تعبیر خواب در بیابان بودن

حضرت امام صادق (ع) می فرماید دیدن بیابان برهوت در خواب بر شش وجه است:اول حاکم ظالم،دوم:دل مشغولی،سوم:سختی و رنج,چهارم:بدحالی,پنجم:اندوه زیاد,ششم عمر کوتاه ابن سیرین در این باره گفته است اگر کسی ببیند او را به اجبار به بیابان می برند تعبیر این است که از شر دشمنان ایمن میشود اگر ببیند در بیان جام میدهد یا میمیرد تعبیر این است که او را فرزندی اید،اگر زن ندارد ،خبری به او رسد اگر بیابان را تاریک و ترسناک دید دچار ضرر و زیان مادی میشود اگر کسی ببینید همراه با دختری زیبا روی در بیابان گرفتار شده است و طلب کمک دارد به فاراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در اینده ی نزدیک را میدهد و در افراد متاهل زن مجبور به پیروی از خواسته ی شوهرش می باشد اگر کسی ببیند در بیابان با زن و یا دختری نزدیکی جنسی میکند تعبیر آن دروغ است که سخن چینان بنام او ببندند و عاقبت کارش به رسوایی بکشد

سوال: سلام من خواب دیدم که در یک بیابان بزرگ و بسیار ترسناک گیر افتادم و وقتی داشتم فرار میکردم یه مار دنبال من انداخت و قصد داشت تا نیشم بزنه و من از ترس فریاد میزدم تعبیرش چیه؟

پاسخ:تعبیر دیدن بیابان و مار با هم در خواب به گفته ی دانیال پیامبر اشاره به مشکلات مالی میکتد ، بدین طریق که صاحب رویا سوراخی را بسته،و سوراخ دیگری را ایجاد میکند همچنین شیخ طوسی نیز نوشته است اگر کسی بیابان را پر از مارهای زشت و بزرگ و کوچک ببیند به خواب بیننده در مورد یک شیاد هشدار می دهد

خالد اصفهانی میگوید اگر کسی مرده ای را در بیابان مشاهده کند نشانگر آن است که ریسک می تواند به موفقیت ختم شود،ولی نتیجه ی خطرناک داشته باشد همچنین جمعی از معبران نیز دیدن مردگان در بیابان را به تعبیر سود و فایده بیان کرده اند

تعبیر گم شدن در بیابان چیست؟تعبیر این است که با کسی خصومت کند و بر او ظفر یابد و مرادش حاصل شود

درباره دیدن بیابان های صحرایی یا کویری نیز سوالاتی شده بود که طبق روایات تعبیر این است که خبر از برملا شدن یک راز می دهد،یا اینکه خواب بیننده از چیزی که خواهان داشتن آن می باشد؛مطلع می شود

1 نظر

  1. مسعودمسعودsays:

    سلام . ببخشید من یه جایی کار میکنم که خیلی دوره و خیلی پرته بیابانه و اصلآ خانوادمو اونجا نبردم. در اصل خلوته اطرافش زمین کشاورزیه که به جز کشاورزا هیچکس اونجا نمیاد چند بار خواب دیدم که با خانوادم اونجام و مردم هم برای تفریح اومدن اونجا و شلوغ شده . لطفآ تعبیرشو بهم بگین

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه