تعبیر خواب کتاب و کتابخانه

فضیلت برتری یافتن راه پیدا کردن به دانشگاه از تعابیر خواب کتاب و کتابخانه است,خواب دیدم که در کتابخانه ای بزرگ در حال قدم زدم هستم و پس از انتخاب کتاب مورد علاقه ام روی یکی از صندلی ها نشستم و مشغول به خواندن آن شدم چه تعبیری دارد؟

ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که کتابی را در کتابخانه بر میدارد و مطالعه میکند دلیل بر اینکه بر علم او افزوده میشود اگر مطالعه را تمام کرد در مقاطع تحصیلی مختلفی پیشرفت خواهد کرد و اگر خواندن را ناتمام گذاشت دلیل بر اینکه در این راه به موفیقت نخواهد رسید

تعبیر خواب دیدن کتابخانه از دیدگاه شیخ طوسی: هر گاه شخصی در خواب ببیند که قفسه های مربوط به چیدمان کتاب را میبیند (در اینجا منظور همان کتابخانه است) دلیل بر اینکه اندیشه ای بزرگ را در سر می پروراند و یا اینکه قصد یاری رساندن به جمعی نیازمند را دارد

اگر خواب دیدی که تو را به اجبار به سمت کتابخانه ای میبرند و یا با جنس مخالفی (دختر) مشغول به خواندن کتبی مختلف هستی دلیل بر اینکه در سن پایین ازدواج کنی

اگر کتاب شعر میخواند، دلیل که کاری کند و مردمان او را ملامت نمایند. اگر دید کتاب ریاضی میخواند، دلیل که همواره اندوهگین شود. اگر افسانه و مضاحک میخواند، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران نوشته اند اگر کسیدر خواب ببیند کتاب حساب میخواند غمگین میشود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غیبت مردم میکند و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمیتواند داشته باشد. کتا ب در خواب هایما انعکاسی است از علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم. کسانی هستند که کتاب جزئیاز زندگی روزانه ایشان است مثل نویسندگان، معلمان، دانشمندان، محققان و بالاخره ناشران. این مردم با کتاب زندگی میکنند. این ها اگر کتاب در خواب ببینند خواب شان تعبیر تعیین کننده ییندارد. اما دیگران که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق میافتد لای کتابی را بگشایند اگر کتاب ببینند باید به دنبال تعبیر آن باشند. برایاین ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند یا نتوانسته اند بیاموزند.

اگر کسی خواب ببیند که کتابی را از کتابخانه قرض میگیرد و هنگام تحویل دادن آن را از بین برده بود و یا برگ ها آن را پاره کرده بود دلیل بر اینکه در عرصه دانش با مشکلات و موانع زیادی روبه رو خواهد شد که او را از ادامه باز میدارد، و اگر خواب دیدی که کتابخانه ای فرو می ریزد و یا آتش گرفته است و تو در حال کمک کردن برای خاموش کردن و یا نجات آن از ریزش هستی دلیل بر اینکه به مال و یا ثروتی چشم گیر دست پیدا خواهی کرد که زندگی ات را دگرگون می سازد

گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود میآورد که مثلا میتوانستیم فلان زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم، همین طور دلمان میخواهد که بدانیم در آسمان ها چه میگذرد، این دو نوع کشش در خواب هایما عکس العملیبه شکل کتاب ظاهر میکند. حال اگر در خواب ببینید که کتابی میخوانید و از آن خوشتان میآید با دوستی خردمند و آگاه آشنا میشوید. اگر دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب هایزی ادیآن جا وجود داشت در جمعی حضور مییابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند. اگر دیدید کتابی پاره همراه دارید در جائیکه باید عقل و فهم شما کار ساز باشد در میمانید و نمیتوانید چاره چوئی کنید. اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید یک نفر به شما کمک فکری میکند و از هدایت دوستی سود میبرید. اگر دیدید کتابیرا می فروشید دوستی را از دست میدهید. اگر دیدید کتاب شما ضایع شده یا مثلا در آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما قطع دوستی میکند.

سوال : من خواب دیدم که به همراه جمعی از دوستانم قصد داریم تا به طرف کتابخانه برویم و هدف ما جمع اوری مطالبی برای تحقیقی بود که معلم ما از ما خواسته بود تعبیرش چیه:

جویا شدن برای پیدا کردن دانستنی یا مطالب جدید در خواب دلیل و نشانه ی رشد وئ پیشرفت در زندگی میباشد

1 نظر

  1. فریبافریباsays:

    اگر در خواب منشی دکتری که از ما خواستگاری کرده بگوید اقای دکتر شاعر شده تعبیرش چیه؟

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      همچنان با حیرت و تعجب به اطرافت نگاه می‌کنی. یکی از علت‌های این سرگردانی خود تو هستی که هنوز بلاتکلیفی. بهتر است هدفت را مشخص کنی تا دیگران هم تکلیفشان را بدانند!