متن انگلیسی درباره پدر و مادر با معنی فارسی(2)

در واقع پدر و مادر برای فرزندان ارزشمندترین چیزی است که دارند چرا که پدر و مادر ها همواره تلاش می کنند فرزندان خود را در مسیر موفقیت پروش دهند و همه چیز خود را برای آنها فدا کنند. در این مطلب در خصوص جملاتی ویژه پدر و مادر ها به همراه ترجمه برای شما فراهم کرده ایم برای خواندن آنها در ادامه با ما باشید.

Heaven's parents are not a special place. Every house where the sound of parents' laughter comes from. There is paradise.

پدر و مادر

بهشت یک جای خاص نیست.

دد هر خانه ای که صدای خنده ی

پدر و مادر بیاید.

آن جا بهشت است.

" " " " "

When a father loves his son, the couple laughs. When a son loves his father, the couple cries.

وقتی پدری به پسرش محبت می کند، جفت شان می خندند اما

وقتی پسری به پدرش محبت می کند جفت شان گریه می کنند.

" " " " "

The father is the only tree that has all the shade at night, the shade of all the fathers of the world.

پدر تنها درختی است

که شب ها هم‌ سایه دارد

سایه تمام پدران دنیا مستدام.

" " " " "

From here, I tell my mother that people's children are always better. But you are better than all the mothers in the world.

از همینجا

به مادرم می گویم

با این ڪه همیشه

بچه های مردم بهتر هستند.

 ولے تو از همه ی 

مادر  های دنیا بهتر هستی.

‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎" " " " "

Oh no sign that you are a sign of God everywhere, but no sign of pure poison, Oh beautiful pleasant sorrow, you are the most readable love song…. Mother

ای بی نشان ای که خدا را نشانه ای

هر سو نشان توست ولی بی نشانه ای

 زهرای پاک, ای غم زیبای دلنشین

تو خواندنی ترین غزل عاشقانه ای…. مادر

" " " " "

It is said that a father and son were taken to the ruler to be beaten. First they threw the father and hit him with a hundred sticks, he did not sigh and did not breathe. After that, they brought his son and when they hit him with a stick, his father started moaning and screaming. The ruler said, "You ate a hundred sticks and got close to the tail. What is this moan and shout about a stick that your son ate?" He said that I was tolerating the sticks that came on my body, now that it is on my liver, I can not stand it.

گویند پدر و پسری را نزد حاکم بردند که چوب زنند. اول پدر را انداختند و صد چوب زدند، آه نکرد و دم نزد. بعد از آن، پسرش را آوردند و چون یک چوب زدند، پدرش ناله و فریاد آغاز کرد. حاکم گفت تو صد چوب خوردی و دم نزدی، به یک چوب که پسرت خورد این ناله و فریاد چیست؟ گفت آن چوب ها که بر تن من می آمد تحمل می کردم، اکنون که بر جگرم می آید تحمل ندارم.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌" " " " "

To the health of the parents whose souls are so great and majestic that as long as they are, our intellect cannot comprehend their kindness, but .... !! When they die, we feel their empty space as wide as a sea ......

به سلامتے پدر و مادر

ڪه آن قدر روحشان بزرگ

و با عظمت است

ڪه تا وقتے هستند

عقلمان نمی تواند

وسعت مهربانے آن ها را

درک ڪند ،

اما....!!

وقتے میرند جاے خالیشان را

به وسعت یک دریا

ڪنارمان حس می ڪنیم......

" " " " "

often with a great deal of mess.”

― Lemony Snicket, Horseradish

همانطوری که عشق می تواند مسیر یک شخص را تغییر دهد والدین نیز می توانند مسیر یک کودک را با یک وعده غذا تغییر دهند.


“Children begin by loving their parents; as they grow older they judge them; sometimes they forgive them.”

― Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

کودکان ابتدا با عاشق پدر و مادر بودن زندگی را آغاز می کنند بعدا که بزرگ شدند آنها را قضاوت کرده و برخی اوقات آنها را می بخشند.


One of the greatest titles in the world is parent, and one of the biggest blessings in the world is to have parents to call mom and dad. Jim DeMint

یکی از بهترین عناوین دنیا پدر و مادر است و یکی از بزرگترین نعمت های دنیا این است که والدین در کنارت باشند و آنان را پدر و مادر صدا کنی.


A child who is allowed to be disrespectful to his parents will not have true respect for anyone. Billy Graham

بچه های که به پدر و مادر خود توهین کند،برای هیچ شخص دیگری احترامی قائل نمی شود.بیلی گراهام.


We never know the love of a parent till we become parents ourselves. Henry Ward Beecher

تا زمانی که خودمان پدر و مادر نشویم عشق والدین را درک نخواهیم کرد.


