تعبیر خواب مژده گرفتن

خواب دیدم از کسی چیزی یا خبری را مژده میگیرم تعبیرش چیست؟ در این قسمت از توپ تاپ تعابیر خواب را برای مژدگانی دادن و یا مژدگانی گرفتن شاهد هستید که دارای توضیحاتی متفاوت با سایر مطالب است

امام صادق (ع) چند وجه را برای این خواب تعیین کرده اند که بترتیب
دیدن مژده گرفتن یا دادن در خواب بر چهار وجه است:
۱. صلاح کارهای این جهان
۲. خیرو منفعت
۳. داد و کامرانی
۴. گشایش کارهای شایسته

اگر ببیند که از کسی مانند دوست یا آشنا مژده میگیرد دلیل آن باشد که وی را پسری به دنیا خواهد آمد.
ـ اگر ببیند که خودش به دیگران مژدگانی میدهد دلیل آن باشد که دختری برایش به دنیا خواهد آمد.
ـ اگر ببیند که با شنیدن خبر آن مژده غمگین میشود یا کریه میکند دلیل آن باشد که زنش آبستن شود ولیکن فرزند بیفتد.
ـ اگر ببیند که به بیمار یا فرد افسرده و ناامید مژدگانی میدهد و او را خشنود میسازد می‌کند دلیل بر اینکه وامش داده می‌شود و از رنج و سختی و غم می‌رهد اگر بیمار باشد شفا می‌یابد.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب مژده گفته است
ـ اگر ببیند زن به او مژده میدهد دلیل این است که او را پسری به دنیا آید.
ـ اگر ببیند که مژده گرفت و گریه کرد دلیلیش آن باشد که مال خود را بر زن و فرزندان بذل می‌کند.
ـ اگر ببیند مژدگانی به دیگران میدهد فرزند دار می‌شود.
ـ اگر ببیند خبر برنده شدن و یا خبر خوشحال کننده را مژده میدهد به فرزندش به اندازه کم بلا و مصیبت می‌رسد.
ـ اگر ببیند مژده داد و فرار کرد  فرزند بیمار می‌شود.
ـ اگر  دید دختری جوان او را مژده داد احتمال مورد پیشین است که آن نیز خودداری را شایسته است.
ـ اگر ببیند مژده برای کار خلاف و یا گناه دریافت کرد احتمال خیانتی با زن همسایه در میان است که از این فساد پرهیز ارجح است

 

1 نظر

  1. سجادسجادsays:

    سلام من خواب دیدم رفتم به دیدار حاج آقا نباتی و من گریه میکردم و ایشون به من گفتند: یوسفت می آید.یوسفت می آید. یوسفت می آید. البته من منتظر و چشم به راه برگشت نامزدم هستم که به علتی از هم جداییم. و یک سالی هست که بی صبرانه منتظر بازگشتش هستم. من ۳ آبان این خواب رو دیدم و دوباره ۱۶ آذر همین خواب رو دیدم خواستم ببینم این خواب کی تعبیر میشود یعنی بالاخره کی نامزد من برمی گرده طبق خوابی که دیدم. با تشکر فراوان از لطفتون.