تعبیر خواب بدن درد در مرده

تعبیر خواب بدن درد در مرده چیه ؟خواب مرده ای را که اتفاقا یکی از آشنایانم بود را دیدم که تمامی اعضای بدنش درد گرفته بود چه تعبیری دارد شیخ طوسی در این باره گفته اند اگر شخصی مرده ای را در خواب ببیند که کمرش درد گرفته است دلیل بر مال حرام است بطور کلی و بر اساس تعابیری که برای درد گرفتن اعضا و جوارح بدن درد در مرده آورده اند مال و منال حرام را دلیل آن میدانند ما میتوانیم از تعابیر پایین که برای افرادی است که فوت کرده اند مصداقی بر تعبیر برای افراد زنده نیز استفاده نماییم

Dream Interpretation dead body pain

ابن سیرین گفته است اگر مرده ای را که در خواب دیده اید تمامی جوارح و اعضای بدنش درد گرفته است و از شدت درد به خود می چیچد ، به نشانه ی این است که ثروت و مکنت شخصی که خواب دیده است بزودی از بین میرود. اگر خواب ببیند که مرده ای سر درد دارد و از شدت سردرد به خود می پیچد در واقع دلیل بر این است که در زندگی دنیا دچار لغزش فراوان بوده است و  اگر بیند که پیشانی او درد می کرد، دلیل بر فساد دین و غم و اندوه کند. اگر بیند که چشم وی درد می کرد و کسی او را دارو می کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق. اگر بیند که گوش او درد می کرد، دلیل که از هر کسی سخن زشت و فحش شنود. اگر بیند که زبانش درد می کرد، یا در زبانش نقصانی است، دلیل که سخنی گوید که وی را
از آن وبالی رسد. اگر این خواب را بازرگانی بیند درتجارت دروغ گوید. اگر زبان خویش رابریده بیند، دلیل بود بر صلاح و پارسائی او. اگر بیند که کامش درد می کرد، دلیل کند که حق کسی منکر بود. اگربیند که دهانش درد می کرد، دلیل است که غم و اندوه بسیار خورد. اگر بیند که گردن او درد می کند، دلیل که امانتی به گردن او است و آن امانت رانگذارد. اگر بیند که دلش درد می کند، دلیل که سخت و بی رحم است. اگر بیند که شکمش درد می کند، دلیل که مال حرام خورد. اگر بیند که پشتش درد می کند، دلیل که به سبب خویشان، رنجور شود و آزار یابد و اگر بیند که جگرش درد می کرد دلیل که بر فرزندش مهر و شفقت دارد. اگر بیند که دست او درد می کند، دلیل که با همسایه یا برادر جفا کند. اگر بیند که ساق او درد می کند، دلیل که خویشان را جفا کند. اگر بیند که انگشت او درد می کند، دلیل که عیال خویش را برنجاند و او را غمگین کند. اگر بیند که عورت او درد می کند، دلیل که به فساد گراید. اگر بیند که مقعدش درد می کند هم، دلیل بر فساد کند. اگر بیند که سرینش درد می کند، دلیل که بر خویشان جفا کند. اگر بیند که پای او درد می کند، دلیل که بر زیر دستان شفقت نبردد و ایشان را خوار کند. اگر بیند که تن او را داغ می کردند، دلیل که مال یابد.

دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

منبع:آکا


59 نظر

 1. اسماناسمانsays:

  سلام مادر بزرگ من 20 روزه فوت کرده یکی از اشناها تو خوابش دیده بود که پسر کوچیکش داره مادر بزرگ مرده ام رو میزنه و مادر بزرگمم اسم این پسر کوچیکش رو میاره و ناراحته و رو سینه خودش میزنه من قرار شد این خواب رو به عموم تعریف کنم و بگم مادر بزرگ ازت ناراضیه شب خوابیدم مادر بزرگم و تو خواب دیدم توی یه جمعی بود طوری که همه اون رو یه شخصه دیگه میدیدند فقط من اون اون رو میدیدم که به من گفت اون رو به عموت نگو (منظورش اون خوابه بود که یکی از اشناها دیده بود و من قرار بود به عموم تعریف کنم )و بهم گفت به عموم بگم یه جمله ترکی گفته (منه دار گلیر ) تو فارسی به معنی احساس تنگیه (تنگی نفس داشت فوت کرد)در حالی که رو سینش میزد این رو گفت بعدشم پدربزرگم که فوت شده بود و دیدم که به من تاکید کرد این حرف مامان بزرگم و به عموم بگم بعد از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کسی به تو حرفی میزند که بسیار برایت امیدوار کننده است و هزاران بار خدا را شکر خواهی گفت

