تعبیر خواب شنا در رودخانه

اغلب سوالاتی را که در زمینه تعبیر خواب شنا کردن داشتیم مربوط به رودخانه بود،اگر کسی خواب ببیند که لخت شده و به داخل رودخانه ای در روستا و یا شهر خودشان رفته و آب تنی میکند چه تعبیری دارد؟

خب در این بخش هم بطور جداگانه به این موضوع خواهیم رسید اگر خواب دیدی که به اجبار از تو می خواهد شنا کنی  کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار می گیرید.اگر همراه با دختری (دوست دختر) و یا پسری لخت شدی و به داخل اب رفتی و به شنا مشغول شدی ارتکاب به گناه و تمایل به فساد و کشش به سوی خلاف تعبیر می شود. اگر در اب رودخانه ادرار کردی  خواب شما می گوید به فساد و تباهی متمایل می شوید.

اگر با لباس داخل رودخانه شنا کردی در واقع مانع انجام یک کار خلاف می شوید.مدفوع و یا دستشویی در اب رودخانه حین شنا نیز فساد و اشتغال به گناه است.

تعبیر خواب شنا در رودخانه خروشان، چهاروجه است.

اول: فزونی جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگی. چهارم: غم و اندوه.اگر رودخانه ای خروشان را دیدی و از زنت درخواست داشتی به آب برود و شنا کند دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

اگر از دور ایستادی و فقط شنا کردن دیگران (مانند رفقا پدر مادر برادر و یا خواهر) را به تماشا ایستادی در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است

با سلام خواب دیدم که در کنار رود خانه ای به همراه خانواده برای تفریح رفته بودیم و اب خروشان و زیبایی هم داشت بعد به پیشنهاد دامادمون من به داخل اب رفتم و شروع به شنا کردن کردم ناگهان دیدم اب رودخانه عمیق و عمیقتر میشود و ترس از این داشتم که غرق شوم و شروع کردم به داد زدن انگار که رودخانه میخاست به دریا تبدیل شود تعبیرش چیست؟

پاسخ کلی:معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است.

 

 

 

1 نظر

  1. سمیراسمیراsays:

    سلام ، خواب دیدم داخل یک قایق نشستم که روی یک رودخانه اروم به جلو میره دوطرف رودخانه درختهای سبز بلندقد بود

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      رودخانه ی آرام در رویای شما به علامت آرامش خاطری است که نصیب شما می شود و باعث میشود از طرف فردی عزیز حمایت شوید