تعبیر خواب جوجه کبوتر سفید

خواب چند جوجه کبوتر زیبا و سفید را دیدم که در لانه ی خود از دهان و نوک مادرشان غذا و دانه میگرفتند هنوز بالا و پرشان کامل نشده بود و خیلی جیک جیک میکردند تعبیرش چیه؟

رهایی,استقلال,پیشرفت چشمگیر,و دست پیدا کردن به شغل و یا مرتبه ای بلند از تعابیر خواب جوجه کبوتر سفید میباشد

تعبیر خواب جوجه کفتر از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب خود جوجه کفترهای کم و یا زیادی را با هم ببیند دلیل بر اینکه یکی از بستگان و یا نزدیکانش از دردی شدید و یا بیماری سخت نجات پیدا میکند و بهبود می باید,اگر دیدی که خودت به جوجه کبوترها دانه میدهد دلیل بر اینکه رزق و روزی ات دو چندان میشود

تعبیر خواب جوجه کبوتر مرده از دیدگاه شیخ طوسی: گرفتار شدن در بند اسارت یا زندانی و دادگاهی شدن نزدیکانت معنی و تعبیر خواب جوجه کفتر مرده است اگر خواب دیدی که جوجه کبوتری را از عمد میکشی دلیل بر اینکه مشکلات بزرگی بر سر راهت قرار میگیرد

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

سلام خواب دیدم جه جوجه کبوتر سفیدی را از دوستم خریدم و به منزل اوردم و پس از گذشت چند روز مرد و من از مردنش خیلی ناراحت و غمگین شدم

پاسخ: این خواب نشانه ی این است که کسی قصد دارد تا از مال و یا پول تو سواستفاده کند و یا دزدی بر تو وارد شود

اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است. اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

 

 

1 نظر

  1. تیناتیناsays:

    سلام... امروز صبح خواب دیدم آقای جوانی ک معروف و مشهور و خواننده هستن یه رژ لب که بدنه شیشه ای داشت ب من دادن و گفتن اینو شما قبلا به من داده بودی وقتی سرشو برداشتم رنگ خوده رژ آبی لاجوردی بود و داخلش یه کبوتر سفید زیبای واقعی اما با اندازه خیلی کوچیک طوری ک داخل قوطی رژ لب جا شده بود!!!! قرار داشت و حرکت میکرد و ب من نگا میکرد و خیلی خوشگل و سفید بود اما کوچیک ب اندازه یه بند انگشت!... بعد از اینکه نگاش کردم اون آقا گفت حالا بهم برش گردون میخوام پیش خودم باشه منم سرشو بستم و بهش دادم... چ تعبیری داره؟؟؟!!!