 2. عاطفهعاطفهsays:

  سلام شوهرم از پادرد گریه میکرده خیلی بعد ابجیم گفته چیکار کنیم خواهر زاده شوهرم گفته باید بریم پشت کوه یه روستای هست بایکی باید دعوا کنیم بعد درد پاش خوب میشه بعد ابجیم میگه پس منو دوتا ابجیم بریم با اونا دعوا کنیم خواهر زاده شوهرم میگه ن باید فقط زنش بره ابجیم میگه چرا میگه اخه پشت کوه پر از جنو اژدهها هست همیشه زنش با اونا دعوا میکرده شوهرش خوب بوده الان باید تنها بره با اونا بجنگه بعد پا شوهرش خوب میشه.. همسرم فوت کرده تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشاجره همراه با استرس را از سر گذراندن ، کم طاقت شدن

 3. علیعلیsays:

  باسلام خواب دیدم وارد مکانی شدم ومادربزرگ مادری ام (که ایشان هم 3 سالی است فوت کرده اند)در حال درد کشیدن روی کاسه توالت دراز کشیده است.انگاردرحال احتضارهستند.بسیارناراحت شدم وشروع به گریه کردم.تاسربرگرداندم دیدم نیستند.ازبرادرم پرسیدم:مادربزرگ کجاست؟ایشان(که پزشک هستند)به من گفتند:مادربزرگ بدحال بود.خاله کوچکمان میخواست باآن حال عمومی بداورا حمام کندکه ایشان درحمام فوت کردند.وارد اتاقی شدم ودیدم مادرم،خاله ها ودخترخاله ام نشسته اندوهمه ناراحت یادرحال گریه هستند.مادربزرگم هم درحالی که لبخندبه لب داشتند نشسته بودند وباچشم بازفوت کرده بودند. ازناراحتی شروع به گریه کردن کردم.به قدری گریستم که وقتی ازخواب بیدارشدم چشمانم خیس بود. لطفاتعبیرخوابم رابفرمایید.سپاسگزارم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درد شدید ایشان در چنین مکانی فقط یک معنا دارد نارضایتی و یا ناراحتی زیاد ایشان از بعضی از افراد در دنیاست که البته این ارتباطی با شما ندارد

 4. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم که من و نامزدم تو یه اتاق هستیم نامزدم کمر درد شدیدی داشت و از درد کمر به خودش میپیچید منم داشتم کمرشو‌ ماساژ میدادم و گریه میکردم و بلوزم تنش نبود میگفتم چرا کار سنگین کردی از اون طرفم مادرشوهرم حیاط رو جارو‌‌ میکرد یا میشست پرده اتاقمون هم توری بود مادرشوهرم فک‌ کرد ما داریم عشق بازی میکنیم با عصبانیت از بیرون یه پرده سفید میخواست نصب کنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کمر درد شدید ایشان نشان دهنده ی این است که فعالیت های سخت و مسئولیت های تازه ای را در آینده به گردن خواهند گرفت

 5. سمیهسمیهsays:

  سلام: مادرم ۲۳ روزه فوت شدند،تو خوابم که میاد گریه نمیکنه ولی چهره ی یکم نگران و ناراحت داره،یه بارم دیدمش که پاهاش درد میکرد البته در واقعیت هم همیشه پاهاش درد میکرد.تعبیرش کنید برام لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای ایشان دعا کنید به قبر وی سر بزنید ، فاتحه ای دسته جمعی برای او بخوانید ، او محتاج شماست

 6. یاسمنیاسمنsays:

  با سلام نامزدم خواب دیده ک مادرش ک تازه فوت شده است پایش درد میکند و گرسنه است درواقع زمانی ک در قید حیات بود به علت سکته یک طرف بدنش فلج بود وهمان پای فلجش درد بوده و آه و ناله میکرده تعبیر چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است کاری دردسر ساز توسط شما انجام شود

 7. مهساعسکریمهساعسکریsays:

  سلام مادرمن 2ماه است که فوت کرده است تواهرم درخواب دیده است که میگوید دندانمو کلیه ام ودل مادرم درد میکندتعبیرش یعنی مادرم ناراحتی دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یعنی نیاز به دعای بیشتر شما دارد ، همراه با خواهر و یا سایر افراد خانواده برای او فاتحه قرائت کنید

 8. حسینحسینsays:

  سلام و ممنونم از کمکتون من مجردم و عاشق یه دختری خواب دیدم منو عشقم و یه خانم دیگه نشناختم خونه یه پیرزنی هستیم شب بود. صاحب خانه سه تا تشت انداخت اول اون خانم ناشناس وسط عشقم و منم کنار عشقم واسه خوابیدن، موقع خواب بمن گفت که این دختر کمر درد خیلی شدیدی داره این چه تعبیری داره من نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرد ناشناسی که بین شما بوده ، شرایط و یا افرادی هستند که ممکن است در بیداری و در واقعیت سبب رنج و یا ناراحتی برای هر دو نفر شما شوند.

