تعبیر خواب میوه سیب قرمز

خواب دیدم که میوه های سیب سرخ را از درخت میچینم و به طرف پایین برتاب میکنم چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ بطور مفصل درباره چیدن و یا خوردن انواع میوه ی سیب و به رنگ های متفاوت صحبت خواهیم کرد جالب است بدانید رنگ سیبی که در خواب در حال گاز زدن قورت دادن یا چیدن هستید در معنی و تعبیر ان تاثیر مستقیم دارد

تعبیر خواب باغ میوه سیب از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببینید در باغ بزرگی از سیب ها ایستاده در و حال تماشا کردن است دلیل بر اینکه خود را برای انجام کاری بزرگ و نیکو اماده خواهد کرد و دیگران او را در این زمینه کمک بسیار خواهند کرد,اگر کسی خواب ببیند در باغ درخت سیب روی درخت ها رفته است و مشغول کمک کردن و یا چیدن سیب های سرخ و زیبا هست دلیل بر اینکه روزی و رزقش زیاد شود

تعبیر خواب میوه سیب خوردن از دیدگاه جابر مغربی: خوردن و یا گاز زدن سیب دلیل بر دور شدن از بلا و دفع شر است همچنین نجات پیدا کردن از امراض و یا گرفتاری های روحی و جسمی نیز از دیگر معانی خوردن سیب در خواب است

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب درخت سیب پر میوه از دیدگاه شیخ طوسی : دیدن درختان انبوه و با میوه های فراوان بر روی آن ها مخصوصا میوه سیب دلیل بر پیدا شدن روزنه ای در زندگی برای کسب و کار,زیاد شدن مال و همچنین رونق اقتصادی میباشد

خواب دیدم که مادرم در سینی بزرگی برای من سیب هایی را به رنگ سرخ و زیبا تهیه کرده است و می اورد من یکی از سیب ها را برداشتم و تا نصفه گاز زدم و بقیه را دور انداختم چه تعبیری دارد؟

سیب نیمه شده  یا گاز زده در خواب نشانه ی مال حرام و دور ریختن ان به معنی نجات از گرفتاری است
محمدبن سیرین گوید: چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود. حضرت دانیال گوید: سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

30 نظر

 1. فاطمهفاطمهsays:

  سلام، عصرتون بخیر، من خواب دیدم با دوستم دارم میرم جایی یواشکی هم سیب سفید گاز میزدم بعد نصفه گزاشتم تو کیفم تا نبینه،، بعد رفتیم داخل محوطه تفریح،، اولین چیزی که دیدم گل یاس بود که از روی دیوار اویزون میشن،، بعدش حین راه رفتن ی جایی یهو زمین به حالت چاه گودال نه به شکل عمودی،، افقی شیب دار باز شد و دوستم محمد با شتاب افتاد داخلش،، خیلیییی تند تا انتها افتاد،، منم هی صداش میزدم،، بعد رفتم پایین،، ی چند تا مرد عحیب دیدم ترسیدم فکر مزدم دوستم نقشه کشیده منو اذیت کنه،، بعد فعمیدم اشتباه کردم،، دوستم از تو ی اتاق اومد بیرون،، خشک و مث مجسمه بود من نشناختمش رگای بدنش خشک شده بود،، ولی به نظرم گفتن به موقع پیداش کردم حالش خوب میشه،،،،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است بطور کلی این رویا برای شما بیانگر روزهایی خوش در کنار دوستانتان است که برای شما تبدیل به یک خاطره لذت بخش می شود

 2. لیلا ساسانیلیلا ساسانیsays:

  سلام.. من خواب دیدم تو یه باغ مصفا دارم قدم میزنم.. به یک درخت سیب رسیدم و یه سیب سبز چیدم از وسط نصف کردم به دو تا خواهرام دادم.. و قدم زنان رفتم کنار جوی آب نشستم که خیلی زلال و شفاف بود.. همینطور که به آب نگاه میکردم دیدم یک سیب قرمز رو آب آورد تا جلوی من.. منم سیب رو از آب گرفتم برای خودم... میشه تعبیر ش رو برام بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای خوبی پیش رویتان است،پس از گناه و کار بد دوری کنید تا به اینده تات ضربه نزنید و در زندگیتان موفق و پیروز شوید

 3. نرگسنرگسsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم ی دختر سیب قرمز پر بار هست که من از اون سیب میچینم و ب خونواده م میدم درخت سیب مال خودم هستش ومردم هم از اون سیب میخورن تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چیدن سیب و یا خوردن ان و مخصوصا دادن آن به دیگران سبب شادی منفعت خیر و برکت در زندگی واقعی برای شماست

