تعبیر خواب میوه سیب قرمز

خواب دیدم که میوه های سیب سرخ را از درخت میچینم و به طرف پایین برتاب میکنم چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ بطور مفصل درباره چیدن و یا خوردن انواع میوه ی سیب و به رنگ های متفاوت صحبت خواهیم کرد جالب است بدانید رنگ سیبی که در خواب در حال گاز زدن قورت دادن یا چیدن هستید در معنی و تعبیر ان تاثیر مستقیم دارد

تعبیر خواب باغ میوه سیب از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببینید در باغ بزرگی از سیب ها ایستاده در و حال تماشا کردن است دلیل بر اینکه خود را برای انجام کاری بزرگ و نیکو اماده خواهد کرد و دیگران او را در این زمینه کمک بسیار خواهند کرد,اگر کسی خواب ببیند در باغ درخت سیب روی درخت ها رفته است و مشغول کمک کردن و یا چیدن سیب های سرخ و زیبا هست دلیل بر اینکه روزی و رزقش زیاد شود

تعبیر خواب میوه سیب خوردن از دیدگاه جابر مغربی: خوردن و یا گاز زدن سیب دلیل بر دور شدن از بلا و دفع شر است همچنین نجات پیدا کردن از امراض و یا گرفتاری های روحی و جسمی نیز از دیگر معانی خوردن سیب در خواب است

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب درخت سیب پر میوه از دیدگاه شیخ طوسی : دیدن درختان انبوه و با میوه های فراوان بر روی آن ها مخصوصا میوه سیب دلیل بر پیدا شدن روزنه ای در زندگی برای کسب و کار,زیاد شدن مال و همچنین رونق اقتصادی میباشد

خواب دیدم که مادرم در سینی بزرگی برای من سیب هایی را به رنگ سرخ و زیبا تهیه کرده است و می اورد من یکی از سیب ها را برداشتم و تا نصفه گاز زدم و بقیه را دور انداختم چه تعبیری دارد؟

سیب نیمه شده  یا گاز زده در خواب نشانه ی مال حرام و دور ریختن ان به معنی نجات از گرفتاری است
محمدبن سیرین گوید: چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود. حضرت دانیال گوید: سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.


131 نظر

 1. فاطمهفاطمهsays:

  سلام، عصرتون بخیر، من خواب دیدم با دوستم دارم میرم جایی یواشکی هم سیب سفید گاز میزدم بعد نصفه گزاشتم تو کیفم تا نبینه،، بعد رفتیم داخل محوطه تفریح،، اولین چیزی که دیدم گل یاس بود که از روی دیوار اویزون میشن،، بعدش حین راه رفتن ی جایی یهو زمین به حالت چاه گودال نه به شکل عمودی،، افقی شیب دار باز شد و دوستم محمد با شتاب افتاد داخلش،، خیلیییی تند تا انتها افتاد،، منم هی صداش میزدم،، بعد رفتم پایین،، ی چند تا مرد عحیب دیدم ترسیدم فکر مزدم دوستم نقشه کشیده منو اذیت کنه،، بعد فعمیدم اشتباه کردم،، دوستم از تو ی اتاق اومد بیرون،، خشک و مث مجسمه بود من نشناختمش رگای بدنش خشک شده بود،، ولی به نظرم گفتن به موقع پیداش کردم حالش خوب میشه،،،،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است بطور کلی این رویا برای شما بیانگر روزهایی خوش در کنار دوستانتان است که برای شما تبدیل به یک خاطره لذت بخش می شود

 2. لیلا ساسانیلیلا ساسانیsays:

  سلام.. من خواب دیدم تو یه باغ مصفا دارم قدم میزنم.. به یک درخت سیب رسیدم و یه سیب سبز چیدم از وسط نصف کردم به دو تا خواهرام دادم.. و قدم زنان رفتم کنار جوی آب نشستم که خیلی زلال و شفاف بود.. همینطور که به آب نگاه میکردم دیدم یک سیب قرمز رو آب آورد تا جلوی من.. منم سیب رو از آب گرفتم برای خودم... میشه تعبیر ش رو برام بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای خوبی پیش رویتان است،پس از گناه و کار بد دوری کنید تا به اینده تات ضربه نزنید و در زندگیتان موفق و پیروز شوید

 3. نرگسنرگسsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم ی دختر سیب قرمز پر بار هست که من از اون سیب میچینم و ب خونواده م میدم درخت سیب مال خودم هستش ومردم هم از اون سیب میخورن تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چیدن سیب و یا خوردن ان و مخصوصا دادن آن به دیگران سبب شادی منفعت خیر و برکت در زندگی واقعی برای شماست

 4. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم توی باغی هستم .بعدش یه درخت سیب بزرگ پر شاخ و برگ با سیب هایی روش دیدم. خیلی پر بار نبود ولی میوه هاش سیب های سرخ درجه ۱ براق بود . همین طور برگ هاش خیلی براق و سر سبز بود.من می خواستم از اون یه سیب بچینم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهتر شدن شرایط مالی،صبر و بردباری ، مسئولیت پذیری،اطمینان

 5. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم مامانم سیب قرمز نصف کرده برا خودش برداشته به من و عروسمون هم داده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سیب قرمزی که مادرتان داشته اند در واقع نشانه ی سلامتی شادابی برای ایشان است و این خیلی خوب هست

 6. ص روشنیص روشنیsays:

  من خواب دیدم دختر خواهر شوهرش یه سیب قرمز به من داد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زمینه عشق و احساسات دچار مشکل می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید. با دیگران مشورت کنید.

 7. مینامیناsays:

  سلام درخواب دیدم ی آقا ک میشناسمش من و پدرومادرم مهمانش بودیم.درحضور پدرومادرم یه سیب سرخ پوست گرفت و چند قاچ کرد دربشقاب گذاشتش.وجلو من گذاشت ومن از آن سیب برداشتم و می خوردم که بیدارشدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از چیزی نگرانی در دل داری، نگران نباش. اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آنست.

 8. آآsays:

  سلام من خواب دیدم یه سیب سرخ دارم قسمتهایی ازش گندیده و اونارو جدا کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بخش های گندیده ای از سیب که جدا کرده اید برخی از فساد ها و بلاهایی ست که خوشبختانه از سمتتان دور شده

 9. ساحرهساحرهsays:

  سلام خواب دیدم با برادر مرحومم درخت سیب بزرگی دیدیم.من سیبای ریز سبز با لکه های کوچیک روشون میدیدم و به برادرم نشون دادم اما برادرم میگفت این سیبا که ریز نیستن همشون درشت هستن بعد یه سیب چید بهم نشون داد سیب تو دستش بزرگ و سالم بود . بعد خودم چیدم سیب رو درخت ریز بود ولی تو دستم که گرفتم درشت شد ولی یه طرفش یه لکه داشت . ممنون میشم تعبیرشو بگین.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سیب های درشت و سالمی که برادرتان چیده اند بیانگر سلامتی دل خوشی و سعادت برای خود شماست و اتفاقا حال خوب ایشان را در دنیای دیگر می رساند

 10. ففsays:

  سلام..من خواب دیدم یه آقایی که میشناسمش اومده روی پشت بوم خونه قدیمی ما خوابیده من خیلی دوست داشتم ببینمش به هرترفندی بودرفتم سراغش..یه کیسه سیب زردجلوش بود من یه سیب براش برده بودم گفت نمیخوام خودم کلی سیب دارم منم یه پرتقال به سمتش پرت کردم گفتم اینم مال خودت واومدم پایین...تعبیرش چی میشه؟!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در واقعیت این فرد را می شناسید باید بدانید که بلایی بسیار شدید و خطرناک از سمت ایشان به تازگی دور شده است و این تعبیر دقیق این خواب است

 11. امامsays:

  روز به خیر من خواب دیدم که رفتم خونه ی یکی از خانمای فامیل که سرطان هم داره و الان حالش بده ،بعد ایشون یه سبد سیب قرمز سالم و براق به من دادن که بزارم سر میز.لطفا تعبیرش رو بمن بگید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها می کنید، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت

 12. پروانهپروانهsays:

  سلام خواب دیدم تو ماشینم ازجایی رد میشیم،بیرون را نگاه کردم،ی درخت سیب دیدم که سیباش سرخ و زرد بود و درشت،سیب ها همینطور از درخت پشت سر هم می افتادن پایین.ب بغل دستیم گفتم نگاه کن چه جالب و قشنکه. بغل دستیم رفت از سیم ها برداشت ،داشت میخورد، من بهش گفتم چرا واسه من نیاورده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سرحالی وآسایش،زیادتی مال،رسیدن به هدف،خرمی و شادی

 13. لیلیلیلیsays:

  سلام،من خواب دیدم جایی هستم و مقابل من سه سیب سبز به اندازه های بزرگ متوسط و کوچیک قرار دادند ومن چون نمیتونم زیاد بخورم سیب متوسط رو برای خودم انتخاب میکنم ممنون میشم تعبیرشو بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در آینده ملاقاتی غیر منتظره با فردی خواهید داشت که تاثیری اساسی در میزان لذت بردن شما از زندگی خواهد داشت.