 9. مصطفیمصطفیsays:

  باسلام. من خواب دبدم که کنار یه جایی بودم که آب بود و کنار آب همینطور خاکهارو با دست کنار میزدم که دو سه تایی جسد مرده خیلی کوچک پیدا کردم شاید به اندازه کف دست. و تلاش کردم که با خاک بپوشونمشون و باز هم استخوان بزرگ مرده پیدا کردم دیگه هر کاری میکردم نمیتونستم با خاک بپوشونمشون یکیشونو میپوشوندم یکی دیگه پیدا میشد. زدم همشونو ریختم تو آب هم جسدها که خیلی کوچک بودن و هم استخوان. بعدش با مادرم یه چند تکه طلا پیدا کردم که شبیه آجر و موزاییکو اینا بود و تو خابم شک داشتم که طلاس یا نه و یک تکه از طلاها مثل فیبر شد و من گفتم ببینید طلا نیست! بعد گذاشتمشون تو صندوق عقب ماشینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است و خصوصا توضیحات اولیه ی شما نشان دهنده ی دور ماندن از آفات بلایا و همچنین داشتن زندگی باثبات در آینده است

 10. بهنازبهنازsays:

  سلام من پدرم رو دوازده سال پیش از دست دادم من خواب دیدم با دختر عمه هام کنار دریا بودیم از دور پدرم رو دیدم که پای راستش لنگ میزد و یه بلوز شلوار کرم رنگ تنش بودکه براش یه کم گشادبودوناراحت بود خواستم برم کمکش کنم و براش غذا ببرم اما از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، لنگ زدن پای پدرتان در این مورد نشان میدهد که یکی از تصمیم ها یا کارهایتان در زندگی با مشکل و یا تاخیر برخورد خواهد کرد

 11. سیدشجاع الدین موسویسیدشجاع الدین موسویsays:

  سلام‌ مادر من حدود ۴۰روزه پیش فوت کرده.بعلت سرطان کبد.و همیشه از بغل درد شدید داشت. من دیشب همین حالت را تو خواب میدیدم که تو بیمارستان میخان ازش نمونه وردارن و من هی دلداریش میدادم و اون میگفت از بغل درد دارم میمیرم.لطفا بگین تعبیرش چیه.ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا درباره ی نگرانی ها و احساسات خود با صراحت بیشتری با دیگران صحبت کنید.

 12. علی اکبر بیکیعلی اکبر بیکیsays:

  دیدن پدرم در خواب ک فوت شده،ولی دیدم در قبر زنده شده و پادرد شدید دارد،پاهایش راصاف کردم ولی بازم خوب نشد،گرسنه هم بود ک از درد نمیتوانست بنشیند و غذا بخورد. ک خودم بهش غذا دادم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بيانگر دعوا و مشاجره است.

 13. maryammaryamsays:

  سلام خواب دیدم روی صندلی نشسته بودم پشتی صندلی افتاد من افتادم بعد کمرم درد گرفت بعدم خوب شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از انجام معاملاتی که سود ناچیز کرده اید پشیمان خواهید شد

 14. مرضیهمرضیهsays:

  پدر بزرگ من ۸ ماه پیش فوت کردند ایشان ادم دست به خیری بودند و فرزندانشون هم همینطور من خواب دیدم کمر و پشتش را خیلی محکم ماساژ میدادم جوری که نشسته بودم روی ایشون ،که عموی من وارد اتاق شدند ومنو دعوا کردند که این کار رو نکنم که پدربزرگم احساس رضایت کردند و گفتند عموت فضوله ،نمیدونم چیکارش کنم ،خیلی فضوله.لطفا تعبیر خوابم رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان میتواند خیر باشد.شما میتوانید برایشان فاتحه بخوانید

 15. behzadbehzadsays:

  سلام...داداشم سه سال پیش فوت کرده...خواب دیدم که یه پاش دردمیکردبه نظرم شکسته میومد..دردزیادی داشت...چیه تعبیرش وچکاربایدکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نشر نیازمند دعای شما هستند برایشان صلواتی خیرات دهید