 4. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم توی باغی هستم .بعدش یه درخت سیب بزرگ پر شاخ و برگ با سیب هایی روش دیدم. خیلی پر بار نبود ولی میوه هاش سیب های سرخ درجه ۱ براق بود . همین طور برگ هاش خیلی براق و سر سبز بود.من می خواستم از اون یه سیب بچینم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهتر شدن شرایط مالی،صبر و بردباری ، مسئولیت پذیری،اطمینان

 5. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم مامانم سیب قرمز نصف کرده برا خودش برداشته به من و عروسمون هم داده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سیب قرمزی که مادرتان داشته اند در واقع نشانه ی سلامتی شادابی برای ایشان است و این خیلی خوب هست

 6. ص روشنیص روشنیsays:

  من خواب دیدم دختر خواهر شوهرش یه سیب قرمز به من داد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زمینه عشق و احساسات دچار مشکل می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید. با دیگران مشورت کنید.

 7. مینامیناsays:

  سلام درخواب دیدم ی آقا ک میشناسمش من و پدرومادرم مهمانش بودیم.درحضور پدرومادرم یه سیب سرخ پوست گرفت و چند قاچ کرد دربشقاب گذاشتش.وجلو من گذاشت ومن از آن سیب برداشتم و می خوردم که بیدارشدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از چیزی نگرانی در دل داری، نگران نباش. اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آنست.

 8. آآsays:

  سلام من خواب دیدم یه سیب سرخ دارم قسمتهایی ازش گندیده و اونارو جدا کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بخش های گندیده ای از سیب که جدا کرده اید برخی از فساد ها و بلاهایی ست که خوشبختانه از سمتتان دور شده

 9. ساحرهساحرهsays:

  سلام خواب دیدم با برادر مرحومم درخت سیب بزرگی دیدیم.من سیبای ریز سبز با لکه های کوچیک روشون میدیدم و به برادرم نشون دادم اما برادرم میگفت این سیبا که ریز نیستن همشون درشت هستن بعد یه سیب چید بهم نشون داد سیب تو دستش بزرگ و سالم بود . بعد خودم چیدم سیب رو درخت ریز بود ولی تو دستم که گرفتم درشت شد ولی یه طرفش یه لکه داشت . ممنون میشم تعبیرشو بگین.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سیب های درشت و سالمی که برادرتان چیده اند بیانگر سلامتی دل خوشی و سعادت برای خود شماست و اتفاقا حال خوب ایشان را در دنیای دیگر می رساند

 10. ففsays:

  سلام..من خواب دیدم یه آقایی که میشناسمش اومده روی پشت بوم خونه قدیمی ما خوابیده من خیلی دوست داشتم ببینمش به هرترفندی بودرفتم سراغش..یه کیسه سیب زردجلوش بود من یه سیب براش برده بودم گفت نمیخوام خودم کلی سیب دارم منم یه پرتقال به سمتش پرت کردم گفتم اینم مال خودت واومدم پایین...تعبیرش چی میشه؟!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در واقعیت این فرد را می شناسید باید بدانید که بلایی بسیار شدید و خطرناک از سمت ایشان به تازگی دور شده است و این تعبیر دقیق این خواب است

 11. امامsays:

  روز به خیر من خواب دیدم که رفتم خونه ی یکی از خانمای فامیل که سرطان هم داره و الان حالش بده ،بعد ایشون یه سبد سیب قرمز سالم و براق به من دادن که بزارم سر میز.لطفا تعبیرش رو بمن بگید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها می کنید، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت

 12. پروانهپروانهsays:

  سلام خواب دیدم تو ماشینم ازجایی رد میشیم،بیرون را نگاه کردم،ی درخت سیب دیدم که سیباش سرخ و زرد بود و درشت،سیب ها همینطور از درخت پشت سر هم می افتادن پایین.ب بغل دستیم گفتم نگاه کن چه جالب و قشنکه. بغل دستیم رفت از سیم ها برداشت ،داشت میخورد، من بهش گفتم چرا واسه من نیاورده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سرحالی وآسایش،زیادتی مال،رسیدن به هدف،خرمی و شادی

 13. لیلیلیلیsays:

  سلام،من خواب دیدم جایی هستم و مقابل من سه سیب سبز به اندازه های بزرگ متوسط و کوچیک قرار دادند ومن چون نمیتونم زیاد بخورم سیب متوسط رو برای خودم انتخاب میکنم ممنون میشم تعبیرشو بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در آینده ملاقاتی غیر منتظره با فردی خواهید داشت که تاثیری اساسی در میزان لذت بردن شما از زندگی خواهد داشت.

