تعبیر خواب بازی کردن با سگ

خواب دیدم که با سگی ملوس در حال بازی کردن هستم تعبیرش چیه؟ در این مطلب از توپ تاپ تعبیر خواب بازی کردن با یگ های خانگی و یا وحشی را برسی خواهیم کرد و فرقی نمیکند با چه رنگی سیاه سفید رنگی و یا ...

تعبیر بازی با سگ در خواب از دیدگاه کرمانی: اگر کسی خواب دید با سگی بازی میکند و سگ او را گاز میگیرد به دام زنی بدکاره و یا هوس باز بیفتد اگر دید با سگی در حال بازی کردن است و با او مهربانی و عطوفت زیاد کند دلیل بر اینکه یکی از دوستان و یا نزدیکانش قصد زن گرفتن و یا ازدواج دارد

تعبیر خواب بازی با سگ از دیدگاه جابر مغربی: سگ در خواب به معنی زن کنیز زن و یا دختر زیباروست و بازی کردن با سگ در خواب یعنی رفتن به سمت جمع زنان و حتی ازدواج می باشد

تعبیر خواب سگ بازی در شهر های مختلف مثل فلاورجان قهدریجان و ...چیست؟نژاد و یا رنگ سگ در معنی و تفسیر ان تاثیر ندارد و در اینجا نکته مهم تعبیر بازی کردن با سگ است که دارای تعابیر و معانی مختلفی میباشد اما بطور کلی این خواب دارای معنی و یا حال خوبی نمی باشد و بیشتر دلالت بر روی زن دارد و میتواند معنی عقد و ازدواج,طلاق و جدایی,اختیار کردن همسر دوم باشد

سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

سوال: خواب دیدم که با سگ بزرگ و خیلی زشتی بازی میکنم و طنابی به گردنش اویخته بودم و به دنبالم می امد در حین بازی کردن بودم که ناگهان اب دهان سگ روی لباس هایم ریخت این خواب چه تعبیری دارد

پاسخ: دلیل بر اینکه با زنی بدکاره و یا فاسق اشنا شوی و یا در این روزها به دام دختر و یا زنی افتاده ای که قصد دارد تا از تو دلبری کند

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

سوال: خواب دیدم که روی سگ نشسته ام و از او سواری می گیرم و سگ با سرعت زیادی میدوید و من میخندیدم

تاویل: دلیل بر اینکه زن و یا دختری بر سر راه شما خواهد امد که قصد دارد با شما یک رابطه عاطفی و احساسی را شروع کند و شما نیز پاسخ او را خواهید داد

برای دیدن مطالب بیشتر میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید

تعبیر خواب

تعبیر خواب سنگ زدن به سگ

تعبیر خواب غذا دادن به سگ | توپ تاپ

 


64 نظر

 1. nedanedasays:

  سلام...من خواب دیدم دو تا راکون کوچولوی خوشگل اومدن تو خونمون...میدونستم هر دوشون برای من بودن..اما واقعا نمیدونستم از کجا اومده بودن...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به برخی از لذت ها و سرگرمی های شما در اینده نزدیک دارد

 2. B.jB.jsays:

  سلام الان بعد از نماز صبح سالت ۱۰خواب دیدم از پشت بوم ی خونه سر میخورم میام پایین با کلی ترس ولی راحت رسیدم سطح جایی ک سر خوردم برفی بود ..پایین سه تا توله سگ تیره رنگ بود ک اومدن سمتم و بامن بازی میکردن اولش ترسیدم ولی کاری نداشتن بامزه بودن و دور و روم میپریدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شرایط شما سخت است و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با عمل نیست .

 3. ErvinErvinsays:

  سلام من خواب دیدم تو خیابون با سرعت منو مادرم میدویم میریم طرف خونه مادر بزرگمبعد سر راهمون به ماشین سنگین لوودر بود خیابون کلا بسته بود نمیتونستیم رد شیم بعد از یه طرفم مارو دنبال میکردن بعد راهو باز کردیم مامانم نموند با سرعت خیلی زیاد رفت من موندم لعد منم دویدم خیلی هم سرعتی میرفتیم دیدم از پشت یه گل سگ دارن مارس میکنن دنبال من میان ولی مادر رفته بود منم میدویدم به خونه مادر بزرگم کم مونده بودم دیدم یه گله سگ ویگه جلوم گفتم دیگه منو گرفنن دیدم اونایی که جلوم بودن از من دفاع میکنن بعد من نموندم رفنم رسیدنی دم در بودم دیدم مادرم با یه بچه بازی میکنه طاب براش درست کرده انگار پرس بود رفتن واخل خونه دیدم دست شوهر عمم ییگار هست زنعموم موهاش کچله رنگ سیاه بعد بلند شدم لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر بهبود بخشیدن به روابطی است که در حال حاضر در آن‌ها قرار گرفته‌اید.