To be a good father and mother requires that the parents defer many of their own needs and desires in favor of the needs of their children. As a consequence of this sacrifice, conscientious parents develop a nobility of character and learn to put into practice the selfless truths taught by the Savior Himself. James E. Faust

برای اینکه پدر و مادر خوبی شد نیازمند این است که والدین خیلی از نیازهای خود کوتاه بیایند و آنها را نادیده بگیرند و نیازهای خود را منطبق بر نیازهای فرزندان خود قرار دهند.در نتیجه این فداکاری والدین می آموزند که شخصیت خود را در خصوص فداکاری توسعه دهند و از خودخواهی دوری کنند در واقع می توان گفت این یک نوع آموزش فداکاری و دوری از خودخواهی برای والدین است.


At the end of the day, the most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents. Jane D. Hull

در پایان یک روز بیشترین کلید موفقیت فرزندان دخالت مثبت والدین در کار فرزندان است.


Children learn to smile from their parents. Shinichi Suzuki

کودکان لبخند زدن را از والدین خود می آموزند.


Parents are the ultimate role models for children. Every word, movement and action has an effect. No other person or outside force has a greater influence on a child than the parent. Bob Keeshan

والدین نقشی بی نهایت برای فززندان به عهده دارند.هر کلمه،هر حرکت و واکنشی که والدین انجام می دهند یک تاثیر مشخص به دنبال خواهد داشت.هیچ فردی خارج از این نمیتواند تاثیری بزرگتر و بیشتر از پدر و مادر در فرزندان داشته باشد.


I'm very lucky, I've got two very loving parents, still very much together, and always been very supportive. Kit Harington

من خیلی خوش شانس هستم که صاحب والدین دوست داشتنی شده ام که همچنان کنار آنها زندگی می کنم و باید بگویم همیشه به عنوان حامی و پشتیبان برای من عمل می کنند.


“Parents are not interested in justice, they're interested in peace and quiet.”

― Bill Cosby

والدین از قضاوت کردن خوششان نمی آید و از آن لذت نمی برند بلکه از صلح و آرامش لذت می برند.


It never gets easier, missing you. And sometimes I wonder if it ever will.”

― Heather Brewer, Ninth Grade Slays

هیچوقت نمی توانم نبودن شما را تصور کنم(پدر و مادر) و گاهی از اینکه اگر برای همیشه شما را از دست بدهم شوکه و شگرف زده می شوم.


My heroes are and were my parents. I can't see having anyone else as my heroes. Michael Jordan

قهرمان های زندگی من پدر و مادرم بودند و هستند . هیچ کسی را مانند قهرمان های خودم نمی بینم.


My parents taught me honesty, truth, compassion, kindness and how to care for people. Also, they encouraged me to take risks, to boldly go. They taught me that the greatest danger in life is not taking the adventure. Brian Blessed

پدر و مادرم به من احترام، حقیقت، ، مهربانی و چگونگی مراقبت از مردم  را آموختند. به علاوه، آنها مرا به ریسک کردن تشویق نمودند. آنها به من یاد دادند که بزرگترین خطر در زندگی ماجراجویی محسوب نمی شود.


The depth of the love of parents for their children cannot be measured. It is like no other relationship. It exceeds concern for life itself. The love of a parent for a child is continuous and transcends heartbreak and disappointment. James E. Faust

عمق عشق پدر و مادر به فرزندان خود قابل اندازه گیری نیست.شبیه هیچ رابطه ای نیست.نگرانی آنها بیشتر برای زندگی فرزندان است تا خود.عشق پدر و مادر به فرزندان دائمی و پیوسته بوده و هموراه به دلهره و دلشکستگی همراه است.


I had a simple goal in life: to be true to my parents and our country as an honorable son, a caring brother, and a good citizen. Benigno Aquino III

من یک هدف ساده در زندگی دارم: با پدر و مادرم و کشورم  به عنوان یک فرزند صادق و قابل احترام باشم.همینطور یک برادر شایسته و یک شهروند خوب باشم.


“First your parents, they give you your life, but then they try to give you their life.”

― Chuck Palahniuk

در ابتدا پدر و مادرتان به شما زندگی بخشیدند اما بعدها آنها زندگی خود را به شما دادند.


“We don't always do the things our parents want us to do, but it is their mistake if they can't find a way to love us anyway.”

― J. Courtney Sullivan, Commencement

ما همیشه کارهایی که والدین از ما می خواهند انجام نمی دهیم اما این تقصیر آنهاست که اگر راهی برای عشق به ما پیدا نکنند.


مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. حسن رحیمیحسن رحیمیsays:

    پدرومادرستون زندگی هستندوقدردرکنارآنهابودن راازدست ندهیم