 14. رویارویاsays:

  سلام من خواب دیدم با همسر سابقم مشغول پوست کندن دوتا سیب قرمز بودیم و بعدش هردومون سیب هامون رو خوردیم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی سود مالی است که مشخص نیست چه زمانی وارد زندگیتان خواهد شد

 15. المیراالمیراsays:

  .: سلام خدمت استاد عزیز خواب دیدم در خانه مادربزرگم هستیم و من و خواهرم آنجا هستیم ک یک نمیدانم جن بود یا پری به اندازه بند انگشت ک مرد هم بود و ظاهری اراسته داشت به آنجا آمد و انگار شب را ماند ولی بعد رفتن انگشتر مادرمان را ک ۲۰ سالیست فوت شده اند را با خود برد و ما کلافه به دنبال انگشتر بودیم( البته قبلا این انگشتر را یکی از فامیل دزدیده است و میدانیم چه کسیست) که در خانه را زدن ک برای خواهرم شمع نذری آورده بودند بعد دیدم مادربزرگم دارد دلمه برگ مو درست میکنه ک من برای اوردن وسایل به انباری رفتم ک در آنجا سیب و پرتقال های زیادی بودند ک همه آنها به زمین ریختند ک من یک سیب قرمز برداشتم به قدری این سیب خوشمزه و آبدار و شیرین بود ک از لذت آن سیر نمیشدم.البته همه میوه ها را جمع کردم. ببخشید استاد کمی طولانی شد لطفا تعبیر بفرمائید, باسپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ایام خوش نزدیک می شود

 16. فا فافا فاsays:

  سلام من خوابم مربوط به باغه ولي متاسفانه بيدا نكردم مجبور شدم اينجا بنويسم خواب ميديدم با شوهرم رفتيم باغ در بيداري باغ دارن ولي نه اينطوري خواب ميديدم رفتيم باغ بسيار بزرك بود و من تعجب كردم كه اين باغ مال شوهرمه داخل باغ خونه بود بزرك و قديمي كه شوهرم رفت داخلش و اينقدر بزرك بود كه من دنبالش رفتم و نديدمش جند تا مرد داخلش بودند كفتم شوهرم كجاست كفتند الآن رفت ساختمان بعدي داخل باغ كه يكم دورتر بود و من تعجب ميكردم كه باغ اينقدر بزركه كه جندتا ساختمان داخلش داره يه جاي ديكه باغ تفريكاهي بود كه مردم داشتند تفريح ميكردن و منمميكفتم جقدر خوبه كه اينجا مال ماماست و ديكران دارن تفريح ميكنن از خوشحالي مردم خوشحال بودم و احساس غرور ميكردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ای از سپری شدن زندگی شما در کارهای موفقیت آمیز ، سربلندی خود و امیدواری است

 17. شیدا خیاطیشیدا خیاطیsays:

  سلام و تشکر ویژه.من خواب دیدم که شخصی که بهش علاقه مند هستم بهم چند تا سیب کوچک زرد قرمز داد .لطفا تعبیرشو برام بگید .متشکرم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیان میدارد از جانب کسانی که آن ها را دوست دارید محبت و مهربانی خواهید دید

 18. شیدا خیاطیشیدا خیاطیsays:

  سلام عذر خواهی میکنم دیگه در این سایت تعبیر خواب انجام نمیشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما همه روزه در حال پاسخگویی به سوالات کاربران هستیم

 19. پروانهپروانهsays:

  سلام، من خواب دیدم ، دوتا سیب سبز کسی بهم میده.انگار یه خانم مجبه بود که از کنارم رد شد و رفت، شستمشون، یکیش رو نگه داشتم واسه نامزدم. سیب ها کاملا رسیده بود، طوری که یه لکه ی قهوه ای کوچک روش بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در انجام کاری مهم و اساسی حتما موفق خواهید شد و لذتش را خواهید چشید

 20. لیلیلیلیsays:

  سلام استادخسته نباشید دیشب خواب دیدم جایی هستم سرسبز که یه درخت خیلی بزرگ داشت خیلیم سرسبزبودنمیدونم پرازسیب بودیانه ولی یادمه دوتاسیب داشت که فاصله شون نسبت به من خیلی بالابودیکیشون واقعادرشت بود،،نزدیک درخت هم انگاریه کلاس درس بود که بچه هاداخل کلاس بودن ،،،یه چیزی گرفتم دستموسمتش پرتاب میکردم سمت سیب سرخ گنده،،ولی انگارازیه چیزی یاکسی میترسیدم منو ببینه انگار راضی نمیشدن خلاصه سیب بسیار درشت و بدست آوردم،،انگارتابدستش آوردم بچه هاهم ازکلاس درس اومدن بیرون منم خودمو قاطیه اوناکردمو رفتم. ممنون میشم تعبیرکنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی بهتر شدن سلامتی ، و معنی بسیار خوبی دارد

 21. سمانهسمانهsays:

  سلام دختر خاله من مشهد بود ومن تلفنی به او گفتم که التماس دعا برام خیلی دعاکن.همان شب خواب دیدم دختر خاله ام از مشهد آمده من به دیدنش رفتم و او برایم یک پلاستیک پر سیب سرخ و درشت آورده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نشان میدهد که دختر خاله ی شما به موقعیتی دست پیدا میکند که شما آن را برای خود آرزو میکرده اید

 22. زهرازهراsays:

  سلام ببخشید من یه خواستگار دارم که ردش کردم اما یکسال ونیمه ول کن نیستن و دیشب خواب دیدم که مادرم یک سیب سرخ شیرین به مادره پسره داد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حتی این سیب سرخ و شیرین هم نمیتواند سبب بهبود رابطه ی این خانواده یا وصلت با شما شود ، بلکه فقط نشان میدهد این خانواده بیش از اندازه در مورد شما و در مکان های مختلف صحبت میکنند

 23. ثریا مومیوندثریا مومیوندsays:

  سلام من خواب دیدم با یه دوست خیلی خیلی قدیمی و یه خانم دیگه که نمیشناختمشون در قطار بودم دوتا سیب سرخ توی کیف من بود که خودم از وجودشون خبر نداشتم به داخل کیفم نگاه کردم تعجب کردم از وجود سیبها ولی هردو یه قسمت کمی ازشون انگار با چاقو نصف شده بود دقیقا مثل هم ،سرخ و آبدار.از کیفم در آوردم به دوستم بخ خوشحال گفتم اینارو بخوریم ....بعد از خواب بیدار شدم .تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید بدانید که هم برای شما و هم برای دوستتان وقایع خوش و تجربه سازی در انتظار است

 24. لیلیلیلیsays:

  سلام خدمت استادگرامی،، خسته نباشید من خواب دیدم سیب قرمزدستم بودکه پوستشومیکندم قاچ قاچ میکردم و میخوردم خودسیب ومیخوردم نه پوستشو،،انگارجلوم سبزی بودچندتاتره برداشتم وباچاقو ریزریزمیکردم و بازم میخوردم لطف کنیدبفرماییدتعبیرش چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از یوسف نبی پرسیدند کدام رویاها شیرینی تعبیر زیادی دارد و آدمی را خطر دور می سازد ؟ حضرت پاسخ دادند میل کردن از سیبی که پوست از آن برداشته شده !

 25. نازینازیsays:

  سلام خدا قوت دیشب خواب دیدم مراسم برای پدرم که فوت شده گرفتیم جز پذیرایی سیب قرمز بود ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سیب غم را خنثی میکند و آرامش را هدیه می دهد

 26. AliAlisays:

  سلام من قبل از بيدار شدن خواب يك درخت پر شاخه و پر برگ و پر ميوه هاي قرمز ديدم كه شبيه سيب بودند و اين پرباري و بزرگيه درخت خيلي مورد توجه من بود ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیلی خوب است و شاخه های پر از سیب قول نشاط های فراوان در آینده ی شما را می دهند

 27. Huria TaghipoorHuria Taghipoorsays:

  سلام ديشب خواب ديدم رفتم يه مغازه اي سيب قرمز فروشي يك سيب ها قرمز خيلي درشت خريدم و بردم دادم به مامانم ، تعبيرش چيست ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک مقدار پول غیرمنتظره در آینده وارد زندگی تان خواهد شد

 28. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم پدرم که فوت شده برام یه جعبه سیب زرد آورده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، دریافت سیب از پدر مرده به روایت از استاد طباطبایی سبب شیرین تر شدن زندگی با گذشت زمان است.