 16. فاطمه امیریفاطمه امیریsays:

  سلام مادرم برادر شهیدم را خواب دیده که خیار میخوره و بعدا مادرم به طرفش میره میگ پسرم تو زنده ای و بعد میگه پسرم من خیلی دلتنگت شدم بعد برادر شهیدم میگه من هم دلتنگت شدم و میگه مادر تمام بدنم درد میکنه و گریه می کنه میشه لطفا تعبیر این خواب و برام بفرستین خیلی ممنون میشم برادرم دو ماه شده که شهید شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام گریه از روی اندوه در رو یا بیانگر به وجود امدن شادی و شادمتنی درزندگانی است

 17. ساسانساسانsays:

  سلام دیشب خواب پدرم رو دیدم (پدرم حدود ۱۰ ماه هستش که فوت کرده)پدرم از سردرد با صدای بلندناله میکرد من پدرمو نمیدیدم ولی صدای ناله هو میشنیدم که از تو اتاقش میومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است.میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 18. مریم عبدیمریم عبدیsays:

  سلام ،مادرشوهرم یک ماهه فوت شده ،خوابشو دیدم مریض یود بهش گفتم سرماخوردی،گفت تو از کجا میدونی؟گفتم از قیافتون معلومه،گفت پیاز خوردم سرم درد میکنه،تعبیر خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر نیازمند دعا و خیرات هستند

 19. اعظماعظمsays:

  سلام داداش جوونم دو ماهه پیش تصادف کرد و فوت شد و حالا چند نفر خوابشو دیدن ک همون پایی ک تو تصادف شکسته خوب نیس ،همشون میگن حالش خوب بوده اما مثلا بد راه میرفته یا نشسته ک بوده پاش درازه ،ولی دردی چیزی نداره ،ممنون میشم کمکم کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برایش خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 20. مریم تاتلیمریم تاتلیsays:

  سلام ..پدرشوهرم مرد مومنی بود واقعا چندسالی فوت شدن..مادرم خواب دیده لباس روشن سفید و تمیزی تنش و صورت زیبایی داره..منتهی گفت کمر درد دارم ولی رفتم دکتر بهتر شدم????? تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی دچار نگرانی بشوید

 21. علیرضاعلیرضاsays:

  سلام و سپاس... برادرم یکسال پیش فوت شده، آدم بسیار مومنی هم بود، بدون سابقه درد و بیماری بعلت سکته خیلی ناگهانی فوت شدند... دیشب توی خواب دیدمش که پادرد داشت و من و خواهرم کنارش بودیم و گریه و ناراحتی میکردیم براش، در حالیکه در خواب میدونستیم که فوت شده و الان موقتاً پیش ماست... در خواب زن برادرم هم بود و مدام من و خواهرم رو مواخذه میکرد که برادرم بخاطره دلتنگی و ناراحتی ما اینجاست و پادرد داره، در حالیکه براش بهتره که زودتر بره تا پادرد و ناراحتیش خوب بشه... این خواب خیلی ذهنمو مشغول کرده، خصوصاً که شب جمعه این خواب رو دیدم... خواهشاً در خصوص تعبیرش راهنمایی بفرمایید...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اخبار نادرست و اشتباهی به گوش شما می رسد که نباید آنها را بپذیرید

 22. سيدكمال الدينسيدكمال الدينsays:

  سلام پدرم ٢٣سالع فوت شده اومده تو هاب مادرم و گفته از كتفم رنج ميبردم تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برایشان خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 23. FatimaFatimasays:

  سلام و خسته نباشید خدمت شما. مادربزرگ من ده سال که فوت شدن در اثر بیماری قلبی، مادرم چند روز پیش خواب دیده که مادربزرگم کمرش درد میکنه و کمرش رو گرفته ولی داره میخنده میشه لطفا بگید تعبیرش چی میشه چون هر جا رو که میگردیم تعبیرش رو پیدا نمی‌کنیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر نیازمند دعا و خیرات هستند برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 24. آرزو حمیدی دربندیآرزو حمیدی دربندیsays:

  سلام من خواب مامانم دیدم داشتم بغلش میکردم. وقتی بغلش کرده ناله میکرد یه جوری که بدنش درد گرفته بود میشه اعبیرش بگین. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روح اموات فاتحه ای بخوانید

