درباره شب یلدا به زبان انگلیسی

شب یلدا یا Yalda night  شبی از جشن ها و تفریحات است که با غروب آفتاب در آخرین روز پاییز (آخرین روز ماه آذر در تقویم جلالی) آغاز می شود و تا طلوع روز اول زمستان یا روز اول دی ماه ادامه دارد. این شب یلدا نامیده شده است و به معنای تولد دوباره (از خورشید) بود و برای پیروزی نور بر تاریکی جشن گرفته می شد. آن‌ها در روز آخر پاییز آتش روشن می کردند و تا نمایان شدن اولین اشعه های خورشید در روز بعد آن را روشن نگه می داشتند. در طول این شب، آن‌ها با خانواده و دوستان جمع می شدند، غذای خوشمزه می خوردند، می نوشیدند و آهنگ های شاد را تمام شب می خواندند و به داستان های مربوط به زمان های قدیمی گوش می دادند.

Shabe Yalda or Yalda night is an evening of festivities and merriment that begins when the sun sets on the last day of fall (last day of Maah e Azar on Jalali Calendar) and continues until the dawn of the first day of winter, or first day of Maah e Dey. This night was called Yalda which meant rebirth (of the sun), and it was celebrated for the triumph of light over darkness. They built fires on sundown of the last day in fall and kept them burning until the first rays of sun the following day. During this night, they gathered with family and friends, ate delicious food, drank, and sang happy songs all night and listened to stories about old times.

Origin of Yalda

منشاء یلدا 

Yalda, which means birth, is a Syriac word imported into the Persian language. Because Yalda is the longest and darkest night, it has come to symbolize many things in Persian poetry; separation from a loved one, loneliness and waiting. After Yalda, a transformation takes place – the waiting is over, light shines and goodness prevails.

یلدا که به معنی تولد است، یک کلمه سریانی است که به زبان فارسی وارد شده است. از آنجا که یلدا طولانی ترین و تاریک ترین شب است ، آمده است که نمادی از چیزهای زیادی در شعر فارسی است؛ جدایی از یک دوست عزیز، تنهایی و انتظار.  پس از یلدا، تحولی صورت می گیرد، انتظار پایان یافته ، نور می درخشد و خوبی ها غالب می شوند

Some sources say Yalda is taken from Islamic times. In pre-Islamic Zoroastrian tradition the longest and darkest night of the year was a particularly inauspicious day, and the practices of what is now known as "Shab-e Chelleh" were originally customs intended to protect people from evil during that long night.

برخی منابع می گویند یلدا از زمان اسلام گرفته شده است. در سنت زرتشتی قبل از اسلام طولانی ترین و تاریک ترین شب سال ، یک روز به ویژه ناپسند بود و کار هایی که اکنون به عنوان "شب چله" انجام می شود، در اصل آداب و رسوم برای محافظت از مردم در برابر شر در آن شب طولانی بوده است.

? What do people do in Yalda night

مردم در شب یلدا چه کاری انجام می دهند؟

- During this night, Persians enjoy delicious food, sweet and juicy fruits, and delectable sweets paired with hot tea. Reading the enchanting poems by Hafez, and great Persian mythology such as Shahnameh, Khosro va Shireen, Leili va Majnoon make this otherwise cold winter night a delightful gathering with family and friends.

- در طول این شب، ایرانیان از غذاهای خوشمزه ، میوه های شیرین و آبدار و شیرینی های دلپذیر که با چای داغ همراه شده اند لذت می برند. خواندن اشعار دل ربای حافظ و اساطیر بزرگ فارسی همچون شاهنامه، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون این شب سرد زمستانی را به یک دورهمی دلپذیر با خانواده و دوستان تبدیل می کند.

- On Yalda night, the oldest member of the family says prayers expressing gratitude to God for previous year's blessings, and prays for prosperity in the coming year, and the other members of the family raise their hands to the sky saying 'Ameen'. After praying, the oldest member cuts the watermelon, which symbolizes the removal of sickness and pain from the family, and gives everyone a share.

