تعبیر خواب جا گذاشتن چیزی

تعبیر خواب جا گذاشتن اشیاء یا وسایل مختلف را در این مطلب از توپ تاپ برسی خواهیم کرد که البتاه سوال فراوانی نیز در همین زمینه مطرح شده بود که برای هر کدام باید بطور مفصل بحث نماییم در ابتدا میپردازیم به تعبیر خواب  جا گذاشتن کیف که به معنای این است که از انجام ریس بزرگی در زندگیتان منصرف خواهید شد اگر کسی خواب ببیند که کیف خود را در ماشین و فرقی نمیکند با چه مدلی جا میگذارد دلیل بر این است که رفقای او ایشان را از انجام عملی مهم و یا هدفی بزرگ منصرف میکنند و او را در همین باره رهنمود و نصیحت میکنند،سوال:خواب دیدم که کیفم را در مترو جا گذاشتم وداخل کیفم پول سند و مدارک شناسایی ام بود تعبیرش چیست؟پاسخ:تحولی در زندگی تو پیدا می شود.

تعبیر خواب جا گذاشتن چمدان :ابراهیم کرمانی گفته است اگر کسی چمدان خود را حاوی بار یا خالی را در قطار اتوبوس و یا ماشین های سواری و مسافر بری جا بگذاردمیهمانی برای او میرسد یا خبری به او می دهند و اهمیت این خبر و میهمان بستگی به حالت بیننده خواب دارد.همچنین ابن سیرین نیز در همین باره گفته احتیاط و یا قرار گرفتن در مسیر خطر نیز از دیگر معانی این خواب است

تعبیر خواب جا گذاشتن شلوار چیست؟ اگر کسی  خواب ببیند کت و شلوار و یا لباس های نو یا کهنه ی خود را در محلی جا بگذارد  خبری خوش دریافت می کند یا میهمانی برایش می رسد که دوستش دارد و چنان چه بخاطرش  غمین و گرفته باشد خبری بد به او می دهند یا میهمانی مزاحم برای او می رسد.ادوارد نیز در همین مورد گفته اند جا گذاشتن شلوار نوید آمدن دسته ای از مهمان ها را میدهد این مهمان میتواند خواستگار و یا اقوام و فامیل باشند

تعبیر خواب جا گذاشتن کیف پول: شیخ طوسی گفته اند جا ماندن و کیف پول در محل های مختلف خوب است زیرا خواب او می گوید جوان زندگی خانوادگی تشکیل می دهد یا کاری به او محول می کنند که چند نفر را زیر فرمان دارد.

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب جا گذاشتن چیزی فرموده اند دلیل بر چند وجه مختلف است که بسته به نوع خواب معانی مغایر است

اول: مال و روزی حلال بی منت خلق. دوم: معیشت و گشایش کارها. سوم: کام دل یافتن.

و اما تعبیر خواب جا گذاشتن بچه چیست؟اگر کسی خواب ببیند که به فروشگاه رفته و گرم خریدن وسایل است و موقع برگشتن به یاد بیاورد که بچه اس را جا گذاشته است و فرقی ندارد با چه سن و سالی سوار بر کالسکه باشد یا پیاده به نشانه سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می آورد.

اگر دیدی نوزاد خود را جا گذاشتی و هراسان و گریان بودی به معنای آن است که باید در انجام کارها بیشتر مراقب باشید یا اینکه مرتکب اشتباهی می‏شوید.

 

 

 

1 نظر

  1. سارا باقري پورسارا باقري پورsays:

    خواب ديدم با دو تا كيف دستي ميرم يجا اونجا كيفارو جا ميزارم بعدش با به چادر مشكي بلند كه سرم كردم ميرم تروخدا بگيد تعبيرشو بهم🙏

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      کینه را از دل بیرون کنید .اجازه ندهید احساس کینه در وجودتان ریشه بگیرد مطالعاتتان را بیشتر کنید. بی منظور حرفی زده اید و دلی را شکسته اید