تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ

در این مطلب از توپ تاپ تعبیر خواب دیدن ماهی با رنگ های مختلف سیاه سفید و ...و با جثه های بزرگ کوچک و متوسط را برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ از دیدگاه ابن سیرین: دیدن این خواب میتواند گواه یا نشانه ی این موارد باشد که در صورت لزوم و یا درخواست شما هر کدام بطور جداگاه برسی خواهند شد

اول: فرزند. دوم: زینت. سوم: جمال. چهارم: مال.

در واقع اگر کسی خواب ببیند که ماهی سیاه و بسیار بزرگی را میبیند و فرقی نمیکند داخل دریا باشد خانه،رودخانه و یا جای دیگر دلیل زن بود یا فرزند. اگر بیند که ماهی مشکی گنده داشت،

دلیل که زنی خواهد که او را فرزند بود. اگر بیند که ماهی اش ضایع شد، دلیل که زن را طلاق ده

تعبیر خواب ماهی سیاه کوچک از دیدگاه شیخ طوسی:اگر فردی خواب ببیند ماهی سیاه و کوچکی را صید میکند یا فقط در حال تماشا کردن است فرزند بود، و اگر ان را خورد دلیل مال بود.

تعبیر خواب ماهی سیاه مرده از دیدگاه ابراهیم کرمانی این خواب برعکس دو تعبیر بالا معنا و مفهوم خوبی دارد چرا که خواب شما می گوید صاحب پسر خواهید شد یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می شود

اگر دیدید ماهی مرده را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زنی خواهید گرفت.

تعبیر خواب ماهی سیاه و سفید از دیدگاه امام صادق (ع):همسرش را طلاق می دهد،و یا  بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد و متفرق می شوند.

تعبیر خواب ماهی سیاه و قرمز :در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید.و یا دلیل بر مردم فرومایه بود یا اینکه مزاحمی در زندگی شما پیدا می شود

تعبیر خواب ماهی سیاه و سفید از دید جمعی از معبران:در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد،اگر دیدی که ماهی سیاه و سفیدی را شکار کردی

خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد.

 

 

 

 

1 نظر

  1. SamanSamansays:

    سلام من خواب ديدم ماهي قرمز را از تنگي كه براي برادرم بود ورميدارم و ماهي روي زمين ميافتد و باز هم ميندازم توي تنگ و باز ميافته بيرون ممنون

    • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

      بعضي كارها سيستم تو را بهم مي‌زند. بايد از آنها پرهيز كني. تعادل خود را در زندگي و كار بايد حفظ كرد و از ماجراجويي دوري نمود.