- در شب یلدا ، پیر ترین عضو خانواده دعا هایی برای تشکر از خدا به خاطر نعمت های سال گذشته و برای خوشبختی در سال آینده می خواند و سایر اعضای خانواده دست خود را به سمت آسمان بلند می کنند و می گویند "آمین". بعد از دعا پیر ترین عضو خانواده هندوانه را قاچ می کند، که سمبل از بین بردن بیماری و درد از خانواده است و سهم همه را به دست آن ها می دهد.

- At Yalda night, the fiancé sends a basket with edible arrangement including some kinds of fruits and a variety of gifts to his fiancée. In some areas, the girl's family also do the same by returning the favor and sending gifts back for the young man.

- در شب یلدا ، نامزد دختر سبدی از مواد خوراکی چیده شده شامل انواع میوه و انواع هدایا را برای نامزد خود می فرستد. در برخی مناطق، خانواده دختر نیز برای پاسخ دادن به این لطف با ارسال هدیه برای مرد جوان، همین کار را انجام می دهند.

- One of the other traditions of Yalda night, which has been added in recent centuries, is the recitation of the classic poetry of Hafez, the Iranian poet of 14th century AD. Each member of the family makes a wish and randomly opens the book and asks the eldest member of the family to read it aloud. What is expressed in that poem is believed to be the interpretation of the wish and whether and how it will come true. This is called Faal-e Hafez (Hafez Omen).

- یکی دیگر از سنت های شب یلدا که در سده های اخیر به آن افزوده شده، خواندن شعر های کلاسیک از حافظ، شاعر ایرانی قرن چهاردهم میلادی است. هر یک از اعضای خانواده آرزویی می کنند و به طور تصادفی کتاب حافظ را باز کرده و از بزرگ ترین عضو خانواده می خواهند آن را با صدای بلند بخوانند. اعتقاد بر این است که آنچه در آن شعر بیان شده است، تفسیر آرزو بوده و اینکه آیا و چگونه آرزوی آن ها تحقق خواهد یافت. به این کار فال حافظ (Hafez Omen) گفته می شود.

   ? What do people eat in Yalda night

  مردم در شب یلدا چه چیز هایی می خورند؟

  Food plays a central role in any form of the celebrations in Iran. In most parts of the country, the extended family come together and enjoy a fine dinner.

  غذا در هر نوع جشن در ایران نقش اساسی دارد. در بیشتر مناطق کشور ، خانواده بزرگ دور هم جمع می شوند و از یک شام خوب لذت می برند.

  The special foods that are prepared for Yalda night change from family to family and depend on the availability of ingredients in different regions of Iran. The variety is endless but to mention a few: Mahi Polo, Fesenjoon, Khoresh Bademjan, Aash Reshteh, and traditional desserts such as Fereni and Sholeh Zard may be prepared for this night.

  غذاهای ویژه ای که برای شب یلدا تهیه می شود از خانواده ای به خانواده دیگر تغییر می کند و بستگی به در دسترس بودن مواد اولیه در مناطق مختلف ایران دارد. تنوع فراوان است اما چند مورد را ذکر می کنیم: ماهی پلو، فسنجان، خورشت بادمجان ، آش رشته و دسر های سنتی مانند فرنی و شله زرد ممکن است برای این شب آماده شوند.

  In addition, the ancient myth is that eating hendevaneh (watermelon) on Yalda night makes the person immune to cold winter weather. Iranians believe those who begin winter by eating summer fruits would not fall ill during the cold season. Therefore, eating watermelons is one of the most important traditions in this night.

  علاوه بر این، افسانه های باستان وجود دارد که خوردن هندوانه (watermelon) در شب یلدا باعث می شود تا فرد از هوای سرد زمستان مصون شود. ایرانیان معتقدند كسانی كه زمستان را با خوردن میوه های تابستانی شروع می كنند، در فصل سرما بیمار نخواهند شد. بنابراین خوردن هندوانه یکی از مهم‌ترین سنت های این شب است.

  Pomegranates placed on top of a fruit basket, pomegranate was considered as a symbol of rebirth and breaking it brought joy to people's lives. The purple outer covering of a pomegranate symbolizes birth or dawn, and their bright red seeds the glow of life.

