید از کسی یا شخصی می ترسید و شدت ترس در حدی است که تصویر میکنید در حالت مرگ یا خفگی هستید در این زمینه بهتر است بدانید اشخاص زیادی بوده اند که نزد پزشکان مختلف این مشکل خود را مطرح کرده باشند و از آن گلایات بسیاری داشته اند اما واقعا تعبیر چنین رویایی چیست؟ ایا دیدن چنین خواب های ترسناک و دلهره آوری میتواند در زندگی واقعی تاثیراتی منفی داشته باشد خالد اصفهانی معبر توانای ایرانی پاسخ داده اند چنان چه شخصی خواب ببیند از شخصی می ترسد که او را نمی شناسد بیانگر این است که بصورت تدریجی دردها و غم هایش برطرف می شود ایشان نوشته اند حدود 60 درصد از کسانی که این رویا را تجربه میکنند انسان های تقریبا بی انگیزه و یا افسرده هستند و حتما مشکلاتی را در زمینه های روحی و مادی دارند اما جای نگرانی ندارد چرا که با دیدن این خواب میتوانند به این موضوع امیدوار باشند که ایام خوشحال کننده و همراه با امیدی در انتظار آن هاست مشروط بر آنکه عجول نباشند از خداوند فاصله نگیرند و در دین و ایمانشان سستی نباشد، همچنین علی مدنی میگوید تعبیر خواب ترسیدن از شخصی که آن را بشناسینم و بدانیم یکی از بستگان ماست بیانگر رسیدن ضرر و یا خسارت از طرف دوستان و اشنایان است ضررها و خساراتی که البته در روحیه ما تاثیر منفی میگذارند و باعث می شوند تا در ادامه ی زندگی بی امید بی انگیزه و بی هدف باشیم و مدام در گذشته ی خود و در رفتار و اعمالی که قبلا به اشتباه انجام داده ایم غرق شویم و به سبب آن نتوانیم برای دراز مدت و آینده تصمیم گیری درست داشته باشیم
تعبیر خواب ترسیدن از کسی به روایت علامه طباطبایی: چنان چه برای ما آن فرد بیگانه باشد خیر و خوب است و به معنای رسیدن به مراد دل و زدوده شدن غم ها و رنج ها در ادامه ی زندگی است و اگر از بستگان ما باشد به علامت این است که در کارهای خود موفق  می شویم اما این خوشحالی و این لذت را دیگران که اکثرا آشنا هستند از ما سلب میکنند و با زدن صحبت های مهمل و بیهوده این شادی را به غم تبدیل میکنند
سوال : من در حالت خواب و بیدار بودم که دیدم یه نفر رو سرش انگار یه پارچه ی سفید کشیده بود از رو به روی من در حال رد شدن بود بعد من دستانم به همدیگر قفل شد دهانم بسته شده بود و قدرت فریاد زدن نداشتم و فکر میکردم تا لحظاتی دیگر قرار است بمیرم و بدنم حسابی عرق کرده بود تعبیرش چی میشه؟
پاسخ: چون شما این شخص را فقط به صورت یک جسم دیده اید و چهره ای را مشاهده نکرده اید خوب است و به علامت براروده شدن برخی از حاجات شماست

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. درسادرساsays:

    سلام من خواب دیدم که بادوستان برای تفریح درجنگلی رفته ایم توی رودخونه کم ابی راه میرفتیم سنمون مال الان نبودبزرگ شده بودیم دیدم ادمای دورواطرافم به شکل زامبی شده اندودارن به سمت من ودوستانم میان یکی ازدوستام زودترفرارکردومن ودوست دیگم پشت سرش شروع به دویدن کردیم دوستم که جلوبودروی یک تنه درخت بزرگی که خشک بودویک سرش پایین وسردیگش بالای تپه افتاده بود وایستادودستشوبه سمتم درازکردومنم دستمودادم بهش ورفتیم سردرخت وایستادیم بعدیک زامبی خیلی بزرگ اندازه غول افتاددنبالمون من ویکی ازدوستانم به سمت رودخانه حرکت کردیم امادوست دیگرم نیومدمن ودوستم روی یک تیکه ازپوست کلفت همون درخت وایستادیم وجریان اب ماروبردواون غول هم دنبالمون میومد عمق رودخونه زیادشده بود چشمم افتادبه یک خونه کوچک که توخشکی بود حواس غول وپرت کردیم وسمت اون خونه رفتیم ودرشوبازکردیم ورفتیم تو اونجا هیچکس نبوداما اون موقع که من تواب بودم دیدم که یک دخترجوون که برام اشنابود وعموم وبابام اون توبودن یک قالی تواتاق پهن بودویک دوش هم به دیواروصل بود من ودوستم بالباس رفتیم زیردوش وبازش کردیم من ازپجره کوچیک همش بیرونونگاه میکردم که ببینم اون قول برگشته یانه دیدم که اون غول داره دنبال مامیگرده سریع من ودوستم خم شدیم که مارونبینه رفتم دروببندم که قفلش خراب بودودستگیره هم که نداشت تعبیرش چی میشه؟

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      موفقیت و شانس - گاهی خوشحالی کوتاه مدت - پول- سعادت