متن انگلیسی تبریک شب یلدا + ترجمه

یلدا که به زایش مهر نیز مشهور است هر سال در اواخر آذر ماه جشن گرفته می شود. یلدا به معنای تولد در زبان سریانی است که وارد زبان فارسی شده است. یلدا طولانی ترین شب سال و جشنی برای فارس ها است. اینجا مجموعه ای از تبریک ها برای پیام های یلدا وجود دارد که می توانید از آن ها برای ارسال پیام به عزیزانتان استفاده کنید.

Yalda which is also known as Zayeshmehr is celebrated every year on the end of Azar. Yalda means birth, in the Syriac language and it has been included in the Persian language. This is a Persian celebration which is the longest night of the year. Here is a collection of lovely Happy Yalda messages and Yalda Night .Wishes which you can use for sending texts your dear one

Hopes for Yalda night

آرزو هایی برای شب یلدا

.Wishing you and your family a very Happy Yalda night… May you are blessed with new hope and great success as we celebrate this auspicious night

برای تو و خانواده ات شب یلدای خیلی شادی را آرزو می کنم. امیدوارم شما با امید های جدید و موفقیت های بزرگ سعادت مند شوید همان گونه که ما این شب فرخنده را جشن می گیریم.


Yalda marks the advent of winters and victory of light over darkness… I wish that you are blessed with new light in this new season which bring victory and happiness to you. Happy Yalda Night!

یلدا ظهور فصل زمستان و پیروزی نور بر تاریکی را نشان می دهد. آرزو می کنم که شما با نور جدید در این فصل نو که پیروزی و شادی را به ارمغان می آورد سعادتمند شوید. شب یلدا مبارک


.Join in for the celebrations of Yalda and wish everyone a very happy upcoming new days

به ما ملحق شو برای جشن گرفتن یلدا به ما ملحق شو و برای همه روز های پیش روی خجسته ای آرزو کن.


May you and your loved ones are blessed with happiness and glory as we celebrate Yalda Night…. May your life shine bright with positivity, goodness and brightness of this auspicious night… Happy Yalda night to you and your family.

امیدوار تو و کسانی که دوستشان داری همزمان با بزرگداشت شب یلدا با شادی و برکت خوشبخت شوید... امیدوارم زندگی شما با یقین و مثبت اندیشی، خوبی و روشنایی در این شب خجسته بدرخشد. شب یلدا بر شما و خانواده ات مبارک باشد.


مطلب پیشنهادی و پربازدید :

درباره شب یلدا به زبان انگلیسی


.Let us forget our sorrows, keep our differences aside and join in the celebrations for Yalda

اجازه بده غم هایمان را فراموش کنیم و تفاوت هایمان را کنار بگذاریم و برای یلدا به هم ملحق شویم.


As the longest night of the year ends, we are hopeful that beautiful, bright and successful days are going to come our way… With that thought, I wish you a very warm and Happy Yalda night.

همزمان با پایان یافتن طولانی ترین شب سال، امیدواریم که روز های زیبا، روشن و موفق پیش روی راه ما قرار بگیرد. با این فکر برای تو شب یلدای گرم و شادی را آرزو دارم.


.Let us forget our past grudges and let us celebrate this beautiful Yalda night with everyone

بگذارید کینه های گذشته خود را فراموش کنیم و بگذارید این شب زیبا یلدا را با همه جشن بگیریم.


May you are blessed with all the strength to fight against the evil and be victorious…. Just like the way light kills the darkness… on the auspicious occasion of Yalda, I pray for your health, wealth and success…. Happy Yalda Night to you.

امیدوارم شما با استفاده از همه قدرت ها برای مقابله با شیطان و کسب پیروزی ها سعادتمند شوید... درست مثل راهی که نور تاریکی را می کشد... به مناسبت فرخنده یلدا ، من برای سلامتی، ثروت و موفقیت شما دعا می کنم. شب  یلدا بر شما مبارک باد.


.May your Yalda night be as bright as the stars shining in the sky

امیدوارم که شب یلدا شما به اندازه ستارگان در آسمان درخشان باشد.


