تعبیر خواب دوستی با گرگ

اگر کسی خواب ببیند با گرگ دوستی میکند یا او را در بغل گرفته است و در کوچه و خیابان با گرگ راه میرود چه تعبیری دارد؟ابراهیم کرمانی گفته است دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود.و یا دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد.اگر خواب دید گرگی را به آغوش کشیده دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و راندن آن از خود درخواب نیکو نباشد.

تعبیر دوست شدن با گرگ ها : ابن سیرین گفته علامت آن است که اگر مراقب کارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد.

اگر در کنار گرگی وحشی دراز کشیده بودی علامت آن است که دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت و آمدهایی خوشایند با آنها خواهید داشت 

اگر خواب دیدی با گرگی حرف میزنی و یا رفاقت کردی  علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.

اگر گرگی را به کسی حمله ور کردی  نشانه آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانی هایی بیهوده قرار می گیرد.

اگر دیدی دیگران با گرگ دوست شده اند علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.

اگر دیدی به قفس گرگ ها رفته ای و در کنار ان ها نشسته ای  نشانه آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید.

 

 

 

 

2 نظر

 1. گلثوم اکبریگلثوم اکبریsays:

  خواب دیدم با گرگ دوست شدم و خیلی دوستم داره و در مقابل دیگر گرگ ها ازمن دفاع میکند. تعبیرش چه است؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که امور زندگی با موفقیت پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت

 2. طباطباییطباطباییsays:

  سلام. خواب دیدم تو حیاط خونمون با یک گرگ سفید و بزرگ نشسته وسط باغچه و اول باغضب داشت منو نگاه می کرد ومنم تو دو سه قدمیش بودم. وقتی من با محبت تو چشاش نگاه کردم نگاش مهربون شد. بعدش در حالی که همون طور گرگه نشسته بود از طرف دیگه حیاط یه اسب سفید ظاهر شد و شروع به دویدن دور من و باغچه کرد و آروم کنار من ایستاد. من رو خواب هام حساسم بی مورد خواب نمیبینم.ممنون می شم.