تعبیر خواب کتک خوردن از غریبه (2)

خواب دیدم از کسی که برایم اشنا نبود و تقریبا غریبه بود در حال کتک خوردن هستم حتی دلیل اینکه چرا من تنبیه می شوم برایم روشن نبود مردی قد بلند با ریش های مشکی و چهره ای عبوس بشدت مرا با مشت و لگد کتک میزد و در حال فریاد زدن بودم که از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه؟ جابر مغربی نوشته اند اگر ببینی از کسیکه برایت غریبه است یا تا به حال او را در دنیای واقعی ندیده ای کتک میخوری بیانگر این است که از یکی از اقوام نزدیکت در اینده بخاطر کینه ای که به دل میگیری انتقام میگیری و یا سعی بر این داری تا او را در میان جمعی تحقیر کنی ابراهیم کرمانی اورده است اگر زن بارداری خواب ببیند از مرد ناشناسی کتک میخورد دلالت بر این دارد که اقوام نزدیکش در مسائل شخصی او دخالت یا قضاوت کنند و باعث به هم ریختن زندگی زن و مرد می شوند اگر ببینی از بچه ها و یا افراد کم سن و سال کتک میخوری بدین معنی است که اتفاقات و پیامدهای ناامید کننده ای در زندگی شما رخ خواهد داد
سوال
: خواب دیدم مرده ای که برایم بیگانه بود من را حسابی کتک میزد انقدر به صورتم سیلی و مشت زد که از دهانم خون اومد و کف دستم پر از خون شده بود تعبیرش چیه؟
پاسخ: دیدن خون در این رویا به معنی واقعه یا اتفاقی است که به سبب آن برای مدتی عزدار خواهید شد
ابراهیم کرمانی نوشته است اگر در هنگام کتک خوردن با صدای بند خندیدی یا برایت این موضوع اهیمت نداشت نشانگر آن است که خواسته های شما برآورده می شود
علی مدنی آورده است تنبیه شدن یا کتک خوردن توسط زنان غریبه نشانه ی آن است که زنانی فریبکار با مکر خود به ثروت و شهرت شما زیان شما زیان می رسانند.

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. محمد sمحمد ssays:

    خواب دیدم که در مدرسه بودم و به دلیل اینکه کوچه را کثیف کردم از رفتگری کتک می خورم تعبیرش چیه

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      بدين معنا است كه بايد بيشتر مراقب باشيد تا مرتكب گناه نشويد