 25. Fariba alizadehFariba alizadehsays:

  سلام ۴ ما پیش پسرم رو در اثر سرطان از دست دادم ۲۴ سالش بود .از من خواسته بود که هیچ وقت ناراحت نباشم چون زجر میکشه ولی تا الان نتونستم کنار بیام و هر روز گریه میکنم دیشب خواب دیدم که در یک اتاق دارم نماز میخونم بعد صدای دانیال رو شنیدم که با ناله من رو صدا میکرد و درد داشت نمازم که تموم شد سریع جواب دادم و از اتاق بیرون آمدم دیدم زیر پتو دراز کشیده کنارش نشستم و گفت درد داره و شروع به مالیدن دستش کرد و من هم دستش رو مالیدم و با خودم میگفتم ای وای بازم دانیال درد داره یعنی خوب نشده باید قرص بهش بدم و احساس کردم که میگه بهتر شدم و دیگه چیزی از ادامه ی خواب یادم نیست..چند شب قبل هم خواب دیدم که سردرد شدید داره.. ممنونم لطفا تعبیر بفرمایید خیلی نگران هستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 26. مجید مدیحیمجید مدیحیsays:

  خواب مادر بزرگم رو دیدم داخل باغ قدیمی خودمون بود روی یه اهن نشسته بود گفتم ننه کجا بودی گفت بازو(دستم)درد میکنه امدم بغلش کردم صورتم را به صورتش گذاشتم گفت اروم شدم از خواب بیدار شدم‌خودمم خیلی احساس ارامش داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتر است برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید به نظر نیازمند دعا و خیرات هستند

 27. فرشتهفرشتهsays:

  با سلام پدرم برای مادرم که فوت کردن خواب دیدن خواب دیدن پدر و مادرم و دوتا دامادهایشان رفتن دریا یکی از دامادها داخل دریا رفته و مشغول ابتنی شده یکی شون توی ساحل دراز کشیده و تا گردن خودشو زیر شنها کرده بعد پدرم دنبال مادرم میگشتن دیدن کنار همون دامادی که توی ساحل هست یک گوداله داخل گودال هم اب زلال و شفاف هست و مادرم اون تو هستن پدرم داد میزنه که بیا بیرون خفه میشی که میبینن مادرم مثل غواصها وسیله توی دهنشه و داره نفس میکشه بعد مادرم میگن نه چیزی،نیست فقط پام درد میکنه میشه بفرمایید تعبیر چی هست ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ضرر های مالی و مادی به شما بخورد و بهتر است برای ارامش روح اموات صلواتی خیرات دهید

 28. فاطمههفاطمههsays:

  سلام من مجردم و خواب دیدم که به شدت بدن درد دارم و به پشت می خوابم و مادربزرگم که زنده هستش کمر من را ماساژ میده . میشه تعبیر شو بگید؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در رابطه با دیگران رفتارتان راکمی معقولانه تر کنید

 29. ز کز کsays:

  با سلام و خسته نباشید پسر دای من الان ۳۰ روز هست که فوت شده تو خواب دیدم یکی از پاهاش درد میکنه و داره از چیزی فرار میکنه تعبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده نیازمند بودن میت به خیرات است

 30. مهرساوسلینمهرساوسلینsays:

  سلام من در خواب دیدم مادر بزرگم که الان دوساله فوت شده در خواب صداش زدم و اون گفت بله و از روی پشتبام که بود اومد پیشم و دستانم رو گرفت وبا خنده مثل بچه ها باهم دورمیزدیمو میخندیدیم وبعد در اغوشم گرفت وکلی باهم حرف زدیم بعد همشردنشو نشونم میداد که از خشکیه پوستش انگار ترک خورده بود کنار ابروشم همینطور شده بود بعدش گفت باید برم همونجا گفت پشتمم درد میکنه منم پشتشو ماساژ دادم و بعد گفتم فراموشت نمیکنم و بعد اون رفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است اگر دینی دارند ادا کنید و برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 31. عباس نوریعباس نوریsays:

  سلام برادرم چهل روزه تو بیمارستان فوت کرده دیشب خواب دیدم صبح زود بیدار شده و دست و صورتشو تو حیاط شسته بود وقتی میاد تو اتاق دیدم چهرش کمی ناراحته و پاش میلنگه پرسیدم چیشده با ناراحتی گفت وقتی اومده تو اتاق پاش جایی خورده و کمی درد میکنه ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   براش سوره ی نور و الرحمن بخونین

 32. م تابم تابsays:

  سلام. مادرم حدود دوماه و نيم پيش فوت كردند.تازگي خالم خوابشونو ديدن ك مادرم به خالم گفتن كمرم تِرِك برداشته.تعبيرش چي ميشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیلی براشون سوره ی دخان بخونید همچنین زیارت عاشورا و هدیه ی صلوات فراموش نشه

