متن انگلیسی درباره مادر با ترجمه

متن های انگلیسی و زیبا درباره مادر همراه با ترجمه (معنی) فارسی آن را در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید دانلود عکس های نوشته دار و معرفی متون و استاتوس های کوتاه انگلیسی درباره مادر.

از متن های پایین میتوانید در موراد زیادی بطور مثال در کپشن ، استوری ، وضعیت و یا حتی تاتو و ...استفاده نمایید . لطفا در ادامه همراه باشید.

مجموعه‌ ای از متن های کوتاه و کپشن‌ های دلنشین درباره مادران ، به همراه ترجمه فارسی. این متون انگیزه‌ بخش ، پر از حکمت و زیبایی ، بیانگر عمق عشق و قدردانی بی‌ پایان به مادران است. ایده‌ آل برای به اشتراک‌ گذاری در شبکه‌ های اجتماعی ، هدیه به مادران ، و بزرگداشت نقش بی‌ بدیل آن‌ ها در زندگی ما. هر نقل‌ قول و کپشن ، پیامی خاص و معنا دار دارد که قلب هر خواننده‌ ای را لمس می‌ کند."

متن انگلیسی درباره مادر با ترجمه فارسی

A Mother's Love

A mother's love is a powerful force that shapes our lives from the moment we are born. It is a love that is unconditional, unwavering, and always there for us, no matter what.

Mothers are our first teachers, our role models, and our biggest supporters. They teach us right from wrong, they encourage us to reach for our dreams, and they are always there to catch us when we fall.

A mother's love is a source of strength and comfort throughout our lives. It is a love that knows no bounds, and it is a love that we will always cherish.

ترجمه فارسی:

عشق مادر

عشق مادر نیروی قدرتمندی است که زندگی ما را از لحظه تولد شکل می دهد. این عشقی است بی قید و شرط، تزلزل ناپذیر و همیشه در کنار ما، فرقی نمی کند چه اتفاقی بیفتد.

مادران اولین معلمان، الگوها و بزرگترین حامیان ما هستند. آنها به ما درست و غلط را یاد می دهند، ما را تشویق می کنند تا به دنبال رویاهایمان برویم و همیشه در مواقعی که زمین می خوریم ما را می گیرند.

عشق مادر در طول زندگی ما منبع قدرت و آرامش است. این عشقی است که هیچ مرزی نمی شناسد و عشقی است که همیشه آن را گرامی خواهیم داشت.

متن انگلیسی درباره مادر:

A mother is a person who loves and cares for her children unconditionally. She is the one who nurtures and protects them, and who always knows how to make them feel better when they are down. A mother is a role model for her children, and she teaches them the most important things in life. She is always there for them, no matter what, and she loves them more than anything in the world.

ترجمه:

مادر کسی است که فرزندانش را بدون قید و شرط دوست دارد و از آنها مراقبت می کند. او کسی است که آنها را پرورش می دهد و از آنها محافظت می کند و همیشه می داند چگونه در صورت ناراحتی حال آنها را بهتر کند. مادر الگوی فرزندانش است و مهمترین چیزها را در زندگی به آنها می آموزد. او همیشه در کنار آنهاست، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، و آنها را بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا دوست دارد.

جملات انگلیسی مادر و متن های زیبا در مورد عشق مادر

"A mother's love is the heart of a family."

 عشق یک مادر قلب خانواده است.

************

"Mothers hold their children's hands for a short while, but their hearts forever.

 مادران دستان فرزندانشان را برای مدت کوتاهی نگه می‌دارند، اما قلب‌شان را برای همیشه.

************

"A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take."

 مادر کسی است که می‌تواند جای همه را بگیرد اما کسی نمی‌تواند جای او را بگیرد.

************

"The art of mothering is to teach the art of living to children."

 هنر مادری آموزش هنر زندگی به فرزندان است.

************

"Motherhood: All love begins and ends there."

  مادری: تمام عشق از آنجا شروع می‌شود و در آنجا به پایان می‌رسد.

************

"A mother's arms are more comforting than anyone else's."

  آغوش یک مادر از هر کس دیگری آرام‌بخش‌تر است.

************

"Moms are like buttons — they hold everything together."

