تعبیر خواب گوسفندان مرده

حضرت امام صادق (ع) فرموده است فقیر شدن و از دست دادن مال تعبیر خواب تعدادی از گوسفندان مرده است،در واقع بی برکت شدن رزق و درامد اهل منزل و همچنین کم آوردن در مخارج زندگی از معانی این رویا است اگر کسی ببینید تعداد زیادی از گوشفندان در محلی به هر دلیلی مرده اند و روی زمین افتاده اند به نشانه ی آن است که بخش زیادی از مال یا ثروتت را از دست میدهی دانیال میگوید اگر در خواب دیدی با وسیله ای مثل چوب دستی یا چاقو و ...گوسفندان را میکشی و حرام میکنی حادثه ای تلخ برای یکی از فرزندانت اتفاق می افتد اگر دیدی اقدام به خرید یا فروش گوسفند های مرده با تعداد کم یا زیاد میکنی دلالت بر این دارد که مال حرام وارد زندگی تو شده

سوال: سلام خواب دیدم که وارد زمینی شدم با همسرم و در آن محل تعداد بسیار زیادی گوسفند جان داده بودند و خون زیر پاهای ما جمع شده بود ترسیدیم و محل را ترک کردیم

پاسخ: شما از خطری مهلک جان سالم به در میبرید

گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر خاصی است اما گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و روزی. اگر در خواب ببینید گوسفند فربه ای دارید روزی شما فراخ می شود و نعمت و برکت خواهید یافت. اگر گسی گوسفندی به شما بدهد او شما را متنعم می کند و چنانچه گوسفندی لاغر باشد نشان عسرت است و تنگدستی.اگر گوسفند فربه ای داشته باشید در خواب ببینید آن را می فروشید کفران نعمت می کنید و نشان آن است که به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و خبر از این است که روزی می یابید و نعمت بر شما زیاد می شود. برخی نوشته اند گوسفند ماده نعمتی است که از سوی یک زن به بیننده خواب می رسد.

حضرت یوسف (ع) میگوید اگر مردی خواب گوسفندان را ببینید در حالی که مرده اند و یا خون از گردن و بدن ان ها جاری شده است نشان دهنده ی این است که در حق همسر خود ظلم روا داشته است و همسر ایشان از دست او غمگین میباشد و اگر زنی چنین خوابی ببینید نشان دهنده ی این است که در حق مرد خود بدی کرده است و یا باعث دلخوری او شده است و مرد این موضوع را مخفی نگاه داشته است شخصی به نزد یوسف نبی رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که داخل طویله ای شدم و یک گوسفند ماده را که باردار بود از عمد کشتم و سر از بدنش جدا کردم موقع بریدن سرش مقداری خون روی صورتم پاشید تعبیرش چیست؟به ایشان پاسخ دادند در اینده ی نزدیک یکی از فرزندان خودت را در حادثه ای دلخراش از دست میدهی،پس میتوان از فرمایشات حضرت یوسف نتیجه گرفت غم غصه و مرگ عزیزان نیز میتواند تعبیر خواب گوسفندی باشد که مرده و خون او را در خواب می بینیم یا روی بدن و لباس هایمان می ریزد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...