 29. سمیراسمیراsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم خاله ی مادرم که سید هستن دو تا سیب قرمز به من دادن لطف کنین تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، منفعت های زیادی را در زندگی آینده به شما خواهد رسید و همچنین نیک بختی نیز تعبیر خواهد شد

 30. مهدیسمهدیسsays:

  سلام من در خواب دیدم که شوهرم سیب قرمزی که از برادر شهیدش گرفته بود رو به من داد لطفا تعبیر شو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر دهنده از عاقبت بخیری ، سهل شدن زندگی و همچنین سعادتمندی است

 31. ParanbanooParanbanoosays:

  سلام خواب ديدم در يك باغ و خانه باغي هستم يه پلاستيك تقريبا پر سيب دارم،ك توش سيب هاي قرمز بود اما سيب ها هم كامل هم قارچ شده بودن،قارچ شده ب معناي اينكه خرابيهاش گرفته شده بودن و تيكه كرده بود بعد يكي از سيب ها ك يك چهارمش نبود افتاد و اب برد و من رفتم پيدا كردم و انداختمش تو كيشه و اونهارو همه باهم زير اب موتور چندبار با كيسه شستم تعبير داره؟تعبيرش چي ميشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، رفاه مالی در آینده از تعبیر اصلی این مورد بود

 32. ماهانماهانsays:

  سلام من خواب دیدم تو آشپزخونه هستم دقیقا نمیدونم ولی انگار خونه خودمون بود میخاستیم بریم مسافرت میوه ها شسته اماده تو ظرف میوه بود بعد من که میخاستم بزنم بیرون هول هولکی یه سیب خیلی قرمز برداشتم گذاشتم تو کیفم با یه پرتقال خیلی بزرگی تعبیرش چی میتونه باشع؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، سیب بزرگی که با عجله برداشته اید ، شانس و یا فرصتی است که بصورت ناگهانی به شما رو خواهد کرد و اینکه از آنچگونه استفاده کنید به خودتان باز میگردد

 33. ParanbanooParanbanoosays:

  ParanbanooParanbanoo۱۳۹۷/۰۸/۲۹ - ۱۰:۱۳:۳۶ سلام خواب ديدم در يك باغ و خانه باغي هستم يه پلاستيك تقريبا پر سيب دارم،ك توش سيب هاي قرمز بود اما سيب ها هم كامل هم قارچ شده بودن،قارچ شده ب معناي اينكه خرابيهاش گرفته شده بودن و تيكه كرده بود بعد يكي از سيب ها ك يك چهارمش نبود افتاد و اب برد و من رفتم پيدا كردم و انداختمش تو كيشه و اونهارو همه باهم زير اب موتور چندبار با كيسه شستم تعبير داره؟تعبيرش چي ميشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، هر آنچه را که شما را نگران کرده و یا از آن می ترسید هرگز اتفاق نخواهد افتاد

 34. سمیراسمیراsays:

  سلام، تو خواب دیدم که جایی هستم و از یک دست فروش میوه میخرم، چند خوشه انگور درست قرمز خریدم و تعدادی سیب قرمز، فروشنده هم چند تا سیب برام جدا میکرد ولی سالم نبودن و من هم میوه های خراب توی نایلون رو بیرون گذاشتم و سالماشو خریدم،،،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوب است و ان شالله که سیب در رویای شما سبب شود تا به برخی از خواسته های خود در آینده دست پیدا کنید.

 35. سپیده رادسپیده رادsays:

  سلام خواب دیدم که ظرفی دارم که در ان سیب است به رنگ زرد ولی انگار نشسته بود چند نفر از اقوام که خانم بودند کنارم ایستاده بودند من هم با اب بارانی که نم نم می امد سیبها را میشستم ونصف می کردم وبه انها میدادم وبه بچه ای هم که بغلشان بود هم دادم مردی که با انها بود وفامیل هست از من پرتقال خواست که گفتم بردار وبرداشت ومی خورد نمی دانم پرتقال از کجا امد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، دلیل بر فراخی نعمت است

 36. سوگندمسوگندمsays:

  سلام در خواب داخل ماشینی بودم در دستم نایلونی بود که داخلش سیبهای قرمز بود همسرم که از دنیا رفته هم کنارم بود من یکی از سیب ها را قاچ کردم بهش دادم ولی نگرفت وحس می کردم ناراحت است

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوب است ، طعم بعضی از لذت های زودگذر اما مفید را خواهید چشید.

 37. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم زن عموم مدام دستور پخت توی گوشم زمزمه کرد بعدش گفت سیب میخواد منم به مادرم گفتم سیب زرد خرید سیبا رو خودم خورد کردم ریخت وسط خمیر وقتی پخت مزه ی کمپوت میداد خیلی خوشمزه بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیان میدارد برای انجام بعضی از کارهای تقریبا سخت از مشاوره و یا نصیحت های دیگران بهره خواهید جست

 38. سمیراسمیراsays:

  سلام، من چند وقته خواب میبینم دارم از میوه فروشی "سیب قرمز" میخرم، دیشب هم ی مقداری سیب قرمز خریدم خیلییی درشت بودن، بعدش تعدادی هم سیب قرمز کوچیک ورداشتم،،،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه ی خوبی است و میتوانید برای بعضی از خواسته های قلبی تان احساس امیدواری داشته باشید.

 39. فرحنازفرحنازsays:

  سلام...مادرم خواب دیدند مادربزرگ همسرم که مادر شهید هستن و مادرشوهرم که اسمشون زهراست سیبی رو پوست میگیرند و به من میدن...ابتدا نمیگیریم ولی به اصرار مادرم و حتی اینکه در خواب مادرم به خودش گفته حتما به نیت بچه دار شدن به من سیب رو مین؛سیب رو گرفتم و خوردم...تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان دهنده ی سعادتمندی ، باز شدن گره از مشکلات و همچنین پیدا شدن رونق و جهش های جدیدتر در زندگی بیننده ی خواب است.

 40. لیلالیلاsays:

  سلام من خواب دیدم بالای یه کوهی با همسر م هستم که تو دل خاک تو همون کوه پراز سیبهای درشت وسبز هستش من دامنم باز میکنم وبا همسرم از اون سیبها از خاک درمیارم دامنم پر میکنم از سیب که ببرم خونه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود و ارادت ، تو هرگز نباید در هیچ موردی در زندگی ات سردرگم باشی. فقط درخواست کن!

 41. نیوشانیوشاsays:

  سلام من خواب دیدم ی سیب بزرگ قرمز رنگ رو قاچ زدم و تنهایی شروع به خوردنش کردم . ب طوری که بعد خوردنش حسابی احساس سیری کردم. بعد از اینکه تمام شد نگاهم به خانوادم افتاد و بهشون گفتم که این اخرین سیب قرمز بود .ببخشید من اصلا حواسم نبود و همشو خوردم. گفتم برای شما سیب معمولی زرد بیارم بخورید؟ که مادرم گفت نه ما میل نداریم! تعبیر خواب من چیه ؟!

 42. آرزوآرزوsays:

  سلام من خواب دیدم همسرم از جایی اومد خونه تو ماشینش دو سبد خیلی قشنگ پر از سیبای سرخ برام آورده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان دهنده‌ی سعادتمندی در زندگی می‌باشد

 43. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم دم در خانه ام و چند تا از بچه ها بازی می کنند سه تا از پسرهای همسایه که البته متاهل هستن هر کدام یک سیب سرخ به من میدهن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوب است و بیان میدارد از جانب برخی از اطرافیان لطف و مهربانی دریافت خواهید کرد.

 44. zahrazahrasays:

  سلام من خواب دیدم که من و مادرم هردو یک سیب خیلی خیلی سرخ و کوچک داریم و مادرم سیب خودش را پوست کند و با من نصف کرد و انگار وسط سیب هسته نداشت ولی تا اون جایی که یادم میاد این سیب رو نخوردم و در دستم بود اگر این سیب را خورده باشم یا نه تعبیرش فرق میکنه؟میشه جفتشو بگید؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به احساسات و عواطف رمانتیک خود اهمیت داده و به معاشرت با انسان هایی بپردازید که این احساسات شما را درک می کنند.

 45. نگارنگارsays:

  سلام ،خسته نباشی خواب دیدم ک توی محل کارم بودم سیب سرخی ک یه قسمتش زیادی رسیده و روبه رنگ قهوه‌ای نزدیکه دوتا رو از یخچال برداشتم یکی ب همکارم دادم خورد و یکی رو خودم خوردم و بهش گفتم زودتر بخور تا رئیسمون ندیده خواستم بدونم تعبیرش چیه؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب و نگرانی، شما را از توجه به احساسات و روابط دوستانه تان باز دارد.

 46. ساراساراsays:

  سلام ممنون از سایت خوبتون خواب دیدم رهبر معظم به همه کمک میکرد منم رفتم پیشش بغلم کرد پیشونیمو بوسید از توی یخچال بهم دو کیسه سیب زرد داد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست که الهام گرفته از شخصیت این فرد در زندگی بیداری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا قدرت مدیریت خود را تقویت کرده و از این توانایی برای برون رفت از چالش های فکری خود در زندگی بیداری استفاده کنید. سیب در خواب می تواند اشاره به مطالعات جدیدی داشته باشد که در زندگی بیداری به شما و رفع مشکلاتتان کمک دهنده خواهند بود.