مادرها مانند دکمه‌ها هستند — آن‌ها همه چیز را کنار هم نگه می‌دارند.

✅ مطلب مشابه: متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

"A mother's hug lasts long after she lets go."

  آغوش یک مادر مدت‌ها بعد از رها کردن هم ادامه دارد.

************

"Mother's love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved."

  عشق مادر آرامش است. نیازی به کسب آن نیست، نیازی به لیاقت آن نیست.

************

"To the world, you are a mother. To a family, you are the world."

  برای دنیا، تو یک مادر هستی. اما برای یک خانواده، تو دنیایی.

این جملات زیبا و پرمعنا به تجلیل از نقش مادران در زندگی و خانواده اختصاص دارند و می‌توانند در موقعیت‌های مختلف برای ابراز احساسات به مادران به کار روند.

متن و جملات بسیار زیبا انگلیسی درباره مادر

"A mother's love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible."

عشق مادر سوختی است که به یک انسان عادی اجازه می‌ دهد کارهای غیر ممکن را انجام دهد.

************

"Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever."

مادران دست فرزندان خود را برای مدت کوتاهی نگه می‌دارند، اما قلب‌هایشان را برای همیشه.

************

"Motherhood: All love begins and ends there."

مادری: تمام عشق‌ ها از آنجا آغاز و به پایان می‌رسند.

************

"A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take."

مادر کسی است که می‌ تواند جای همه را بگیرد اما کسی نمی‌ تواند جای او را بگیرد.

************

"The art of mothering is to teach the art of living to children."

هنر مادری، آموزش هنر زندگی به فرزندان است.

************

"A mother's arms are more comforting than anyone else's."

آغوش مادر از هر کس دیگری آرام‌ بخش‌ تر است.

************

"The influence of a mother in the lives of her children is beyond calculation."

تأثیر یک مادر در زندگی فرزندانش فراتر از هر محاسبه‌ ای است.

************

"Motherhood is the biggest gamble in the world. It is the glorious life force. It’s huge and scary – it’s an act of infinite optimism."

مادری بزرگترین ریسک در جهان است. این نیروی حیات شکوهمند است. این بزرگ و ترسناک است - این عملی است از بی‌ پایان خوش‌ بینی.

************

"Mothers are like glue. Even when you can’t see them, they’re still holding the family together."

مادران مانند چسب هستند. حتی وقتی نمی‌توانید آنها را ببینید، همچنان خانواده را کنار هم نگه می‌ دارند.

************

"A mother understands what a child does not say."

مادر می‌ فهمد که چه چیزی فرزندش نمی‌ گوید.  

کپشن انگلیسی درباره مادر با ترجمه فارسی

"In my mother's smile, I see the warmth and light of a thousand suns."
در لبخند مادرم، گرمی و نور هزاران خورشید را می‌بینم.

************

"A mother's hug lasts long after she lets go."
آغوش مادر، مدت‌ها پس از رها کردن هم همچنان باقی می‌ماند.

************

"Mother: the most beautiful word on the lips of mankind."
مادر: زیباترین واژه‌ای که بر لب‌های بشریت جاری می‌شود.

************

"Her love is like a rose, endlessly blooming."
عشق او مانند گل رزی است که بی‌پایان شکوفا می‌شود.

************

"A mother's love is a sanctuary, where our weaknesses are safe and our strengths magnified."
عشق مادر پناهگاهی است، جایی که ضعف‌های ما در امان و قوت‌های ما بزرگ‌نمایی می‌شوند.

************

"The wisdom of my mother is a guiding light, leading me through life's darkest paths."
حکمت مادرم چراغ راهنمایی است، مرا از تاریک‌ترین مسیرهای زندگی رهبری می‌کند.

************

"In the heart of a mother, you will always find a deep well of unconditional love."
در قلب یک مادر، همیشه چاهی عمیق از عشق بی‌قید و شرط را خواهید یافت.

************

"Mother: A title just above queen."
مادر: عنوانی که کمی بالاتر از ملکه است.

************

"A mother's patience is like a timeless river, flowing with endless grace and love."
صبر مادر مانند رودی بی‌زمان است، با فیض و عشق بی‌پایان جریان دارد.