 4. نریماننریمانsays:

  سلام استاد خواب دیدم که یه پسر و من روبرو میشیم و اون میره اون طرف وا می ایسته و منم این یکی طرف ... بعدش یه سگ سیاه را با دستامون صدا میکردیم که سگ ایا میاد کدوم طرف .... بعدش سگ بالا و پایین میپرید یعنی بازی میکرد و به طرف من میومد و من به اون پسره میگفتم دیدی میاد طرف من

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیشامدی خوش یمن برای شخص شماست

 5. محمدمحمدsays:

  سلام من خواب دیدم یه سگ بود یه سیم دور دهنش بود و یکی دور گردنش بعد اون یکی دور دهنش رو باز کردم بعد خواستم دور گردنش رو باز کنم اون بهم گفت نمی خواد بعد یه دستی به سرش کشیدم اونم بعدش هر جا میرفتم میومد با هام(سگه صحبت میکرد)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک بحران مالی است که البته کوچک بوده و بر آن فائق خواهید آمد.

 6. نگیننگینsays:

  سلام خسته نباشید استاد.چند شب پیش خواب دیدم که یه توله سگ کوچولوی کرم رنگ دارم و داشتم تو پارک باهاش قدم میزدم و بازی میکردم اما از داشتنش ناراحت بودم چون نجسه.همونجا یه قسمت پر درخت و جنگل مانند بود که دوتا خانوم با سگاشون مشغول قدم زدن بودن اونا هم دوتا توله سگ که یکیش قهوه ای و یکیش خاکستری بود داشتن همون موقع من قلاده سگ خودمو باز کردم و دادمش به یکی از خانوما وبهش گفتم تا چند دقیقه مراقب سگ منم باشه اونم قبول کرد و منم از اونجا رفتم اما بعدش یهو یادم اومد که سگ من ممکنه سگای اونا رو بکشه برای همین با عجله برگشتم.و دیدم که سگ قهوه ای تو حوض بزرگ آب افتاده دویدم و نجاتش دادم سگه خیلی خوشحال شد و برام دم تکون میداد اما خبری از سگ خودم و سگ خاکستزی نبود پیش خودم میگفتم سگ من احتمالا اون یکی خاکستریه رو کشته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان میدهد که در حال حاضر با برخی از دغدغه ها دست و پنجه نرم میکنید که در مورد تصمیم گیری برای راه حل دچار تردید هستید

 7. امیرامیرsays:

  سلام درخواب دیدن یه سگ سفید که طناب گردن انداختم همراهمه وسگ مرتب دم تکون میده وبا سگه داریم ازچندپله اهنی که فورکنم واسه رستوران بودبالا میرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این مورد بیشتر خبری از پایداری و وفاداری اطرافیان در زندگی میدهد.

 8. سهاسهاsays:

  سلام امروز صب زود خواب دیدم که توی کوچه دارم میرم و یه سگ کوچولوی خوشگل سر کوچه نشسته بود یهو من بغلش کردم و انون مقابل صورتم گرفتم سگه زبونشو در آورده بود و با ذوق منو نیگا میکرد.بعدش گذاشتمش پایین حس خیلی خوبی داشتم بعد یهو یادم اومد سگ نجسه و واسه نماز باید غسل کنم مامانمم اونجا بود بهش گفتم چی شده و اونم گفت چرا بغلش کردی.چنتا حلزون خیلی بزرگ که صدفای خیلیییی خوشگلی داشتن هم اونجا بودن که من نشون مامانم میدادمشون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، افراد معتمد ، مهربان و قابل احترامی در اطرافتان دیده می شود که باید قدردان آن ها باشید.

 9. عطیهعطیهsays:

  تعبیر یک سگ باردار چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ثبات در زندگی ، تعهد دو طرفه.

 10. درنادرناsays:

  سلام امروز بعد اذان فکر کنم خاب دیدم از جای میام میرم خونه البته احتمالا شب بود نزدیک خونه ای که متعلق به پدر مادرم بود مثل اینکه یه جایی مونده باشم و نتونم برم خونه دیدم یه سگ به طرفم میاد وحشت کردم نزدیکم بود با دستم پسش میزدم اما نمیرفت اما کاری باهام نداشت ولی تماس که داشتم میترسیدم باز دیدم یکی دیگه هم داره میاد سگها خیلی بزرگ نبودند وکرم رنگ بعد دیدم یکی این طرف من یکی اون طرفم دراز کشیده بودم وخابیده بودیم ، سگها خابیده بودند حتی سگ دستش و رو کیف من که گردنم بود انداخته بود که تا میخاستم تکون بخورم میفهمید ومن آخر آروم خودم کشیدم پایین ودر رفتم تو همون خاب یه پسر بچه به من گفت اونا سگ نبودن که یا اون یا خودم گفتم نگهبان بودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به طعنه ها و سرزنشهای دیگران اعتنا نکن و اهداف خود را دنبال کن که پیروز خواهی شد.

