تعبیر خواب گلوله خوردن با تفنگ

جوانی 32 ساله هستم خواب دیدم که چند اراذل و اوباش با تفنگ (اسلحه) به من تیر اندازی (گلوله) میکنند و روی زمین می افتم و بعد از دیدن خودن خودم فوت کردم تعبیرش چیه؟ جابر مغربی در همین زمینه نوشته اند اگر کسی ببیند بعد از شلیک گلوله جان می سپارد و خونی که جاری شده را مشاهده میکند به نشانه ی کشته شدن دوست و یا رفیق صمیمی اش در یک درگیری فیزیکی است،خون دیدن به هیچ وجه در رویاها معانی خوبی ندارد و همیشه عواقب خطرناکی را در پی دارد و بیشترین دردسر متحمل سایرین است

تعبیر خواب گلوله خوردن به روایت شیخ طوسی:

سوال:اگر دیدی خودت را با ضربات گلوله از پای در می آورند به نشانه ی خطر گرفتاری فلاکت و بدبختی برای دیگرانی است که آن ها را میشناسی مانند اقوام دوستان و ...اگر دیدی دیگران را با گلوله میزنند جان خودت در روزها یا ماه های آینده در خطر است،فردی به نزد یکی از معبران ایرانی فرا میرسد و میگوید خواب دیدم که بعد از کندن گودالی عمیق مشتی گلوله پیدا میکنم ولی خبری از اسلحه نبود آن ها را در جیبم ریخته به خانه آوردم و بعد از گذشتی ساعتی مامورها اومدن در خونه و من را دستگیر کردند تعبیرش چیه؟

پاسخ کارشناس:دیدن گلوله کم یا زیاد در خواب به نشانه ی بیماری رنج و غم برای کودکان است در واقع میتواند گفته دیدن گلوله و فرقی ندارد به چه اندازه ای باشد یک علامت برای مریض شدن کودکان است،یکی از جوانان به نزد علی مدنی می رسد و به ایشان میگوید خواب دیدم که گلوله ای فاصله ی بسیار دور از اسلحه ای که در دست برادرم بود به طرف من شلیک شد که به قلب من اصابت کرد و فوت شدم تعبیرش چی میشه؟ایشان پاسخ شنیدند خوردن گلوله به بدن که از طرف بستگان درجه یک باشد مانند برادر خواهر پدر یا مادر به نشانه ی طلاق نفاق و یا جدا شدن مرد و زن از یکدیگر است این مرد و زن میتوانند از دوستان و یا افمیل باشند

تعبیر خواب تیر خوردن با اسلحه به روایت خالد اصفهانی:

اگر دیدی پدر مادر برادر یا خواهرت را بواسطه ی ضربات اسلحه و یا خروج گلوله از دست میدهی این یک معنا دارد و ان اینکه بزودی یک دعوای بزرگ و شدید بین اعضای خانواده ی تو روی میدهد که دامن تو را نیز فرا میگیرد اگر دیدی با اسلحه هایی بزرگ یا کوچک به طرف بچه ها و یا اطفال شلیک میکنند و آن ها میمیرند به نشانه ی قحطی و خشکسالی طولانی مدت و از بین رفت نعمت و برکت در شهری است که در آنجا زندگی میکنی اگر دیدی با اسلحه به طرف خودت تیر اندازی میکنند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنی به نشانه ی خاطره اتفاق یا حادثه ای هولناک باشد که اطرافیانت را درگیر خواهد کرد

تعبیر خواب تیر اندازی کردن به مرده چیست؟

اگر ببینی کسی یا کسانی به سمت مرده ای که تو آن را میشناسی تیراندازی میکند با اسلحه تیر اندازی میکنند و پیش تو جان میدهد به نشانه ی مرگ ارزوها و رویاهای خودت است در واقع یک علامت برای این است که تو در مهمترین تصمیمات زندگی است مانند تشکیل خانواده دادن پیدا کردن کار یا ...شکست های سخت و بدی را تحمل میکنی

یک نظریه جالب از طرف طوسی: اگر مرد متاهلی خواب ببیند که همسرش را با ضرب گلوله تفنگ میکشد به نشانه ی این باشد که دوباره ازدواج میکند و همسر اول خود را طلاق میدهد و چنان چه زنی چنین خوابی را ببیند به نشانه ی ظلمی بزرگ باشد که در حق فرزند و شوهرش روا دارد

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...