تعبیر خواب کلاه برای زن

اگر دختر و یا زنی را در خواب کلاه به سر ببینی دلیل بر این است که با فردی در زندگی ات رو به رو میشوی که تو را غافلگیر میسازد وهمچنین بروز اتفاقات تازه و یا عجیب از معانی دیدن خواب کلاه برای زنان است که امروز در این مطلب از توپ تاپ بیشتر درباره ان صحبت میکنیم

اگر زنی خواب ببیند که کلاهش را باد میبرد و یا کسی کلاه او را می دزدد دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید.اگر دختری خواب ببیند که کلاه را از فروشگاه میخرد و آن را روی سرش میگذارد نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید اگر کلاه پاره ای را پیدا کردی و یا اینکه غریبه یا اشنایی به شما به عنوان هدیه یک کلاه میدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید. اگر کلاه خود را دور انداختی و یا آن را خودت پاره کردی و از بین بردی ریسک می کنید و دست به یک آزمایش بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم می روید.اگر زن بودی ولی کلاه آقایان و یا کلاهی مردانه را بر سرت گذاشتی و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید.

همچنین شیخ طوسی درباره تعبیر خواب بافتن کلاه زنانه گفته است کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید.

تعبیر خواب کلاه پشمی برای زن ها چیست؟تقریبا جمعی از معبران درمورد تعبیر خواب کلاه بافتنی هم عقیده هستند و گفته اند نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد

تعبیر خواب کلاه بر سر گذاشتن اگر دیدی که دیگران روی سرت کلاه میگذارند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

اگر کلاهی را از کسی هدیه گرفتی که او را میشناختی مثلا پدر مادر برادر خواهر و یا دوست بود بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید

تعبیر خواب کلاه سبز:مورد عجیبی برای دیدن خواب کلاه سبز وجود دارد و متاسفانه دیدن چنین خوابی زیاد معنای خوبی ندارد چرا که جابر مغربی و ابن سیرین راجب خردین و یا فروختن کلاه با رنگ سبز گفته اند نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند.

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...