 14. رویارویاsays:

  سلام من خواب دیدم با همسر سابقم مشغول پوست کندن دوتا سیب قرمز بودیم و بعدش هردومون سیب هامون رو خوردیم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی سود مالی است که مشخص نیست چه زمانی وارد زندگیتان خواهد شد

 15. المیراالمیراsays:

  .: سلام خدمت استاد عزیز خواب دیدم در خانه مادربزرگم هستیم و من و خواهرم آنجا هستیم ک یک نمیدانم جن بود یا پری به اندازه بند انگشت ک مرد هم بود و ظاهری اراسته داشت به آنجا آمد و انگار شب را ماند ولی بعد رفتن انگشتر مادرمان را ک ۲۰ سالیست فوت شده اند را با خود برد و ما کلافه به دنبال انگشتر بودیم( البته قبلا این انگشتر را یکی از فامیل دزدیده است و میدانیم چه کسیست) که در خانه را زدن ک برای خواهرم شمع نذری آورده بودند بعد دیدم مادربزرگم دارد دلمه برگ مو درست میکنه ک من برای اوردن وسایل به انباری رفتم ک در آنجا سیب و پرتقال های زیادی بودند ک همه آنها به زمین ریختند ک من یک سیب قرمز برداشتم به قدری این سیب خوشمزه و آبدار و شیرین بود ک از لذت آن سیر نمیشدم.البته همه میوه ها را جمع کردم. ببخشید استاد کمی طولانی شد لطفا تعبیر بفرمائید, باسپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ایام خوش نزدیک می شود

 16. فا فافا فاsays:

  سلام من خوابم مربوط به باغه ولي متاسفانه بيدا نكردم مجبور شدم اينجا بنويسم خواب ميديدم با شوهرم رفتيم باغ در بيداري باغ دارن ولي نه اينطوري خواب ميديدم رفتيم باغ بسيار بزرك بود و من تعجب كردم كه اين باغ مال شوهرمه داخل باغ خونه بود بزرك و قديمي كه شوهرم رفت داخلش و اينقدر بزرك بود كه من دنبالش رفتم و نديدمش جند تا مرد داخلش بودند كفتم شوهرم كجاست كفتند الآن رفت ساختمان بعدي داخل باغ كه يكم دورتر بود و من تعجب ميكردم كه باغ اينقدر بزركه كه جندتا ساختمان داخلش داره يه جاي ديكه باغ تفريكاهي بود كه مردم داشتند تفريح ميكردن و منمميكفتم جقدر خوبه كه اينجا مال ماماست و ديكران دارن تفريح ميكنن از خوشحالي مردم خوشحال بودم و احساس غرور ميكردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ای از سپری شدن زندگی شما در کارهای موفقیت آمیز ، سربلندی خود و امیدواری است

 17. شیدا خیاطیشیدا خیاطیsays:

  سلام و تشکر ویژه.من خواب دیدم که شخصی که بهش علاقه مند هستم بهم چند تا سیب کوچک زرد قرمز داد .لطفا تعبیرشو برام بگید .متشکرم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیان میدارد از جانب کسانی که آن ها را دوست دارید محبت و مهربانی خواهید دید

 18. شیدا خیاطیشیدا خیاطیsays:

  سلام عذر خواهی میکنم دیگه در این سایت تعبیر خواب انجام نمیشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما همه روزه در حال پاسخگویی به سوالات کاربران هستیم

 19. پروانهپروانهsays:

  سلام، من خواب دیدم ، دوتا سیب سبز کسی بهم میده.انگار یه خانم مجبه بود که از کنارم رد شد و رفت، شستمشون، یکیش رو نگه داشتم واسه نامزدم. سیب ها کاملا رسیده بود، طوری که یه لکه ی قهوه ای کوچک روش بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در انجام کاری مهم و اساسی حتما موفق خواهید شد و لذتش را خواهید چشید

 20. لیلیلیلیsays:

  سلام استادخسته نباشید دیشب خواب دیدم جایی هستم سرسبز که یه درخت خیلی بزرگ داشت خیلیم سرسبزبودنمیدونم پرازسیب بودیانه ولی یادمه دوتاسیب داشت که فاصله شون نسبت به من خیلی بالابودیکیشون واقعادرشت بود،،نزدیک درخت هم انگاریه کلاس درس بود که بچه هاداخل کلاس بودن ،،،یه چیزی گرفتم دستموسمتش پرتاب میکردم سمت سیب سرخ گنده،،ولی انگارازیه چیزی یاکسی میترسیدم منو ببینه انگار راضی نمیشدن خلاصه سیب بسیار درشت و بدست آوردم،،انگارتابدستش آوردم بچه هاهم ازکلاس درس اومدن بیرون منم خودمو قاطیه اوناکردمو رفتم. ممنون میشم تعبیرکنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی بهتر شدن سلامتی ، و معنی بسیار خوبی دارد

