تعبیر خواب شستن کهنه بچه

تعبیر خواب شستن لباس های کثیف شده نوزادان و بچه ها چیه؟در این مطلب از سایت نظرات و یا تفاسیر معبران را در همین باره برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب شستن لباس نوزاد از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که لباس های چرک نوزادی را می شوید و آن ها را آب میکشد دلیل بر اینکه مال حرامی از زندگی او بواسطه انجام عمل خیر زدوده و پاک شود همچنین ازدیاد مال و برکت را از دیگر معانی این خوماب شمرده اند

تعبیر خواب شستن لباس بچه از نگاه شیخ طوسی: دلیل زکات مال بدهد و دیدن لباس کثیف بواسطه دستشویی کردن در خواب، دلیل بر مردی باشد که غم و اندوه از دل ببرد.

خود لباس نشانه پریشانی فکر و خیال است نه به معنی غم و اندوه بل که تشتت فکر و تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب

در این صورت اگر در رویا ببینید که لباس بچه ای  دارید یا پوشاکی خریده اید یا لباس کثیف را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوعی که گفته شد می شوید.

و اما درمورد رنگ لباس سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید

اگر در حوضی بزرگ نشسته بودی و مشغول شستن لباس بودی دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود.اگر تعدادش زیاد بود دلیل که خویشان او بسیار شوند

اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان او کم شوند.اگر قادر به شستن نبودی دلیل که خویشی را از خود دور کند

اگر بیند که لباسی از لباس های او کم شد، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد.

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...