تعبیر خواب دوستی با گرگ

اگر کسی خواب ببیند با گرگ دوستی میکند یا او را در بغل گرفته است و در کوچه و خیابان با گرگ راه میرود چه تعبیری دارد؟ابراهیم کرمانی گفته است دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود.و یا دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد.اگر خواب دید گرگی را به آغوش کشیده دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و راندن آن از خود درخواب نیکو نباشد.

تعبیر دوست شدن با گرگ ها : ابن سیرین گفته علامت آن است که اگر مراقب کارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد.

اگر در کنار گرگی وحشی دراز کشیده بودی علامت آن است که دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت و آمدهایی خوشایند با آنها خواهید داشت 

اگر خواب دیدی با گرگی حرف میزنی و یا رفاقت کردی  علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.

اگر گرگی را به کسی حمله ور کردی  نشانه آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانی هایی بیهوده قرار می گیرد.

اگر دیدی دیگران با گرگ دوست شده اند علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.

اگر دیدی به قفس گرگ ها رفته ای و در کنار ان ها نشسته ای  نشانه آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید.

 

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...