تعبیر خواب شکم باد کرده

اگر شخصی خانم یا اقا خواب ببیند که شکمی را گنده و چاق میبیند چه تعبیری دارد اتفاقا درباره این موضوع تعابیر جالب و خواندنی را در این قسمت از توپ تاپ تهیه دیده ایم

شکم گنده در خواب در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است

شیخ طوسی هم در این مورد گفته اند

دیدن شکم باد کرده در خواب بر دو وجه باشد.
اول: خیر و منفعت بود، خاصه که نووتازه ساز باشد.
دوم: مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.

تعبیر خواب شکم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن شکم بزرگ در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تامین می گردد.
اگر دیدی شکم زنی را باد شده میبینی نشان آن است که نعمت و برکت می یابید و معاش شما وسیع و زیاد می شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می گردند.

اگر دیدی روی شکمی بزرگ شروع به راه رفتن میکنی و ان را لگد میکنی  شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند

اگر دیدی انقدر غذا و اب خوردی تا شکمت بزرگ شد فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند.

شکم در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود.

اگر دیدی نوزادت از شیر تو خورد و شکمش باد شد  عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود

اگر دختر یا پسری را با شکم های گنده دیدی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...