تعبیر خواب سوسک بالدار بزرگ

خواب دیدم که سوسک بالدار بزرگ و زشتی را میبینم که در منزل و در کف اتاق راه میرود با دیدنش حسابی ترسیدم و جیغ زدم چه تعبیری دارد؟ در این باره تعابیر و تفاسیر چند معبر بزرگ را برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب سوسک بالدار از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببیند سوسک را میبیند و با دیدنش وحشت میکند دلیل بر اینکه خوار و ذلیل می شود و کسانی که با دشمنی دارند برو او غالب میشوند ترسو بودن خقیر شدن خوار و خفیف شدن از دیگر معانی دیدن سوسک در خواب است

تعبیر خواب سوسک سیاه بالدار از دیدگاه شیخ طوسی: سوسک های بزرگ و با رنگ سیاه که دارای بال هستند در خواب به نشانه ی از دست دادن نیرو و توان و یا به هدر رفتن زمان و فرصت های شغلی مهم میباشد اگر در خواب دیدی که سوسک های زیادی به طرف تو در حال حرکت هستند و تو فقط ان ها را تماشا میکنی دلیل بر اینکه شغل و یا پست خود را از دست میدهدی و ضعیف و ضعیفتر میشود

تعبیر خواب سوسک مرده از دیدگاه ادوارد : سوسک مرده در خواب معنی و یا تاویل خوبی دارد و نشان دهنده این است که تو دارای فرصت های مهمی از نظر کاری یا اقتصادی در زندگی میشود و اشتباهات گذشته را با جبران خواهی کرد در جایی دیگر معبران سوسک مرده در خانه را به نشانه نیرو یافتن و قدرت پیدا کردن معنی کرده اند

سلام من خواب دیدم که رفتم تو حموم و چند تا سوسک کف حموم بود بعد دمپایی را برداشتم و همه شون را کشتم و وقتی که مرده بودند اونا را جمع کردم و با خاک انداز ریختم داخل سطل آشغالی و حسابی چندشم شده بود چه تعبیری داره ممنون:

چیره شدن  و پیروز شدن بر دشمنان و یا افرادی که بر شما حسادت می ورزند و موفقیت های پی در پی شما خاری بر چشم آنان است دلیل و معنی این خواب است

تعبیر خواب سوسک قهوه ای از دیدگاه جابر مغربی: سوسک کوچک یا بزرگ و به رنگ قهوه ای در خواب دلیل بر این است که یکی از یکی یا چند نفر از دوستان و آشنایان تو قصد دارند تا با کینه توزی تفرقه افکنی و یا حسادت ها و دخالت های بیجا در زندگی تو زحمت و سختی ایجاد کنند و میانه ی تو را با سایرین خراب کنند

همچنین امام صادق (ع) و یوسف نبی نیز رویای حشره سوسک را چه دیدن و یا چه کشتن ان را نشانه ی دشمن و یا دوستانی میدانند که میخواهند در زندگی شما خلل ایجاد کنند

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...