تعبیر خواب دیدن کله پاچه پخته

تعبیر خواب کله پاچه خوردن را در این مطلب از توپ تاپ برسی خواهیم کرد،تعبیر خواب دیدن کله و پاچه از دیدگاه شیخ طوسی: زندگی شخصی و خصوصی شماست اگر در خواب دیدید کله چاچه میخورید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد.

اگر کله پاچه را به زور و اجبار دیگران بخورید تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل. 

اگر کله پاچه را به همراه دوست و یا خانواده مصرف کردی به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.

تعبیر خواب دیدن کله و پاچه: ابراهیم کرمانی گفته است کله پاچه آماده شده را خوردن  بسیار خوب و خوش یمن است دیدن کله پاچه برای خانم ها  دروغگویی است و فریب و زبان آوری و چنانچه زنی ببیند کله پاچه میخورد به دروغگویی متوسل می شود و زبان را به گفتن نادرست می آلاید.

تعبیر خواب کله پاچه خریدن اگر کسی دید آن را ابتدا میخرد و سپس به خانه می اورد و مصرف میکند نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید می رسد اما این نعمت پول ملال انگیز و دردسر آور است

تعبیر خواب کله پاچه نذری از نگاه ادوارد: اگر کسی درب منزل شما را زد و برایتان در ظرفی کله پاچه نذری آورد دلیل که به تعجیل کاری کند و از آن پشیمان شود. اگر بیند از خوردن ان امتناع میکند یا میترسد  دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر بیند که کله پاچه میفروشد ، دلیل زیان بود و خریدن آن بهتر از فروختن بود.

تعبیر خواب کله پاچه گوساله یا گاو بالغ: دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود.و یا اینکه دلیل که سفری دور کند اگر خواب دیدی کله پاچه ای را با طعم لذیذ و پرگوشت و چرب میخوری دلیل که بر مردی قوی اعتماد کند، تا او مددی دهد در کاری، تا آن کار به مراد رسد و اگر بادیدنش بالا آوردی و حالت بهم خورد دلیل که هلاک شود.اگر دیدی آن را با نان خوردی و بی حال شدی دلیل که زن از او جدا شود و باز پیش وی آید

توضیح کوتاه تکمیلی فرقی نمیکند که شما کدام قسمت از این غذا را خورده باشید زبان گوش چشم و یا ...تعابیر دارای معانی نزدیک به هم کیسان میباشد

 

 

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...