 21. سمانهسمانهsays:

  سلام دختر خاله من مشهد بود ومن تلفنی به او گفتم که التماس دعا برام خیلی دعاکن.همان شب خواب دیدم دختر خاله ام از مشهد آمده من به دیدنش رفتم و او برایم یک پلاستیک پر سیب سرخ و درشت آورده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نشان میدهد که دختر خاله ی شما به موقعیتی دست پیدا میکند که شما آن را برای خود آرزو میکرده اید

 22. زهرازهراsays:

  سلام ببخشید من یه خواستگار دارم که ردش کردم اما یکسال ونیمه ول کن نیستن و دیشب خواب دیدم که مادرم یک سیب سرخ شیرین به مادره پسره داد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حتی این سیب سرخ و شیرین هم نمیتواند سبب بهبود رابطه ی این خانواده یا وصلت با شما شود ، بلکه فقط نشان میدهد این خانواده بیش از اندازه در مورد شما و در مکان های مختلف صحبت میکنند

 23. ثریا مومیوندثریا مومیوندsays:

  سلام من خواب دیدم با یه دوست خیلی خیلی قدیمی و یه خانم دیگه که نمیشناختمشون در قطار بودم دوتا سیب سرخ توی کیف من بود که خودم از وجودشون خبر نداشتم به داخل کیفم نگاه کردم تعجب کردم از وجود سیبها ولی هردو یه قسمت کمی ازشون انگار با چاقو نصف شده بود دقیقا مثل هم ،سرخ و آبدار.از کیفم در آوردم به دوستم بخ خوشحال گفتم اینارو بخوریم ....بعد از خواب بیدار شدم .تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید بدانید که هم برای شما و هم برای دوستتان وقایع خوش و تجربه سازی در انتظار است

 24. لیلیلیلیsays:

  سلام خدمت استادگرامی،، خسته نباشید من خواب دیدم سیب قرمزدستم بودکه پوستشومیکندم قاچ قاچ میکردم و میخوردم خودسیب ومیخوردم نه پوستشو،،انگارجلوم سبزی بودچندتاتره برداشتم وباچاقو ریزریزمیکردم و بازم میخوردم لطف کنیدبفرماییدتعبیرش چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از یوسف نبی پرسیدند کدام رویاها شیرینی تعبیر زیادی دارد و آدمی را خطر دور می سازد ؟ حضرت پاسخ دادند میل کردن از سیبی که پوست از آن برداشته شده !

 25. نازینازیsays:

  سلام خدا قوت دیشب خواب دیدم مراسم برای پدرم که فوت شده گرفتیم جز پذیرایی سیب قرمز بود ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سیب غم را خنثی میکند و آرامش را هدیه می دهد

 26. AliAlisays:

  سلام من قبل از بيدار شدن خواب يك درخت پر شاخه و پر برگ و پر ميوه هاي قرمز ديدم كه شبيه سيب بودند و اين پرباري و بزرگيه درخت خيلي مورد توجه من بود ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیلی خوب است و شاخه های پر از سیب قول نشاط های فراوان در آینده ی شما را می دهند

 27. Huria TaghipoorHuria Taghipoorsays:

  سلام ديشب خواب ديدم رفتم يه مغازه اي سيب قرمز فروشي يك سيب ها قرمز خيلي درشت خريدم و بردم دادم به مامانم ، تعبيرش چيست ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک مقدار پول غیرمنتظره در آینده وارد زندگی تان خواهد شد

 28. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم پدرم که فوت شده برام یه جعبه سیب زرد آورده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، دریافت سیب از پدر مرده به روایت از استاد طباطبایی سبب شیرین تر شدن زندگی با گذشت زمان است.

 29. سمیراسمیراsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم خاله ی مادرم که سید هستن دو تا سیب قرمز به من دادن لطف کنین تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، منفعت های زیادی را در زندگی آینده به شما خواهد رسید و همچنین نیک بختی نیز تعبیر خواهد شد

 30. مهدیسمهدیسsays:

  سلام من در خواب دیدم که شوهرم سیب قرمزی که از برادر شهیدش گرفته بود رو به من داد لطفا تعبیر شو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر دهنده از عاقبت بخیری ، سهل شدن زندگی و همچنین سعادتمندی است