  انار ها در بالای سبد میوه قرار می گیرند، انار به عنوان نمادی از تولد دوباره در نظر گرفته شده و شکستن آن شادی را برای زندگی مردم به ارمغان آورده است. پوشش بیرونی بنفش رنگ انار نمادی از تولد یا طلوع خورشید است  و دانه های قرمز روشن آن‌ها درخشش زندگی است.

  Nuts (ajil) and dried fruit (khoshkbar) are also eaten on Yalda night.

  آجیل (Nuts) و میوه خشک (خشکبار) نیز در شب یلدا خورده می شود.

  Yalda night in different regions

  شب یلدا در نواحی مختلف

  Yalda Night is celebrated in different parts of the country traditionally as a welcome to winter, though it encompasses regional variations. In what follows some of them have been given:

  شب یلدا به طور سنتی در مناطق مختلف کشور به عنوان استقبالی از زمستان برگزار می شود، گرچه این موضوع شامل تنوع و تفاوت های منطقه ای می شود. در ادامه برخی از آن‌ها آورده شده است:

  - Natives to the northwestern Azarbaijan region believe that eating watermelon will not let the cold of winter into their bones. In addition, on this night, new brides carry gifts to brides-to-be of the family.

  - بومیان منطقه آذربایجان شمال غربی معتقدند که خوردن هندوانه اجازه نمی دهد سرما در زمستان در استخوان آن‌ها نفوذ کند. علاوه بر این ، در این شب ، عروس های جدید هدایا را به عروس های آینده خانواده تحویل می دهند.

  - In Tabriz, the capital of East Azarbaijan Province, local musicians play traditional instruments and sing songs from ancient Persian legends on Yalda. They are local artists who play a great role in preserving oral culture.

  - در تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی ، نوازندگان محلی سازهای سنتی می نوازند و ترانه هایی از افسانه های باستانی فارسی را در یلدا می خوانند. آن ها هنرمندان محلی هستند که نقش بسزایی در حفظ فرهنگ شفاهی دارند.

  - In the northern province of Gilan, Yalda is never complete without watermelons. It is assumed that anyone who eats watermelons on this day would not be thirsty in summer and cold in winter. Aoknous is a tempting and indispensable Gilani dish on Yalda Night.

  - در شمال استان گیلان ، یلدا هرگز بدون هندوانه کامل نمی شود. فرض بر این است که هر کسی که در این روز هندوانه بخورد در تابستان تشنه نخواهد بود و در زمستان سردش نخواهد شد.

  - In the villages of northeastern Khorasan Province the groom’s family sends out gifts with a group of musical instrument players to the bride-to-be’s house. In this province, after dinner and festivities, people read out verses from the Shahnameh, a long epic poem by illustrious Persian poet Ferdowsi.

  - در روستاهای استان خراسان شمال شرقی ، خانواده داماد هدایایی را با گروهی از نوازندگان سازهای موسیقی به خانه عروس آینده می فرستند. در این استان ، بعد از شام و جشن، مردم بخش هایی از شاهنامه را می خوانند، شعر حماسی طولانی از شاعر برجسته فارسی، فردوسی.

  - It is customary for people in the western province of Kermanshah that they stay up most of the night by eating, singing and telling stories to abide with the mother of the world in giving birth to her daughter, the sun.

  - برای مردم استان کرمانشاه مرسوم است که بیشتر شب را با خوردن، آواز خواندن و گفتن داستان ها بیدار بمانند تا منتظر به دنیا آمدن دختر مادر جهان، یعنی خورشید، باشند.

  - In one of the villages of Garmsar, Semnan Province, people of one family or clan get together over a meal of khorous polo (cockcrow meat and rice dish), after which they chitchat with jokes, anecdotes and short stories.

  - در یکی از روستاهای گرمسار، استان سمنان، افراد یک خانواده یا قبیله دور هم جمع می شوند تا خرس پلو (گوشت خروس و برنج) بخورند و پس از آن با تعریف کردن جک ها، حکایت ها و داستان های کوتاه به گپ و گفتگو می پردازند.


  پیشنهاد ویژه ، حتما ببینید :

  متن انگلیسی تبریک شب یلدا + ترجمه


   1 نظر

   1. نهالنهالsays:

    ممنون از عکسهای قشنگتون...???