تعبیر خواب دندان پزشک شدن

دانیال حکیمی درباره تعبیر خواب پزشک (دکتر) شدن و مخصوصا برای رشته ی دندان پزشکی میگوید اگر پسر یا دختری خواب ببینید که در حال طبابت میباشد و در مطب دندان پزشکی باشد دلیل بر اینکه وظیفه ای بسیار مهم و ارزشمند را در اینده به او میسپارند که از ان طریق به مردم خدمت خواهد کرد همچنین ابن سیرین نیز درباره تعبیر خواب دندان پزشک شدن گفته است پیرفت چشمگیر در زمینه تحصیلات و یا رسیدن به یک یا چند هدف بزرگ از معانی این خواب است

شیخ طوسی گفته است اگر دوست و یا یکی از آشناهایت را در خواب دیدی که پزشک شده است موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید…

اگر دیدی که پدر مادر و یا دیگران به تو خبر داده اند که در رشته ی دندان پزشکی قبول شده ای علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .

اگر دیدی که در مطب هستی و به عنوان یک دندان پزشک بیمارها را ویزیت مینمایی نیکو است زیرا خواب شما می گوید کاری نیک انجام می دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می رسد

اگر از شغل دندان پزشکی بیرون امدید و ان را رها کردید و یا خواب دیدی که به شغلت هیچ بهایی نمیدهی از انجام یک کار خیر عمدا باز می ایستید یا مانع انجام کار خوب می شوید و شاید خست و لئامت نشان می دهید

اگر دیدی دندان میکشی و خون بسیار زیادی را دیدی  دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید

ادوارد درباره تعبیر خواب رفتن به دندان پزشکی گفته است  دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند

تعبیر و معنی برخی از خواب ها برای کاربران باعث تعجب میشود مثلا همین عنوان امروز توپ تاپ از دیدگاه چند معبر دارای معانی جداگانه و جالبی است

 انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید.

درباره تعبیر دندان پزشک شدن اکثر معبران هم عقیده هستند که  دلالت بر دانایی دارد بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...