************

"Her words are the threads that weave our world together."
کلمات او رشته‌هایی هستند که جهان ما را به هم می‌بافند.

متن انگلیسی درباره مادر

Cheers all fathers and mothers who are dear to us

به سلامتی تمام پدرها و مادرها که برای ما عزیز هستند

All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother

Abraham Lincoln

همه آنچه که من هستم و یا تمام امیدی که دارم را، مدیون مادر فرشته ام هستم.

آبراهام لینکلن

You’ve seen me at my best, and you’ve seen me at my worst. I feel so lucky to have such a supportive mom as you! Happy Mother’s Day!

مرا در بهترین و بدترین احوال دیده ای. من خوش شانس هستم که مادر حامی چون تو دارم!

 !OK, so maybe I wasn’t the easiest child to put up with On Mother’s Day. I just wanted to send a gigantic “Thank you” your way

شاید برای بچه ای مثل من تبریک گفتن روز مادر آسان نباشد. ولی میخواستم یک “ممنونم” بزرگ همانند خودت برایت بفرستم.

Mother’s joy mother’s home positive energy waves mother’s

heart to all modesty mother’s mother’s mother’s family

the patient Madrzmyny hot holding the sacred center and heavenly love you

مادر یعنی شادی خونه مادر یعنی امواج انرژی مثبت مادر یعنی دلداری دادن به همه مادر یعنی حجب و حیا

مادر یعنی گرم نگه دارنده کانون مقدس خانواده مادر یعنی صبوری مادر زمینی و آسمانی دوستت دارم.

My mother has always been my emotional barometer and my guidance. I was lucky enough to get to have one woman who truly helped me through everything

Emma Stone

مادرم همواره از نظر عاطفی پشتیبان و راهنمایم بوده است. من آنقدر خوش شانس بوده ام که زنی را در کنارم داشتم که در همه چیز کمکم کرد.

اما استون

Seal the mother, the mother’s love

مهر یعنی مادر عشق یعنی مادر

On this Mother’s Day, I think I should tell you a secret I’ve been keeping: You are by far the greatest mom ever!

در روز مادر می خواهم یک راز را که همیشه مخفی می کرده ام را به تو بگویم، تو همیشه عالی ترین مادر هستی!

No love to the parents not living God’s love is the father of three letters four letters mother

هیچ عشقی به پای پدر و مادر نمیرسد عشق یعنی سه حرف پدر خدا زندگی یعنی چهار حرف مادر

.I remember my mothers prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life

Abraham Lincoln

من دعاهای مادرم را به یاد می آورم که همواره بدرقه راه من بوده اند. آن ها در تمام زندگی ام همراه من هستند.

آبراهام لینکلن

Brlb word is the most beautiful mother and beautiful Ava Mother’s Voice sweet word this

word is full of love and hope that arises Azamaq heart.

Clean and describe the mother’s love is unfailing

زیباترین کلمه بر لب مادر وزیباترین آوا آوای مادر است این کلمه پراز از عشق و امید است

کلمه شیرین که از اعماق قلب برمیخیزد. مادر عشقش پاک و توصیف نشدنی ست

Mom, I definitely should tell you this more often, but I appreciate all you do very much! I love you and hope you enjoy your special day!

مامان، من همیشه باید بهت این را بگویم، من تمام کارهایی که میکنی خیلی تحسین می کنم! دوستت دارم و آرزومندم در روز خاصت لذت ببری.

Mother of the true God ….

مادر یعنی خدای واقعی

My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am I owe to my mother. I attribute my success in life to the moral, .intellectual and physical education I received from her

George Washington

مادرم زیباترین زنی بود که در تمام عمر دیده بودم. هر آن چه که هستم مدیون مادرم هستم. من پیروزیتم در زندگی، تربیت اخلاقی، فکری و جسمی ام را مدیون مادرم هستم.

جورج واشنگتن

 !I know that you are great at many things. But from this kid’s perspective, you excel at being a mom! I love you

می دانم که در بسیاری از کارها عالی هستی ولی از دید این بچه، تو برای مادر بودن برتری داری. دوستت دارم.