Wishing you new hope, happiness and positivity inside and outside you on the occasion of Yalda… Warm wishes to you and your family on this auspicious occasion. Happy Yalda to you my dear friend.

برای شما آرزو، شادی و یقین و مثبت اندیشی های جدیدی را در این فرخنده یلدا آرزومندم. آرزو های گرم برای شما و خانواده تان در این مناسبت فرخنده را دارم. یلدا به شما دوست عزیزم مبارک باشد.


.Sending you best wishes on Yalda Night…. May God blesses you with days full of high energies and positivity for a wonderful life ahead

فرستادن بهترین آرزو ها برای تو در شب یلدا... امیدوارم خدا شما را با روز هایی پر از انرژی های فراوان و یقین برای زندگی پیش روی تان برکت دهد.


.Wishing you bright new light as we celebrate Yalda Night….. May you enjoy this occasion with your family and friends

برای شما نور های تازه ای را همانند جشنی که در شب یلدا می گیریم آرزو دارم. امیدوارم شما با همراه خانواده و دوستانتان از این مناسبت لذت ببرید.


.May you have a very successful life ahead and a very happy Yalda

امیدوارم که شما زندگی بسیار موفقی را در پیش رو داشته باشید و یلدا بسیار شادی برای شما باشد..


.I hope Yalda wipes out all the sorrows from your life and brings you all the joys

امیدوارم یلدا همه غم‌ها را از زندگی شما پاک کند و همه شادی ها را برای شما به ارمغان بیاورد.


.Let us all make plans with our friends and family because Yalda is just around the corner

بیایید با دوستان و خانواده خود برنامه ریزی کنیم زیرا یلدا در همین حوالی است.


.May all your lives be as bright as the Yalda night

امیدوارم که تمام زندگی شما به اندازه شب یلدا روشن باشد.


.I wish everyone a very happy Yalda night and may your lives be full of wonderful experiences

من برای همه شب یلدای بسیار شادی را آرزو می کنم و امیدوارم زندگی شما مملو از تجربیات شگفت انگیز باشد.


Special sentences for greeting Yalda night

جملات خاص برای تبریک شب یلدا

.Zayeshmehr is also another name for Yalda and it is actually the celebration of the longest night of the entire year. Happy Yalda to you

زایش مهر نیز نام دیگری برای یلدا است و در واقع جشن طولانی ترین شب در کل سال است. یلدا بر شما مبارک باد.


.Yalda celebrates the good winning over the bad and that is the best story to start a new season with

یلدا پیروزی خوب را در برابر بد جشن می گیرد و این بهترین داستان برای شروع یک فصل جدید است.


Yalda is the best time of the year for me because I get to meet my family and spend time with them. Happy Yalda

یلدا بهترین زمان سال برای من است زیرا من خانواده ام را می بینم و با آن ها وقت می گذرانم. یلدا مبارک


.May you all have all the happiness in the upcoming days and have a very happy Yalda

امیدوارم که همه شما در روز های پیش رو خوشی های زیادی داشته باشید و یلدا خیلی شادی داشته باشید.


.Hoping that all the families are reunited on this night or celebration and that everyone gets to have a very happy Yalda

به امید اینکه در این شب یا این جشن همه خانواده ها دوباره به هم  بپیوندند و همه بتوانند یلدای بسیار شادی داشته باشند.

.Yalda is one of the most joyous occasions in the Persian calendar. Happy Yalda

یلدا یکی از شادترین مناسبت های تقویم فارسی است. یلدا بر شما مبارک.


.May all the members of your family come together and may all of you get to spend your Yalda with laughter, joy, and good food

امیدوارم که همه اعضای خانواده شما گرد هم آیند و امیدوارم همه شما یلدای خود را با خنده، شادی و غذای خوب بگذرانید.


.Happy Yalda. We hope that you get all the love you need and all the happiness in this upcoming new season

یلدا بر شما مبارک. امیدواریم در این فصل جدید همه عشق هایی که نیاز دارید و همه خوشبختی ها را فصل تو پیش رو به دست آورید.