 11. نازینازیsays:

  سلام خدا قوت دیشب خواب دیدم دوستم یه سگ داشت از این آپارتمانی ها رنگ خاکستری بعد من خیلی توی خواب نوازشش میکردم اونم همش می‌نشست که نازش کنم ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مراقب چاپلوسی و نادرستی بعضی از اطرافیانتان باشید

 12. پریساپریساsays:

  سلام وقتتون بخیر، توی خواب باآقایی بودم که درحال حاضردرعالم واقعیت باهم قهریم ؛خواب دیدم که باهاش رفتم مسافرت وایشون توله سگ قهوه ای باخودشون اوردن من خیلی ازبودنش خوشحال نیستم وکمی هم متعجبم زمان استراحت شب بهش میگم این ببرجای دیگه یه وقت شب نیاد اذیتمون کنه میگه خودت ببرش منم توله سگ میبرم تواتاق دیگه ای امادلم میسوزه ومیگم این اتاق سرد ، باکمک این اقا میبریمش تواتاق دیگه ای که مناسبترهست یهویی میبینم سگ داخل جایی حلبی مانندهست به همراه اب و.....به این اقامیگم این چراجاش کج شده میگه ازاونور حلب یه کمی خراب شده دوباره درستش میکنه درحین درست کردن کمی ازاب داخل حلب به همراه مخلفاتش میریزه روی تشک سفیدرنگ که یهویی اونجا میبینم بهش میگم چرامراقب نیستی میگه اشکال نداره یه تشک دیگه برمیداریم منم باخودم میگم چراباید صدام ببرم بالا اینهمه تشک دیگه هست نهایتش ملافه تشک عوض میکنم بعدباخودم فکرمیکنم یهویی چی شدمن بااین ادم اومدم مسافرت من که باهاش کات هستم چجوری باهاش اشتی کردم انگاری یادم نیست بعدمیگم نهایتش این که باهاش تواین سفرخیلی خودمانی نمیشم و.....درهمین افکاریهویی بلندشدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا تفاوت بین حس ترحم و محبت را درک کرده و اجازه ندهید دیگران، از ترحم شما سو استفاده کنند.

 13. آتوساآتوساsays:

  درود بر شما خواب دیدم با سه تا سگ تو حیاط خونه بازی میکردم میشه تعبیرش و لطف کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به معاشرت با انسان هایی بپردازید که احساسات شما را بیشتر درک می کنند.

 14. آتوساآتوساsays:

  ببخشید اگر ممکنه این خوابم لطف کنید خواب دیدم دندان آسیاب کوچک سمت راست پایین لق شد با درد شدید و افتاد توی دستم و البته اصلا خون نیومد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس عدم اعتماد به نفس، روابط اجتماعی شما را مختل کند.

 15. SaraSarasays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که با سگی بزرگ و زرد رنگ تقریبا ، در کنار اتش بازی میکنم و اون حرفهای منو میفهمید... لطفتون مستدام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت خود را در زمینه ی محبت و همدلی دست کم نگرفته و از این توانایی برای تحت تاثیر قرار دادن انسان های مورد علاقه ی خود در زندگی استفاده کنید.

 16. هانیه بهارلوهانیه بهارلوsays:

  با سلام من مهماندارم حدود ساعت 5 صبح خواب دیدم در یک پرواز کاری با دو خانم که سگ همراهشون بود همسفر بودم کنار اون ها نشستم تا پایان انگار به زور بهم میگفتن باید با سگ هاشون مهربون باشم و نوازششون کنم اما من میگفتم چون نماز میخونم نجس میشم اما اون دو زن و سگ ها ناراحت میشدن، کم کم با سگ ها دوست شدم و بهشون غذا میدادم و اون دو سگ بهم اعتماد کرده بودن و با من بازی میکردن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا نشان میدهد به برخی از اطرافیانتان اعتماد خواهید کرد و یا به صحبت های شخص جدید با دقت گوش فرا میدهید.

 17. Mar marMar marsays:

  سلام.دیشب بعد از نماز صبح خواب دیدم یه سگ بزرگ از بهترین نژاد سگ خیلی تمیز هی میاد به سمتم حالت بازی منم خودم رو میکشم کنار یه لحظه متوجه شدم سرش رو روی پای من گذاشته و آروم خوابش برده .تو خواب احساس کردم که سگ خیلی اروم و راحت خوابیده.تو خواب با خودم می گفتم زودتر بلند شه که دیگه از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر از اتفاقی خوش در آینده‌ به فرد رویابین می‌دهد.

 18. مرمرمرمرsays:

  خواب دیدم ی سگ ناز و سیاه و سفید بغلمه و خیلیم دوسم داشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای ازدواج یکی از اقوام و یا آشنایان است.

 19. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم یک سگ قهوه ای و کوتاه و خیلی خیلی مهربان دستم را گرفت و با من همان طور که دستم تو دستش بود راه می رفت و منو به اشپزخانه برد به او غذا دادم و چند باری روی سر و تنش رو ناز کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای خوبی کردن با دشمنانتان است.