Mom, this is your day. Therefore, I give you permission to whine, make messes,and throw tantrums, just like I used to. (Okay, and still occasionally do…..)

مامان این روز تو است. بنابراین اجازه غر زدن،خرابکاری، اوقات تلخی را همانگونه که من عادت به انجامش دارم به تو می دهم (باشه، هنوزم گاهی انجام می دهم…)

Finally, I love Mother Mother’s love

عشق اول مادر عشق آخر هم مادر ‌

Mothers love is bliss, is peace, it need not be acquired, it need not be deserved. If it is there, it is like a blessing; if it is not .there it is as if all the beauty had gone out of life

Erich Fromm

عشق مادر سعادتمند است، صلح است، نیازی به کسب آن نیست، لازم نیست که سزاوار آن باشی؛ اگر باشد، مانند یک نعمت است؛ اگر نباشد، گویی همه زیبایی از زندگی بیرون رفته است.

اریک فرام

I don’t know what kind of classes you took to be such a fantastic mom. Yet, I can definitely tell that you clearly passed all of them with flying colors!

نمی دانم چه کلاس هایی رفتی که مادر عالی باشی. الان من می توانم قاطعانه بگویم واضح است که با نمره های درخشان آنها را گذراندی!

Rather than sending you a card this Mother’s Day, I’m giving you a report card instead. When it comes to your grade as a mom, you definitely deserve an A+!

بجای فرستادن کارت تبریک روز مادر من یک کارت گزارش برای تو می فرستم که مادر بودنت را می سنجد. قطعا تو لایق نمره آ+ هستی

If I have done anything in life worth attention, I feel sure that I inherited the disposition from my mother.

Booker T. Washington

اگر در زندگی کاری انجام داده ام که باید مورد توجه واقع گردد، حس می کنم آن را از مادرم دارم.

بوکر تی.واشنگتن

You have saved the day for me on several occasions. Therefore, on this day, I officially declare you a superhero. Or, perhaps you are just one super mom!

تو در هر موقعیت از زندگی من پس انداز کرده ای. بنابراین من رسما اعلام میکنم یا تو ابر انسان هستی یا یک ابر مادری!

متن انگلیسی راجب مادر همراه ترجمه :

Cheers all fathers and mothers who are dear to us

ترجمه: به سلامتی تمام پدرها و مادرها که برای ما عزیز هستند

متن انگلیسی درباره مادر با ترجمه فارسی

متن انگلیسی در مورد مادر با ترجمه فارسی:

Mother's joy mother's home positive energy waves mother's

heart to all modesty mother's mother's mother's family

the patient Madrzmyny hot holding the sacred center and heavenly love you

 مادر یعنی شادی خونه مادر یعنی امواج انرژی مثبت مادر یعنی دلداری دادن به همه مادر یعنی حجب و حیا

مادر یعنی گرم نگه دارنده کانون مقدس خانواده مادر یعنی صبوری مادرزمینی و آسمانی دوستت دارم.

یک متن انگلیسی درباره مادر

یک متن انگلیسی درباره مادر به همراه معنی اش

No love to the parents not living God's love is the father of three letters four letters mother
 هیچ عشقی به پای پدرومادرنمیرسد عشق یعنی سه حرف پدر خدا زندگی یعنی چهارحرف مادر
 
toptoop.ir عکس و متن انگلیسی راجب مادر
استاتوس های قشنگ انگلیسی درباره مادر با ترجمه
Seal the mother, the mother's love
مهر یعنی مادر عشق یعنی مادر
 استاتوس انگلیسی با ترجمه درباره مادر مناسب برای پروفایل
مطلب انگلیسی راجب مامان برای پروفایل
Mother of the true God ....
مادر یعنی خدای واقعی
toptoop.ir تکست به زبان انگلیسی از مادر با ترجمه اش

تکست قشنگ به زبان انگلیسی از مادر با معنی

Finally, I love Mother Mother's love

عشق اول مادر عشق آخر هم مادر ‌

toptoop.ir مادر

عکس نوشته با جمله انگلیسی از مادر واسه پروفایل

Brlb word is the most beautiful mother and beautiful Ava Mother's Voice sweet word this

word is full of love and hope that arises Azamaq heart.