.May the new season keep you in good spirits and health and may you have a very happy Yalda night

امیدوارم که فصل جدید شما را با ای روحیه ای خوب و سلامتی حفظ کند و امیدوارم شما یک شب یلدا بسیار شاد داشته باشید.


.I am wishing all Iranians and also other people who are aware of this celebration a very happy Yalda

من برای همه ایرانیان و همچنین افراد دیگری که از این جشن آگاهی دارند یلدای بسیار شادی را آرزو می کنم.


.Yalda is the triumph of light over darkness and I hope in your life, you get all the joys and happiness

یلدا پیروزی نور بر تاریکی است و امیدوارم در زندگی همه شادی ها و خوشبختی ها را به دست آورید.


.There are many reasons to lose faith in life but there are many more reasons to love life. Happy Yalda to you

دلایل زیادی برای از بین رفتن ایمان به زندگی وجود دارد، اما دلایل بیشتری برای عشق ورزیدن به زندگی وجود دارد. یلدا را بر شما مبارک باد.


Yalda tells us that good always wins and evil will lose at the end no matter what

یلدا به ما می گوید که خیر همیشه پیروز می شود و شر در پایان شکست می خورد و مهم نیست این امر چگونه اتفاق می افتد.


.Nobody should be sad about Yalda as it is the beginning of a new days and it is not nice to begin a new days with sadness

هیچ کس نباید از یلدا ناراحت باشد زیرا این آغاز روزهای جدید است و خوش نیست که روزهای جدید را با اندوه شروع کنیم.


! Yalda is such a magical night for the Iranians that it fills everybody’s hearts with joy and hope. Happy Yalda

یلدا برای ایرانیان یک شب جادویی است که قلب همه را با شادی و امید پر می کند. یلدا بر شما مبارک!


The Iranians celebrate the longest night of the winter which is called Yalda by reciting poetry and wishing the best for everyone. Happy Yalda to you!

ایرانیان طولانی ترین شب زمستان را که با خواندن اشعار یلدا خوانده می شود جشن می گیرند و بهترین ها را برای همه آرزو می کنند. یلدا را بر شما مبارک باد!


.Let us come together and celebrate Yalda with goodness, poetry, and light

بیایید کنار هم باشیم و یلدا را با خوبی ، شعر و نور جشن بگیریم.


! Every culture has its own history and learning the history about Yalda will make its celebration even more meaningful. Happy Yalda to you

هر فرهنگی تاریخ خاص خود را دارد و یادگیری تاریخچه درباره یلدا باعث می شود جشن آن حتی بیشتر معنی دار شود. یلدا بر شما مبارک باد!


.Happy Yalda to you! Don’t forget, light plays a very important role in the celebration of Yalda

یلدا بر شما مبارک باد! فراموش نکنید، نور نقش مهمی در جشن یلدا دارد.


.This Yalda, let us keep the fire burning all night and scare away the evil

این یلدا، بیایید آتش را تمام شب بسوزانیم و شیطان را بترسانیم.


.The fire in Yalda signifies the fact that light will always be able to cut through the darkness

روشن کردن آتش در یلدا نشانگر این واقعیت است که نور همیشه قادر خواهد بود تا از تاریکی عبور کند.


.Happiness and sorrow go hand in hand and so forget the sorrows and let’s hope for a very happy Yalda and a happy new season ahead

شادی ها و غم ها دست در دست هم می دهند تا غم ها را فراموش می کنند و بیایید برای یلدایی شاد و فصل نو و شاد پیش رو امید داشته باشیم


.Yahda means: Let's remember Life is too short. That we should celebrate even one more minute of being together. Happy Yalda night

یلدا یعنی: بیایید به خاطر داشته باشید که زندگی خیلی کوتاه است. پس ما باید حتی یک دقیقه بیشتر برای با هم بودن را جشن بگیریم. شب یلدا مبارک.


مطالب پیشنهادی :

عکس نوشته تبریک شب یلدا

شعر در مورد شب یلدا از شاعران بزرگ

مجموعه شعر درباره شب یلدا برای بچه ها

متن های احساسی و زیبا درباره شب یلدا (3)


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...