تعبیر خواب ماهی پخته شده

تعبیر خواب ماهی کباب شده یا پخته شده روی آتش و اجاق گاز چیست؟خواب دیدم که تعدادی از ماهی ها را به سیخ کشیدم و به همراه دوستانم مشغول به خوردنشان هستیم چه معنی دارد؟

تعبیر خواب ماهی پخته خوردن از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که ماهی را بدست خود می پزد و میل میکند  دلیل که بزرگی ظلم کند.،یا دلیل که از غلام مضرت بیند

ادوارد در یکی از کتاب های خود خواب دیدن ماهی های بزرگ یا کوچک پخته شده رادر 6 نگاه بیان کرده است

اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی

تعبیر خواب خوردن گوشت ماهی پخته از دیدگاه ابراهیم کرمانی: دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.

اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

تعبیر خواب ماهی پختن از دیدگاه شیخ طوسی : و اما اگر شخصی (دختر پسر مرد یا زن) خواب دید که در حال پختن و نه خوردن ماهی است سیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد

اگر دیدی ماهی را میپزی و از بدن ان خون جاری میشود  خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

 اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید

 اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

سوال :سلام خواب دیدم که به مغازه ماهی فروشی رفتم و یک ماهی بزرگ خردیم و به خانه اوردم اتشی درست کردم و ماهی را پختم ولی موقع خوردن آن هر چقدر میجویدم قادر نبودم تا لقمه را قورت دهم

و احساس خفگی زیاد میکردم این خواب چه تعبیری دارد:

پاسخ: دلیل بر این باشد که مال و یا پول و ملکی حرام قرار است بدستتان برسد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...