 47. دنیزدنیزsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم یه جایی هستم میخوام زود از اونجا دور بشم دیدم کیسه سیب هست پلاستیک برداشتم کفتم حداقل چندتا سیب بردارم برم سیب زرد که از شیرینی به قرمزی متمایل بود شبیه سیب های روستایون پر کردم دیدم یه سیب قرمز هم هست اونم برداشتم ما قصد بچه دار شدن داریم فکر کردم شاید به اون ربط داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به اتفاقات جدیدی دارد که از لحاظ احساسی، برای شما بسیار خوشایند خواهد بود.

 48. امینامینsays:

  سلام. بابام خواب دیده با مامانم از باغ میان همینکه میرسن در خونمون تو جلو در همسایمون سه تا دختر بوده تو جیب مامانم یه سیب بوده یکی از دخترا سیبو بر میداره بابام ک میبینه سیبو برداشتن یدونه سیب هم تو ماشین بوده اونم میده به یکیش بهشون میگه همینا بود ب اوت یکی دوستتون هم بدین . سیب قرمز بوده. تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب به شادی های احساسی جدید دارد که موجب زنده دلی و امیدواری فرد رویابین خواهد شد.

 49. یعقوب حسنی زادهیعقوب حسنی زادهsays:

  سلام .بنده متاهل هستم زن داداشم خواب دیده بود تو یک دره تاریک ک پره درخت بود میدویدیم بعدش به یک درخت سیب میرسه سه تاسیب قرمز میچینه و به من میده بعدش با شوهرش هی میدوه میرن و میگفت ک سیباشم زیاد تعریف نداشت و خودشم حامله هس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی تردید ها و نگرانی های بیننده ی خواب در این دوره ی زمانی می باشد. شرایطی که می تواند تصمیم گیری را برای فرد دشوار کند. این تصمیمات می توانند زمینه های مالی یا احساسی زندگی فرد را شامل شوند.

 50. Moein HMoein Hsays:

  سلام من خواب دیدم روی یه قبر که میگفتن قبر پدربزرگمه یه درخت سیب بالا اومده که فقط یه سیب قرمز داشت مادر اون سیب رو چید و داد به من و اسم یکی از همسایه هامون رو گفت که سیب دوست داره و گفت سیب رو به اون بدم ولی من سیب رو یه گوشه گذاشتم و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی مطالعات و استعداد های شخصی شما باشد که ممکن است در زندگی بیداری ان را دست کم گرفته باشید و لازم است در دوره ی زمانی فعلی و برای مقابله با مشکلات شخصی خود از آن ها استفاده کنید.

 51. شیوا ناصریشیوا ناصریsays:

  سلام، من به مردی علاقه داشتم دیشب خواب دیدم همش دورو برم ظاهرمیشه تو یه مهمونی بودیم بعد یکدفعه ما رفتیم خونشون شب نشینی مادرش تند تند شروع کرد برامون سیب پوست کند و برای هرکدوم از ما نصف سیب میذاشت بعد من که ناراحت شده بودم گفتم چه خصیصه من لب به به میوه اشنمیزنم با این حال که نصفه سیب خودمو نخوردم اما باز احساس میکردم دارم سیب میخورم، هی تو خواب میگفتم شاید بنده خداها ندارن الان میوه به تعداد هممون بعد همون آقایی که دوسش دارم بهم خیلی جدی گفت باید سیبتو بخوری بعد بریاما من بازم نخوردم ناز میکردم، لطفا به من بگین تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت و کامیابی بزرگ در راه است. با صبوری و توکل به خدا به مقصود خواهید رسید.

 52. ابوالفضلابوالفضلsays:

  با سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم من دیروز بعداز ظهر خواب دیدم یکی از همسایه هامون برا منو پدر و مادرم که تو طبقه بالای ما زندگی میکنند یک ظرف سیب سبز خیلی قشنگ با یه جعبه هلو اوردند که به من گفتند نصفش مال تو بقیشم برا پدرو مادرت ولی من که از سیب سبزها خیلی خوشم اومده بود سعی داشتم تا نیومدند چندتا اضافه تر بردارم ممنون میشم برام توضیح بدین خیلی تو فکر بردتم بعدش هم من الان یه مدتی میشه به خاطر یه سری مشکلات با پدرو مادرم قهرم و الان هم بیکار و مشکلات مالی زیادی دارم باز هم خیلی از مهظر شما ممنون بابت راهنمایی و تعبیر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ؛ سیب را در این رویا مثبت و به فال نیک بگیرید ، دلتنگی نکنید مشکلات و ناراحتی برای هر کسی در زندگی وجود دارد ، امید و صبرتان را حفظ کنید.

 53. آیسان ابراهیمیآیسان ابراهیمیsays:

  سلام و روز بخیر دیشب خواب دیدم توی محله قدیمیمون هستم و با زن همسایمون توی باغ یکی از همسایه ها قدم میزنیم و من داشتم به زن همسایه میگفتم که باید از صاحب باغ حلالیت بطلبم بچه که بودم چقدر از باغشون بی اجازه کنار خوردم همینطور که صحبت میکردم یهو دیدم یه دونه سیب قرمز از درخت و نزدیک به سرم آویزون شده و من اون سیب رو چیدم و بوش کردم و لذت میبردم از عطرش بعد که سرم رو بلند کردم به دوتا درخت که نگاه میکردم میگفتم اینجا قبلا کنار بود چرا الان سیب دارن و درختای سیب و که نگاه میکردم همه سیبای ریز (اندازه کنار تقریبا) و سبز بودن و تنها همون یدونه سیب سرخ رو درخت بود که من چیدمش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر این است که شما جنبه های ناشناخته ی خودتان را که درک نکرده اید، رد می کنید.

 54. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من سیب سبزارو میشستم بعد مادرم میرفت میداد به اعضای فامیل که اعضافامیل یادم نیست کیابودن بعد گفتم این سیب قرمزم بده به بابا اون پیام بالا هم مال منه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خشنودی ، سلامت و بهبود وضعیت روحیه از معانی این بخش است.

 55. رضوان حلیلوندرضوان حلیلوندsays:

  تو با غ بزرکی از سیب های سرخ بودم یکی از بالای درختا سیب هارو میریخت پاین و منم حمع شون میکردم سیب های سرخ تازه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبردهنده از بدست آمدن برخی از منفعت های مادی در آینده است ، همچنین سلامتی نیز معنا می شود.

 56. صالحیصالحیsays:

  سلام،در خواب چندتا سیب قرمز رو توی نایلون داشتم که یکیشونو خوردم و بقیه رو گذاشتم تو یخچال

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، لذت است ، ممکن است لذات جدید و همراه با منفعت را در دنیای بیداری تجربه کنید.

 57. PariParisays:

  خواب دیدم ک توحرم آقا امام رضاهستم بعدیک پسرکوچیکی داره گریه میکنه وپدرشواذیت میکنه ومن ازتوی کیفم یک سیب قرمز درمیارم وب اون پسربچه میدم .ویاد حرف خواهرم میفتم ک بهم میگه چراهمیشه ب بقیه میبخشی.گفتم عب نداره.خودمم خیلی ناراحتم وگریه میکنم وازیک خانومی میخام ک اونجا زندگی میکنه وهرروز ب حرم میره قسمش میدم هربارک میری حرم اول برای من دعاکن.خیلی توخواب دلم شکسته

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سیب رویایی نیک است وبه زودی دراینده ممکن است پاداشی به شما برسد

 58. ابوالفضل معصومیابوالفضل معصومیsays:

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشی خدمت استاد بزرگ دیشب همسرم در خواب مبیند که در راه برگشت به خانه دیم همه ی زنان که از پیشم عبور مکردند کاسه ی نذری بعضی ها رشته و بعضی هاهم شعله زرد و همسرم میگوید از انها پرسیدم که کجا نذری میدهند انه در جواب میگفتند که ان طرف خیابان دارند میدهند که ممکن است تمام شده باشد او میگوید که به حرف انان گوش ندادم ورفتم جایی که نذری میدادند که صاحب نذر به من گفت که این اخرین کاسه ی شعله زرد بود که قسمت تو شد و بعد به ان طرف خیابان رفتم ودر جایی که نذری رشته میدادند رفتم وانه نیز به من گفتند که این اخرین کاسه ی رشته بود که قسمت تو شد بعد همانطور که با نظری ها به خانه میامدم تا رسیدن به خانه افراد زیادی در راه به من هر کدام یک کاسه نذری دادند طوری که دستهایم پر پر شده بود وبعد به یک خانه ی قشنگ وبزرگ در محله یمان که خانه ی خودم بود رفتم البته در خواب دیدم که زنانی غریبه در انجا مشغول نذری دادن اش رشته بودن بودند و من نمیدانستم از انها پرسیدم که اینجا چکار میکنید گفتند که مشغول نذری دادنیم ....استاد ممنون میشم که ما رو مطلع کنید خواهش میکنم با دقت کامل مطالعه فرمایید با تشکر وسپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای آماده شدن برای انجام کارهای نیک است.

