تعبیر خواب ادرار سگ روی انسان

اگر کسی در خواب ببینید که قسمتی از ادرار سگ خودش یا غریبه ها روی صورتش ریخته میشود چه تعبیری دارد؟ درباره نجس شدن بدن انسان توسط ادرار سگ در خواب معانی و یا تفاسیر متفاوتی وجود دارد که با هم میخوانیم

تعبیر دیدن ادرار سگ در خواب از دیدگاه ادوارد: اگر کسی خواب ببینید که سگی در حال چاله کندن و یا ادرار کردن است دلیل بر اینکه مال و یا محصولی حرام وارد زندگی او شده است دیدن ادرار و یا نجسی سگ در خواب تاویل و معنی خوبی ندارد 

تعبیر خواب ادرار سگ روی انسان از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببینید سگ (وحشی یا اهلی) روی بدن او ادرار میکند دلیل بر اینکه از مسیر حق و انصاف دور شده و مرتکب عمل زششت و قبیحی گردد

جابر مغربی در این باره گفته است به همان مقداری که در خواب از سگ ادرار (شاشیدن)خارج شود مال و یا بخشی از ثروت کسی که خواب دیده ضایع شود

حضرت دانیال نیز ادرار کردن سگ در خواب را گرفتن زن و یا اختیار کردن کنیز میداند

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که اندر چاهیادرار کرد، دلیل کند که از کسیمال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همیکرد، دلیل کند که او را فرزندیآید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخیاز ادرار ریخت و برخیبا خود داشت، دلیل کند که برخیاز مال ویبرود و برخیاندوه وغم از ویجدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار ویهمیمسح کردند، دلیل کند که او را فرزندیآید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

جابر مغربیگوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همیکرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه ویبه ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید: ادرار در خواب ، به موقع خویش، مرد را توانگریرسد. اگر درویش باشد و بنده را آزادیباشد و بیمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل معزولیبود و خلیفه را مرگ بود و قاضیرا عزل و بازرگان را زیان بود در تجارت.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همیکرد، دلیل کند که مال و ثروت و داراییخویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

1 نظر

  1. نسترننسترنsays:

    باسلام..من خواب دیدم پسر خواهرم که هشت ماهشه توخونه روی پادری ادرار میکنه من سرش داد میکشم اون دوباره ادرار میکنه میخوره توصورتم ادرارش..مدفوعش هم رو پادری بود که مامانش پادری رو برمیداره میندازه بیرون..

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      از روزگار خود بسیار دلگیر و ناراحتید ؛ ولی باز هم خدا را شکر می‌کنید. به زودی انگیزه ای در زندگیتان پیدا میکنید که شما را به فردی کوشا و متفاوت تبدیل می‌کند.