تعبیر خواب بازی کردن با سگ

خواب دیدم که با سگی ملوس در حال بازی کردن هستم تعبیرش چیه؟ در این مطلب از توپ تاپ تعبیر خواب بازی کردن با یگ های خانگی و یا وحشی را برسی خواهیم کرد و فرقی نمیکند با چه رنگی سیاه سفید رنگی و یا ...

تعبیر بازی با سگ در خواب از دیدگاه کرمانی: اگر کسی خواب دید با سگی بازی میکند و سگ او را گاز میگیرد به دام زنی بدکاره و یا هوس باز بیفتد اگر دید با سگی در حال بازی کردن است و با او مهربانی و عطوفت زیاد کند دلیل بر اینکه یکی از دوستان و یا نزدیکانش قصد زن گرفتن و یا ازدواج دارد

تعبیر خواب بازی با سگ از دیدگاه جابر مغربی: سگ در خواب به معنی زن کنیز زن و یا دختر زیباروست و بازی کردن با سگ در خواب یعنی رفتن به سمت جمع زنان و حتی ازدواج می باشد

تعبیر خواب سگ بازی در شهر های مختلف مثل فلاورجان قهدریجان و ...چیست؟نژاد و یا رنگ سگ در معنی و تفسیر ان تاثیر ندارد و در اینجا نکته مهم تعبیر بازی کردن با سگ است که دارای تعابیر و معانی مختلفی میباشد اما بطور کلی این خواب دارای معنی و یا حال خوبی نمی باشد و بیشتر دلالت بر روی زن دارد و میتواند معنی عقد و ازدواج,طلاق و جدایی,اختیار کردن همسر دوم باشد

سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

سوال: خواب دیدم که با سگ بزرگ و خیلی زشتی بازی میکنم و طنابی به گردنش اویخته بودم و به دنبالم می امد در حین بازی کردن بودم که ناگهان اب دهان سگ روی لباس هایم ریخت این خواب چه تعبیری دارد

پاسخ: دلیل بر اینکه با زنی بدکاره و یا فاسق اشنا شوی و یا در این روزها به دام دختر و یا زنی افتاده ای که قصد دارد تا از تو دلبری کند

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

سوال: خواب دیدم که روی سگ نشسته ام و از او سواری می گیرم و سگ با سرعت زیادی میدوید و من میخندیدم

تاویل: دلیل بر اینکه زن و یا دختری بر سر راه شما خواهد امد که قصد دارد با شما یک رابطه عاطفی و احساسی را شروع کند و شما نیز پاسخ او را خواهید داد

برای دیدن مطالب بیشتر میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید

تعبیر خواب

تعبیر خواب سنگ زدن به سگ

تعبیر خواب غذا دادن به سگ | توپ تاپ

 

4 نظر

 1. nedanedasays:

  سلام...من خواب دیدم دو تا راکون کوچولوی خوشگل اومدن تو خونمون...میدونستم هر دوشون برای من بودن..اما واقعا نمیدونستم از کجا اومده بودن...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به برخی از لذت ها و سرگرمی های شما در اینده نزدیک دارد

 2. B.jB.jsays:

  سلام الان بعد از نماز صبح سالت ۱۰خواب دیدم از پشت بوم ی خونه سر میخورم میام پایین با کلی ترس ولی راحت رسیدم سطح جایی ک سر خوردم برفی بود ..پایین سه تا توله سگ تیره رنگ بود ک اومدن سمتم و بامن بازی میکردن اولش ترسیدم ولی کاری نداشتن بامزه بودن و دور و روم میپریدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شرایط شما سخت است و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با عمل نیست .

 3. ErvinErvinsays:

  سلام من خواب دیدم تو خیابون با سرعت منو مادرم میدویم میریم طرف خونه مادر بزرگمبعد سر راهمون به ماشین سنگین لوودر بود خیابون کلا بسته بود نمیتونستیم رد شیم بعد از یه طرفم مارو دنبال میکردن بعد راهو باز کردیم مامانم نموند با سرعت خیلی زیاد رفت من موندم لعد منم دویدم خیلی هم سرعتی میرفتیم دیدم از پشت یه گل سگ دارن مارس میکنن دنبال من میان ولی مادر رفته بود منم میدویدم به خونه مادر بزرگم کم مونده بودم دیدم یه گله سگ ویگه جلوم گفتم دیگه منو گرفنن دیدم اونایی که جلوم بودن از من دفاع میکنن بعد من نموندم رفنم رسیدنی دم در بودم دیدم مادرم با یه بچه بازی میکنه طاب براش درست کرده انگار پرس بود رفتن واخل خونه دیدم دست شوهر عمم ییگار هست زنعموم موهاش کچله رنگ سیاه بعد بلند شدم لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر بهبود بخشیدن به روابطی است که در حال حاضر در آن‌ها قرار گرفته‌اید.

 4. نریماننریمانsays:

  سلام استاد خواب دیدم که یه پسر و من روبرو میشیم و اون میره اون طرف وا می ایسته و منم این یکی طرف ... بعدش یه سگ سیاه را با دستامون صدا میکردیم که سگ ایا میاد کدوم طرف .... بعدش سگ بالا و پایین میپرید یعنی بازی میکرد و به طرف من میومد و من به اون پسره میگفتم دیدی میاد طرف من

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیشامدی خوش یمن برای شخص شماست