 59. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم تو حیاط خونه قدیمیمون قایمکی از میوه های حیاط میکنم و می خورم هلو خوردم سیب کال چیدم و خوردم خوشمزه هم بود بعد خواهرم اومد حیاط من میوه هایی رو که چیده بودم قایم کردم بردم انباری و اونجا قایم کردم بعد دیدم که تو سقف انباری نورگیر هست از اونجا آب میاد میرم حیاط میبینم مادرم داره پشت بوم رو میشوره بعد خواهرم اومد انباری منم میترسیدم که میوه هایی که قایم کردم ببینن تو بشقاب هم سه تا سیب قرمز بود که یکیشم گاز گرفته بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتان است.

 60. بهرامزادهبهرامزادهsays:

  خواب دیدم که ازدرخت سیب سرخ و زرد چیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام همت شما است در کار و به مال و خواسته نیزتعبیرمیشود

 61. محیا مقدسیمحیا مقدسیsays:

  سلام...خسته نباشید...من دیشب تو خوابم کسیو که بهش علاقه دارم رو به عنوان مهمونمون دیدم وبرای پذیرایی چیزی جز سیب قرمز نداشتم وفقط دوتا سیب براش گذاشتم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای علاقه و محبت شما نسبت به فرد مورد نظرتان است.

 62. بهاربهارsays:

  سلام من خواب دیدم که یه سیب سرخ گاز میزنم و میذارمش کنار بعد یکی از خاستگارام که جواب منفی بهش دادم میاد از اون سیب میخوره، تو خواب حس خوبی نداشتم، تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

 63. موناموناsays:

  سلام من خواب دیدم رفتیم خونه یکی از فامیلهامون که یه پیرزن خیلی خوبیه. بعد اون سیب های خیلی خوشمزه و سرخی داشت دوتاشو داد به خواهرم و بهش گفت که یکی از سیبها رو بده به من . ولی خواهرم دوتاشو تو دستاش نگه داشته بود و به من نمیداد. دوباره یک سیب دیگه رو ورداشت و به من داد و من شروع کردم به گاز زدن و خوردن . و یکی ار دادشهام وقتی سیبها رو دید رفت و یواشکی یکیشو برداشت و اون شروع کرد به گاز زدن و خوردن. ولی خواهرم همچنان دوتاسیب دستش بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه از انجام تصمیمات و کارهایی است که باعث شور و شوقتان میشوند

 64. علی اهرونعلی اهرونsays:

  سلام. من خواب دیدم از جایی بر میگشتم رفتم هفتا پلاستیک سفید که توش توپ بسکتبال ولی خالی از باد بود برداشتم و گذاشتم تو ماشین و اومدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات روزمره است

 65. ندانداsays:

  سلام، خواب دیدم برادرم گه الان مدتیه دچار کسالت و بیکاریه، خونه ما بود، بعد قرار بود هر کدوم از خانواده برای عیادتش ی میوه متفاوت بخریم، بعد من ی نایلون رو پر از سیب قرمز کردم، خاستم بدم به برادرم که یادم افتاد ی سوره حمد بخونم و فوت کنم به سیب ها،، بعد بدم،،،

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از خویشاوندان خود شاد خواهید شد

 66. لاونلاونsays:

  سلام وقت بخیر، مادر نامزدم خواب دیده که اومده خونه ی ما و مادر من با یه زن دیگه صحبت میکرد و اصلا حواسش به اون نبوده بعد با خودش گفته اخه چرا اومدم اینجا کسی محل نمیذاره که و اینکه یه سیب قرمز دستش بوده ،تعبیرش چیه لطفا؟ ممنون از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون روزهای خوشی در انتظارتان خواهدبود

 67. بهزاد دادخواهبهزاد دادخواهsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم با پسر عموم سیب قرمز میخوریم که داخلشم قرمزه طعمشم ترش و شیرین بهش میگم این سیب پیوندی فکر کنم با آلبالو. در مغازه دایی خودم بودیم بعد یادم نیست ولی فکر کنم یک کیلو از این سیب کشیدم دادم به پسر عموم. گفت الان پول ندارم گفتم مشکلی نیست من میدم. موقع حساب کردن منم کارتم گم کرده بودم. تصمیم گرفتم بعدا پولشا پرداخت کنیم. بعد با ماشین همراه پسر عمو و زن عمو رفتیم بعد کارتم پیدا شد.(میشه از مدیر درخواست داشته باشم در مورد یه خوابی از طریق جیمیل جواب بدن با تشکر?)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بر سر خوشی و سرحالی تعبیر میشود

 68. راضیهراضیهsays:

  سلام.من باردارم.و خواب دیدم جلو در خونمون ۱درخت سیب بزرگ دراومده.یکی از سیبها رسیده بود سریع کندمش و آوردمش بالا تا ب شوهرم نشون بدم.دوباره رفتم پایین دیدم همزمان ۲تادیگه ازرسیبها قرمز شدن و رسیدن اونارم چیدم و آوردم خونه.تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتان است

 69. نیلوفرنیلوفرsays:

  خواب دیدم یه سبد پر از سیبهای قرمز روی اپن اشپزخونمونه مامانم یه سیبی متوسط که یه طرفش زرد و یه طرف قرمز بود برداشت داد بهم گف این سیبو بخور منم قبول نکردم که نه این سیب توش پوکه ولی مامانم اصرار میکرد بابام هم گف بزار خودش هرکدومو میخواد برداره منم به سبد نگاه نکردم و یه سیب برداشتم که خیلی خیلی بزرگ بود و رنگش قرمز پررنگ بود اما از سمت بالا یه لکه ی قهوه ای کوچیک داشت گفتم عیب نداره لکشو با چاقو میبرم میخورم بعد مث اینکه زمان انتخابم تموم شده باشه هم سبد و هم سیب از دستم ناپدید شد. تعبیرش چی میشه؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر سعادت و سلامتی در زندگی پیش رو برای شما خواهدبود

 70. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.تعبیر خواب سیب سیاه چی میتونه باشه؟خواب دیدم پسرعمه م از رو درخت مشغول چیدن سیبه ک ب ما بده(دقیق نمیدونم کیا اونجا بودیم).موقع چیدن یع سیب ک پشت شاخ وبرگا بود نشونش میدم میگم این سیبو میخوام.اونم چید داد دستم.یه سیب درشت و سیاه انگار از بس رسیده بود سیاه شده بود مثل توت ک خب اولش قرمژه بعد سیاه میشه اونم همینطور بود.و دیدم ک مشغول خوردنش شدم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دست یافتن به موفقیت در زندگی است.

 71. M1998M1998says:

  سلام خواب دیدم پدرم یک نايلون پر از سیب قرمز ریز خوشرنگ داره و از اون به دیگران میدهد...... ميشه لطفا تعبیرش کنید بعد اینکه پدرم این روزا حالش خوب نیست و چند روز ديگه باید عمل بشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی خوشحالی و شادی در زندگی می باشد

 72. شادیشادیsays:

  سلام خواب دیدم توی ی باغ پر از درخت سیب زرد هستم با یکی از دوستانم. سیب ها کاملا رسیده و شیرین(گاز زدم) هستن.به دوستم گفتم اون درخت دو تا سیب مونده بهش بذار اون دو تا رو بچینم ما هم دو نفریم.اون برای چیدن نیومد و ایستاد.اومدم سیب بچینم ی اقایی سیب چید داد دستم. دومین سیب که چیدم بهش ندادم و رفتم.ممنون میشم تعبیر کنین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر سلامتی و تندرستی در زندگیتان است

 73. اکرم رحیمیاکرم رحیمیsays:

  سلام .خواب دیدم من تو مغازهای مثلا فروشندهام دوتا آقا اومدن ازمن سیب بزرگ قرمزخواستن منم رفتم ازمغازه های دیگه سیبهای بزرگ وخیلی درشت وقرمزقرمزجمع کردم تو یه نایلون مشکی چندتا هم زمین ریخته بوداونارم جمع کردم دادم بهشون ولی واقعا مثل سیب بهشتی بزرگ و خیلی قرمزتند بودرنگشون .ممون میشم اگه تعبیرکننین .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر سلامتی و تندرستی در زندگیتان است

 74. مجتبیمجتبیsays:

  سلام و خیلی ممنون از مدیریت سایت من در خواب خودم که دختر بچه ای به منظرف میوه ای تعارف میکند که در آن چند سیب قرمز وجود دارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیر خواب شما نیکوست و ممکن است به زودی مشکلاتتان حل شود.

