تعبیر خواب زن برهنه و بدکاره

مردی هستم 35 ساله و مجرد دیشب خواب یک زن برهنه و بدکاره را دیدم با دیدن او در منزلم شوکه شدم از او سوال کردم که در خانه من چه میکنی؟او از من خواب که در کنارش بنشینم چه تعبیر و چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زنان برهنه از دیدگاه ادوارد: بیماری درد رنج و گرفتاری معنی و تاویل برهنه بودن بدن زن در خواب است اگر کسی دختر و یا زنی را که لباس بر تن ندارد و او را نشناسد در خواب ببینید دلیل بر اینکه به بیماری و یا رنج روحی گرفتار شود

تعبیر خواب زن نیمه برهنه از دیدگاه شیخ طوسی: دیدن زن نیمه بهنه در خواب از تاویل از دست دادن سمتی از مال و یا ثروت است روزی یکی از جوانان بخ نزد شیخی معبر فرا میرسد و به او می گوید خواب زنی را دیدم که از از نیم تنه بالا لباس داشت و از نیم تنه پایین برهنه بود چه تعبیری دارد؟ شیخ او را پاسخ دادند که گوشه ای از مال و ثروتت را بزودی از دست خواهی داد جوان با شنیدن این حرف تعجب کرد و گفت من صبح زود نصف مالی را که دیروز در ازای مزد یکساله دریافت کرده بودم را از دست دادم !

تعبیر خواب رقصیدن زن برهنه از دیدگاه جمعی از معبران: رقص و پایکوبی زن و یا دخترانی که لباسی بر تن ندارند ( در اینجا منظور لخت و یا عریان است) دلیل بر فساد و یا گمراه شدن از مسیر مستقیم است اگر ببینید که خودش با ان ها پایکوبی و رقاصی میکند به بیماری سختی دچار شود و اگر نظاره گر باشد و در اخر از این محل فرار کند نجات یابد

تعبیر خواب دیدن بدن برهنه زن از دیدگاه کرمانی
اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید. اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود. اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.

تعبیر خواب زنان بدکاره از دیدگاه محب مدنی: متاسفانه دیدن چنین خوابی در هیچ شرایطی دارای معنی و یا تفسیر خیر و خوبی نیست و حتما نشانه هایی از شر و یا فسق دران وجود دارد مگر اینکه خواب ببینی با دیدن زنان و یا دختران بدکاره بترسی و جمع انان را رها کنی و پا به فرار بگذاری
تعبیر خواب برهنه شدن همسر و یا بدکاره شدن او از دیدگاه مغربی
زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را با شوهر دار از آن مرد و اگر بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد، اگر بیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.
محمد بن سیرین گوید:
اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود. اگر بیند پسری آورد، دلیل که غمگین و اندوهناک شود. اگر مردی بیند که زنش پسر آورد، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز. اگر بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
ابراهیم کرمانی گوید:
اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود. اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود. اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...