تعبیر خواب رفتن به حج عمره یا تمتع

خوشبختانه پر از معنی ها و تعبیر های خوب و نیک برای تعبیر خواب رفتن به حج عمره و تمتع وجود دارد و هیچ نقطه ی سیاه و یا تفسیر بدی در این رویا وجود ندارد

تعبیر خواب رفتن به حج واجب از نگاه امام صادق علیه السلام: اگر کسی خواب ببیند که به حج واجب مشرف شده است و فرقی ندارد تنها و یا با همسر و خانواده دلیل بر اینکه خدای تعالی به او رزق و روزی فراوان دهد و اگر پسر یا دختر جوانی در خانه دارد بخت ایشان باز شود و خوشبخت شوند مزد و ثواب زیادی در دیدن خواب سفر حج وجود دارد و دلالت بر این دارد که شما کار نیک و یا رفتار پسندیده ای داشتید

تعبیر خواب رفتن به مکه مکرمه از نگاه ابراهیم کرمانی: اگر کسی خواب ببینید که به سفر مکه مکرمه رفته است دلیل بر اینکه به پست و یا مقام ارزشمند و مهمی منصوب میشود ایمن شدن از بالاها گرفتاری ها و خطرات جانی و مالی که شما را تهدید میکند نیز از دیگر معانی این خواب است

تعبیر خواب رفتن به حج چیست؟اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای انکه از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج امده است سلامت و امنیت حاصل میگردد البته اگر آشنا باشد و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه ی خواب متوجه بیننده آن است.اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید

سوال: با سلام خواب دیدم که من برادر خواهر و پدر و مادرم دسته جمعی به سفر حج می رویم و وسایل را هم جمع کرده بودیم و دیگران ما را بدرقه میکردند و از شدت خوشحالی داشتم گریه میکردم تعبیرش چیست:

پاسخ:بدرقه شدن برای رفتن به ماسفرت حج دلیل بر ازدیاد برکت و مال و یا رونق یافت کسب و کار اقتصادی است

اگر دید در کعبه بود،دلیل که زیارت کند.اگر مکه را ابادان دید،دلیل مال بود/اگر خراب بیند به خلاف این بود.

در کعبه نماز می کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حج کردن در خواب بر هفت وجه است.

اول: تزویج کردن. دوم: کنیزک خریدن. سوم: زیارت پادشاه کردن. چهارم: نیکوئی بر مردمان.

پنجم: سعی کردن در کار خیر. ششم: مزد و ثواب نمودن. هفتم: به صحبت اهل علم است.

تعبیر خواب حاجی شدن مرده و یا مسافرت کردن مرده ای به مکه چیه: اگر کسی خواب ببیند مرده ای که او را می شناسد و یا نمی شناسد به سفر حج رفته است دلیل بر اینکه عمری طولانی پیدا کنی و به سفر مقدسی مشرف می شوی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...