تعبیر خواب حنا گذاشتن بر موی سر

تغییر و تحول در زندگی عوض شدن رفتار و یا اخلاق تعبیر خواب اصلی برای حنا گذاشتن روی موی سر میباشد که در این بخش از توپ تاپ بطور کلی تر در همین زمینه صحبت خواهیم کرد اگر کسی خواب ببیند که حنا را خریده است و فرقی ندارد با رنگ مشکی باشد یا ...و به حمام برود و روی سرش بمالد دلیل بر این است که زندگی و حال و احوالش در روزهای اخیر تغییر خواهد کرد و اگر تا الان همیشه به نیمه خالی لیوان نگاه میکرده است اوضاع تغییر میکند و انسانی خوش بین و مثبت خواهد شد

این سیرین گفته است حنا در خواب آرامش خیال و آسودگی فکری و راحت جسم است و چنانچه در خواب ببینید حما میمالد نیکو است چرا که خواب شما میگوید به آرامش میرسد و فرصت راحت مییابید. 

اگر کسی خواب ببیند که حنا میمالد ولی بعد از شستن آن هیچ رنگی و یا اثری روی موهایش نگذاشته است خواب شما میگوید یا برای خودتان کاری میکنید که نتیجه نمیگیرید یا خدمتی به دیگران میکنید که آنها قدر خدمت شما را نمیدانند و برای کارتان ارج و ارزش قائل نیستند

اگر دیدی که حنا را به دور میریزی و یا آن را اصراف میکنی این معنی همان کامجوئی دشوار را میرساند. به دنبال چیزی میروید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از آن همه کوشش و پیگیری نادم میگردید و احساس خستگی بیسود میکنید.با توجه به این مطلب دیدن حنا به مقدار زیاد در خواب نوید مال و نعمت است.

toptoop.ir تعبیر خواب حنا گذاشتن به دست

اگر مردی خواب ببیند که همچون زنان گیسوان بسیار بلند و کشیده ای دارد و روی آن ها رنگ میمالد این را معبران بد دانستهاند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید میکند.جالب است بدانید که از جابر مراکشی نقل است که حنای مشکی در خواب گشادگی کارهاست. ا

اگر دیدی که بعد از مالیدن حنا تمام موهای سرت ریخت و از این اتفاق وحشت نمودی متأسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. دراینصورت، لااقل یک هفته مراقب اعمال، رفتاروآمد و شدهای خود باشید و حتیالامکان از مسافرت پرهیز نمائید.

سوال: سلام خواب دیدم که زنم (همسرم) روی موهای من حنا میگذارد چه تعبیری دارد؟

پاسخ:از جانب زنی سود میبرید که آن سود بسیار است و اندک نیست.

تعبیر خواب حنا گذاشتن به دست دارای معنی جالب است و شیخ طوسی گفته اگر دیدی کسی روی دست های تو حنا میگذارد دیدار و برخورد در آینده است با مردی پرسر و صدا و در عین حال پرمهابت.

او کسی است که به ظاهر آرام به نظر میرسد اما چنانچه خشمگین شود و به خروش آید جنجال میآفریند.

دانیال گفته است باز شدن بخت دختر مجرد از تعابیر خواب حنا مالیدن روی دست چپ یا راست است

toptoop.ir تعبیر خواب حنا گذاشتن مرده

تعبیر خواب حنا گذاشتن مرده: اگر کسی خواب ببیند که مرده ای در حال گذاشتن حنا است و فرقی نمیکند چه روی بدن خودش باشد و یا چه روی بدن شما حادثهای بد اتفاق میافتد و چنانچه آن مرده را بشناسید و اشنا باشد حادثهای برای شما که بیننده خواب هستید پیش میآید.اگر در خواب ببینید که مرده ای از شما میخواهد که برایش حنا بگذارید کسی در طریق تأمین معاش شما دشمنی میکند و راه را بر شما میبندد.

یک معبر انگلیسی در مقاله ای که انتشار داده بود درباره تعبیر خواب خضاب موی سر آورده بود دارای سه معنی مختلف است ، اول سفید بخش شدن جوانانی که در اعضای یک خانواده وجود دارند و این همان خوشبختی و عاقبت بخیر شدن است دومی فراموش کردن گذشته هایی که حاصل آن برای آدمی فقط رنج عذاب  و درد های روحی است و سومی شروع زندگانی جدید در کنار کسانی که به آن ها عق می ورزیم

 

1 نظر

  1. مریممریمsays:

    باسلام من امشب خواب دیدم که به مو هام حنا گذاشتم وخالم از دستم خیلی ناراحته و بهم میگه تو از الان چرا حنا گذاشتی بعدش رفتم کنار آینه ایستادم و دیدم رنگش قهوه ای شده تعبیرش چیه

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      ظرافت در رفتار - جستن با دقت , یک شخص دمدمی مزاج