 75. محمد کیانیمحمد کیانیsays:

  سلام وقت شما بخیر خواب دیدم تو یک مسیری میرم یک درخت تو راه آویزونه درخت رو شاخه ش رو پایین میارم سه سیب خیلی بزرگ قرمز میچینم خاک گرفته بود روش و رو یکی کمی گاز میزنم و با خودم هر ۳ سیب رو میبرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده تندرستی و سلامتی در زندگیتان است

 76. NeMoNeMosays:

  سلام و خسته نباشید مادرم در خواب دیده که ظرفی از سیب قرمز داره و این ظرف رو برای دختر همسایه میبره و اونجا یک سیب قرمز که خوشگلتر از همه بوده رو برمیداره میگه اینم ببرم برای دخترم حالا تعبیر این خواب چیه؟ممنون میشم واسم ایمیل کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بر تندرستی و سلامتی تعبیر میشود

 77. NazKamNazKamsays:

  سلام و خسته نباشید دختری 23 ساله هستم، خواب میدیدم از درخت بالا میرفتم و سیب های زرد خوشگلیو میچیدم ولی درختش هم خیلی زیاد سیب نداشت کم بود بارش.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خودتان را برای انجام کار بزرگی آماده کنید

 78. zahra neshelizahra neshelisays:

  خواب دیدم عروسیمه و لباس عروس سفید تنمه شوهرم کمکم میکنه که بشینم خواهرم و دختر خالم هم پیشم نشستن من با یه سیب قرمز سالم میرقصم بعد به مامانم میگم به کی بدم میگه نمیدونم وقتی میخوام سیبو بدم به دختر خالم سیب گاز زدست....قبلا هم خوابه عروسیمو دیده بودم با فاصله 2 شب این خوابو دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر تندرستی و سلامتی در زندگی است

 79. آواآواsays:

  سلام من دو یا سه شب پیش خواب دیدم که روی یک زمین ایستاده ام و ان زمین شبیه باغ بود چون زیر پایم پر از علف و برگ درخت بود زمین کمی شیب داشت و کنارم درخت های سیب قرمز بودند به صورتی که در یک ردیف پشت سر هم قرار گرفته بودند و روی آنها سیب های قرمز بزرگی بود و من دست دراز کردم و یک سیب قرمز چیدم بعد دیدم که انگار در یک سالن ورزشی هستم و از آنجا میخواهم برم به جای در از پنجره سالن بیرون میروم و کمی بعد انگار در ان قسمت پنجره اقوامم نیز بودند و دست و دف میزدند ۱۹ سالمه ممنون از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی و شادمانی در زندگیتان است

 80. هانیههانیهsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من دیشب خواب دیدم رفتم به باغچه و تویه باغ زیر درخت جعبه پراز سیب قرمز بعضیاشونم خیلی بزرگ بودن من چنتا برداشتم گذاشتم تو ماشین که ببرم خونه مادر بزرگم ممنونم از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به کارهای بزرگی دست بزنید

 81. ممsays:

  باسلام من دیشب خواب دیدم داخل یه سالن هستم تعداد زیادی پسرو دختر اونجا بودن. به هر نفرمون یه سیب سرخ داده بودن بعد هرکس ک از کسی خوشش میومد سیبش رو به اون شخص میداد. وقتی همه داشتن بهم سیب میدادن من کنار نشستم و هرپسری هم بهم سیب میداد نمیگرفتم و منتظر پسرهمسایمون بودم حس میکردم پسرهمسایه که بیاد سیبش رو بمن میده و باهم ازدواج میکنیم حس خوبی به این قضیه داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی و شادمانی در زندگی است

 82. علی حسینیعلی حسینیsays:

  آقا این که میگم خواب نیست واقعیه هرکی تونست کمکم کنه... عجیبه ولی من چند روزه پشت سره هم دارم سیب پیدا میکنم توی کوچه و خیابون جاهای مختلف و امشب هم توی خونه خودمون در صورتی که خریدشو نکرده بودیم فقط همون یه سیب تو خونه بود که من پیداش کردم. عجیبتر اینه که هرجایی که سیب پیدا کردم سیبها همه از یک جنس یا حتی میتونم بگم از یک درختن. اولش فکر کردم اتفاقیه اما الان حس میکنم نشونه یه چیزیه. امشب 4سیبو توی خونه پیدا کردم. خواهشا هر کی میتونه کمک کنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و روزی حلال است

 83. هالههالهsays:

  سلام وقت بخیر نیمه شب خواب دیدم گربه ام هی فرار میکنه من میگرمش آخر سرم میبینم قشنگ فرار کرد خیلی ناراحت میشم شب میبینم زیر پای مامانم خوابیده بهم میگه فرار نکرده اینجا بوده بعدش میبینم خواهرم بهم میگه میخوام برم پاساژ کار دارم باهاش میرم ولی مغازه بسته است با ماشین هستیم‌ راه رو اشتباه میره بهش میگم اینجا شلوغه کمی جلوتر دور بزن اونم دور میزنه پدرم رو میبینم که مقداری سیب قرمز خریده دستشه من دو تا بر میدارم یکی که کوچیکتره نگه میدارم میگم این خیلی خوشگله ولی اون یکی رو میخورم مزه خوبی داشت بهم میگن تو از بچگیتم‌ با این خواهرت جور تر بودی مزه سیب هنوز تو دهنم هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دور شدن از بلایا و افت هاست و نشان دهنده تندرستی است

 84. محمدمحمدsays:

  سلام،من لطور کلی خواب هام یادم نمیمونه زیاد اما چند شب پیش خواب دیدم دارم یه سیب قرمز و آبدار و میخورم و به نصفش که رسیده بودم از خواب بیدار شدم،وقتی که داشتم سیب و میخوردم‌ تو یه درمانگاهی بودم منتظر بودم برم برا معاینه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی و اخباری خوشایند در زندگیتان است

 85. ملیناملیناsays:

  سلام خواب که تو درمانگاه هستم انگار یه سبد سیب قرمز رو دا م میبرم پیش دکتر می‌خواستم یه سیب بخورم که دکتر به من میگه اینو نخور اینو بخور تعبیر چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر تندرستی تعبیر میشود

 86. مهسامهساsays:

  سلام من همین هفته میرم مدرسه مانتو لباس فرم عوض شده اختیاری هستش من دیشب خواب دیدم که تو مدرسه ای بهشهرم انگار اونجا همه مانتو پارسالشونو پوشیده بودنند از من سوال میکند میگن که تو مانتو تو داری من میگم مانتو من برای من اندازه نیست تعبیر چیه لطفا بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده شرایط و موقعیتی است که در ان قرار دارید و جای نگرانی وجود ندارد

 87. آرتاآرتاsays:

  سلام خواب دیدم که تو تکیه هستم انگار یه کیف مدرسه دوشمه انگار دوستام منو با این کیف میبینند میخنند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر ظرفیت شما درمقابل زندگی است

 88. کاوه شریعتیکاوه شریعتیsays:

  سلام خسته نباشید مادر خانوم خواب دیده یه سیب سرخ بهم داده تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه مال و روزی حلال است

 89. سمانهسمانهsays:

  سلام.من دیدم که یه تعداد سیب خیییلیییی قرمز و قشنگ پیشه خواهرم هستش اون رو یه زیر انداز نشسته بود و همیطورم سیبهایی که پیشش بودن روی زیر انداز پخش بودن نزدیکه خواهرم.. منم قصد داشتم برا خودم بردارم ولی یاد ندارم که اصلا خورده باشم یا برداشته بوده باشم ازشو..(درضمن ما بیرون بودیم نه توی خونمو)..یهو یه آقایی که بابچش نمیدونم دقیقا دختر یا پسر بود یه تکه سیب پوست کنده که از نصف فکنم کمتر بود و بگمانم آویشن بهش زده بودن رو اورد و گذاشت روی یه سیبه نصفه ای که پیشه ما و مال خودمون بود..خلاصه توی خوابم این حسو داشتم که این آقا این تکه سیبو از طرفه خودش اورده به ماداده تا یه سیبه کامل در ازاش بهش بدیم ..و پدرمم یادمه که باحالته تمسخر یچیزایی داشت میگفت درمورد این اقاهه چون این اقا میخواست در ازای سیبه نصفه ای که به ماداده بوده یه سیب کامل بعنوانه یه لطف و دوستانگی بهش بدیم..درآخر اون اقا نصفه سیبه خودشو برداشت از رو سیبه نصفه ی ما.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رها یافتن از امراض و گرفتاری های روحی در زندگیتان است و نشانه تندرستی است

 90. الناز حبیبیالناز حبیبیsays:

  سلام من خواب دیدم که تو مدرسه معلما مدیر ها منو مسخره میکنن تعبیرش چیه لطفا بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بخاطر انجام کاری مورد سرزنش و نکوهش قرار بگیرید

 91. صوفیاصوفیاsays:

  سلام خواب دیدم که یه اسکلت اسکلته خیلی کوچیک خیلی خیلی کوچیک انگار سرشم دستمه سر اسکلت خیلی کوچیک بود بعد انگار این سرش جی پی اس هست یعنی من با این سر میتونستم آدم ها رو پیدا کنم بعد انگار یه چیزی شد من عصبانی شدم این سر گرفتم با قیچی بریدم تعبیر چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم و اشفته است

 92. سجاد نیلچیسجاد نیلچیsays:

  سلام خسته نباشید بنده خواب دیدم که یک دوست سبدی پر از سیب به همراه چند وسیله به عنوان سوغات به من داد و بعد اون گفت دیگه هیچ وقت من رو نمیبینی و منو هُل داد افتادم رو زمین بعد رفت و من تو خواب گریه میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی و سلامتی است

 93. مهسامهساsays:

  سلام خواب دیدم که تو منو گذاشتن تو قبر سر من خاک میرزن تعبیر چیه لطفا بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی حلال است

 94. صوفیاصوفیاsays:

  سلام خواب دیدم که سیب قرمز دارم میخورم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی است

 95. سرگردونسرگردونsays:

  سلام من خواب دیدم کلی سیب قرمزو زرد وسبز ازهرسه میخوردم خیلی هم خوشمزه بودن وازخوردنشون لذت می بردم هی دوس داشتم بازم ازشون بخورم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی است و نشان دهنده شادی است

 96. ساراساراsays:

  سلام و درود .من خواب دیدم که سیب سفید و قرمز پوست میکنم و به جاریم ودخترش و فکر کنم مادر همسرم هم بود ، میدم و خودم هم ازش خوردم . جاریم در مورد بیماری و عمل جراحی صحبت میکرد و من باهاش موافق نبودم و دخترش هم بعد از خوردن یک تکه سیب دیگه گفت نمیخورم و دوست ندارم .ممنون میشم این خواب را برام تعبیر کنید .سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه از بدست آوردن رزق و روزی حلال است

 97. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم رفتم تو تره بار و تو غرفه سیب ها یک سیب قرمز بسیار درشت برداشتم و با یک دستم به هوا پرتاب کردم و گذاشتمش سر جاش و بعد رفتم یک سیب سبز خیلی خیلی بزرگ برداشتم و دوباره اونم چند بار تا ارتفاع بالا با یه دست پرتاب کردم و اونم گذاشتم سر جاش...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان بیانگر رزق و روزی حلال است

 98. MozhganMozhgansays:

  سلام و درود من خواب دیدم از یه میوه فروشی که دوستمه سیب قرمز ازش خرید میکنم . ممنون میشم این خواب رو برام تعببر کنید .سپاس

 99. آیسانآیسانsays:

  سلام من خودم بیماری دارم و تو خواب دیدم که همسرم به من سیب قرمز کوچولو میده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی است

 100. الهام مهدیانالهام مهدیانsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه مغازه هستم پر از سیب در اندازه های مختلف از اندازه یه آلبالو بگیرید تا اندازه یه هندونه تو صف وایساده بودم تا خرید کنم یه سری از اون کوچیک تریناش خریده بودم و تند تند میخوردم تا اینکه نوبتم شد واسه خرید فروشنده حالش بد شد و داشت غش میکرد من گرفتمش تو بغلم که نیوفته همکارام هم با من بودن و اومدن جلو با من دعوا کردن که تو که میدونی بارداری چرا این آدم به این بزرگی رو بغل کردی وقتی فروشنده فهمید باردارم و این کار رو کردم کلی سیب مجانی بهم داد میشه لطفا تعبیر خوابم رو بهم بگید

 101. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقتتون خوش خواب دیدم دوتا سیب قرمز که یکی از اونها شبیه قلب بود و یک نان از دریا گرفتم سیب قرمز شبیه قلب را به دخترم دادم تعبیر خوابم چی میتونه باشه.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی و سلامتی برای شما میباشد

 102. هانیههانیهsays:

  سلام خواب دیدم که برادرم یه جعبه بزررگ سیب قرمز اورد خونه...انگار گذاشته بودن..تو کوچه دم در هر کسی..بردارم برداشت برد خونه..چهره اشم خوشحال نبود ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. شانس و شور و اشتیاقی قوی وارد زندگی شما می شود که آینده را به شکل بهتری می سازد.

 103. صباصباsays:

  درود استاد. به خواب ديدم در گذر از باغ هاي انبوهي از درخت سيب قرمز هستم. از شاخه ها حتي روي زمين افتاده و پر بودن. دلم ميخواست يكي بردارم نوش جان كنم اما ميدونستم صاحب دارن و حرامن بخورم. توشون سيب هاي كوچكتر و كمي ناشيك و زرد هم روي زمين بودن. جالبه ميگذشتم از باغ ها ميديدم صاحب هاشون همه به شكل دمر در راه خوابيدن. سريع ميرفتم تا به انتها رسيدم و دوباره برگشتم. ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده تندرستی و سلامتی برای شما در طول حیات است

 104. آوینآوینsays:

  با عرض سلام.من ب مردی علاقه دارم که ی بار طلاق داشتن.در خواب دیدم که ایشون با شریک سابقشون آشتی کردن و انگار که اون فضا مهمونی بود.بعد دیدم اون آقاا سیب سرخی رو پوست کردن و ب من دادن و من اون سیب رو خوردم و توی خواب هم ناراحت بودم که ایشون آشتی کردن.ممنون میشم برام تعبیرش کنین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با اینکه شما مدام نگران بدست نیاوردن این شخص هستین اما از جانب این شخص به شما منفعتی میرسه

 105. سانازسانازsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید،من از سایت شما ناراحتم از روز جمعه دوتا خواب اینجا نوشتم و تا الان روزی ده بار سر زدم و حتی تایید هم نکردید خب آدم منتظر می مونه و این خوب نیست.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   عذر خواهی می شود رسیدگی می کنیم

 106. سانازسانازsays:

  سلام هفته پیش خواب دیدم با دو تا برادر کوچکترم زیر درخت انارمون که پشت خونه س نشستیم شخصی میخواد از درخت انار بچینه نگاه می کنم بالا سرمو می بینم دوتا انار کوچیک و به درد نخور داره ولی چند سیب سرخ بزررگ و زیبا رو درخت انار روییده و خیلی ازشون خوشم اومد و بعد دیدم برادرم مثل خانم ها حیض شده خون داره می ریزه رو زمین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده پایان یافتن ظلم است انشالله و بر تندرستی دلالت دارد

 107. هستی دیانتهستی دیانتsays:

  سلام خسته نباشین من مدتیه با دوس پسرم کات کردم خواب دیدم که اومده کنارم و من ازش گلایه داشتم بابت رفتنش و گریه میکردم و اونم به حالت بیخیالی همش میگفت حالا شده بعد رفتم تو یه مراسمی نمیدونم مراسم چی بود فقط شلوغ بود خواهرم با دیس میوه داشت میرفت پیش مهمونا تو دیس پر بود از سیبای سرخ و من خیلی دلم تو سیبا بود که بهم برسه وقتی رفتم کنار خواهرم یه سیب گاز زده که اخراش بود داد دستم یکم خوردم باز دوباره یه سیب سرخ بزرگ دیگه داد بهم سیبم طعمش شیرین بود ممنون میشم تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا جدایی از تعبیری که بر تندرستی دارد رویای درهم است

 108. محمداقاسیمحمداقاسیsays:

  خواب دیدم برای خرید سیب به باع رفتم باغدار به اجبار سیب قرمز بهم فروخت سیب قرمز بسیار خوب وسرخ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر تندرستی است

 109. somayesomayesays:

  سلام من خواب دیدم در یک جایی هستم که داشتن رو اون منطقه کار میکردن و اونجا از نظرم تغییراتی کرده بودکه انگار از قبل اونجا بودم از یک گودالی رد شدم که پر از پلاستیک های زیادی بود داخل اون پلاستیکا پر سیب قرمز گاز زده بود ولی کاملا سالم اندازه واقعی هم نداشتن خییلی بزرگ بودن بعضی جاها هم فقط یک جای سیاهی بود که انگار سیبه نابود شده بود با خودم گفتم عجب مردمی پیدا میشن حالا چرا گازشون زدین رفتم داخل یک جایی پر درخت داشتم قدم میزدم که ی کیک یزدی دیدم تمیز بود ولی له شده برش داشتمخواستم برگردم زیر درخت ی معتادی نششسته بود داشت میکشید ترسیدم فرار کردم سوار ماشین شدم تو خواب ماشینم بود ولی در اصل من ن رانندگی بلدم ن ماشین دارم تو راه دختر داییمو دیدم از مدرسه برگشته بود همرا دوستاشو معلمش بود سوارش کردم برسونمش خونشون دختر داییم آدرس خونه رو فراموش کرد کلی گشتم تو کوچه ها تا پیدا شد..با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنین به دیگران کمک کنین و ازشون دستگیری کنین