 20. الهامالهامsays:

  سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم که یکی دو تا حیوان بمن سپرد یکیش سگ سفید و بسیار زیبایی با چشمان خوشکل بود و اون حیوان دیگر یادم نیست ولی یادمه اونم یه حیوان خونگی بود هردوشون پیش من بودن ولی در خونه رو که باز کردم فرار کردن و من میگفتم که حیونا فرار کردن و انگار صداشون میکردم و خیلی رام و خوشحال برگشتن پیشم به خونه در کل تصویر سگ تو خوابم واضح بود سگی سفید و خوشکل بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دشمنانی با روی خوش و صورتی زیبا در پی اسیب زدن به شما خواهند بود

 21. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خواب دیدم دو تا سگ بزرگ نرو ماده مثل حالت عشق بازی میکردن و دوتا حیوون عجیب غریب که زبونای خیلی دراز وخیلی بزرگ تقریبا شبیه مار داشتن که با زبوناشون با هم بازی میکردن و زبوناشون تو دهن هم میکردن تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای هوس و نیت های باطل و بیهوده است

 22. از به جای دیگهاز به جای دیگهsays:

  ببخشید من خواب دیردم تو یه دشتی هستم توش پر سگ هاسکی همشون هم بزرگ یه سگ دیدم رو ریل راه آهن مرده بود انگار که قطار بهش زده و من دلم سوخت با خودم گفتم یه سگ ببرم خونه رفتم پیش. یه سگ سیاه سفید بزرگ و پشمالو که نر هم بود با اون بازی میکردم که از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتراست بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید و با دشمنانتان مراوده نکنید

 23. فرشاد مدیتفرشاد مدیتsays:

  سلام دیدم در خواب نامزدم در حال بازی با ۳ سگ هست که در داخل ماشین هستن . من پسرم . تعبیر ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه افکار ذهنیتان است

 24. پریاجلیلیپریاجلیلیsays:

  سلام من خوابی دیدم که یک سگ پاکوتای خوشگل تو خونه بغل منه و شوهرمم اونور نشسته سگ خیلی مهربون بود و میخندید و قبل اون خوابم من شب گذشته اش خواب دیدم با شوهرم تو بازاریم و داریم لباس بچه میخریم من یه لباس دخترونه برداشتم و شوهرم یه پسرونه بعدش یه لباس نوزادی شوهرم برداش میشه بگین تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 25. عباس نوبهارعباس نوبهارsays:

  سلام . من یک توله سگ دارم . تو خواب دیدم که توی ی باغ سر سبز و چمن و نشستم رو چمن ک یکی از دوستام ک قیافشو نمیدیدم معلوم نبود ولی دوستم بود تو خواب اینطوری حس میکردم ک دوستمه و میشناخت منو . داشت میامد سمت من ک یک سگ همراهش بود سگه بالغ بود یهو سگ دوید امد سمت من .ولی من نترسیدم اصلا . پرید تو بغلم و شروع کرد لیس زدنم و بازی کردن و منم شروع کردم باهاش بازی می کردم. ک دوستم تو خواب بهم گفت دیدی گفتم که تو رو یادشه . دیدی گفتم برات میارمش عباس دیدی اوردم . گفت این سگ خودته بزرگ شد سگ خودم بود واقعا ولی بزرگ شده بود .تو خواب انگار ک سگم دست کسی بوده یا گم شده بود ک دوستم اوردش برام .تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در انتخاب اطرافیان و دوستان خود دقت بیشتری کنید تا دچار زحمت نشوید

 26. هانیه ماهانیهانیه ماهانیsays:

  سلام خواب دیدم یه مردی وحشتناکی تو خیابان با دم سگ و گربه بازی میکرد و من که از حیوانات خیلی میترسم احساس میکردم دم سگ میخواد دور من ببنده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است مراقب اطرافیان خودتان باشید

 27. پیمانپیمانsays:

  سلام خواب دو سگ دیدم یکی توله سگ سیاه خیلی شیطون و بازی گوش که باهاش بازی میکردم و محبت میکرد دیگری بزرگ و قهوه ای مانند که روم پرید گفتم برو کنار گفت نمیرم من جن هستم منو آزاد کن چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انجام کارهای سرگرم کننده است

 28. daryadaryasays:

  سلام ... من خواب دیدم از پنجره ی اتاقم باغی فوق العاده زیبا رو مشاهده می کنم با خونه هایی که دست کمی از قصر نداشتن و دختانی رنگی ... و رنگی شدت درختان به خاطر شکوفه های رنگیشون بود و در اون جا سگ هایی در حال بازی کردن بودن و پون صاحب هاشون پولدار بودن این سگ ها هم فوق العاده تمیز و زیبا بامزه بودن که ناگهان در اتاق من به روی این باغ باز شدن ویکی از این س های وارد اتاق شد اول ازش میترسیدم ولی اون کاری کرد ترسم از بین بره و منم باهاش بازی کنم و حتی صحبتم می کرد و میگفت مثلا من فلان جا میشینم چون نرم تره و تمام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   دست به انجام کارهایی میزنید که برایتان سرگرم کننده و لذت بخش است

