تعبیر خواب با چوب کتک خوردن

اگر کسی خواب ببیند که با چوب کلفت و یا نازکی در حال کتک خوردن است چه تعبیری دارد؟کتک خوردن با چوب در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد.

اما با این حال چند معنی و تفسیر درست بر اساس نظر چند معبر در همین باره امده است:کتک خوردن با چوب دستی در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد.

این تعبیر  تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است.کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می دهند ولی با چوب کتک خوردن  لذت و بهره ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد.

اگر در خواب دیدی که از طرف دشمن و یا دوست خود بدون دلیل کتک و ضربه میخورید نشان آن است که در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید و سود می برید. 

اگر از اشنایی نزدیک مانند پدر مادر و یا برادر بزرگتر و کوچکتر خود کتک خوردید  کامروائی از دسترس شما دور است.

اگر در حین کتک خوردن با چوب از سر و صورتت خون جاری شد و  تو رنگ قرمز ان را دیدی و گریه و زاری کردی موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می دهد.

اگر دیدی که بخاطر کاری اشتباه از طرف بزرگترت تنبیه بدنی و فیزیکی میشوی  دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد

تعبیر خواب کتک زدن با چوب از دیدگاه ابن سیرین:اگر در خوابت دیدی که فردی اشنا یا غریبه را بخاطر دلایلی معلوم یا نامعلوم با چوب کتک میزنی دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

اگر خواب دیدی که چوبی را بدست گرفته ای و به زور و خودخواهی عده ای را کتک میزنی و از دست تو رنجور میشوند دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.

تعبیر خواب دعوا کردن و یا درگیری با چوب : کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین می نمایید و یا خواب شما می گوید کارهایتان را نادرست و ناباب انجام می دهید و به مشکل برمی خورید.

 

2 نظر

 1. MrvMrvsays:

  من یکی از آشناهای زمان تحصیلم رو خواب دیدم که آدم بسیار فرهیخته‌ای بود و جاهدی نام داشت، خواب دیدم در یک دعوا از دو سمتش داره کتک میخوره ( با دست میزدن)، تعبیرش برای من هست یا ایشون. الان هم ایران نیست، بهش هم فکر نمیکردم اما نمیدونم چرا خوابشو یکهویی دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقتی کسی توجه تو را به خود جلب کرده باشد، چطور می‌توان رفتار سردی با او داشت؟! به خود اعتماد داشته باش و از آشکار کردن احساسات درونی‌ات نگران نباش.

 2. MrvMrvsays:

  جواب؟