 110. ZZsays:

  سلام من پسری دارم ک نزدیک ب دو سال عاشق نوه ی زنْ عموم بود. ولی دختره ول کرد پسرمو و با کس دیگه ای وارد رابطه شده ولی پسرم هنوز عاشقشه.حالا من ی خواب دیدم ک از راه دوری میرم ب باغی ک تو اون پدر بزرگم( ک فوت شده) ب همراه زن عموم نشستن تو اون باغ. پدربزرگم سیب قرمزی رو برمیداره و پوست میکنه ومیده ب زن عموم ومن خیلی حرص میخورم و از خواب میپرم .تعبیرشو اگ لطف کنین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای پدر بزرگتون خیرات کنید انشاالله خبر خوبی بهتون میرسه

 111. الناز حبیبیالناز حبیبیsays:

  سلام من یه هفته است با همکارم سر مسئله ای بحث کرده ایم امشب خواب دیدم دستش دو تا سیب قرمز هست و داره لبخند میزنه لطفا تعبیرش و بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اختلافتون حل میشه

 112. فرهادفرهادsays:

  سلام خواب دیدم رفتم حرم امام رضا نمی دونم چرا خادمای اونجا به همه سیب و انگور دادند به من ندادند میشه تغبیرش رو به من بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اشتباهی کردین که باید ازش توبه کنین

 113. سیماسیماsays:

  سلام خواب دیدم منو شوهرم توو یه باغ سیب هستیم زنا درحال بسته بندی سیب ها بودن ته جعبه ها رو از شاخه های خود درختا میذاشتن منم توو دلم گفتم چقد کلک میزنن واسه اینکه جعبه زود پر بشه زیر سیبا چوب درختو میذارن رنگ سیبا هم سبز بود بعد تعدادی خانم روستایی یه چیزی بسته بندی کرده بودن از سر زمین کشاورزی ورو پشتشون داشتن واز رودخونه رد میشدن و بعضیا خوب بسته بندی نکرده بودن ودرعین رد شدن یه کم بارشون به هم میریخت بقیه بارشون خیلی خوب بود منو شوهرم اینور رود خونه داشتیم ردشدنشونو نگاه میکردیم ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منفعت مادی بهتون میرسه

 114. سلطان سلیما اریا فیضسلطان سلیما اریا فیضsays:

  سلام خوددر سرویس سفر بالامیشم تا به خانه بروم چوکی هاهمه بند اند ایسادمیشم ویک مقدار سیب پوست شده است که هرکدام را چهار چهار توه میکنم و داخل پاکت میریزم بعد یکی صدامیزنه که ایناروم بدهم برات من میگم نه تنها اون مالته ها را بده من سیب گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برتندرستی دلالت دارد

 115. الی.الی.says:

  سلام وقت تون بخیر من دیشب خواب میدیم که داخل خونه نشسته بودم شوهرم از راه اومد دوتا پلاستیک خیلییی بزرگ برام اورد و گذاشت وسط خونه و گفت اینارو برات گرفتم بخوری یکی از پلاستیک ها پر از سیب قرمز بود یکی دیگه شون پر از به های زرد ممنونم از اینکه تعبیر شو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس تعبیر بسیار نیکویی دارد و برای شما دارای خیر و برکت است

 116. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام خواب دیدم مادر شوهر خواهرم داشت از تو کوچه رد میشد که دیدمش چندتا سیب قرمز دستش بود یکی ب من داد روزه بودم سیبو گاز زدم بعد فهمیدم روزه ام همشو از تو دهنم ریختم بیرون تعبیرش چی میشه با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبر خوبی بهتون خواهد رسید

 117. کیمیاکیمیاsays:

  سلام من حدود ساعت۷:۳۰تا ۸:۳۰خواب دیدم رفتم فروشگاه محصولات واضح نبود ولی وقتی اومدم بیرون در یه مکان دیگری فقط یه سیب سرخ دیدم تا اینکه برادرم اومد گفت در وصف سیب قرمز باید نوشت .آیا معنی دارد یا پریشان است.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به اتفاق مثبتی اشاره دارد

 118. آیساآیساsays:

  سلام دیشب بعد اذان صبح خواب دیدم یه مغازه پر از سبدهای سیب قرمز و پرتقال هست اون مغازه فروش تقریبا باهامون اشناست در واقعیت من و دختر داییم جلوی مغازه اون نشستیم خونه دختر داییم من همش از پشت پرده نگاهش میکنم به اون مغازه ( میوه فروشم هم مجرده منم) بعدش متوجه شدم داداشم از یه مغازه سوپر گوشت دوتا گوشت گوسفند کلی دزدیده پلیسا فهمیدن من رفتم تو مغازه اون میوه فروشی با داداشم بحث میکنم اونم به من و داداشم نگاه میکنه تعبیرش چی میشه؟ممنون میشم تعبیرشو بنویسین با تشکر

 119. آیساآیساsays:

  سلام تعبیر خواب منو نمیگین؟؟

 120. اعظماعظمsays:

  سلام من دختری هستم ۴۰ساله تاحالا ازدواجی نداشتم امایک پسری رودوست دارم خواب دیدم یک حیاط بزرگ جدید داشتیم درخت سیب قرمز بزرگداشت ومن رفتم ۶عدد ازسیب ها راچیدم وآوردم تو اشپزخانه اوردم ممنون میشم از تعبیر کردن شما

 121. فریبافریباsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم یه سیب قرمز تو دستمه مال همسرم بود که دادمش به دامادمون همسرم هی نگاه میکرد که سر دربیاره چه خبره اصلا متوجه نشد که سیبی داشته.بعدش یه دفعه سیب قرمز گاز زده دیدم گفتم اینو میدم به همسرم هی میخواستم نبینه که گاز زده هست.ممنون.

 122. مریممریمsays:

  سلام من در خواب دیدم در باغی هستم بامادرو پسرم واز بیرون باغ به ماسیب های سرخ ورسیده پرتاب میشود

 123. علیعلیsays:

  خواب دیدم از درخت سیب خونمون دارم سیب قرمز میبینم ولی درخت هنوز سیب هاش قرمز نشده . میشه تعبیرشو بگین؟

 124. اعظماعظمsays:

  سلام خسته نباشد من خواب دیدم کنا یه حوض نشستم دوتا سیب نصفه ی قرمز خوش رنگ رو میشستم لطفا تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 125. کوثرکوثرsays:

  سلام وقت بخیر، من خواب دیدم چندتا سیب زرد و قرمز رو میدم به کسی، میگم با اینا غذا درست کن ولی یه دونه زردش رو ازش میگیرم نصف میکنم و میخورم،، بعد صورتمو برمیگردونم دیدم یه درخت سیب قرمز پشت سرمه،، نگاهشون میکنم بعد میگم، اینها اینجا هم سیب بود از اینا نمیخوای؟ لطفا تعبیرشو بهم بگین

 126. زهرا رنج بخشزهرا رنج بخشsays:

  من در خواب دیدم ک به شوهرم یک سیب قرمز یه شوهرم دادم تعبیرش چیه

 127. مریممریمsays:

  سلام.در این سایت تعبیر خواب نمی شود

 128. الىالىsays:

  سلام.مادرم خواب ديدن سر قبر پدرم كه به تازگى فوت كردن يه ديس سيب قرمز خيرات ميدادن تعبيرش چيه؟

 129. مرادمرادsays:

  باسلام من خواب دیدم پیرزن همسایه امون که فوت شده تیمارستان بستریه مارفتیم عیادتش باخانواده ام تامنو دیدحمله کرد به من تا گردنمو گازبگیره من هی میگفتم ننه ولم کن مامانم گفت ننه تشنه اس بریم اب بگیریم براش تامجددمنودیدباعصابانیت حمله کرد گردنموبگیر ماهمسایه امون رو ننه صدامیزدیم من گفتم ننه لااقل یه چیز بده گشنمه یه سیب قرمز نصفه دادبهم خیلی شیرینو ابداربود من تند تند گازش میزدم میخوردم وقتی اومدم خونه براهمسرم وگفتم اونم یه سیب دادبه من ولی یه لک داش من کندم خوردم به همسرم گفتم سیبی که ننه بهم داد خیلی شیرین تربود ابدارتر

 130. حدیثهحدیثهsays:

  خواب دیدم همسرم یه سیب قرمز کمرنگ ولی خاکی بود و نشسته.بهم داد و من با خوشحال گرفتم.در حال حاظر با همسرم قهر و دعوا و دور هستم... لطفا تعبیر کنین ممنونم.

 131. پرستوپرستوsays:

  سلام من خواب دیدم سیب قرمزی رابه یک خانمی که سیدهست میدم به اون دست میکشه ومیگه اینوهمین طورسالم نگه دارتاحاجتت براورده بشه بعدسیب خودبه خودسوراخ شدناراحت شدم گفتم دیگه حاجتم براوره نمیشه گفت عیب نداره این خودش اینطوری شدبعدبغلش کردموگفتم کمکم کن دلم خیلی پره