تعبیر خواب عمل جراحی چشم

خواب دیدم که چشمم انحراف داره و قرار که بزودی عمل جراحی بشم ولی خیلی میترسیدم واصلا دوست نداشتم برای چنین عملی حاضر بشم  و می ترسیدم دیگه چشمام نبینه تعبیرش چیه؟بنا به گفته ی خالد اصفهانی اگر کسی خواب ببیند چشم های خود را به دلیل نقص و یا کم بینایی عمل میکند تعبیر این است که کسی از مال او چیزی به زور بستاند،و اگر دیگران را در حین انجام عمل چشم ببیند تعبیر این است که از مال او چیزی به کسی بخشد،اگر ببینید قرار است زن و یا دختری غریبه را عمل جراجی چشم کنند تعبیر این است که او را از زنی منفعت برسد به گفته ی شیخ طوسی تعبیر خواب عمل های مختلف جراحی چشم بر سه وجه است اول : منفعت،دوم:خواستن زن,شوم:به کدخدایی خود مشغول بودن،اگر ببیند مرده ای در حال انجام عمل جراحی چشم است تعبیر این است که مردمان را تواضع کند،یا با زنی بزرگ جمع شود و از مال او منفعت یابد چنان چه کور و نابینا شود تعبیر این است که دولتش ضایع زایل شود یا اینکه او را زیانی افتد

اگر دیدی که خودت جراح شدی و قصد داری تا سایرین و یا بیماران را جراحی از قسمت چشم کنی تعبیر این باشد که مقرب حاکم شود و کام یابد

سوال: سلام من خواب دیدم هر دو چشم اولش آستیگمات بودن بعد رفته رفته انقدر ضعیف شدند تا کم کم کور شدم و قرار بود به کشور خارجی مسافرت کنم و در اونجا چشم های منو عمل کنند معنیش چیه؟

پاسخ کارشناس: بزودی یک سفری پیش رو خواهی داشت که ممکن است در این راه خطری جانی یا مالی تو را تهدید کند و بهتر است برنامه ی سفرت را چند روزی به تعویق بیندازی

علی مدنی نوشته اند چنان چه زن یا دختری مجرد خواب ببیند که چشم های دوستان نزدیکان آشنایان و یا اقوام خویش را عمل میکنند و او نظاره گر این جراحی است به نشانه ی ازدواج عقد یا مراسم نامزدی و عروسی یکی از رفقای صمیمی اش باشد در واقع این رویا بیشتر برای زنان و دختران نیکو و خیر است اما برای مردان و پسرا در اکثر موارد معنی خوبی ندارد و میتواند نشانگر خطر هشدار باشد این خطرات و هشدار ها میتواند زیان های جانی یا مالی نیز باشد

ابراهیم کرمانی نوشته اند اگر شخصی روی تخت بیمارستان باشد و قصد داشته باشد چشم هایش را به دلایل مختلف عمل کند این می تواند به نشانه ی کم شدن مال نعمت روزی رزق و برکت باشد

 

1 نظر

  1. DevilDevilsays:

    مردم رو الف خودتان نکنین با این نظرات خود ساختمان مسخره ها??