 33. محمدعلی پناهیمحمدعلی پناهیsays:

  سلام دخترم خواب دیده مادرشو که یه کمی زانو درد داره و راه میرفته اما نه اونقدر که لنگ بزنه ازش پرسیده چی شده مامان درد داری مادرش جواب داده اره درد دارم و رفته در ضمن ایشون حدود چهل روز میشه که بر اثر تصادف به رحمت خدا رفتن لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است اگر دینی دارند ادا کنید و برای ارامش روحشان فاتحه ای بخوانید

 34. نازنیننازنینsays:

  سلام خواب دیدم درازکشیده بودم یکی آمدنمیدانم بادست یاچیزدیگری زدتوکمرم وخیلی دردم آمدولی نفهمیدم چه کسی بود.دخترم هم خیلی دنبالش گشت که بفهمه چه کسی است ولی پیداش نکردیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است سلامتی خودرا چک کنید و برای ارامش روح اموات فاتحه ای بخوانید

 35. مریم قیاسیمریم قیاسیsays:

  خواب دیدم پدرم که تازه فوت کردن از عمل زانو،موقع تدفین کفن رو پاره کردو منم دستش رو گرفتم واز ترسی که دفنش کنن فراریش دادم،در حین دویدن دوتا خرما از مادرم گرفتن.وهمونجور که میدویدن به تنشون لباس میشدواز حالت لختی در می امدن.تشکر از پاسخگویی شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتر است برای ارامش روحشان سوره یس را بخوانید

 36. مهدیهمهدیهsays:

  خوا دیدم پدرم اومد و بساط روضه هر سالش را علم میخاست بکنه و دو تا از اقوام که سیدند یکی همسر دختر دایی با خانواده علی رغم راه دورشون و یکی عمه که البته عمه شوهرش سید هست اومدند کمک.... یک پاسیو منزل مادری داریم دو برابر شده بود و توش پر آب و پدرم اونا پر ماهی کرده بود و بازم قرار بود ماهی توش بریزه و پر برگهای سبز..... همین طور که کار می‌کرد وسایل سنگین باعث شد لیز بخوره و حالت نفس تنگی ذاشت میگفت نفسم تنگه و قرار بود به اورژانس زنگ بزنیم اون وسط هم یک نان بزرگ و روشم پر حلوا بود عمم به من گفت یکم حلوا بده منم لا نون گذاشتم به عمه بدم بده به بابام یه لقمه کوچک ولی بیدار شدم از خواب.... میشه تعبیرش را بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نذر کنین برای رفع این وضعیت روضه بگیرین و به چند فقیر کمک کنین انشاالله این وضعیت رفع میشه

 37. زهرا حسینیزهرا حسینیsays:

  سلام انشاالله که حالتون خوب باشه چندبار سوال گذاشتم یک مدت جواب ندادید براتون آرزوی سلامتی دارم من مادرم که چندین ماه فوت شدن خواب دیدم باسنش تمام کبود ودرد داره وبه من میگن پشتم نگاه کن درد داره 8تا بچه بزرگ کردم وخون دل خوردم چقدر سختی کشیدم بعد شروع میکنه یک فرش که رو زمین بود رو میشوره ممنون میشم تعبیر کنید

 38. رمضانیرمضانیsays:

  سلام من پدرم حدودا دو ماه پیش فوت شدن خالم خواب دیده که پدرم دراز کشیدن و پاهاش درد میکنه ..دختر دایی مامانم میگن بهتره روی پاهای پدرم آب پرتقال بزارن تا خوب بشه ضمنا وقتی مادرم ...پدرم رو در خواب میبینن اغلب دراز کشیدن نمیدونم برای چی ممنون میشم تعبیر کنید

 39. ندا رندا رsays:

  سلام من سه سال پيش مادرم رو از دست دادم،خيلي كم خوابشو رو ديدم ،هروقت هم ديدم ظاهري آراسته داشته و حس خوب رو بهم منتقل كرده و هيچوقت دنبال تعبيرش نبودم،ولي اينبار خواب ديدم كمرش درد ميكنه و خميده راه ميره (قبل از فوت مشكلي نداشتن) ،ميشه بگيد تعبيرش چيه؟خيلي ناراحتم

 40. نیکونیکوsays:

  سلام پدرم یک سال و نیم پیش بخاطر سرطان فوت کردن قبل م گ درد زیادیکشیدن چند ماه پیش مادرم خواب دید کهدر خواب پدرم گفت سرم‌دردمیکند دوباره دیشب خودم خوابش رادیدم که در خانه دراز کشیده و سر و چشمانشرا بسته و میگوید سرمدرد میکند و من میگویم شاید دوبارن سرطانش شروع شده و دنبال راه حل برای درمانش هستمو خیلی همدیگر را میبوسیم از ته دل و آخر خواب میگم بهتر شدیمیگه آره چه تعبیری داره خوابم

 41. سیناسیناsays:

  عرض سلام و خسته نباشید پدرم چندساله که فوت کرده خوابش دیدم تو همون مغازه خودش بود مشغول کار بود که بهم گفت انگشت پام درد میکنه...لطفا تعبیرش بهم بگید.

