تعبیر خواب نشستن مرده روی ویلچر

بدشانسی و گرفتار شدن از نظر مالی و یا آسیب های روحی مختلف تعبیر خواب نشستن انسان مرده یا زنده روی ویلچر است که به صورت تفصیلی تر در این مطلب از سایت درباره ان صحبت خواهیم کرد

اگر دیدی مرده ای روی ویلچر نشسته است و به طرفت نگاه میکند در حالی که او را نمیشناسی و چهره اش برایت غریبه است به شهرت و بزرگی می رسید و بسیار نیکو است …اگر دیدی دیگران به تو یک ویلچر هدیه میدهند و تو با دیدن آن ناراحت میشوی خوابتان می گوید که کسی با شما رقابت می کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می ترسید.اگر دیدی کسی از تو کمک میخواهد تا ویلچرش را جابه جا نمایی و یا آن را به حرکت دربیاوری خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت اگر دیدی خودت روی ویلچر نشسته ای نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.

اگر به قبرستان رفته بودی و عده ای را که مرده اند را روی ویلچر و یا چرخ دیدی خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت.

اگر دیدی بر اثر تصادف و یا حادثه ای زمین گیر شدی و روی ویلچر نشستی خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب اگر بر اثر این اتفاق بسیار گریه کردی و غمگین شدی در راه تامین نیک بختی شما مانعی به وجود می آید

toptoop.ir تعبیر خواب نشستن روی ویلچر

کلیه معبران نشستن نوزاد روی ویلچر در خواب را برادر یا فرزند تعبیر کرده اند اگر کسی خواب دیدی که نوزادی روی ویلچر نشسته است دلیل بر اینکه خودش و یا نزدیکترین اقوامش صاحب فرزند خواهد شد اگر کودک مرده ای را روی ویلچر دیدی یکی از بسنگانت که اجاقش کور است صاحب دختر میشود

سوال: سلام خواب دیدم که من فلج شده ام و روی ویلچر نشسته ام و به همراه خانواده ام به مسافرت می رویم و در دشتی سربز خواهرم مرا سوار ویلچر میکند و به گردش میبرد تعبیرش چیست؟

پاسخ: اشاره به همین معنی است که چیزی در زندگی شما هست که مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز ناقص بعدا یافت می شود.

دقت داشته باشید هل دادن و یا نشستن افراد فلج روی ویلچر نیز دارای معنی خوبی نمیباشد و بیشتر به سستی تنبلی و کم همت شدن در امور زندگی دنیوی اشاره دارد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...