تعبیر خواب ادرار سگ روی انسان

اگر کسی در خواب ببینید که قسمتی از ادرار سگ خودش یا غریبه ها روی صورتش ریخته میشود چه تعبیری دارد؟ درباره نجس شدن بدن انسان توسط ادرار سگ در خواب معانی و یا تفاسیر متفاوتی وجود دارد که با هم میخوانیم

تعبیر دیدن ادرار سگ در خواب از دیدگاه ادوارد: اگر کسی خواب ببینید که سگی در حال چاله کندن و یا ادرار کردن است دلیل بر اینکه مال و یا محصولی حرام وارد زندگی او شده است دیدن ادرار و یا نجسی سگ در خواب تاویل و معنی خوبی ندارد 

تعبیر خواب ادرار سگ روی انسان از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببینید سگ (وحشی یا اهلی) روی بدن او ادرار میکند دلیل بر اینکه از مسیر حق و انصاف دور شده و مرتکب عمل زششت و قبیحی گردد

جابر مغربی در این باره گفته است به همان مقداری که در خواب از سگ ادرار (شاشیدن)خارج شود مال و یا بخشی از ثروت کسی که خواب دیده ضایع شود

حضرت دانیال نیز ادرار کردن سگ در خواب را گرفتن زن و یا اختیار کردن کنیز میداند

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که اندر چاهیادرار کرد، دلیل کند که از کسیمال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همیکرد، دلیل کند که او را فرزندیآید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخیاز ادرار ریخت و برخیبا خود داشت، دلیل کند که برخیاز مال ویبرود و برخیاندوه وغم از ویجدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار ویهمیمسح کردند، دلیل کند که او را فرزندیآید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

جابر مغربیگوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همیکرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه ویبه ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید: ادرار در خواب ، به موقع خویش، مرد را توانگریرسد. اگر درویش باشد و بنده را آزادیباشد و بیمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل معزولیبود و خلیفه را مرگ بود و قاضیرا عزل و بازرگان را زیان بود در تجارت.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همیکرد، دلیل کند که مال و ثروت و داراییخویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

33 نظر

 1. نسترننسترنsays:

  باسلام..من خواب دیدم پسر خواهرم که هشت ماهشه توخونه روی پادری ادرار میکنه من سرش داد میکشم اون دوباره ادرار میکنه میخوره توصورتم ادرارش..مدفوعش هم رو پادری بود که مامانش پادری رو برمیداره میندازه بیرون..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از روزگار خود بسیار دلگیر و ناراحتید ؛ ولی باز هم خدا را شکر می‌کنید. به زودی انگیزه ای در زندگیتان پیدا میکنید که شما را به فردی کوشا و متفاوت تبدیل می‌کند.

 2. محدثهمحدثهsays:

  من در خواب دیدم که سگی به خانه ما امده و طوری ادراد میکند که ادرار اون به در و دیوار میپاشد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تنوعی در زندگی شما ایجاد خواهد شد به گونه ای که سمت و سوی زندگی شما رو به بهبودی خواهد رفت و زندگی را با طعمی بسیار شیرین تر از قبل خواهید چشید

 3. YousefYousefsays:

  من خواب دیدم باید از بین دوتا سگ رد شم اولی و رد شدم ام دومی و اشتباه رفتم فهمید پرید من و بگیره اما نتونست به ادرار کرد یکم پاچید رو پاهام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زمان زیادی که باید برای رسیدن به آرزوهایتان صرف کنید

 4. ایمانایمانsays:

  سلام من خواب دیدم با همسرم زیر پتو خوابیدیم یه سگ از تو توالت رومون ادرار کرد ادرارش پاشیده می‌شد از پشتش به سمت ما من رفتم زیر پتو که بهمون نپاشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

 5. بیلبوبیلبوsays:

  سلام من خواب دیدم سگ غریبه ای وارد خانه مان شد و به طرف من امد هرچند بقیه اعضای خانواده هم در خانه بودند درکنار من نشست و یه لحظه ارام گرفت بعد که مادرم با ظرفی شیر به سمت او امد شروع به ادرار کردن روی سرو صورت من کرد و درکمال تعجب میخواست خودرا با شیر بشوید بعد ظرف شیر راهم پرت کرد و ریخت و فرار رد و در خانه ی ما سردرگم بود و من سعی در بیرون کردن ان داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ادرار این سگ ناارم روی صورت شما بیانگر خطایی است که در اینده نزدیک مرتکب می شوید و ممکن است از طرف کسانی نیز سرزنش شوید پس هوشیار باشید تا خدای ناکرده غفلت نکنید

