تعبیر خواب میوه سیب قرمز

خواب دیدم که میوه های سیب سرخ را از درخت میچینم و به طرف پایین برتاب میکنم چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ بطور مفصل درباره چیدن و یا خوردن انواع میوه ی سیب و به رنگ های متفاوت صحبت خواهیم کرد جالب است بدانید رنگ سیبی که در خواب در حال گاز زدن قورت دادن یا چیدن هستید در معنی و تعبیر ان تاثیر مستقیم دارد

تعبیر خواب باغ میوه سیب از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببینید در باغ بزرگی از سیب ها ایستاده در و حال تماشا کردن است دلیل بر اینکه خود را برای انجام کاری بزرگ و نیکو اماده خواهد کرد و دیگران او را در این زمینه کمک بسیار خواهند کرد,اگر کسی خواب ببیند در باغ درخت سیب روی درخت ها رفته است و مشغول کمک کردن و یا چیدن سیب های سرخ و زیبا هست دلیل بر اینکه روزی و رزقش زیاد شود

تعبیر خواب میوه سیب خوردن از دیدگاه جابر مغربی: خوردن و یا گاز زدن سیب دلیل بر دور شدن از بلا و دفع شر است همچنین نجات پیدا کردن از امراض و یا گرفتاری های روحی و جسمی نیز از دیگر معانی خوردن سیب در خواب است

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب درخت سیب پر میوه از دیدگاه شیخ طوسی : دیدن درختان انبوه و با میوه های فراوان بر روی آن ها مخصوصا میوه سیب دلیل بر پیدا شدن روزنه ای در زندگی برای کسب و کار,زیاد شدن مال و همچنین رونق اقتصادی میباشد

خواب دیدم که مادرم در سینی بزرگی برای من سیب هایی را به رنگ سرخ و زیبا تهیه کرده است و می اورد من یکی از سیب ها را برداشتم و تا نصفه گاز زدم و بقیه را دور انداختم چه تعبیری دارد؟

سیب نیمه شده  یا گاز زده در خواب نشانه ی مال حرام و دور ریختن ان به معنی نجات از گرفتاری است
محمدبن سیرین گوید: چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود. حضرت دانیال گوید: سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.

7 نظر

 1. فاطمهفاطمهsays:

  سلام، عصرتون بخیر، من خواب دیدم با دوستم دارم میرم جایی یواشکی هم سیب سفید گاز میزدم بعد نصفه گزاشتم تو کیفم تا نبینه،، بعد رفتیم داخل محوطه تفریح،، اولین چیزی که دیدم گل یاس بود که از روی دیوار اویزون میشن،، بعدش حین راه رفتن ی جایی یهو زمین به حالت چاه گودال نه به شکل عمودی،، افقی شیب دار باز شد و دوستم محمد با شتاب افتاد داخلش،، خیلیییی تند تا انتها افتاد،، منم هی صداش میزدم،، بعد رفتم پایین،، ی چند تا مرد عحیب دیدم ترسیدم فکر مزدم دوستم نقشه کشیده منو اذیت کنه،، بعد فعمیدم اشتباه کردم،، دوستم از تو ی اتاق اومد بیرون،، خشک و مث مجسمه بود من نشناختمش رگای بدنش خشک شده بود،، ولی به نظرم گفتن به موقع پیداش کردم حالش خوب میشه،،،،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است بطور کلی این رویا برای شما بیانگر روزهایی خوش در کنار دوستانتان است که برای شما تبدیل به یک خاطره لذت بخش می شود

 2. لیلا ساسانیلیلا ساسانیsays:

  سلام.. من خواب دیدم تو یه باغ مصفا دارم قدم میزنم.. به یک درخت سیب رسیدم و یه سیب سبز چیدم از وسط نصف کردم به دو تا خواهرام دادم.. و قدم زنان رفتم کنار جوی آب نشستم که خیلی زلال و شفاف بود.. همینطور که به آب نگاه میکردم دیدم یک سیب قرمز رو آب آورد تا جلوی من.. منم سیب رو از آب گرفتم برای خودم... میشه تعبیر ش رو برام بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای خوبی پیش رویتان است،پس از گناه و کار بد دوری کنید تا به اینده تات ضربه نزنید و در زندگیتان موفق و پیروز شوید

 3. نرگسنرگسsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم ی دختر سیب قرمز پر بار هست که من از اون سیب میچینم و ب خونواده م میدم درخت سیب مال خودم هستش ومردم هم از اون سیب میخورن تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چیدن سیب و یا خوردن ان و مخصوصا دادن آن به دیگران سبب شادی منفعت خیر و برکت در زندگی واقعی برای شماست

 4. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم توی باغی هستم .بعدش یه درخت سیب بزرگ پر شاخ و برگ با سیب هایی روش دیدم. خیلی پر بار نبود ولی میوه هاش سیب های سرخ درجه ۱ براق بود . همین طور برگ هاش خیلی براق و سر سبز بود.من می خواستم از اون یه سیب بچینم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهتر شدن شرایط مالی،صبر و بردباری ، مسئولیت پذیری،اطمینان

 5. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم مامانم سیب قرمز نصف کرده برا خودش برداشته به من و عروسمون هم داده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سیب قرمزی که مادرتان داشته اند در واقع نشانه ی سلامتی شادابی برای ایشان است و این خیلی خوب هست

 6. ص روشنیص روشنیsays:

  من خواب دیدم دختر خواهر شوهرش یه سیب قرمز به من داد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زمینه عشق و احساسات دچار مشکل می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید. با دیگران مشورت کنید.

 7. مینامیناsays:

  سلام درخواب دیدم ی آقا ک میشناسمش من و پدرومادرم مهمانش بودیم.درحضور پدرومادرم یه سیب سرخ پوست گرفت و چند قاچ کرد دربشقاب گذاشتش.وجلو من گذاشت ومن از آن سیب برداشتم و می خوردم که بیدارشدم.