 29. Farnaz mohammadiFarnaz mohammadisays:

  با سلام خسته نباشید و ممنون از سایت عالیتون من خواب دیدم یک سگ سفید امد و با من بازی میکرد و مدتی بعد یک نفر او را در اغوش گرفت و سگ دو تا سگ کوچک سیاه به دنیا اورد و بر روی من پرتاپ شد ممنون میشم تعبیر خواب را بگوید.?❤️?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به انجام کارهایی مشغول میشوید که برایتان سرگرم کننده و لذت بخش است

 30. زهـzahraـرازهـzahraـراsays:

  سلام. من خواب دیدم ک یه سگ کوچولوی خوشگل و خیلی زیبا و ملوس داشتم و کلی با هم مهربون بودیم و بازی میکردیم و اون میخندید و زبونشو در می آورد و چشمک میزد و... زبونشو در میاورد به معنی اینکه زبونمو بوس کن و من خیلی راضی نبودم ولی کمی زبونشو بوسیدم و باهاش هین یه بچه کوچیک بازی میکردم و اونم خوشحال بود و هی اینور و اونور میپرید، یادم نیست دقیقاً سفید بود یا کز، میپرید بغلم و کلی بازی میکرد و منم زیاد نوازشش میکردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای دستیابی به اهدافتان همواره تلاش کرده اید و از این وضعیت نیز خوشنود می باشید

 31. پویا - پویاپویا - پویاsays:

  درود، نزدیکای ساعت ۵ صبح خواب دیدم با خواهرم یجایی هستیم، یه میز وسط اتاقه که روش یه سگ سفید قهوه ای از یک نژاد زیبا نشسته، خواهرم رفت جلو نازش کرد و بعد دستشو برد سمت دهنش، دهنش باز بود ولی خواهرمو گاز نگرفت، بعد من خواستم ناز کنم که دیدم سگ انگار منو خیلی دوست داشت و نسبت به من محبت بیشتری نشون داد، سرش را محکم به دستم فشار داد، فقط داشت محبتشو نشان میداد، که از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر تشخیص ندادن دوستان و دشمنانتان است

 32. عسکریعسکریsays:

  سلام خواب دیدم که یه سگ سیاه همش دور برم میگرده دوست داره من باهاش بازی کنم ولی من باهاش بازی نمیکردم میگفتم که نجسه اصلنم صدا نمیداد سگه تا اینکه یه کم با حرف راضیش کردمو اونم دیگه بیخیال شد تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر این است ممکن است کسانی بخواهند باشما دوستی کنند

 33. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم ک داشتم میومدم خونه ک دیدم برادر چهار ساله ام با یک سگ سفید خیلی خیلی بزرگ داره بازی می کنه جوری ک دنبال هم بودند داداشم می دوید تا نصف کوچه میرسید سگه می گرفتش من داداشمو از زانوش گرفتم بلندش کردم ک ببرمش خونه چشماشو بسته بود توی بغلم اسم سگه روگفت ،ک بیا بازی کنیم دیدم از اونور خیابون داشت میومدداشتم سریعتر می رفتم خونه ک بهمون نرسه دوس نداشتم داداشم با سگ بازی کنه. ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به افرادی در زندگیتان اعتماد کنید که به شما ضربه های روحی ناراحت کننده ای وارد خواهند کرد

 34. عسلعسلsays:

  سلام من دو شب پیش تو خواب دیدم با یه سگ طلایی دستی که خیلی ناز و خونگی بود داشتم بازی میکردم،مامانم هم پیشم بود و داشتم از ته دل میخندیدم موقع بازی کردن با سگ.میشه تعبیرشو بگید؟تو خونمون بودیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شما در حال انجام فعلی هستین که ظاهر خوشایندی داره اما به ضرر شماست

 35. آذينآذينsays:

  سلام ،ديشب خواب ديدم با همسرم از بيرون اومدم خونه يهو ديدم يه سگ خانگي پشمالو سفيد با يه لك خيلي بزرگ سياه گوشه حال است تعجب كردم چطور همسرم يه سگ خريده اورده تو آپارتمان بعد دو تا چيز سياه گوشه اتاق ديدم فكر كردم مدفوع سگ است بعد متوجه شدم دوتا توله سگ هستند كه تازه دنيا اومدن ،سگ مادر به سمتم اومد فكر كردم ميخواد بازي كنه يه كم نوازشش كردم و قلقلكش دادم خيلي خوشش اومد دايم ميخنديد بعد متوجه شدم چند تا حيون خونگي ديگه هم توخونه هستند با خودم ميگفتن چطور از همه اونها بايد نگهداري كنم و بهشون رسيدگي كنم سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده دشمنانی در اطرافیان شما باشد که برای شما دردسر افرین خواهند بود