 6. هدی خانومهدی خانومsays:

  سلام من خواب دیدم که توی خونه م یه سگ راه میده و هر چند گاه پاشو بالا میگیره و ادرار میکنه میشه خواهش کنم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ادار سگ در خانه به علامت این است که این روزها از یکی از عزیزان خود که در اطراف شما هستند غافل شده اید ، این تعبیر برگرفته از یکی از کتب امام جعفر صادق (ع) است

 7. نگیننگینsays:

  سلام من خواب دیدم همسرم یه سگ کوچیک آورد خونه و سگ ادرار زیادی کرد اما من داشتم با دست جمع میکردم ادرارشو و میریختم تو به ظرف و خیلی عصبانی بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ریختن ادرار سگ در رویای شما نشان از زیاد شدن عصبانیت و یا بی قراری همسر شما دارد سعی کنید با صحبت های بیشتر به او آرامش دهید

 8. دینا نهالیدینا نهالیsays:

  من در خواب دیدم که سگی به من دهده شده تا او را در خانه نگه دارم ..انا از پس نگه داشتنش بر نمیامدم و در بالکن برای او ظرفی گذاشتم که رفت و انجا ادرار کرد و بعد هم در منزل آمد و از شدت زیاد انرژی این طرف و آن طرف میدوید و کنار گلدان هم مدفدع کرد...به او غذا هم دادم از گوشتی که داشتم برای خودم کباب میکردم.....و در نهایت هم خیلی از دستش کلافه بودم و او را میخداستم که بفرستم برود و جایش یکسگ دیگر بیاورم که آن سگ آمو د دقیقا همانجایی که سگ قبلی در منزل مدفوع کرده بود و دقیقا در هما ظرف داخل بالکن هم ادرار کرد...هفته ی پیش هم دوباره خواب دیدم یک سگ به منزل آورده ام و از پس نگهداریش بر نمییام و در آخر هم در کمال ناباوری در توالت ایرانی میافتد و آنجا گیر میکند و من نمیتوانم نجاتش بدهم..و کلی گریه میکنم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وجود این سگ در رویای شما نشانه ی افراد وفادار و دوست داشتنی هستند که در اطراف شما حضور دارند و همیشه سلامت و موفقیت شما را خواستارند

 9. سانازسانازsays:

  سلام.من خواب دیدم یه سگ پشتش روکرد بهم و شروع کرد ب ادرارکردن توی صورتم باشدت زیادی.صورت وبدنم کلی کثیف شد.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکست و ناکامی زودگذر

 10. حناحناsays:

  سلام من خواب دیدم سگ کوچکی که خیلی دوست داشتنی بود و در حال نوازش آن در تختم بودم روی تخت چند قطره خیلی کم ادرار کرد و از تخت پایین رفت. هر چی سعی کردم نتونستم هلش بدم پایین. در خواب برای اطمینان آن را لمس کردم و دیدم که خیس است و فکر کردم باید ملافه را بشورم. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی یک راه فرار، رفع نگرانی و احتمال سفر است.

 11. رضارضاsays:

  خواب دیدم چندتا سگ عجیب و قریب ولاغر داشتن از کنارم رد میشدن و بعد زیر یک پل دو تا سگ داشتن باهم جماع میکردن و پوست نداشتن.مثل مرغ که پوستشو میکنن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سگ ها لاغر افراد رذل و پستی هستند که در اطرافتان حضور دارند اما قادر به صدمه رساندن به شما نیستند

 12. حمیدحمیدsays:

  سلام من خواب دیدم همراه خانمم توی باغ قدم میزدیم و میخواستیم به یه قسمت باغ که خشک شده بود اب بدیم که یه سگ سیاه بزرگ رو دیدیم خوابیده ، خواستیم یواش رد بشیم که بیدار نشه ولی یهو بیدار شد و دنبال ما دوید که مارو بگیره ولی ما فرار کردیم و از یه پله پریدیم و نتونست ما رو بگیره و چون نمیتونست از پله رد بشه همون طرف پله واستاد و پارس میکرد و دندون نشون میداد و بعد روی سر ما ادرار کرد مثل بارون بود که ما سرمون رو گرفتیم و فرار کردیم ، شاید یه خورده رومون ریخت ولی فرار کردیم. لطفا این خواب رو تعبیر کنید.با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سگ سیاه بزرگی که روی سر و صورت شما ادرار کرده بخشی از غم ها و یا مشکلاتی ست که اخیرا در اقتصاد و معیشت مردم کشور و یا شهری که در آن ساکن هستید پیش آمده ، و تعبیرش به شما باز نمیگردد

