تعبیر خواب ماست بستن

اگر کسی در خواب ببیند ماست می بندد تعبیر آن اهمال سستی و یا تنبیلی بیش از حد در انجام امور روز مره است،خالد اصفهانی نوشته اند ماست بستن در خواب باعث پسرفت و یا عقب ماندن صاحب رویا در مهمترین امور مختلف زندگی اش میباشد بطور مثال اگر قصد دارد زن بگیرد یا به خواستگاری برود آن را به عمد به تعویق می اندازد یا اگر قصد دارد به کسی کمک کند یا بدهی خود را پاس کند امروز و فردا میکند میتوان کوتاهی کردن،قصورت هایی که از عمد صورت میگیرد،کم همتی را معانی اصلی این رویا به حساب آورد،گویند شخصی به نزد یکی از معبران می رسد و به ایشان می گوید خواب دیدم که همسرم دبه های زیادی از ماست را به منزل آورده است و قصد داریم تا به کمک همدیگر آن ها را ببندیم و مشغول انجام این کار که بودیم همسایه ها و اقوام و آشنایان نیز برای کمک رسانی به خانه ی ما آمدند و هر کدام یک مشک نیز با خود آورده بودند تعبیرش چیست؟معبر پاسخ دادند تو هم اکنون در حق سه نفر کوتاهی کرده ای اول خانواده ات دوم همسایگانت و سوم چند نفر از بستگان نزدیکت و باید جویا شوی و ببینی ایا در حق ان ها بدی نکرده ای ایا به ان ها بدهکار نیستی و ...

تعبیر خواب بستن ماست به روایت شیخ طوسی:

دیدن این رویا خوب نیست و می تواند صاحب رویا را بمدت یک یا حتی چند ماه متوالی از مسیر منطقی زندگی به عقب بیندازد و امور مختلفی را که به او محول میگردد را از عمد به عقب بیندازد،ابراهیم کرمانی میگوید اگر دیدی به مرده ای کمک کردی تا ماست ببندد این خوب است و به نشانه ی دست خیری است که به طرف دیگران دراز میکنی و یا منفعت و سودی از است که از جانب تو نصیب دیگران می شود و اگر دیگران را مانند دوستان یا فامیل و ...در حال ماست بندی دیدی این به نشانه ی حقی بزرگ یا کوچک است که احتمالا از دیگران ضایع کردی و قصد نداری تا برای جبران آن کاری کنی

تعبیر خواب ماست بندی در منزل به روایت علی مدنی:

اگر دیدی این کار را در خانه ی خودت و در کنار زن یا فرزندانت انجام میدادی باید مراقب باشی چرا که یک هشدار برای توست یک نکته ی مهم برای تو این است که شاید برای فرزند و همسرت آن چنان که باید و شاید رفاه و آسایش را تامین نکرده ای و ممکن است از دست تو دلخور باشند و اما اگر دیدی عشایر یا لرها در منزل تو ماست می بندند این خوب است و میتواند نوید بخش یک همت و یک اراده ی قوی باشد که در تو ظرف مدت کوتاهی ظاهر خواهد شد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...