تعبیر خواب کرم سفید در غذا

حضرت امام صادق (ع) می فرماید اگر زنی خواب ببیند کرم سفیدی در بین غذایی است که برای همسر و فرزندانش تهیه کرده است تعبیر این است که بواسطه ی اعمال خطایی که از او سر میزند آبرویش ریخته می شود و در حضور جمع حقیر می شود سبب می شود تا گریه ی زیاد کند و حتی مجبور به ترک همسرش شود در واقع می توان بی آبرو شدن ؛حقیر شدن در جمع؛از دست دادن اعتبار یا ارزش قبلی، را ازمعانی این رویا محسوب کرد،روایت است شخصی دوان دوان و در ابتدای صبح به نزد جابر مغربی رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که مهمانان زیادی برایم آمده است و من از سر عجله در صدد تهیه غذایی سبک و ساده بر آمدم بعد از اماده شدن غذا زمانی که مهمان ها در حال خوردن غذا بودند یکی از آن ها فریاد بلند کشید و گفت بین غذای من کرم است و من از خجالت و ترس رنگ رویم پرید و گریه کنان به داخل اتاقم رفتم و خود را محبوس کردم کرمی که در ظرف غذا مشاهده کردم بزرگ چندش آور و سفید بود تعبیرش چیست؟جابر مغربی پاسخ دادند تو در اینده ای نزدیک در حق فرزندانت ظلمی را مرتکب می شودی که باعث می شود بخارش از چشم اهالی منزل و همسایگان بیفیتی توصیه می شود در رفتار و برخورد با فرزندانت بسیار محتاط تر از قبل باشی تا اگر خطری در این زمینه تو را تهدید می کند دفع شود

تعبیر خواب دیدن کرم در غذا به روایت ابن سیرین:

اگر زن مجردی خواب ببیند در حال آشپزی کردن است و در میان غذایش کرمی به رنگ سفید مشاهده کرد این به نشانه ی این است که در حق معشوق فعلی خود یا کسی که به او علاقه و عشق می ورزد خیانت میکند و بزودی او را ترک میکند و اگر متاهل بود و چنین رویایی را دید ممکن است در حق شوهر یا فرزندش چنین گناه یا خطایی را مرتکب شود که البته با یک ابروریزی همراه است

تعبیر خواب کرم تو غذا به روایت ابراهیم کرمانی:

ایشان نوشته اند این رویا برای تمامی مردان یا پسران و فرقی ندارد متاهل یا مجرد به تعبیر مال و یا ثروت حرام و باطل است هر چقدر کرم بزرگ تر و چندش آورتر باشد این مال بدست امده که از راه غیر قانونی یا حرام است بیشتر است و همین رویا برای زنان نیز به نشانه ی بدی کردن،تلخ کردن زندگی به کام خود و یا دیگران است

سوال: سلام من خواب دیدکم یه دیگ غذا درست کردم (برنج و قورمه سبزی) و بعد قرار بود تا اون روز نذری بدهیم وقتی این کارا انجام میدادیم یکی از همسایگان با عصبانیت در منزل را کوفت و گفت داخل غذایش کرم بوده است و بخاطر همین موضوع همسرم بشدت منو دعوا کرد و بهم گفت چرا حواسم را جمع نکردم تعبیرش چیه ممنون

پاسخ: دیدن این کرم در غذای همسایه ببه این معنی است که در حق همان همسایه در اینده ای نزدیک ظلم میکنید یا موجب آزا و اذیتش خواهید شد

تعبیر خواب دیدن کرم در غذای کسی که مرده است به روایت مهدی همدانی:

دیدن کرم در غدای اشخاص مرده در رویاهای ما به نشانه ی آه ناله و نفرین دیگران مانند دوست اشنا پدر مادر و ...است و ممکن است تاوان بسیار بدی را نیز در همین دنیا بدهیم همچنین شیخ طوسی نوشته است دیدن کرم در غذایی که برای مرده اماده شده به نشانه ی انتقام و یا کینه توزی رفقای نزدیک صاحب رویا است

یک مطلب مشابه دیگر در توپ تاپ با همین موضوع موجود است

کرم در غذا

تعبیر خواب کرم سفید در بدن

 

 

1 نظر

  1. سجاد بیانسجاد بیانsays:

    سلام و ختسه نباشید خواب دیدم تو خونمون مهمون داریم داشتم غذا میخوردم که دوتا کرم تقریبا سیاه به اندازه انگشت اشاره البته کمی کوچیکتر بود بعد از ترس از خواب بیدار شدم میخواستم بدونم تعبیرش چیه آقا هستم و مجرد

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      همسر با وفا - در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی - زیبایی و کمروئی