 13. سیماسیماsays:

  سلام .من خواب دیدم یه سگ ماده بزرگ که مال یکی از همراهانم بود که خوب بخاطر نمیارم کی بود توی محوطه خارجی خونه دوستمون رفت دم دستشویی اما طوری ادرار کرد که همه اش به دست و پا و لباس من پاشید و من خیلی پریشون و ناراحت شدم. من نزدیکش بودم نه اونقدر نزدیک که همه ادرارش به من بپاشه اما تمام لباسم کثیف شد..شاکی بودم و خواستم برم خودمو تمیز کنم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   توکل به خداوند را در دشواری ها و سختی ها هرگز از دست ندهید. مطمئن باشید گره بسته شما گشوده خواهد شد.

 14. ArshinArshinsays:

  سلام من خواب دیدم رفتن مهمونی سگشون ترسیده بود پرید بغلم مثل یه انسان بااینکه همیشه ازسگ میترسیدم به روی خودم نیاوردم بغلش کردم وشروع کردم به نوازش... بعد یکم ادارارش روی جورابم ریخت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نادرستی و پنهانکاری در کار یا اطراف

 15. رضارضاsays:

  من یک کشاورزم و خواب دیدم تو باغ خودم هستم که سه تا سگ اومدن اطرافم و دم تکون میدادن . در یک جایی دراز کشیدم که دیدم یکی از سگها روی سر من ادرار کرد .همین که خواستم بلند شوم از خواب بیدار شدم البته با تکان شدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اين اعتماد به نفس توست كه راه را هموار مي‌كند. با قدرت اراده و يك روحيه خوب مي‌توان بسياري از گره‌هاي سخت را باز كرد. منتظر اتفاقات خوب باش.

 16. مهسامهساsays:

  سلام من خواب دیدم یه سگ دست صاحبش داشت از کنارم رد میشد اومد طرفم بغلش کردم خیلی خودشو برام لوس کرد من نازش کردم یهو شروع کرد ادرار کردن تا خواستم جداش کنم از خودم روی پام کفشم ریخت ادرارش میشه لطفا تعبیرش کنید واسم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با آشفتگی و اغتشاش های فکری خود را درگیر نسازید، زیرا جسم و روح شما بسیار حساس و شکننده است.

 17. ن_من_مsays:

  سلام۰ خواب دیدم سگ کوچیک و دوست داشتنی و دست آموزی اومده بود پیشم ۰ خیلی باهام انس گرفته بود در حالی که انگار من نمی شناختمش و اون اصرار داشت همه جا دنبالم بیاد۰ خیلی خوب حرفهام رو می فهمید و اطاعت می کرد ازم۰ همراهم بود توی ماشینم که یکدفعه شروع کرد به ادرار کردن خیلی زیاد۰ هر چی سعی کردم نتونستم جلوش رو بگیرم۰ حتی یادم میاد که با حرکاتش با من حرف می زد۰ تعبیرش رو برام زحمت می کشید بگید۰ من هیچ وقت سگ نداشتم در عالم واقعیت۰

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ادرار زیاد این سگ کوچک و دوست داشتنی وجود افراد متملق ریاکار و یا بی وفا را از سمت شما دور میسازد و این خوب است

 18. Z.mZ.msays:

  سلام خواب دیدم یه سگی نزدیک من بود رو پاش بلند شد روم ادرار کرد و روی پام هم مدفوع کرد.ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه ین سگ روی بدن شما هم ادرار و هم مدفوع کرده است خوب نیست و ممکن است از طرف برخی از آشنایان بد ذات خودتان زیانی به شما برسد

 19. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم که یک سگ هاسکی کوچک را بغل کردم و به طرف بالا بردم و حین نوازش کردن سگ شروع به ادرار روی من کرد به طوریکه خیس خیس شدم. منم بخاطر اینکه مادرم ناراحت نشه رفتم توی توالت حیاط تا خودم را بشورم و تمیز کنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به زودی بر مشکلات و موانع چیره می‌گردید و توفیق حاصل می‌کنید

 20. سعیدسعیدsays:

  سلام من خواب دیدم تو یک بیایان شب بود یه سگ به همراه شخصی بود من داشتم رد میشدم که برم خونه ی عموم بعد اون سگ رفت بالای پشت بوم شروع کرد به ادرار کردن و من صورتم خیس شد. اون کسی که سگ همراش بود احساس میکنم دختر بوده باشه و دوست دختر عمویم هست . رنگ سگ هم اشتباه نکنم سیاه بود این خواب رو من صبح بعد از اذان صبح دیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در آمد خوب در اینده و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 21. حامدحامدsays:

  الان یک هفته است که دو بار خواب سگ می بینم یکبار دیدم سگ در خانه ادرار میکند و به همسرم گفتم سگ را بغل کن و داخل این سطل ادرار کند و قسمتی از ادرار روی زمین ریخت و خواب بعدی یک سگ به من حمله ور شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غم و اندوه

 22. YYsays:

  سلام.من از هر حیوانی میترسم در خواب دیدم که دوستام با من شوخی میکردن و سگی برداشتن و دنبال من دویدند من خوردم زمین و سگ از دست اونا ول شد و اومد و روی کمر من تقریبا به مقدار زیادی مدفوع کرد.لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد

 23. الناز شریفی مقدمالناز شریفی مقدمsays:

  من درخواب دیدم زمستان بودیک سگ سفید کوچک دنبالم امد وجلوی درب مون برف زیادی بود روی برفهاوشلوار من ادرارکرد بعد من بااب زیاد شستم سگ را هم فراری دادم تعبیرش چیست مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون این اتفاق در فصل زمستان و روی برف ها رخ داده است تعبیرش نیکوست و اتفاقا نشان دهنده شسته شدن برخی از بدی ها و ناراحتی ها از زندگی شماست

 24. Rahila766Rahila766says:

  سلام من خواب دیدم در منزل پدری هستم من تو زیر زمین بودم یه سگی اومد رو وسایلی که مربوط ب دخترم بود ومیخواستم واسش ببرم وبقیه چیزای تو زیر زمین ادرار کرد من تو خواب خیلی از این مساله ناراحت بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به بعضی از مهمان های هراس انگیز دارد

 25. محمد عیسی کامیابمحمد عیسی کامیابsays:

  لطفا خواب یکی از اقوام که خیلی نگران هست تعبیر کنید درحال گشتن دنبال قبرمادرش در قبرستان راه می رفت ویک نفرسیدی که میشناختش جلوجلوش راه می رفت ناگهان سگی زرد ادرار کرد وادرارسگ روی شلوارش پاشیده شد موقع خواب دیدن جمعه شب ۳۱شهریور ساعتش قبل از اذان صبح لطفابذل عنایت کنید تعبیرخواب را بفرمایید تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیشتر نشان دهنده ی انتقادهای تند و با لحن بد است که به شما خواهد شد

 26. حسینیحسینیsays:

  باعرض سلام واحترام دیشب نزدیک سحر خواب دیدم درحالیکه فرزند دخترم رو که پسری دوماهه هست رو درآغوش دارم از راهی رد میشدم که مثل جوی آبی بود که خشکه,یکدفعه سرو روم خیس شدانگار از بالا روی سرم آب ریخته باشن,اهمیتی ندادم تا دوباره تکرار شد,تو عالم خواب بهم گفتن سگ ادرار کرده ,نگاه کردم دیدم سسگی کرم رنگ روی جوی وایستاده بطوریکه من از زیرش رد میشم ودوباره با شدت بسیار بیشتر برویم ادرار کردبه حدی که از سر وروم سرازیرشد وناگهان از خواب پریدم وتا جاییکه یادمه توخواب احساس ناراحتی. نمیکردم لطفا تعبیرش روبفرمایید,موفق وموید باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   می باید بیشتر مراقب جمع خانواده ی خود باشید و از گفتن اسرار خود با بیگانگان پرهیز کنید چون سبب خوردن چشم زخم می شود

 27. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که خانواده ام یه سگ سیاه رو به خانه آورده اند و هیچ یک از آنها با سگ مشکلی نداشتند(در حالی که به طور کل سگ در خانه را نمیپسندند)سگ هم با آنها خوب بود ولی من میترسیدم و نمیخواستم سمتم بیاید و آن را پس میزدم...تا پس از مدتی که همه سرگرم کار خود شدند به سمتم آمد و افتاد روی من...من با یک دست گردن آن را گرفته بودم که نزدیک نشود برای گاز یا لیس زدن،( البته به نظر نمیامد که خیلی قصد آزار داشته باشد) با دست دیگر هم از زیر آن را فشار میدادم که از خودم جدایش کنم...صدایم هم انگار کسی نمیشنید...ناگهان دیدم اعضای خانواده به سمتم آمدند سگ را کنار زدند و دیدند پیرهن و دستم خیس شده...ولی نمیدانم سگ ادرار کرده بود یا ارضا شده بود! لباس هایم را شستم سگ را هم بیرون بستند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در آینده از طرف خانواده ی خود رفتار و یا خطای غلط و غیرمنطقی مشاهده کردید ، باید بدانید که این رویا تعبیر شده.