 36. YounisYounissays:

  سلام: خواب دیدم که من و برادر بزرگتر از من بر سر توله سگ سواریم من جلو استم برادرم عقب منظورم روی سر توله سگ نه روی بدنش دقیقا روی کله اش ومن به برادرم گفتم که فلانی گناه داره پیاده شیم توله سگ خیلی ناز ومهربان بود وبعد که پیاده شدیم به سمت من واق واق میکرد از روی دوستی البته سواریشم با حالت مهربانی بود ممنون میشم که جواب بدین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید دقت داشته باشید که در زندگی مراقب بدخواهان و حسودان در زندگی خود باشید

 37. حسن حسینیحسن حسینیsays:

  من خواب دیدم یه سگ پا کوتاه ناز سفید رو تو کوچه پیدا کردم و یه پارچ اب گرم دستمه و می ریختم رو سکه و کاملا خیس شدش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   درانتخاب دوستهایتان بیشتر تحقیق کنید

 38. سینا یوسفیانسینا یوسفیانsays:

  سلام من خواب دیدم که یه زن فامیل کنار من قلیان میکشید و همچنان یه سگ‌ غریبه و سگ خودمم تو خواب بودن که وقتی سگ خودمو صدا میزدم اون سگ غریبه میامد پیش من و خودشو مینداخت روم و باهاش بازی میکردم این کارو بار دوم تکرار کردم که همچنان هر دو آمدند و با سگ غریبه که من حس غریبه و گاز گرفتن او داشتم بازی میکردم ولی گاز نمیگرفت

 39. زهرا طباطباییزهرا طباطباییsays:

  سلام خسته نباشید من حدود ساعت ۵و نیم صب یا ۶ ثب خواب دیدم مامانم بهم میگه تو بالکن ۶.۷ تا کاشی هس برو اونارو بردار برو تو اونجا یه زیر خاکی هس ک یه زرگر بود ازنجا طلا برداشته بود قبل من هم مامان و دختر دایی کوچیکم رفته بودم بعد منم کاشی هارو برداشتم یه طناب بود به ارتفاع ۳ متر اینا یه سگم نشسته بود پایین مامانم گف سگه راه رو برات نشون میده برو رفتم سگه خیییلی خوشگل و پشمالو بود هی خودشو برام لوس میکرد منم نازش میکردم زیر زمینه خیلی بزرگ و خونه خونه بود اما بعصی از اتاقاش خونه قبلیمون بودن با وسایلاش زیر زمین خیلی روشن بود و خرابه نبود اصلا انگار یه چن تا خونه و اتاق پشت سر هم بودن من یه چن باری شکم سگ رو ناز کردم یه چن قطره ادرارش خورد به دستم یه چن تا اتاق رو ک گشتم سگه با ناخونش دستمو گرفت و یه گاز کوچولو زد رسیدم ب اتاقی ک آشپز خونه قبلیمون بود آجیل بود روی میز یه چن تا بادوم خوردم و به سگم دادم بعد دستکش کردم دستم وازلینم برداشتم تا این سگ نر رو بیام بمالم😐بعد از خواب بیدار شدم

 40. كا اچكا اچsays:

  سلام صبح خواب ديدم با مامانم و چندتا بچه تو پارك بوديم بچه خودم مشغول بازي با بقيه بچه ها بود ما هم نشسته بوديم كه چندتا سك كوچولو و بزرگ پشمالو و خوشكل سفيد و قهوه اي اومدن سمتمون من خيلييييي ميترسيدم ولي سعي ميكردم عادي رفتاركنم سگا در حال بازي كردن بامن بودن و انگشت پام ليس ميزدن و گاز ميگرفتن به مامانم التماس ميكردم كمكم كنه در اخر يه سگ بزرگ قهوه اي باسنم گاز گرفت مثل بازي ولي خيلي درد و ترس داشت منم دستم كرده بودم تو دهنش تا فكش بازكنم خودم نجات بدم شوهرم خونسرد نگام ميكرد

 41. عاطفهعاطفهsays:

  خواب دیدم ک با بابام رفتیم برام ی سگ کوچیک و ناز بخریم ک از خواب بیدار شدم

 42. رضالطفیرضالطفیsays:

  سلام استاد تو خواب بعداز ظهردیدم تو حیاط خونه با یه سگ سیاه توپ بازی میکنم بعضی وقتا که توپ رو نمیدم بهش دستمو نیش میزنه ولی هیچی نمیشه بعضی وقتا هم توپ ودست منو باهم میگیره تعبیرش چیه

 43. EleNaEleNasays:

  سلام میشه تعبیر این خواب رو به من بگید. خواب دیدم که روی سگ سواری می کنم و همینطور دور خودم می‌چرخیدم

 44. Hadi rostamiHadi rostamisays:

  خواب دیدم داشتم تو پارک راه میرفتم. یهو دیدم یه سگ سفید طوری قشنگ اومده جلوم،همش خودشو میچسبوند به من و منو بغل میکرد.منم باهاش بازی کردم.حتی بلندش کردم و با خودم تو پارک چرخیدم.