Clean and describe the mother's love is unfailing

 زیبا ترین کلمه برلب مادر وزیباترین آوا آوای مادر است این کلمه پراز ازعشق وامیداست

کلمه شیرین که ازاعماق قلب برمیخیزد. مادرعشقش پاک وتوصیف نشدنی ست

 در ادامه تماشا کنید :

متن فوق العاده زیبا برای مادر

متن و عکس برای مادران فوت شده مادرانی که در این دنیا نیستند

مادر عزیزم روحت شاد (عکس نوشته)

دلنوشته درباره مادر شدن

عکس پروفایل مادرم دوست دارم (2)

دلنوشته مادرانه و زیبا برای فرزند دختر (2)

مطالب مرتبط...

12 نظر

 1. آمنه محبتیآمنه محبتیsays:

  مقاله در مورد مادر به انگلیسی

 2. دانیال لطفیدانیال لطفیsays:

  ممنون مرسی واقعا زیبا بود من که لذت بردم دستت درد نکنه

 3. محمد اسدیمحمد اسدیsays:

  هر چی در مورد خوبی های مادر بگی کم گفتی

 4. محمد اسدخانیمحمد اسدخانیsays:

  من خودم شاهد عینی هستم که مادر زحمت های زیادی میکشه و از جون دل مایه میذاره خودم دانشجو بودم دو سال پیش سال 96 تصادف کردم و هنوزم خوب نشدم مادرم تمام وقت پرستاری منو میکنه واز خودش گذشته

 5. امین رحیمیامین رحیمیsays:

  مادر یعنی عشق و دیگر هیچ

 6. jalal.ahmadijalal.ahmadisays:

  من خودم خیلی بچه که بودم پدرم فوت کردن و هیچ محبتی از طرف پدر ندیدم اصلان نه یادم میاد نه خاطره ای نه یادگاری از پدر ندارم...ولی مادرم تمام عمرمه تمام زندگیمه تمام جوونیمه تمام استی و نیستیمه دردش بیفته تو چشمام بدونه مادر هیچم هیچ جوونیم به قربونه تار تار گیسهایه سپیدش که همه عمرو خوشیو جوونیشو خوشبختی وبدبختی و پستی بلندیهایه زندگیشو گذاشت به پایه من و بقیه بچه هاش همه چیشو خرج بچه هاش کردمخصوساً من که بچه اخرم ..من با جرعت میگم که کفر نباشه..بعداز خدا مادر لایق و جانشینه پرستش هست.مادر یعنی عشق واقعی بی منت ی امید ی خوشبختی ی همه کس بدونه مادر خونه سوت و کوره مادر نباشه نمیخوام صدسال سیاه خودم و زندگیم بچه هام زنم و دوروریام باشن همشون به گرد یه قطره اشک مادر نمیرسن....من خاک پایه همه مادرایه دنیارو سرمه چشمام میکنم...امیدوارم سایشون یه عمر از رو سرمون کم نشه😗😍🤗🙋🏼‍♂️🌷⚘🌹

 7. Mehran nejatMehran nejatsays:

  زیبا گفتین

 8. KimKimsays:

  ارزو میکنم نبینم روزی را که تو نباشی مادر که بی تو نمیتونم. هر لحظه و هر ثانیه بیشتر از قبل عاشقت میشم مادر تو بهترینی ،🥺🥺👑👑

 9. zahrazahrasays:

  مادر یعنی عشق من یک ماه دستم شکست مادرم تمام این یک ماه پرستاریمو کرد سلامتی مادرمو از خدا میخوام

 10. zahrazahrasays:

  مادر یعنی عشق من یک ماه دستم شکست مادرم تمام این یک ماه پرستاریمو کرد سلامتی مادرمو از خدا میخوام

 11. zahrazahrasays:

  مادر یعنی عشق من یک ماه دستم شکست مادرم تمام این یک ماه پرستاریمو کرد سلامتی مادرمو از خدا میخوام

 12. محمدمحمدsays:

  میم مثل مادر من ۵ سال که مادر ندارم مادرم فوت کرد ۲۵ سالمه ۲۰ ساله بود که تنها شدم شمارو به هرکسی که اعتقاد داری قدر داشته هاتونو بدونین