 28. شروینشروینsays:

  چند شب پیش خواب دیدم چندتا گربه تو خونه ما بود ومن خیلی شاکی بودم و بدم میکومد. ناگهان سگی پیدا شد و من خوشحال شدم. دیشب خواب دیدم که خودم سگ داشتم. داشتم میرفتم اونو ببرم دستشویی. داشتم لباس عوض میکردم که لباسمو کثیف نکنه. یه دفعه یه سگ سیاه دوبرمن اومد رو لباس تمیز من ادرار کرد. من تو خواب فقط میخندیدم. ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خنده ی شما بعد از ادرار این سگ خوب نیست و ممکن است خدای ناکرده در زندگی مرتکب غفلت و کوتاهی شوید و از این فرصت شیطان استفاده کند و باید مراقب باشید.

 29. سمیه طباطباییانسمیه طباطباییانsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم دو تا سگ دارم یکیش روی پام جیش کرد بردم سگه رو شستم پامو شستم اویکی رو هم روی ظرفشویی سر پا گرفتم جیش کرد بعد از اون دو بار دیگه هم اون سگ اول تو ظرفشویی جیش کرد و من شستمش.میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وجدان خود را در همه کارها فراموش نکنید و از آن راهنمایی بخواهید.

 30. احساناحسانsays:

  سلام من صبح بعد از نماز صبح خواب یک سگ سفید دیدم که کنار رود داشت ادرار میکرد و به من نگاه می کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از دور فقط حیوانی را دیده اید که مشغول ادرار کردن بوده و این خبر و یا پیغام بدی به همراه ندارد.

 31. ShilaShilasays:

  من خواب دیدم که بیرون هوا سرده و داخل خونه هوا گرمه همه خوابیم فقط من دراز کشیدمو بیدارم میبینم که یه دفعه ای در باز میشه یه سک سفید وارد میشه خونه رو کشت میزنه و می‌گیره یه گوشه ای میخوابه و من یه روپوش سفید دارم روش میندازم و میارمش روی فرش که بخوابه همون لحظه میبینم که در باز میشه یه سک مشکی خیلی بزرگ وارد میشه و من می ترسم ولی بهم آسیبی نمیرسونه فرداش که بیدار میشم داخل خوابم میبینم که مادرم خیلی عصبانیه و داره فرش رو که سک سفید ادرار کرده تمیز می کنه .لطفا میتونید تعبیر خواب منو بگید ؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نباید به برخی از اطرافیان خود فقط بر اساس ظاهر قضاوت یا اعتماد کنید ، اگر احتیاط نکنید خطر در نزدیکی شماست

 32. yasyassays:

  سلام،من خواب ديدم سگ و بزرگ و سفيد رنگي پامو گاز گرفت و بعد نشست روي پام و ادرار كرد دستمو كشيدم به شلوارم همه دستم پر از ادرار سگ بود تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مراقب بعضی از آشنایان که تصور میکنید کاملا قابل اطمینان هستند باشید

 33. مریم صالحیمریم صالحیsays:

  سلام صبح جمعه بعد از نماز خواب دیدم پسرم سگی خریده و آورده بود خونه ی ما من سگ را بردم سر دستشویی که در خواب دسشویی خونه ی خودمون نبود یا دستشویی مسجد بود یا رستوران یادم نیست خلاصه همگانی بود بعد سگه به شدت ادرار کرد خیلی زیاد و به همه ی لباس و صورت من هم پاشیده شد بعد مدفوع سبز رنگی کرد که بعد پاهاش که کفشم پوشیده بود عمدآ میمالید توی مدفوعش در نتیجه من شروع کردم پشت سگه بشورم از رنگ سبز مدفوعش دستام سبز رنگ شدن و خیلی به سختی رنگش می رفت هم توی خواب عصبانی بودم و هم خوشحال که به سگ یاد دادم سر دسشویی ادرار کنه و روی فرشام و مبلام ادرار نکرده البته ناگفته نمونه توی واقعیت دو سه روز هست که بحث خرید سگ بینمون بوده با دختر و پسرم قبل خواب هم خیلی استرس اینو داشتم که اگه سگه اومد روی فرش و مبلام ادار نکنه که این خوابم دیدم و من مخالفت می کردم و حتی قرار بود سگ امروز جمعه بیارن خونه الان که اینها می نویسم هنوز از سگ خبری نبست تعبیرش چی هست ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیشتر این توضیحات خبر از موفقیت زوج جوان در زندگی میدهد.