 45. بهمنبهمنsays:

  سلام من سر کار زیاد سگ میبینم البته میان پیشم و احساس ارامش میکنن ... اول صبح بود که خوابم برد خواب دیدم سگ سفید ی همش در کنارمه البته ماده س خیلی بازی گوشی میکرد و بامن بازی میکرد حتی بادستهام نوازش کردم و اون به حالت اینکه در کنارم ارامش داره دراز کشید و فهمیدم مادس سفید رنگ و خیلی خوشکل بود لطفا جواب منو بدید ممنون

 46. سید علیرضا حسینیسید علیرضا حسینیsays:

  با سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که پیش یکی از دوستانم رفتم اون دوستم دوتا سگ پاکوتاه داره که میان و روی داتا ران پاهام میچسبن من ایستاده هستم و سگ ها هم به حالت ایستاده روی پاهام میچسبن من چون کلأ از همه سگ ها میترسم،توی خواب هم از اون دوتا سگ کوچیک میترسم هم حالت ترس و هم حالت چندش دارم لطفأ تعبیرش رو بهم بگید 🙏

 47. قاسمقاسمsays:

  سلام.خواب دیدم دوتا سگ سفید بودند باهشون بازی میکردم و قلقلکشان میدادم و با همدیگه میخندیدیم

 48. مهرانمهرانsays:

  سلام من در خواب سگی را دیدم که میشناختمش و در واقعیت بهش غذا میدم و بهم وافا داره ولی در خواب دیدم باهام بازی میکنه میپره بغلم اروم دستمو گاز میگیره ول میکنم منم نگران نجس شدن لباسمم که بیدار شدم

 49. پرنیانپرنیانsays:

  من خواب دیدم رفتم تو حیاطمون بعد بچه های ساختمونمون بودن یهو دیدم سگ دوستم اونجاست بعد پرسیدم این از کجا اومده گفتن دوستم فامیل شونه و اومده خونشون بعد سگه خیلی ناز بود بعد من کلی با سگه بازی کردم و بعد دوستم اومد بردش میشخ بگید تعبیرش چیه؟ ممنون

 50. سهیلا نیاسهیلا نیاsays:

  سلام استدعا دارم خواهش می کنم اگر ممکنه تعبیر خواب مرا بگید من دخترم عزیزم تو خارج دانشجو است خواب دیدم سوار یک سگه که با سرعت و شتاب میره سگه بزرگ نیست سن اش شاید بین سگ و توله سگ است بعد دخترم از رو سگه اومده پایین و خیلی معترضه دیدم سگه پشت اش تو ناحیه اتصال دم به بدن کمی آتیش گرفته و من هر بار آتش را خاموش می کردم دوباره دخترم سوار می شد اما باز دم سگ از همانجا آتیش می گرفت و دخترم پیاده میشد و داد و بیداد می کرد که مامان چرا اینجوری میشه کلا تو خواب سگ بیچاره بدجوری اذیت میشد و دخترم خیلی معترض بود خیلی سر و صدا راه انداخته بود لازمه بگم دختر خواهرم هم دانشجو شده و مدتی است رفته پیش دخترم با هم خونه گرفتن ولی خواهر زاده ام خونه نیست کلا شب و روز پیش دوستای خارجی اش هست در ضمن دیروز نتیجه آزمایش خودم را هم گرفتم اهمال در سلامتی کردم خیلی نگران سلامتی ام شدم و بخواب رفتم و این خواب را دیدم وقتی بیدار شدم ساعت تقریبا ۱۲ نیمه شب بود خیر است انشالله

 51. علیرضا قدمپورعلیرضا قدمپورsays:

  سلام خسته نباشید من در خواب دیدم که سگی قهوه ای رنگ و زیبا مرا دوست داشت و فقط با بنده بازی میکرد و من هم خیلی دوسش داشتم همش میپرید بغلم تعبیرش چیه؟

 52. محسن رفیعیانمحسن رفیعیانsays:

  خواب دیدم ساعت ۷ صبح شش خرداد دوتا سگ تو خیابون داشتن نزدیکی میکردن به اجبار یکی نفری اون سگ سفید که روش بود گرفته بود در این حین که نگاه میکردم دیدم اون سگ بالایی آلت نری داشت اما انگار آلتش واژن بود و دوتا آلت تو هم رفته بودن تعجب کردم رفتم برگشتم دیدم اون فردی که این سگارو نگه داشته به جای سگ داره آه و ناله شهوتی میکنه تعجب کردم که آخه چرا این نفری که نگه داشته باید این صدا رو بده منم رفتم یه سگ دیگه که فکر کنم سیاه بود رو نگه داشتم دیدم همین اتفاق برای منم افتاد آلتش هم انگار رفته بود داخل من در که آورد منی سگ ریخت روی پام اما آلتش هم اون نفر پرتش کرد رفت بعد سگ رو یه اورژانس و نفراتی که از آلمان یا انگلیس بودن برداشتن بردن.تو خواب احساس میکردم آبروم رفته و ناراحت بودم

 53. فاطمهفاطمهsays:

  سلام. من خواب دیدم که یه سگ خیلی کوچیک تقریبا اندازه کف دست یه کم بزرگ تر رو بغل کردم و خیلییی هم دوسش دارم رنگشم قهوه ای بود ولی مال خودم نبود مال دختر خالم بود ولی من خیلی دوسش داشتم میشه بگین یعنی چه؟

 54. مبینامبیناsays:

  سلام استاد خوبین من دیشب خواب دیدم یه سگ که ماله من نبود هی میومد کنارم تا من باهاش بازی کنم و از پشتم دورم میچرخید .بر خلاف ترسم از سگ ازش نمیترسیدم و نوازشش میکردم تعبیر خوابم رو میشه بگین لطفا لطفا

 55. SaharfadaeiSaharfadaeisays:

  سلام من خواب دیدم دوتا سگ توی خونمونه که من از یکیش خوشم میومد و از اونیکی نه یهو دیدم اون سگ پشمالویی که دوس داشتم گم‌شده و وقتی از پنجره بیرون و دیدی افتاده بود و مرده بود ،بعد سگ دیگه که یه نژاد دیگه بود با من بازی میکرد که کم کم من ازش خوشم اومد و از ته دل میخندیدم

 56. ساجده خفتان پژوهساجده خفتان پژوهsays:

  خواب دیدم صبح بین ساعتهای 8 تا 10 که سه تا سگ در خانه من هستند یکی قهوه‌ای و یکی سفید و دیگری سیاه اولی سگ قهوه ای اومدم نوازشش کنم سرش را اورد پایین و با من یکم بازی کرد بعدی سگ سفید بود که اومد خواستم بازم نوازشش کنم سرش را بالا برد و بوسش کردم و ان هم با من بازی کرد

 57. روشنک موسویروشنک موسویsays:

  سلام استاد .من صبح البته خیلی زود هم نبود حواب دیدم ۳ تا سگ پشمالو مشکی سفید پیدا کردم با خودم دارم میبرم دامپزشکی ازشون مراقبت کنم و در حال بازی با این سکها هستم تعبیرش چی هست؟

 58. رها ابراهیمیرها ابراهیمیsays:

  سلام من خواب دیدم توی یک اتوبوس بودم که یه سگ ژرمن سمت من حمله کرد و من ترسیدم و دست من برد به دهن ولی گاز نگرفت بعدش یه نفر گفت این همینجوریه مثلا بازی میکنه بعدش به یکی دونفر دیگه پرسد ولی فقط سمت دست من که من با وجود ترس باهاش بازی میکردم ولی اون فقط میخواست دست منو دوباره ببره دهنش

 59. زهرا هدا و ندزهرا هدا و ندsays:

  خواب دیدم ۱ سگ سفید که مال دوستم بود داره با ۱ سگ سیاه غریب با توپ سگ من بازی می‌کنه ۳ تا پسر این ۲ سگ دزدیدن

 60. YektaYektasays:

  خواب دیدم که با سگ خیلی بزرگ و قهوه ای رنگی دوستم میخواست از پشت بوم ردشه دستش رو گرفتم ردش کردم و در اخر اون اومد جلو در خونمون و من رفتم تو خونه

 61. MohadeseMohadesesays:

  سلام من خاب دیدم تو خونه مادر بزرگم بودم با کسی ک دوسش دارم یه سگ بزرگ و زرد شکاری اومد خونه نتونستیم جلوشو بگیریم اومد سمت من اول ترسیدم بعد دیدم کاریم نداره و ارومه و عشقم باهاش یکم بازی کرد و یهو دیدم ک اون سگ شده یه خانوم ساده و کمی سن بالا بعد از اونجام دیدم با همون کسی ک دوسش دارم داریم اب بازی میکنیم و خوشحالیم اب ی ک میدیدم تو خاب خیلی زلال و روشن بود میشه تعبیرشو بگین؟🥺

 62. setayesh azizisetayesh azizisays:

  سلام من خواب دیدم با دوستام تو قطار بودیم بعد یه قطار از پشت زد به ما قطار چپ شد ولی ما هیچیمون نشد من رفتم خونه نمیدونم از کجا ولی یه عالمه یک نژاد پامر اونجا بود من دنبال کوچیکم ترینشون می‌گشتم یه برای خودم نگه دارم بعد پیدا کردم باهاش کلی بازی کردم بعد بغلش کردم و خوابیدم وقتی بیدار شدم دقیقه همونجا بود فقط سگه بغلم نبود (دوست نداشتم از خواب بیدار بشم چون ۸یلی بهم خوش گذشت

 63. آرامآرامsays:

  سلام من یک دختر هستم. من در خواب دیدم که در خانه دارم با سگی زیبا بازی می کردم

 64. RaminRaminsays:

  خواب دیدم سگ از نژاد رودفایلر بزرگتر از حد ممکن‌ شد رنگشم مشکی قهوه ای این نژاد جوری که دستاش تا شونه هام میاد بالا داریم باهم بازی می‌کنیم و میخندیم تا اینجا خواب یادمه ولی بازیمون حالت کشتی داشت