تعبیر خواب ماهی پخته شده

تعبیر خواب ماهی کباب شده یا پخته شده روی آتش و اجاق گاز چیست؟خواب دیدم که تعدادی از ماهی ها را به سیخ کشیدم و به همراه دوستانم مشغول به خوردنشان هستیم چه معنی دارد؟

تعبیر خواب ماهی پخته خوردن از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که ماهی را بدست خود می پزد و میل میکند  دلیل که بزرگی ظلم کند.،یا دلیل که از غلام مضرت بیند

ادوارد در یکی از کتاب های خود خواب دیدن ماهی های بزرگ یا کوچک پخته شده رادر 6 نگاه بیان کرده است

اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی

تعبیر خواب خوردن گوشت ماهی پخته از دیدگاه ابراهیم کرمانی: دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.

اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

تعبیر خواب ماهی پختن از دیدگاه شیخ طوسی : و اما اگر شخصی (دختر پسر مرد یا زن) خواب دید که در حال پختن و نه خوردن ماهی است سیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد

اگر دیدی ماهی را میپزی و از بدن ان خون جاری میشود  خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

 اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید

 اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

سوال :سلام خواب دیدم که به مغازه ماهی فروشی رفتم و یک ماهی بزرگ خردیم و به خانه اوردم اتشی درست کردم و ماهی را پختم ولی موقع خوردن آن هر چقدر میجویدم قادر نبودم تا لقمه را قورت دهم

و احساس خفگی زیاد میکردم این خواب چه تعبیری دارد:

پاسخ: دلیل بر این باشد که مال و یا پول و ملکی حرام قرار است بدستتان برسد

2 نظر

 1. تیناتیناsays:

  سلام... من امروز خواب دیدم قلیه ماهی میخورم و کله ماهی دستمه و گوشتاشو خوردم و دارم سبزیهای پخته ای ک داخلش بود رو درمیارم همراه سبزیهای پخته سبزی خوردن خام هم بود که بیشتر ریحون به چشمم میخورد اینارو از کله ماهی در میاوردم که بخورم که از خواب بیدار شدم... لطفا تعبیرشو بگید... ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند

 2. سمانهسمانهsays:

  سلام خواب دیدم که در یک مهمانی همراه باپدر مادرم بودم وبرای شام بوقلمون ماهی ساده وقلیه ماهی بود با چلو ومن هم ماهی ساده با برنج وهم قلیه ماهی زیاد خوردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت، کامیابی، خوش گذرانی