تعبیر خواب جمع کردن پول

در واقع درباره تعبیر خواب جمع کردن پول در کوچه خیابان حیاط خانه و یا ...تعبیر و معانیی معکوس وجود دارد یعننی اگر کسی ببیند در حال جمع آآوری مقداری پول با هر مبلغی میباشد به همان اندازه از مال او در زندگی کم میشود اگر بببیند که ثرورتی را از روی زمین جمع میکند و بین دیگران پخش میکند دلیل که ثوابی بزرگ به او رسد به سبب انجام کار خیر

در واقع از نظر ابراهیم کرمانی جمع اوری پول تجسمی است از خواست‌ها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند اگر دیدی هر چقدر جمع میکنی تمام نمیشود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می‌شوید

اگر دیدی به که به همراه دوستان یا خانواده ات روی تپه ای از پول که با دستان خود جمع کرده ای نشسته ای یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است اگر دیدی هنگام جمع کردن پول دیگران را مانع شدی موردی پیش می‌آید که منع خیر می‌کنید.نه سودی به شما می‌رسد و نه راضی می‌شوید که دیگران از آن بهره‌مند اگر دیدی مال و یا ثروتی حرام را جمع میکنی از طریق غیر مجاز نفعی می‌برید که بعدها وجدانتان احساس ناراحتی می‌کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می‌کنید. 

در همین مورد چند معبر دیگر پول و جمع کردنش در خواب را خواب زن دانسته‌اند.اگر دیدی هر چه جمع کرده بودی را بین فقرا تقسیم کردی  زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می‌برد و اگر ازدواج نکرده‌اید ازدواج می‌کنید و چنان چه ازدواج کرده‌اید و با همسر خود اختلاف دارید رفع کدورت می‌شود و صلح و دوستی جای آن را می‌گیرد و چنان چه دیدی پولهای جمع آوری شده را به اتش کشیدی یا دور ریختی نشان آن است که عملی غیر معمول انجام می‌دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می‌شود.

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...