 42. آنیتا به افتادهآنیتا به افتادهsays:

  سلام خواب دیدم که منو برادرم به خانه غریبه ای میرویم از پله ها رد میشویم و به یک اتاقک کوچکی میرسیم در نگاه اول خالی بود ولی ناگهان مرد قدکوتاهی جلو چشمانمان ظاهر میشود با او صحبت میکنیم اطرافش پر از پول و طلا بود ولی به آنها دست نمیزدیم ناگهان مرد میرود و زنش ظاهر میشود برادرم مقداری پول به او میدهد و چند جفت جوراب نو به او هدیه میدهد ولی زن راضی نمیشود و میگوید که ارزش اینها ناچیز است در این هنگام ناگهان پدربزرگم که چهارماه پیش فوت کرده بود وارد جمع میشود با آن قد بلندش و پالتویی که همیشه بر تن داشت صورتش خیلی صاف بود سبیلش کمی سفید شده بود فقط ولی مثل اینکه بدن درد داشت چون ناله میکرد با این صاف راه میرفت گویی که روحش احضار شده بود و من در این موقع بیدار شدم پاهایم بی حس شده بودن و داشتم گریه میکردم گویی شوهر آن زن در خواب پدربزرگم را احضار کرده بود تعبیرش چیست لطفا جواب بدین

 43. آفاقآفاقsays:

  دیشب خواب پدرم دیدم که شش سال پیش فوت شدند،پاهاش درد میکرد اومدم ماساژ بدم ،گوشت پاهاشو میشد دید،یه جاهایی دست میزدم میگفت نزن درد شدید دارم،هر قسمتی از پاهاش یه چربی و فرم خاصی بود

 44. زهرازهراsays:

  سلام من سه ماهه پدرم فوت کرده دیشب خواب دیدم میگفت کمرش درد میکنه یه روسری از سر یه صغیر باز کنید برام بیارید ببندم به کمرم ،صورتشم سیاه دیدم چه معنی ای داره ؟البته پدرم خیلی مومن و نماز خوان بود و مال حروم تو خونش راه نمیداد ما الان چیکار کنیم تعبیرش چیه

 45. فهیمهفهیمهsays:

  سلام.من خواب دیدم پدر بزرگم که چندماهی است فوت شده توی خونه خودشون خوابیده بود باهاش داشتم صحبت میکردم گفتش باید برگردم قبلا هم سردرد داشتم رفتم خوابیدم خوب شدم...بعدش من توی خواب همش احساس میکردم قراره خودم و اطرافیانم که خاله و مادربزرگ و دایی ها بودن بیمار بشیم..تعبیرش چی هستش؟

 46. SaSasays:

  سلام خواب دخترم رو دیدم گفت از پیشانی تا پشت سرم به سمت گردنش دست کشید گفت درد میکنه تعبیرش چیه

 47. سمیه خوش نفسسمیه خوش نفسsays:

  سلام پدرم یه ماه پیش فوت کردن در خواب دیدم که آمده به عنوان احوال پرسی از یقه لباس من گرف و ول کرد بعد بهم گفت که یه طرف گلوم خیلی درد میکنه کپک زده لطفا تعبیرش را بگویین ممنونم

 48. سمیهسمیهsays:

  مادرم یه ماهه فوت شده دختر عمه ام دو بار مادرم رو خواب دیده یه شب پنجشنبه خواب دیده که مادرم اومده خونشون ناراحت بوده و یه پسر کوچیک همراهش بوده ازش پرسیده کیه گفته پسرمه ...هفته بعد دقیقا دوباره شب پنجشنبه خواب دیده مامانم تو حرم حضرت معصومه هست مامانم بهش گفته حضرت معصومه از دستش ناراحته میشه تعبیرش رو زودتر بفرمائید ممنون میشم

 49. ویدا میرزاپورویدا میرزاپورsays:

  سلام. من مادرم دوماهه فوت کرده دیدم تو خونه قدیمی با برادرم نشستم یهو گریه کردم که چرا مادر ندارم دیدم مادرم اومد بغلم محکم بغلش کردم گفتم کجا بووی دیدم از دهنش خون اومد گفتم فشار نده کل بدنم درد میکنه تعبیرش چیه ممنون میشم بگین

 50. پریسیماپریسیماsays:

  سلام من حدودا ساعت هشت و نه صبح بود خواب مادربزرگما دیدم که حدودا 4 ماه پیش فوت شدن تو خواب میدونستم مرده اومده بود به ما سر بزنه من گفتم اون دنیا خوبی گفت خوبم فقط یه جام درد میکنه و اینم بگم که بازوی دست چپش را گرفته بود

 51. الهامالهامsays:

  سلام.من خواب دیدم مادر بزرگ شوهرم تو خواب گفت کلیم درد میکنه و آب شهری که خـودش توش بود خوبم نمیکنه. و گفت ب پسرش بگم آب اون شهری ک پسرش هست براش بیاره و برا کلیش خوبه. این دو تا با هم قهر هستن. تعبیرش چیه یعنی

 52. NANAsays:

  سلام پسرم سی و پنج روز است که در تصادف فوت شده است،مجرد و ۲۲ساله،۱)پسرعمویم که همکلاسش بوده خواب دیده پسرم ناراحت است ، خوابیده و مهره کمرش را نشان میدهد که کبود است،تعبیرش چیست؟ ۲)دوست همسرم خواب دیده پسرم در جمع خودمان روی ویلچر نشسته و یک نفر گلی را به او میدهد و پسرم میگوید این گل را دوست دخترم به من داده،تعبیر این خواب چیست؟ سپاسگزارم

 53. بارانبارانsays:

  با سلام. پدرم 6 سال هست که فوت کرده. در کل یکی دوبار توی خوابم اومده که چهرشو نمیدیدم و لبخندشو احساس میکردم. اما دیشب به خوابم اومد و بازم چهرشو نمیدیدم و فکر کنم با تلفن باهاش حرف میزدم ازش پرسیدم که بابا تو زنده ای یا مردی؟ گفت نمیدونم. اینم گفت که زبونم رو سوراخ سوراخ کردن! توروخدا تعبیرش رو بگید. این هم بگم که هربار سرقبرش میرم ازش میخوام که به خوابم بیاد و از خودش برام بگه. و اینکه در دنیا مرد مهربون و آرومی بود و همه دوستش داشتن و کسیو اذیت نمی کرد اینو همون موقع هم که زنده بود همه میگفتن

 54. بهار بانوبهار بانوsays:

  سلام روح همه پدر و مادرهای اسمانی شاد...حدود ۱۲ سال مادرم ک سیده بودن فوت شدن دیشب یکی از خواهرام خواب خواب میبینه ک مادرم از درد کلیه فریاد میزنه و گریه میکنه

 55. Zahra kianiZahra kianisays:

  سلام پدر بزرگم ۳ ماهه که فوت کردن به خواب پسر همسایمون رفتن و کل بدنشون درد میکرده مسشه بهم بگید تعبیرش چیه؟

 56. سحرسحرsays:

  خواب دیدم که پدر شوهرم که فوت شدن منو بغل کردن و بوسیدن و گفتن گردنم درد میکنه برم پیش فلانی تا خوب بشم. تعبیر چیه؟ با تشکر

 57. مبینامبیناsays:

  درود و خسته نباشید من در خواب دیدم که مادربزرگ مادرم میگه که کتفش درد می‌کنه و قرمز شده ممنون میشم در تعبیر این خواب کمکم کنید.

 58. متینمتینsays:

  باسلام من پدرم ۳ ماه فوت کردن دیشب خواب دیدم دراز کشیده من میدونستم فوت کرده به خاطر همین تعجب کردم ولی مادرم نمی دونست کنار پدرم شدید گریه میکرد وقتی پدرم برگشت دیدم از درد به خودش میپیچه وبه من میگه کمرم درد میکمه خیلی درد داشت تقریبا به حالت داد داشت می گفت اما صداش کم بود ولی درد شدیدی تو صورتش میدیدم

 59. ليلاليلاsays:

  سلام من خواب مادرم رو ديدم كه مدتيست فوت شده و در خواب روي يك قبري در قبرستاني نشسته و كنرش شكسته و خونريزي انگار داشت درد شديد و گريه ميكرد منم از ناراحتي مادرم گريه ميكردم ممكنه تعبيرش رو بفرماييد مننون